Senast publicerat 19-04-2021 16:18

Betänkande EkUB 9/2021 rd RP 16/2021 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem (RP 16/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Paula Kirppu 
  finansministeriet
 • ledande expert Ulla Larmi 
  Finansinspektionen
 • ledande expert Inna Aaltonen 
  Finanssiala ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Verket för finansiell stabilitet
 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Börsstiftelsen i Finland
 • Centralhandelskammaren
 • Ersättningsfonden för investerare
 • professor Panu Kalmi. 

Inget yttrande av 

 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Kommunfinans Abp
 • Pääomasijoittajat ry
 • Ersättningsfonden för investerare.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i lagen om investeringstjänster, lagen om Finansinspektionen, kreditinstitutslagen samt vissa andra lagar. Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag nationellt. 

I lagen om investeringstjänster föreslås ändringar av bestämmelserna om krav på startkapital för värdepappersföretag och nya bestämmelser om förvaltnings- och styrningssystem, riskhantering, ersättning, tillsyn av kapitaltäckningen och administrativa påföljder. 

I lagen om Finansinspektionen föreslås behövliga preciseringar av definitioner, befogenheter och uppdrag. Dessutom föreslås andra ändringar av teknisk natur i lagen. 

I kreditinstitutslagen föreslås ändringar i vissa bestämmelser om auktorisation och andra ändringar som beror på att lagstiftningen om kapitaltäckning för värdepappersföretag preciseras. I lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag föreslås tekniska ändringar. 

I lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder föreslås ändringar av minimikapitalkraven för sådana aktörer som tillhandahåller investeringstjänster. Dessutom förslås sådana ändringar i bestämmelserna om kapitalbaskrav för fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder som motsvarar direktivändringen. 

Lagarnas avses träda i kraft den 27 juni 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Det viktigaste innehållet i och syftena med propositionen.

Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att nationellt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn över kapitaltäckningen i värdepappersföretag. 

Det föreslås att vår nationella lagstiftning ändras i fråga om krav på startkapital för värdepappersföretag, förvaltnings- och styrningssystem, riskhantering, ersättning, tillsyn över kapitaltäckningen samt påföljder. Dessutom föreslås tekniska ändringar i lagen.  

I och med de föreslagna bestämmelserna kommer kapitaltäckningskraven på värdepappersföretag att bli tydligare anpassade till riskerna i företagens verksamhet. Regleringen ersätter de kapitaltäckningskrav i kreditinstitutslagen som tidigare tillämpats på värdepappersföretag. 

Möjligheten till nationell prövningsrätt är mycket begränsad när direktivet ska genomföras. Med tanke på utvecklingen av kapitalmarknaden och den fria rörligheten för kapital i allmänhet bidrar den begränsade prövningsrätten för medlemsstaterna till att säkerställa lika konkurrensvillkor inom hela unionen. Utskottet ställer sig bakom de föreslagna bestämmelserna och tillstyrker dem med åtskilliga tekniska ändringar. 

Allmänna synpunkter.

Största delen av de ändringar som utskottet föreslår syftar till att förtydliga språkdräkten eller bidra till en konsekvent reglering. Ändringarnas skenbara detaljkaraktär återspeglar dock inte helt den verkliga betydelsen av dessa preciseringar. Bestämmelserna om investeringstjänster är tämligen omfattande och detaljerade och därför är det ytterst viktigt att regleringen i lagtekniskt hänseende är så konsekvent och tydlig som möjligt. 

Ekonomiutskottet instämmer också i det som lyfts fram i sakkunnigyttranden om att begreppet K-faktor, som används i propositionsmotiven, inte förklaras närmare. Av motiveringen framgår att K-faktorerna återger olika risker, men detta verktyg för modellering av förhållandet mellan risker och avkastning i placeringsverksamhet beskrivs inte. Denna lösning kan motiveras, eftersom förordningen föreskriver om K-faktorer och dessa således inte direkt tas upp i samband med det direktiv som nu ska genomföras. 

Risknivån i den investeringsverksamhet som granskas i kapitaltäckningsanalysen har konstaterats korrelera särskilt med verksamhetens volym och riskspridningen, men det är viktigt att analysen kan väga in ett stort antal andra faktorer. K-faktorer är element i placeringsverksamheten som med hjälp av så bred analys som möjligt anses kunna ligga till grund för en bedömning av risker som, om de realiseras och eskaleras, kan äventyra solvensen hos tillhandahållaren av investeringstjänster och eventuellt också kundernas ställning. K-faktorer kan vara till exempel belopp och slag av förvaltade tillgångar, tillgångar under förvaring och administration, hantering av kundorder, betalningsförmåga hos motparten, koncentrationsrisk som överstiger de fastställda tröskelvärdena eller daglig handelsaktivitet. Ekonomiutskottet ser positivt på att investerarskyddet och en så störningsfri marknad som möjligt stöds på många sätt, av vilka ett kan anses vara det att K-faktorer nu inkluderas i lagstiftningsramen. Innehållsmässigt är ändringen inte signifikant, även om den inverkar på tjänsteleverantörernas compliance-funktioner. 

Slutsatser.

Den ökade regleringen av finansmarknaden har stärkt den finansiella stabiliteten, men en nackdel är att compliance-kostnaderna i sektorn växer, och de betalas alltid i sista hand av konsumenten. Detta är förknippat med en mångfasetterad avvägning av om det är lämpligt att ha likadana bestämmelser för alla eller om regleringen kan differentieras. Det förslag som nu behandlas leder till att lagstiftningen bättre avspeglar aktörernas risker, vilket kan betraktas som en utveckling mot differentiering. Den gällande kapitaltäckningsramen har utformats uttryckligen för kreditinstitutens behov och har ansetts vara alltför komplicerad och belastande för mindre aktörer. 

Värdepappersföretag spelar inte samma framträdande roll för makrostabiliteten som inlåningsbankerna, men eftersom de delvis är verksamma på samma finansmarknad är det konsekvent att även de omfattas av en reglering harmoniserad med – men lättare än – bankregleringen. 

DETALJMOTIVERING

Lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

1 kap. Allmänna bestämmelser

4 §. Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare.

Ekonomiutskottet föreslår preciseringar i hänvisningarna i 1 kap. 4 § 2 mom. Hänvisningarna gäller 6 kap. 1 § i samma lag. Hänvisningarna till 6 kap. 1 § korrigeras i enlighet med förslaget till ändringar i 3 kap. 1 § 5 mom. i lagen om placeringsfonder och 6 kap. 2 § 5 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I samband med direktivet om tillsyn av värdepappersföretag ändrades inte definitionerna av kapitalbas i direktivet om fondföretag eller direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

I 2 mom. behövs dessutom ändringar som beror på ikraftträdandet av bestämmelserna i regeringens proposition RP 171/2020 rd. 

13 §. Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, EES-stater, tredjeländer, utländska EES-tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsynsmyndigheter, utländska EES-värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut, tredjelandsföretag, filialer och holdingföretag med blandad verksamhet.

Holdingföretag med blandad verksamhet bör nämnas i paragrafrubriken eftersom paragrafen kompletterats med bestämmelser om sådana företag. Det behövs definitioner av finansiellt holdingföretag och värdepappersinriktat holdingföretag i 10 punkten, som fogats till 1 mom. Paragrafens rubrik ändras så att den motsvarar de här ändringarna. Definitionen i paragrafen kompletteras till den del det i definitionen ingår hänvisningar till andra holdingbolag som inte särskilt definieras i denna lag. 

20 §. Holdingföretag.

Begreppet holdingföretag bör preciseras i 20 §. Definitionen kompletteras med värdepappersinriktat holdingföretag som avses i artikel 4.1.23 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 

6 kap. Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

1 §. Startkapital.

