Betänkande
EkUB
9
2015 rd
Ekonomiutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen (RP 60/2015 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
avdelningschef, överdirektör
Veli-Mikko
Niemi
social- och hälsovårdsministeriet
medicinalråd
Mikko
Paunio
social- och hälsovårdsministeriet
finansråd
Pekka
Hurtola
statsrådets kansli
regeringsråd
Ilpo
Nuutinen
statsrådets kansli
industriråd
Herkko
Plit
arbets- och näringsministeriet
generaldirektör
Petteri
Tiippana
Strålsäkerhetscentralen
direktör
Hannu
Koponen
Strålsäkerhetscentralen
expert
Tuomo
Huttunen
Finsk Energiindustri rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
utrikesministeriet.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslår regeringen att lagen om strålsäkerhetscentralen ändras.  
Syftet med propositionen är att överföra administreringen av strålsäkerhetscentralens internationella sakkunnigtjänster som gäller strål- och kärnsäkerhet till ett aktiebolag som ska bildas.  
Aktiebolaget ska helt och hållet ägas av staten. Bolaget ska administreras av Strålsäkerhetscentralen och social- och hälsovårdsministeriet ska ansvara för ägarstyrningen av bolaget. Aktierna i det aktiebolag som ska bildas tecknas för statens räkning. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016.  
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget godkänns med ändringar. 
Syftet med propositionen är att Strålsäkerhetscentralens (STUK) internationella sakkunnigtjänster bolagiseras för att bli ett nytt aktiebolag helt i statlig ägo. Det blir då möjligt att fortsätta utveckla de internationella strål- och kärnsäkerhetstjänsterna företagsmässigt. Verksamheten ska huvudsakligen drivas av de anställda som överförs från centralen, men det ska också gå att använda sig av andra finländska branschaktörers kompetens i olika projekt. Det är också meningen att aktiebolaget ska svara för kärnsäkerhetssamarbetet inom Finlands närområden med anslag från statsbudgeten.  
Utskottet ställer sig bakom propositionens syften. Det finns internationell efterfrågan på Strålsäkerhetscentralens högklassiga kompetens, och det är motiverat att utnyttja denna potential kommersiellt både av ekonomiska orsaker och för att öka den internationella kärn- och strålsäkerheten. Bolagsformen är det bästa sättet att stödja en sådan utveckling. Ökad internationell verksamhet hjälper också till att upprätthålla och vidareutveckla våra nationella kompetensresurser.  
Utskottet vill dock understryka att Strålsäkerhetscentralens primära uppgift är att sörja för den nationella kärn- och strålsäkerheten. På samma sätt måste man noggrant sörja för att myndighetsuppgifterna inte sammanblandas med den affärsmässiga verksamheten. Det kan finnas politisk sensibilitet som är kopplad till internationell verksamhet, och då krävs det föregripande diskussion om projekten med de berörda ministerierna.  
Enligt propositionen ska Strålsäkerhetscentralen administrera det nya bolaget, medan social- och hälsovårdsministeriet svarar för ägarstyrningen. I detta avseende strider propositionen mot lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning. Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget till dessa delar ändras på det sätt som närmare framgår av detaljmotiven, dvs. så att social- och hälsovårds-ministeriet svarar för både administration och ägarstyrning.  
DETALJMOTIVERING
4 a §.
Den föreslagna nya 4 a § gäller ett aktiebolag som ska producera strål- och kärnsäkerhetstjänster. 
Enligt lagförslaget ska Strålsäkerhetscentralen ansvara för bolagets administration medan social- och hälsovårdsministeriet svarar för ägarstyrningen. Utskottet konstaterar att förslaget i detta avseende inte stämmer överens med lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007). I enlighet med vad som föreskrivs i 6 § i den lagen går det inte att dela upp administration och ägarstyrning i aktiebolaget mellan olika myndigheter på det sätt som föreslagits. Om Strålsäkerhetscentralen ges ansvar för bolagets administration borde också ägarstyrningen överföras till centralen.  
Staten måste i alla lägen kunna garantera att centralens huvudsakliga uppgifter sköts smidigt och därför är det ändamålsenligt att social- och hälsovårdsministeriet handhar både administration och ägarstyrning. Utskottet föreslår att de föreslagna 4 a § 1 och 2 mom. ändras i enlighet med detta. 
Dessutom poängterar utskottet att den nya 4 a § med avvikelse från vad som framgår av propositionens detaljmotiv inte förses med rubrik. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ekonomiutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 60/2015 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
Lag 
om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen 
I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till lagen om strålsäkerhetscentralen (1069/1983) en ny 4 a § som följer: 
4 a § 
De internationella sakkunnigtjänster som gäller strål- och kärnsäkerhet sköts av ett aktiebolag som bildas i anslutning till Strålsäkerhetscentralen. Bolaget sköter även kärnsäkerhetssamarbetet i närområdena i enlighet med det anslag som Strålsäkerhetscentralen beviljar bolaget. 
Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bolagets ägarstyrning och aktieförvaltning
Strålsäkerhetscentralen kan placera sina immateriella rättigheter samt utrustning och andra anläggningstillgångar i aktiebolaget. 
Strålsäkerhetscentralen kan mot ersättning till marknadspris producera administrativa tjänster och andra stödtjänster för aktiebolaget.  
Denna lag träder i kraft den 2015. 
Helsingfors 11.11.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kaj
Turunen
saf
vice ordförande
Harri
Jaskari
saml
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Mika
Lintilä
cent
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Arto
Pirttilahti
cent
medlem
Kristiina
Salonen
sd
medlem
Joakim
Strand
sv
ersättare
Johanna
Ojala-Niemelä
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Tuula
Kulovesi.
Senast publicerat 24.8.2016 12:34