I 6 kap. 1 § 1 och 2 mom. nämns de investeringstjänster och investeringsverksamheter som avses i 1 kap. 15 § och som dessa moment gäller. Utöver de uppräknade nämns i 2 mom. särskilt investeringsverksamhet som om den vore en separat verksamhet som kan finnas utöver de nämnda investeringstjänsterna och investeringsverksamheten. Det kan ge en bild av att ett värdepappersföretag utöver de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som avses i 1 kap. 15 § kan bedriva annan investeringsverksamhet med startkapital på 75 000 euro, fastän investeringsverksamheten (i praktiken handel för egen räkning eller garanti för emission) enligt 1 mom. kräver ett startkapital på 750 000 euro. Innehållet i paragrafens 2 mom. förtydligas genom att den vilseledande hänvisningen till investeringsverksamhet stryks. 

2 a §. Bedömning av om det interna kapitalet är tillräckligt och bedömning av likviditeten.

I 2 a § 4 mom. definieras inte ”tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet” och av bestämmelsen framgår inte vilken grupp eller tillsyn det är fråga om. Bestämmelsen måste förtydligas så att det framgår att det rör sig om tillämpning av artikel 8 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag (undantag från gruppbaserad tillsyn enligt artikel 7). I stället för uttrycket ”grupp” bör uttrycket ”koncern”, som definieras i lagen, användas. Koncern definieras också i artikel 3.1.13 i direktivet med en hänvisning till artikel 2.11 i bokslutsdirektivet 2013/34/EU. 

2 b §. Tillämpning av kraven i EU:s tillsynsförordning på vissa värdepappersföretag.

Det finns skäl att definiera försäkringsföretag och företag för kollektiva investeringar som nämns i 2 b § 3 mom. Definitionen i momentet preciseras i fråga om försäkringsföretag och företag för kollektiva investeringar. Momentet begränsar beloppet av de tillgångar som ska räknas som konsoliderade tillgångar som Finansinspektionen ska bedöma enligt 2 mom. 

Hänvisningarna i 2 b § 4 mom. till kreditinstitutslagen måste också gälla kreditinstitutslagens 5 kap. 15 § om interna transaktioner, eftersom 6 b kap. 2 c § i lagen om investeringstjänster enligt 1 mom. är utesluten från tillämpningsområdet. 

2 c §. Tillämpning av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag på vissa värdepappersföretag.

I 2 c § hänvisas det till tillhandahållande av sådana investeringstjänster som definieras i 1 kap. 15 § 1 mom. 3 och 6 punkten. I hänvisningar till de här punkterna bör uttrycket "bedriva verksamhet" för konsekvensens skull användas i stället för "tillhandahålla tjänster". Dessutom måste 2 c § kompletteras med en hänvisning till 9 a kap. i kreditinstitutslagen, som också i fortsättningen ska tillämpas på alla värdepappersföretag som avses i bestämmelsen. Rubriken måste ändras, eftersom bestämmelsen inte gäller tillämpningen av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, utan tillämpningen av vissa kapitel i kreditinstitutslagen. 

6 b kap. Förvaltnings- och styrningssystem, insyn, riskhantering och ersättning

1 a §. Värdepappersföretagets interna förvaltning och styrning.

Uttrycket "intern förvaltning och styrning" i rubriken för 1 a § måste ändras till ”förvaltnings- och styrningssystem”, som är vedertaget i denna lag och i kreditinstitutslagen. Detsamma gäller uttrycket "förvaltnings- och styrningsformer" i 1 mom. 

1 b §. Tillämpning av förvaltnings- och styrningssystem på små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag.

Tillämpningsområdet för 1 b § 1 mom. preciseras i fråga om tillämpningen av 2 b §. I den finska versionen bör det överflödiga ordet ”asetuksen” strykas i 2 mom. 

2 a §. Styrelsens roll i riskhanteringen.

I ett aktiebolag är det styrelsen som ska fatta beslut om riskhantering och belöningsprinciper. För att effektivisera beredningen av ärenden som ligger på sitt ansvar kan styrelsen inrätta utskott eller kommittéer som mer grundligt kan sätta sig in i ärendena. Utskotten eller kommittéerna bistår styrelsen genom att bereda ärenden som hör till styrelsen och styrelsen ansvarar för skötseln av de uppgifter som den anvisar utskotten eller kommittéerna. Utskotten och kommittéerna har ingen självständig beslutanderätt, utan styrelsen fattar sina beslut kollektivt. Denna princip för de finländska bolagens förvaltningspraxis finns inskriven bland annat i aktiebolagslagen (6 kap. 16 b §) och kreditinstitutslagen (8 kap. 5 § och 9 kap. 4 §). 

I propositionen används uttrycket värdepappersföretagets riskkommitté (2 a § 4 mom.). Kommittén är enligt direktivet avsett att vara ett styrelseutskott i värdepappersföretaget. Detta ska tydligt framgå av bestämmelsen. 

2 b §. Riskhantering.

I 2 b § 3 mom. ska det vedertagna uttrycket ”att kundmedlen ska hållas åtskilda” användas i stället för "åtskillnad av kundmedel". 

I 1 b § 1 mom. utesluts kapitlets 2 b § från små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag, men enligt kapitlets 2 b § 8 mom. ska vissa bestämmelser i paragrafen tillämpas på dessa värdepappersföretag. Bestämmelsernas tillämpningsområde ska tydligt framgå direkt av 1 b §. Ekonomiutskottet föreslår att det föreslagna 2 b § 8 mom. stryks och att det föreslagna 9 mom. därmed blir 8 mom. 

3 §. Minimiantal personer som i praktiken leder värdepappersföretagets verksamhet.

3 § hänvisar till den upphävda 1 §. Den felaktiga hänvisningen ska korrigeras med en hänvisning till 1 a, 1 b och 4 §. I paragrafen ska det hänvisas till de tillförlitlighets- och kompetenskrav som 4 § föreskriver för värdepappersföretagets ledning. Den tidigare hänvisningen till 6 b kap. 1 § innehöll en hänvisning till de allmänna kraven på värdepappersföretagets förvaltnings- och styrningssystem. Bestämmelser om förvaltnings- och styrningssystem finns nu i 1 a § och om undantag från dem i 1 b §. 

7 §. Ersättningssystem och principer som ska följas.

I propositionen används uttrycket ersättningskommitté (det inledande stycket i 7 § 4 mom.). Kommittén är enligt direktivet avsett att vara ett styrelseutskott i värdepappersföretaget. Detta ska tydligt framgå av bestämmelsen. 

10 §. Betalning av rörlig ersättning i annan form än pengar och uppskjuten utbetalning.

10 § ska ändras så att formuleringen blir mer exakt. Begreppet ”finansiellt instrument” ska inte användas för andra instrument än sådana som definieras som finansiella instrument i lagen. ”Instrument” omfattar också andra instrument än de som definieras som finansiella instrument. I den finska versionen förtydligas formuleringen i 4 punkten genom att "käteisraha" ersätts med "käteisinstrumentti". 

11 §. Ersättningskommitté.

I propositionen används uttrycket ersättningskommitté (11 § 1 mom.). Kommittén är enligt direktivet avsett att vara ett styrelseutskott i värdepappersföretaget. Detta ska tydligt framgå av bestämmelsen. 

6 c kap. Tillsyn över finansiell ställning samt översyns- och utvärderingsprocessen

2 §. Översyn och utvärdering.

I den finska versionen ska ordet "hallinnointijärjestelmät" i 1 mom. 7 punkten för konsekvensens skull ändras till "hallintojärjestelmät". 

7 §. Riktlinje för ytterligare kapitalbas.

7 § 1 mom. bör förtydligas i den finska versionen. Ordalydelsen ger felaktigt uppfattningen att paragrafen också gäller små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag. "I 1 mom. föreskrivs om Finansinspektionens rätt att ge närmare anvisningar om kapitalbasens storlek med beaktande av proportionalitetsprincipen", står det i propositionsmotiven. "Vid övervägande av proportionaliteten ska storleken, betydelsen för det finansiella systemet, arten, omfattningen och komplexiteten hos verksamheten i värdepappersföretaget beaktas. Rätten gäller inte sådana små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag som anges i paragrafen." 

Formuleringen måste ändras så att värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag inte omfattas av den bedömning av kapitalbaskravet som avses i paragrafen. 

12 §. Fastställande av tillsynsmyndighet.

12 § 4 mom. i den finska versionen bör förtydligas. Ordalydelsen korrigeras så att uttrycket "taseen loppusumma" syftar rätt. 

I 12 § 6 mom. rättas ett skrivfel i den finska versionen genom att det överflödiga ordet "muun" stryks. 

13 §. Särskilda uppgifter i anknytning till tillsynen.

I de olika punkterna under 13 § 1 mom. är terminologin inkonsekvent i den finska versionen. I 1 punkten används termen "sijoituspalveluyritysryhmä" och i 2 punkten "sijoituspalveluyrityksen ryhmä". "Ryhmä" (koncern) definieras i artikel 3.1.13 i direktivet med en hänvisning till artikel 2.11 i bokslutsdirektivet 2013/34/EU. 

I början av 13 § 1 mom. är tillsynen och tillsynskollegiet kopplade till den situation och de uppgifter som avses i 12 §, varvid det kan bli fråga om gruppbaserad tillsyn eller tillsyn för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet. Begreppet värdepappersföretagskoncern definieras i artikel 4.1.25 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. Begreppet värdepappersföretagskoncern har betydelse särskilt i fråga om kapitalkraven, eftersom ett kreditinstitut som eventuellt hör till en koncern dock inte inkluderas i kapitalkravet om det är fråga om en värdepappersföretagskoncern. Indelningen påverkar inte de utredningar om organisationen som nämns i paragrafen. 

7 kap. Organisering av värdepappersföretags verksamhet

3 §. Begränsningar som gäller förvärv av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer.

Paragrafens 5 mom. behöver strykas, eftersom bestämmelsen överlappar 5 kap. 6 § i kreditinstitutslagen, där det redan finns bestämmelser om begränsningar i fråga om förvärv av egna aktier och liknande i fråga om kreditinstitut och andra företag i samma finansiella företagsgrupp. 

10 §. Förvärv av bestämmande inflytande i företag i ett tredjeland.

Det föreslagna innehållet i 10 § 3 mom. överlappar 5 kap. 13 § i kreditinstitutslagen i och med de ändringar som föreslås i regeringens proposition RP 171/2020 rd. I 3 mom. ska däremot ingå ett bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter på motsvarande sätt som i 5 kap. 13 § 3 mom. i kreditinstitutslagen. 

2. Lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen

4 §. Tillsynsobjekt.

Det behövs preciseringar i 4 mom. 9 punkten. 

10 §. Direktionens uppgifter.

Paragrafens 6 punkt, som ändras i den föreliggande propositionen, måste uppdateras så att den motsvarar ändringarna i lagstiftningen enligt proposition 171/2020 rd. 

41 a §. Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall.

Definitionen av omsättning i 41 a § 15 mom. 1 punkten måste kompletteras så att den också beaktar situationer där ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag är moderbolag i en koncern. Detta finns korrekt inskrivet i specialmotiveringen till propositionen. 

5. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

3 kap. Verksamhetsförutsättningar och minimikapital

1 §. Minimikapital.

Hänvisningen i 1 § 5 mom. bör förtydligas. I paragrafens 5 mom. föreskrivs om beloppet av kapitalkraven för ett fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster i enlighet med typen av verksamhet och med beaktande av om fondbolaget har rätt att inneha kundmedel. 

5 kap. Soliditet och riskhantering

3 §. Kapitalbaskrav.

Bestämmelsen i 4 mom. bör preciseras. I stället för den allmänna hänvisningen i den gällande lagen ska hänvisningen göras direkt till artikel 26.1 a–e i EU:s tillsynsförordning, där det föreskrivs om de kvalitativa kraven på startkapital. I Finland är det enligt 2 kap. 5 § i lagen om placeringsfonder möjligt att bevilja endast aktiebolag verksamhetstillstånd för fondbolag. Aktiekapitalet enligt aktiebolagslagen uppfyller i typiska fall villkoren i artikel 26 i tillsynsförordningen. Artikel 26 kräver dessutom att aktierna ska vara aktier enligt aktiebolagslagen vilkas egenskaper inte har ändrats i bolagsordningen i strid med förutsättningarna enligt artikel 28 i förordningen. Hänvisningen i artikel 26.1 a till artikel 29 gäller endast andra institut än aktiebolag, alltså till exempel andelskapital och sparbankers grundfond, och ska inte tillämpas på fondbolag. 

6. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

6 kap. Verksamhetsförutsättningar

2 §. Minimikapital.

Utskottet föreslår att hänvisningen i 2 § 5 mom. kompletteras. I paragrafens 5 mom. föreskrivs om beloppet av kapitalkraven för AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster i enlighet med typen av verksamhet och med beaktande av om förvaltaren har rätt att inneha kundmedel. 

3 §. Investering av egna medel och kvalitet på egna medel.

Paragrafens rubrik ändras så att den motsvarar det preciserade innehållet. Till den egentliga paragrafen fogas ett nytt 2 mom. om kvalitativa kriterier för egna medel. Detta motsvarar direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och även ändringen av 5 kap. 3 § 4 mom. i lagen om placeringsfonder. I Finland är det enligt 4 kap. 3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder möjligt att bevilja endast finländska aktiebolag verksamhetstillstånd för AIF-förvaltare. Aktiekapitalet enligt aktiebolagslagen uppfyller i typiska fall villkoren i artikel 26 i tillsynsförordningen. Artikel 26 kräver dessutom att aktierna ska vara aktier enligt aktiebolagslagen vilkas egenskaper inte har ändrats i bolagsordningen i strid med förutsättningarna enligt artikel 28 i förordningen. Hänvisningen i artikel 26.1 a till artikel 29 gäller endast andra institut än aktiebolag, alltså till exempel andelskapital och sparbankers grundfond, och ska inte tillämpas på AIF-förvaltare. 

7. Lagen om ändring av 1 och 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

8 kap. Skuldnedskrivning och konvertering av skulder till kapitalbasinstrument

7 §. Minimikrav för kapitalbas och nedskrivningsbara skulder.

Regeringen föreslår i propositionen att 7 § får ett nytt 6 mom. om bildningsgrunderna för de värdepappersföretag som omfattas av lagen (men inte av tillsynsförordningen) vid beräkning av minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL-kravet). Tillägget behövs eftersom kapitaltäckningskraven på värdepappersföretag skiljer sig från de krav som tillämpas på kreditinstitut. 

Men det nya momentet blir 7 mom. när lagstiftningen enligt proposition RP 171/2020 rd har antagits. 

MREL-kravet på kreditinstitut består dels av ett krav som bygger på det totala riskexponeringsbeloppet, dels av ett krav som baserar sig på det totala exponeringsbelopp som används vid beräkningen av bruttosoliditetsgraden. Den nya kapitaltäckningsramen för värdepappersföretag innehåller inte något krav som baserar sig på bruttosoliditetsgraden, vilket innebär att det inte heller kan inkluderas som ett delområde i MREL. 

Slutet av momentet kompletteras med en preciserande avgränsning som tillämpas på de värdepappersföretag som avses i momentet. Enligt avgränsningen ska det krav som baserar sig på det totala exponeringsbeloppet och som används vid beräkningen av bruttosoliditetsgraden inte tillämpas på värdepappersföretagen i fråga. 

9. Lagen om ändring av 4 och 8 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

4 §. Proportionell tillsynsavgift.

Tabellen ska uppdateras med de ändringar som gjorts i och med att proposition RP 178/2020 rd antagits. Kärnavfallshanteringsfonden ska tas med i förteckningen. 

5 §. Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift.

Tabellen ska uppdateras med de ändringar som gjorts i och med att proposition RP 178/2020 rd antagits. Kärnavfallshanteringsfonden ska tas med i förteckningen. 

10. Lagen om ändring av 8 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

8 kap. Administrativa påföljder

4 §. Storleken på påföljdsavgiften för kreditinstitut och finansiella institut.

Ekonomiutskottet anser att den ändring som föreslås i 4 § bör preciseras i den finska versionen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 3, 4, 8 och 11 i proposition RP 16/2021 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2, 5—7, 9 och 10 i proposition RP 16/2021 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om investeringstjänster (747/2012) 6 kap. 2—4 § samt 6 b kap. 1 §, 
sådana de lyder, 6 kap. 2 § i lagarna 623/2014, 895/2017 och 1069/2017 samt 3 och 4 § i lag 623/2014 samt 6 b kap. 1 § i lag 1069/2017, 
ändras 1 kap. 4 § 2 mom., 11 § 5, 6 och 11 punkten, 12, 19Utskottet föreslår en ändring , 20 Slut på ändringsförslaget och 21 § samt 26 § 16 punkten, 2 kap. 1 § 2 mom., 6 kap. 1 §, rubriken för 6 b kap. samt det inledande stycket i 6 b kap. 2 § 2 mom., Utskottet föreslår en ändring 3 §, Slut på ändringsförslaget 7 kap. 3 § 1—3 mom., 10 §, rubriken för 11 § samt 11 § 1 och 3—5 mom., 11 kap. 2 § 2 mom. 5 punkten, 14 § 2 mom. samt 15 § 2 och 3 mom., 12 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1—3 och 5 mom. samt 3 § 1 och 2 mom., 15 kap. 2 § 2 mom. 1 och 3 punkten, 3—5 mom., 6 mom. 4 och 6 punkten och 8 mom. samt 16 kap. 1 § 1—3 mom., 
av dem 1 kap. 4 § 2 mom. och 26 § 16 punkten, 15 kap. 2 § 6 mom. 4 punkten och 8 mom. samt 16 kap. 1 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 513/2019 Utskottet föreslår en ändring och /2021 Slut på ändringsförslaget, 1 kap. 11 § 5, 6 och 11 punkten, 12, 19 och 21 §, rubriken för 6 b kap. samt det inledande stycket i 6 b kap. 2 § 2 mom., 7 kap. 3 § 1—3 mom., 10 § samt rubriken för 11 § och 11 § 1 och 3—5 mom., 15 kap. 2 § 2 mom. 1 och 3 punkten, 3—5 mom. och 6 mom. 6 punkten samt 16 kap. 1 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1069/2017, 2 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 294/2019, 6 kap. 1 § sådan den lyder i lagarna 1069/2017, 294/2019 och 397/2019, 12 kap. 2 § 2, 3 och 5 mom. sådana de lyder i lag 397/2019, 11 kap. 15 § 2 mom. och 12 kap. 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 623/2014, 11 kap. 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag 218/2019 och 12 kap. 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 645/2018, samt 
fogas till 1 kap. 11 §, sådan den lyder i lag 1069/2017, nya 12—15 punkter, till 13 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1069/2017 och 294/2019, en ny 10 punkt, varvid den nuvarande 10 punkten blir 11 punkt, till kapitlet en ny 21 a § och till 26 §, sådan den lyder i lagarna 1069/2017 och 513/2019, en ny 17 punkt, till 3 kap. en ny 1 a §, till 6 kap. nya 2 a—2 c §, till 6 b kap. nya 1 a, 1 b, 2 a—2 c och 7—13 §, till lagen ett nytt 6 c kap., till 7 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 1069/2017, ett nytt 5 mom., till 11 kap. 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 623/2014 och 218/2019, ett nytt 5 mom. och till 15 kap. 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1069/2017, en ny 4 punkt som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
4 § 
Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om placeringsfonder ska i fråga om dess tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 § 2 Utskottet föreslår en ändring eller 4 Slut på ändringsförslaget mom., 6 b kap. 5 och 6 §, 7 kap. 2, 5, 7—9, 12—14 och 16 §, 9 kap., 10 kap. Utskottet föreslår en ändring 1—4, 4 a, 5—7 § Slut på ändringsförslaget, 15 och 16 §, 11, 12 och 15 kap. och 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. På AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 § 2 Utskottet föreslår en ändring eller 4  Slut på ändringsförslagetmom., 6 b kap. 5 och 6 §, 7 kap. 2, 5, 7—9, 12—14 och 16 §, 9—11 och 15 kap. och 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Europeiska unionens lagstiftning, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska bankmyndigheten 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) kreditinstitutsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, 
6) EU:s tillsynsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) kommissionens delegerade direktiv kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke-monetära förmåner, 
12) direktivet om tillsyn av värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, 
13) EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, 
14) resolutionsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, 
15) revisionsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG. 
12 § 
Europeiska unionens tekniska standarder och delegerade förordningar 
Förutom bestämmelserna i denna lag, de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag finns det bestämmelser om värdepappersföretag i de tekniska standarder och delegerade förordningar som utfärdats genom förordningar eller beslut som antagits av Europeiska kommissionen och som avses i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, direktivet om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och direktivet om tillsyn av värdepappersföretag. 
13 § 
Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, EES-stater, tredjeländer, utländska EES-tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsynsmyndigheter, utländska EES-värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut, tredjelandsföretagUtskottet föreslår en ändring , filialer och holdingföretag med blandad verksamhet Slut på ändringsförslaget 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) holdingföretag med blandad verksamhet ett moderföretag som inte utgör ett finansiellt holdingföretag Utskottet föreslår en ändring enligt artikel 4.16 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Slut på ändringsförslaget, ett värdepappersinriktat holdingföretag Utskottet föreslår en ändring enligt artikel 4.23 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Slut på ändringsförslaget, ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i den mening som avses i direktiv 2002/87/EG, bland vars dotterföretag det finns minst ett värdepappersföretag, 
11) filialer ett värdepappersföretags eller ett utländskt värdepappersföretags driftsställen som är etablerade utanför hemstaten och i rättsligt hänseende utgör en del av värdepappersföretaget eller det utländska värdepappersföretaget och utifrån vilket investeringstjänster tillhandahålls eller investeringsverksamhet bedrivs samt kan tillhandahållas också sidotjänster. Alla driftsställen som har etablerats i samma medlemsstat av ett värdepappersföretag med huvudkontor i en annan medlemsstat ska betraktas som en enda filial. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 § 
Tjänsteföretag 
Med tjänsteföretag avses i denna lag ett sådant anknutet företag som avses i artikel 4.1.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera värdepappersföretag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter eller som för ett eller flera värdepappersföretag producerar databehandlingstjänster eller andra motsvarande tjänster som hör till värdepappersföretagets huvudsakliga verksamhet. 
Utskottet föreslår en ändring 20 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Holdingföretag Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Med holdingföretag avses i denna lag Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) sådana värdepappersinriktade holdingföretag som avses i artikel 4.1.23 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, och Slut på ändringsförslaget 
2) sådana blandade finansiella holdingföretag som avses i artikel 4.1.21 i EU:s tillsynsförordning och av vars dotterföretag åtminstone ett är ett värdepappersföretag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21 § 
Finansiell företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen 
I denna lag avses med en finansiell företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen en finansiell företagsgrupp som avses i 1 kap. 16 § i kreditinstitutslagen. 
21 a § 
Finansiell värdepappersföretagsgrupp 
I denna lag avses med finansiell värdepappersföretagsgrupp företag som avses i artikel 4.1.11 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
Bestämmelser om tillämpningsområdet för gruppbaserad tillsyn över finansiella värdepappersföretagsgrupper finns i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
26 § 
Övriga definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16) direktivet om aktieägarrättigheter Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, 
17) råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare sådana råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare som definieras i artikel 4.1.150 i EU:s tillsynsförordning. 
2 kap. 
Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet 
1 § 
Tillståndsplikt för investeringstjänster eller investeringsverksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en näringsidkare med verksamhetstillstånd enligt denna lag ta emot och förmedla order som avser finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten samt tillhandahålla till det anknytande investeringsrådgivning på oberoende grund. En enskild näringsidkare eller en sådan juridisk person som leds av en fysisk person ska ha proportionerliga förvaltnings- och styrningssystem som säkerställer att de bestämmelser som avses i 6 b kap. 1 a, 2, 2 a, 2 b och 3 § följs när tjänsten i fråga tillhandahålls. 
3 kap. 
Beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt betydande ägares tillförlitlighet 
1 a § 
Särskild bestämmelse om verksamhetstillstånd för vissa värdepappersföretag 
Ett värdepappersföretag som beviljats verksamhetstillstånd för handel för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument som avses i 1 kap. 15 § 1 mom. 3 eller 6 punkten ska ansöka om koncession för kreditinstitut enligt 4 kap. i kreditinstitutslagen om dess genomsnittliga samlade månatliga tillgångar, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, åtminstone uppfyller förutsättningarna i artikel 4.1.1 b i EU:s tillsynsförordning. 
Ett sådant värdepappersföretag som avses ovan i 1 mom. får fortsätta att bedriva sådan investeringsverksamhet som avses i momentet tills det beviljas koncession enligt kreditinstitutslagen. 
Finansinspektionen ska meddela värdepappersföretaget eller den som ansökt om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, om Finansinspektionen anser att tröskelvärdena i 1 mom. uppfylls. 
6 kap. 
Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten 
1 § 
Startkapital 
Ett sådant värdepappersföretag som bedriver handel för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument eller som ordnar organiserad handel och bedriver handel för egen räkning eller har tillstånd att göra detta ska ha ett startkapital på minst 750 000 euro. 
Ett sådant värdepappersföretag som inte har tillstånd att inneha kundmedel och som förmedlar och utför order, tillhandahåller kapitalförvaltning, ger investeringsrådgivning eller tillhandahåller placering av finansiella instrument Utskottet föreslår en strykning eller investeringsverksamhet Slut på strykningsförslaget ska ha ett startkapital på minst 75 000 euro. 
Ett annat värdepappersföretag än ett sådant värdepappersföretag som avses i 1 och 2 mom. ska ha ett startkapital på minst 150 000 euro. 
Ett värdepappersföretags startkapital ska bestå av en eller flera kapitalposter så som föreskrivs i artikel 9 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. Det aktiekapital som räknas till det i 1, 2 och 4 mom. avsedda startkapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas och startkapitalet ska uppfylla kraven enligt artikel 9 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
2 a § 
Bedömning av om det interna kapitalet är tillräckligt och bedömning av likviditeten 
Närmare bestämmelser om minimikapitalkrav för värdepappersföretag ingår EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. Ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag ska ha välmotiverade, effektiva och heltäckande arrangemang, strategier och förfaranden för att bedöma, följa upp och upprätthålla behövligt internt kapital och likvida tillgångar som till belopp, slag och fördelning är tillräckliga för att täcka arten och nivån på de risker som värdepappersföretaget kan innebära för andra och som värdepappersföretaget självt är eller kan bli exponerat för. 
Värdepappersföretaget ska regelbundet utvärdera de arrangemang, strategier och förfaranden som avses i 1 mom. så att de är heltäckande och står i proportion till affärsverksamhetens art, omfattning och komplexitet i värdepappersföretaget. 
Finansinspektionen får kräva att kraven i denna paragraf också tillämpas på ett sådant litet värdepappersföretag som avses i 1 mom. i den utsträckning Finansinspektionen anser det lämpligt. 
Om värdepappersföretagets moderföretag är ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det inkluderas i tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i Utskottet föreslår en ändring koncernkapitaltestet Slut på ändringsförslaget
2 b § 
Tillämpning av kraven i EU:s tillsynsförordning på vissa värdepappersföretag 
Om ett värdepappersföretag uppfyller villkoren i artikel 1.2 eller 1.5 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, tillämpas i stället för kraven i 6 b kap. 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 2 c och 7—13 § samt 6 c kap. i denna lag kraven i EU:s tillsynsförordning och kreditinstitutslagen, såsom föreskrivs i 4 mom. 
Finansinspektionen får besluta om att kraven i EU:s tillsynsförordning tillämpas på ett sådant värdepappersföretag som bedriver en verksamhet som avses i 1 kap. 15 § 3 eller 6 punkten och vars konsoliderade tillgångar uppgår till ett sammanlagt värde av minst 5 miljarder euro beräknat som ett genomsnitt över en sammanhängande tolvmånadersperiod, om 
1) värdepappersföretaget bedriver ovan nämnda verksamheter i en sådan omfattning, att en systemrisk skulle kunna uppstå om värdepappersföretaget blev insolvent eller fick ekonomiska svårigheter, 
2) värdepappersföretaget är en sådan clearingmedlem som avses i 7 a kap. 4 §, eller 
3) Finansinspektionen anser att det är motiverat mot bakgrund av verksamhetens storlek, art, omfattning och komplexitet i det berörda värdepappersföretaget, och med beaktande av
a) värdepappersföretagets betydelse för Europeiska unionens eller Finlands ekonomi,
b) betydelsen av värdepappersföretagets gränsöverskridande verksamheter, samt
c) värdepappersföretagets sammanlänkning med det finansiella systemet.
 
Det som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare, företag för kollektiva investeringar Utskottet föreslår en ändring enligt direktiv 2009/65/EG om fondföretag eller direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder Slut på ändringsförslaget eller försäkringsföretag Utskottet föreslår en ändring som bedriver verksamhet i enlighet med direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution Slut på ändringsförslaget
På ett värdepappersföretag som avses i 1 och 2 mom. tillämpas det som föreskrivs om ett kreditinstituts kapitaltäckning och tillsyn i 1 kap., 5 kap. 14 Utskottet föreslår en ändring —15 Slut på ändringsförslaget § samt 7—8, 9, 10, 11 och 20—22 kap. i kreditinstitutslagen samt i lagen om Finansinspektionen. 
Finansinspektionen ska omedelbart meddela ett värdepappersföretag om den beslutar att upphäva ett beslut som fattats med stöd av 2 mom. Ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av 2 mom. upphör också, om värdepappersföretaget inte längre uppfyller det tröskelvärde som avses i momentet beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod. 
Finansinspektionen ska omedelbart meddela Europeiska bankmyndigheten om beslut som fattats i enlighet med 2 och 5 mom. 
2 c § 
Tillämpning av Utskottet föreslår en ändring kapitlen om återhämtningsplaner och finansiellt stöd Slut på ändringsförslaget på vissa värdepappersföretag 
På ett värdepappersföretag som Utskottet föreslår en ändring bedriver sådan investeringsverksamhet Slut på ändringsförslaget som definieras i 1 kap. 15 § 1 mom. 3 eller 6 punkten tillämpas dessutom 8 a Utskottet föreslår en ändring och 9 a Slut på ändringsförslaget kap. i kreditinstitutslagen. 
6 b kap. 
Förvaltnings- och styrningssystem, insyn, riskhantering och ersättning 
1 a § 
Värdepappersföretagets interna Utskottet föreslår en ändring förvaltnings- och styrningssystem Slut på ändringsförslaget 
Ett värdepappersföretag ska ha ändamålsenliga och tillförlitliga förvaltnings- och Utskottet föreslår en ändring styrningssystem Slut på ändringsförslaget som står i proportion till arten, omfattningen och komplexiteten hos de inneboende riskerna i värdepappersföretagets affärsmodell och verksamhet. Dessa omfattar 
1) en tydlig organisationsstruktur med väldefinierade, genomlysta och konsekventa ansvarsområden, 
2) effektiva rapporteringsprocesser inom riskhanteringen, 
3) tillfredsställande processer för intern kontroll, administration och redovisning, 
4) ett ersättningssystem och en ersättningspraxis som är förenliga med och främjar en god och effektiv riskhantering. 
Ersättningssystemet och ersättningspraxisen ska vara könsneutrala. 
1 b § 
Tillämpning av förvaltnings- och styrningssystem på små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag 
Det som föreskrivs i 1 a, 2 a, Utskottet föreslår en ändring 2 b § 1 mom. 2 punkten, 2 b § 2—8 mom. Slut på ändringsförslaget och 7—11 § samt i 6 c kap. 1 § tillämpas inte på sådana små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
Om ett värdepappersföretag, som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, senare uppfyller villkoren i fråga, upphör tillämpningen av de paragrafer som nämns i 1 mom. på värdepappersföretaget sex månader från den dag då villkoren i fråga uppfylldes. En förutsättning för detta är att värdepappersföretaget har meddelat Finansinspektionen om läget och att villkoren har uppfyllts under hela perioden på sex månader. 
Ett värdepappersföretag ska på motsvarande sätt meddela Finansinspektionen om det konstaterar att det inte längre uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, och det ska följa paragraferna i 1 mom. inom 12 månader efter att det har gjort denna upptäckt. 
Ett värdepappersföretag ska dock tillämpa bestämmelserna i 9 § på ersättning för tillhandahållna tjänster eller för arbetsprestation under det räkenskapsår som följer efter det räkenskapsår då det konstaterades att villkoren inte längre uppfylls på det sätt som avses i 3 mom. 
Om artikel 8 om gruppkapitaltest eller artikel 7 om konsolidering under tillsyn i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag tillämpas på värdepappersföretaget, ska värdepappersföretaget emellertid uppfylla kraven i de paragrafer som räknas upp i 1 mom. självständigt och i fråga om artikel 7 även på gruppnivå. 
2 § 
Värdepappersföretagets styrelse och dess uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som föreskrivs om förvaltnings- och styrningssystem i 1 a § ska värdepappersföretagets styrelse definiera och godkänna 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 a § 
Styrelsens roll i riskhanteringen 
Värdepappersföretagets styrelse ska godkänna och regelbundet se över strategier och principer för värdepappersföretagets riskaptit i syfte att hantera, övervaka och reducera de risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för, med beaktande av det makroekonomiska läget och värdepappersföretagets affärscykel. 
Styrelsemedlemmarna ska ägna tillräcklig tid åt att säkerställa att de aspekter som avses i 1 mom. beaktas på lämpligt sätt och att styrelsen avsätter tillräckliga resurser för hanteringen av alla de väsentliga risker som värdepappersföretaget exponeras för. 
Ett värdepappersföretag ska upprätta rapporteringsvägar för att rapportera om alla väsentliga risker och alla riktlinjer för riskhantering samt ändringar av dessa till styrelsen. 
Ett värdepappersföretag som inte uppfyller kriterierna i 10 § 8 mom. 1 punkten ska inrätta en riskkommitté Utskottet föreslår en ändring under styrelsen Slut på ändringsförslaget. Riskkommittén består av sådana medlemmar av ledningen som inte utövar någon verkställande funktion i det berörda värdepappersföretaget. 
Medlemmarna i riskkommittén ska ha lämpliga kunskaper och färdigheter samt lämplig sakkunskap för att till fullo förstå, hantera och övervaka värdepappersföretagets riskstrategi och riskaptit. De ska säkerställa att riskkommittén fungerar som rådgivare för styrelsen när det gäller värdepappersföretagets allmänna nuvarande och framtida riskaptit och riskstrategi och att riskkommittén bistår styrelsen i dess övervakning av hur personer i ledande befattning genomför strategin. Styrelsen behåller det övergripande ansvaret för värdepappersföretagets riskstrategier och riktlinjer. 
Värdepappersföretagets styrelse och eventuella riskkommitté ska se till att de får tillgång till information om de risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för. 
2 b § 
Riskhantering 
Ett värdepappersföretag ska införa effektiva strategier, riktlinjer, processer och system för att identifiera, mäta, hantera och övervaka följande riskfaktorer och deras effekter: 
1) väsentliga källor till och effekter av kundrisk och väsentlig inverkan på kapitalbasen, 
2) väsentliga källor till marknadsrisk och inverkan på kapitalbasen, 
3) väsentliga källor till och effekter av risker för värdepappersföretaget, framför allt de som kan förbruka den tillgängliga kapitalbasen, 
4) likviditetsrisk över lämpliga tidsspann, inbegripet intradag, för att säkerställa att värdepappersföretaget har tillräckligt med likvida medel för att bland annat ingripa i väsentliga källor till risker enligt 1, 2 och 3 punkten. 
Dessa strategier, riktlinjer, processer och system ska vara proportionella i förhållande till värdepappersföretagets komplexitet, riskprofil, verksamhetens omfattning och den risktolerans som fastställts av ledningen och de ska återspegla värdepappersföretagets betydelse i varje medlemsstat där det bedriver verksamhet. 
Vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten och 2 mom. ska hänsyn tas till bestämmelserna om Utskottet föreslår en ändring att kundmedlen ska hållas åtskilda Slut på ändringsförslaget i 9 kap. 
Vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten ska värdepappersföretaget ha en yrkesmässig ansvarsförsäkring som ett effektivt riskhanteringsverktyg. 
Vid tillämpningen av 1 mom. 3 punkten ska väsentliga källor till risker för själva värdepappersföretaget i relevanta fall omfatta väsentliga förändringar i det bokförda värdet av tillgångar, inbegripet eventuella fordringar på anknutna ombud, kunders eller motparters insolvens, positioner i finansiella instrument, utländska valutor och råvaror samt förpliktelser gentemot förmånsbestämda pensionssystem. 
Ett värdepappersföretag ska ta vederbörlig hänsyn till varje väsentlig inverkan på kapitalbasen, om sådana risker inte beaktas på lämpligt sätt genom de kapitalbaskrav som beräknats enligt artikel 11 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
Ett värdepappersföretag ska ta vederbörlig hänsyn till de resurser som behövs när verksamheten upphör, med beaktande av kraven i dess affärsmodeller och strategier. De reserverade resurserna ska vara tillräckliga i fråga om både tidsramar och bevarande av kapitalbaser och likviditet, under hela den tid då värdepappersföretaget kontrollerat upphör att tillhandahålla en tjänst. 
Utskottet föreslår en strykning Genom undantag från 2 b § ska 1 mom. 1, 3 och 4 punkten i denna paragraf vara tillämplig även på värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. Slut på strykningsförslaget 
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om hanteringen av de risker som avses i 1 mom. 
2 c § 
Övervakning av interna transaktioner i värdepappersföretag och holdingföretag med blandad verksamhet 
Ett värdepappersföretag ska ha tillräckliga processer för riskhantering och rutiner för intern kontroll för att identifiera, mäta och övervaka transaktioner mellan värdepappersföretaget och ett holdingföretag med blandad verksamhet som är dess moderföretag samt mellan värdepappersföretaget och moderföretagets dotterföretag. 
Finansinspektionen kan meddela föreskrifter om anmälan av de transaktioner som avses i 1 mom. till Finansinspektionen. 
Utskottet föreslår en ändring 3 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Minimiantal personer som i praktiken leder värdepappersföretagets verksamhet Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Värdepappersföretagets verksamhet ska i praktiken ledas av minst två personer som uppfyller de krav som föreskrivs i 1 a, 1 b och 4 §. Slut på ändringsförslaget 
7 § 
Ersättningssystem och principer som ska följas 
Ett värdepappersföretag ska, när det fastställer och tillämpar ersättningssystem för personalen, iaktta de principer som anges i denna paragraf. Värdepappersföretagets styrelse ska godkänna och regelbundet se över ersättningssystemet och ansvara för övervakning av att det verkställs. Värdepappersföretagets oberoende kontrollfunktion ska minst en gång per år centraliserat, oavhängigt och internt kontrollera verkställandet av ersättningssystemet. 
De personalkategorier som avses i denna paragraf är personer i ledande befattning, risktagare, personal som utövar kontrollfunktioner och alla anställda vars totala ersättning åtminstone är i nivå med den lägsta ersättningen för personer i ledande befattning eller risktagare, vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på riskprofilen för värdepappersföretaget eller för de tillgångar som det förvaltar. Ersättningssystemet ska vara 
1) tydligt dokumenterat och stå i proportion till värdepappersföretaget, i fråga om såväl dess storlek, karaktär och interna organisation som verksamhetens omfattning och komplexitet, 
2) könsneutralt, 
3) förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering, 
4) överensstämmande med värdepappersföretagets affärsstrategi och mål, och även beakta långsiktiga effekter av fattade investeringsbeslut. 
Ersättningssystemet ska innehålla åtgärder för att undvika intressekonflikter, uppmuntra till ansvarsfull affärsverksamhet och främja riskmedvetenhet och försiktigt risktagande. Personal som arbetar med intern kontroll ska vara oberoende i förhållande till de affärsenheter de övervakar, ha lämplig befogenhet och få ersättning i förhållande till uppnåendet av de mål som är kopplade till dessa funktioner, oberoende av resultatet inom de affärsområden de kontrollerar. 
Ersättningen till högre befattningshavare som ansvarar för riskhantering och intern kontroll övervakas direkt av Utskottet föreslår en ändring ersättningskommittén under värdepappersföretagets styrelse Slut på ändringsförslaget eller, om en sådan kommitté inte har inrättats, av styrelsen. I ersättningssystemet ska, med beaktande av nationella regler för lönebildning, göras tydlig åtskillnad mellan följande kriterier: 
1) fast grundlön, som i första hand återspeglar relevant arbetserfarenhet och organisatoriskt ansvar enligt vad som anges i den anställdes arbetsbeskrivning som en del av anställningsavtalet, 
2) rörlig ersättning, som återspeglar en hållbar och riskjusterad prestation samt eventuell prestation utöver vad som krävs för att uppfylla kraven i den anställdes arbetsbeskrivning. 
Den fasta delen ska representera en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att det ska vara möjligt att genomföra en fullt flexibel policy med rörliga ersättningsdelar, inbegripet möjligheten att inga rörliga ersättningsdelar betalas ut. Värdepappersföretaget ska i sitt ersättningssystem fastställa lämpliga kvoter mellan fasta och rörliga delar av den totala ersättningen, med beaktande av värdepappersföretagets affärsverksamhet och därmed förenade risker, samt den inverkan som de olika personalkategorier som avses i 2 mom. har på värdepappersföretagets riskprofil. 
Värdepappersföretaget ska när det fastställer ersättningssystemet säkerställa att de principer som avses i denna paragraf tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till dess storlek och interna organisation samt till verksamhetens art, omfattning och komplexitet. 
8 § 
Ersättning i värdepappersföretag som mottar extraordinärt offentligt finansiellt stöd 
Om ett värdepappersföretag får extraordinärt offentligt finansiellt stöd enligt definitionen i 1 kap. 3 § 1 mom. 24 punkten i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014), får det inte betala ut någon rörlig ersättning till medlemmar av ledningen. Om utbetalningen av rörlig ersättning till en annan person än en medlem av ledningen är oförenlig med att värdepappersföretaget upprätthåller en sund och stark kapitalbas och med en snabb återbetalning av det extraordinära offentliga finansiella stödet, får värdepappersföretaget i rörliga ersättningar till hela personalen betala högst ett belopp som motsvarar en viss andel av värdepappersföretagets nettointäkter. Beslut om maximiandelen fattas av finansministeriet på förslag av värdepappersföretagets styrelse för en räkenskapsperiod i sänder, på basis av värdepappersföretagets fastställda bokslut. 
9 § 
Rörlig ersättning 
När ett värdepappersföretag betalar rörlig ersättning till en person som avses i 7 § 2 mom., ska det uppfylla följande krav på samma villkor som dem som anges i 7 § 6 mom.: 
1) om den rörliga ersättningen är prestationsbaserad ska det totala beloppet rörlig ersättning grunda sig på en kombination av en bedömning av personens prestation, den berörda affärsenhetens prestation och värdepappersföretagets övergripande resultat, 
2) när den berörda personens prestation bedöms ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas, 
3) den prestationsbedömning som avses i 1 punkten ska grunda sig på en period som sträcker sig över flera år och ta hänsyn till värdepappersföretagets affärscykel och affärsrisker, 
4) den rörliga ersättningen får inte påverka värdepappersföretagets förmåga att säkerställa en sund kapitalbas, 
5) garanterad rörlig ersättning får endast förekomma i samband med nyanställning, endast under de nyanställdas första anställningsår och endast om värdepappersföretaget har en stark kapitalbas, 
6) betalningar vid förtida uppsägning av ett anställningsavtal ska stå i relation till personens prestationer under hela tidsperioden och får inte premiera misslyckanden eller försummelser, 
7) ersättningspaket relaterade till ersättning eller inlösen av tidigare anställningskontrakt ska stämma överens med värdepappersföretagets långsiktiga intressen, 
8) i den metod för resultatbedömning som används för att beräkna beloppet på den rörliga ersättningen ska hänsyn tas till alla typer av nuvarande och framtida risker samt till kostnaden för det kapital och den likviditet som krävs i enlighet med EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, 
9) vid fördelningen av de rörliga ersättningsdelarna inom värdepappersföretaget ska hänsyn tas till alla typer av nuvarande och framtida risker, 
10) de diskretionära pensionsförmånerna ska överensstämma med värdepappersföretagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen. 
10 § 
Betalning av rörlig ersättning i annan form än pengar och uppskjuten utbetalning 
Minst hälften av en bestämd rörlig ersättning ska betalas på annat sätt än kontant. Betalningen kan bestå av något av följande Utskottet föreslår en strykning finansiella Slut på strykningsförslaget instrument: 
1) aktier eller motsvarande innehav, beroende på det berörda värdepappersföretagets rättsliga struktur, 
2) aktierelaterade instrument, eller beroende på det berörda värdepappersföretagets rättsliga struktur, andra likvärdiga icke-kontanta instrument, 
3) primärkapitaltillskott, supplementärkapitalinstrument eller andra instrument som fullt ut kan omvandlas till kärnprimärkapitalinstrument eller skrivas ned och som på ett tillbörligt sätt återspeglar värdepappersföretagets kreditvärdighet på löpande basis, 
4) andra icke-kontanta instrument som återspeglar sammansättningen i instrumenten i de portföljer som förvaltas. 
Om ett värdepappersföretag inte emitterar något av de finansiella instrument som anges i 1 mom., får Finansinspektionen godkänna användning av alternativa arrangemang som uppfyller samma mål. 
Minst 40 procent av den rörliga ersättningen ska skjutas upp över en period på tre till fem år, beroende på vad som är lämpligt med tanke på värdepappersföretagets affärscykel, affärsverksamhetens art, dess risker och den berörda personens arbetsuppgifter, med undantag för särskilt höga rörliga ersättningar då minst 60 procent av den rörliga ersättningen ska skjutas upp. Uppskjuten rörlig ersättning ska inte erhållas snabbare än enligt en proportionell beräkning (pro rata). 
Den rörliga ersättningen kan sänkas delvis eller helt, om värdepappersföretagets finansiella resultat är svagt eller negativt, inbegripet genom malusförfaranden. Utbetald rörlig ersättning kan återkrävas, i synnerhet om följande kriterier som värdepappersföretaget fastställt uppfylls: 
1) personen i fråga har deltagit i eller varit ansvarig för ett handlande som har lett till betydande förluster för värdepappersföretaget, 
2) personen i fråga anses inte längre vara lämplig och pålitlig. 
Vid tillämpning av kraven i 9 § ska värdepappersföretaget säkerställa att 
1) de personer som avses i 7 § 2 mom. inte använder personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som är kopplade till ersättning och ansvar för att urholka de principer som avses i 9 §, 
2) rörlig ersättning inte betalas genom finansiella arrangemang eller metoder som gör det enklare att kringgå lagen eller EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
Vid tillämpning av 1 mom. ska de instrument som avses i det momentet omfattas av en lämplig policy för uppskjuten utbetalning som är utformad så att den knyter individuella incitament till värdepappersföretagets, dess borgenärers och kunders långsiktiga intressen. Finansinspektionen får vid behov sätta begränsningar för typen och utformningen av dessa instrument eller förbjuda användningen av vissa instrument för rörlig ersättning. 
Vid tillämpning av 9 § 1 mom. 10 punkten ska, om den anställde lämnar värdepappersföretaget före pensionsåldern, de diskretionära pensionsförmånerna finnas kvar hos värdepappersföretaget under en period på fem år i form av de finansiella instrument som avses i 1 mom. För en anställd som uppnår pensionsåldern och går i pension ska de diskretionära pensionsförmånerna betalas ut i form av sådana finansiella instrument som avses i 1 mom., förutsatt att den anställde har förvarat dem i värdepappersföretaget i minst fem år. 
Bestämmelserna i 1, 3 och 7 mom. ska emellertid inte tillämpas på 
1) ett värdepappersföretag som har tillgångar inom och utanför balansräkningen till ett värde av i genomsnitt högst 100 miljoner euro under den fyraårsperiod som föregår det aktuella räkenskapsåret, 
2) en person vars rörliga ersättning inte överstiger 50 000 euro och inte utgör mer än en fjärdedel av vederbörandes totala årliga ersättning. 
11 § 
Ersättningskommitté 
Ett värdepappersföretag som inte uppfyller kriterierna i 10 § 8 mom. 1 punkten ska inrätta en ersättningskommitté Utskottet föreslår en ändring under styrelsen Slut på ändringsförslaget. Ersättningskommittén ska vara könsbalanserad och göra en kompetent och oberoende bedömning av ersättningssystem och ersättningspraxis och de incitament som skapats för hantering av risker, kapital och likviditet. Om värdepappersföretaget hör till en finansiell företagsgrupp, ska bara moderföretaget ha en ersättningskommitté. 
Ersättningskommittén ansvarar för beredningen av beslut om ersättning, inbegripet beslut som får konsekvenser för det berörda företagets risker och riskhantering och som ska fattas av ledningen. Ordföranden och ledamöterna i ersättningskommittén ska vara sådana medlemmar av ledningen som inte utövar någon verkställande funktion i det berörda värdepappersföretaget. Om det bland styrelsemedlemmarna finns sådana personalrepresentanter som avses i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990), ska minst en av dem utses till medlem av ersättningskommittén. 
När de beslut som avses i 2 mom. bereds ska ersättningskommittén ta hänsyn till allmänintresset och de långsiktiga intressena för värdepappersföretagets aktieägare, investerare och övriga intressenter. 
12 § 
Rapportering per land 
Ett värdepappersföretag ska årligen offentliggöra följande information om en filial eller ett dotterföretag i en annan stat än dess hemmedlemsstat, om filialen eller dotterföretaget är ett finansiellt institut enligt definitionen i artikel 4.1.26 i EU:s tillsynsförordning: 
1) namn på alla dotterföretag och filialer, vilken typ av verksamhet de bedriver och deras geografiska plats, 
2) omsättning, 
3) antal anställda i heltidsekvivalenter, 
4) resultat före skatt, 
5) skatt på resultatet, 
6) erhållet statsunderstöd. 
Uppgifter som reviderats i enlighet med revisionsdirektivet och som avses i 1 mom. ska om möjligt bifogas till värdepappersföretagets årsredovisning eller till koncernredovisningen. 
13 § 
Rapportering om överträdelser 
Ett värdepappersföretag ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet av rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars till följd av myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. 
Värdepappersföretaget ska bevara behövlig information som gäller den rapport som avses i 1 mom. Informationen ska avföras fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den föregående undersökningen ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om undersökningen. 
En sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser har inte rätt enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, att få tillgång till sådana uppgifter enligt 1 och 2 mom. vilkas utlämnande skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. 
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur rapporter som avses i 1 mom. ska göras och behandlas hos värdepappersföretaget. 
6 c kap. 
Tillsyn över finansiell ställning samt översyns- och utvärderingsprocessen 
1 § 
Tillsyn över ersättningssystem 
Finansinspektionen ska samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artikel 51 första stycket c och d i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag liksom den information som lämnats av värdepappersföretagen om det könsmässiga lönegapet, och använda den för jämförelse av ersättningstrender och ersättningspraxis. Finansinspektionen ska lämna den insamlade informationen till Europeiska bankmyndigheten. 
Ett värdepappersföretag ska lämna information till Finansinspektionen om antalet fysiska personer vid värdepappersföretaget som får en ersättning på 1 miljon euro eller mer per räkenskapsår, inklusive information om deras arbetsuppgifter och vilket affärsområde det rör sig om samt om ersättningens beståndsdelar såsom lön, rörlig ersättning, långsiktiga förmåner och pensionsavgifter. Informationen ska lämnas uppdelad på ersättningsintervaller om 1 miljon euro vardera. 
Ett värdepappersföretag ska på Finansinspektionens begäran lämna uppgifter om lönen och den totala ersättningen för varje medlem av ledningen eller för personer i ledande befattning. 
Finansinspektionen ska överlämna den information som avses i 1 och 2 mom. till Europeiska bankmyndigheten, som offentliggör den i ett gemensamt rapporteringsformat uppdelat efter hemmedlemsstat. Europeiska bankmyndigheten får i samråd med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utfärda riktlinjer för att underlätta tillämpningen och säkerställa enhetligheten i den information som samlas in. 
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna enligt denna paragraf ska lämnas till Finansinspektionen. 
2 § 
Översyn och utvärdering 
Finansinspektionen ska, med beaktande av värdepappersföretagets storlek, riskprofil och affärsmodell, se över de styrformer, strategier, processer och rutiner som ett värdepappersföretag har infört och vid behov utvärdera följande omständigheter för att säkerställa en god hantering och täckning av värdepappersföretagets risker: 
1) de risker som avses i 6 b kap. 2 a §, 
2) geografiskt område för värdepappersföretagets exponeringar, 
3) värdepappersföretagets affärsmodell, 
4) bedömningen av systemrisker, med beaktande av identifieringen och mätningen av systemrisker enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG och med beaktande av Europeiska systemrisknämndens rekommendationer, 
5) de risker som säkerheten i värdepappersföretagets nätverks- och informationssystem utsätts för, i syfte att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för sina processer, uppgifter och tillgångar, 
6) värdepappersföretagets exponering för ränterisker i samband med verksamhet utanför handelslagret, 
7) värdepappersföretagets förvaltnings- och styrningssystem samt förmågan hos medlemmarna av ledningen att utföra sitt uppdrag. 
Finansinspektionen ska vid den översyn och utvärdering som avses i 1 mom. ta hänsyn till huruvida värdepappersföretaget har en yrkesmässig ansvarsförsäkring. Finansinspektionen ska fastställa hur ofta och hur ingående den översyn och enligt utvärdering som avses i 1 mom. ska genomföras med hänsyn till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos verksamheten i värdepappersföretaget samt, om så är relevant, dess systemviktighet, och med beaktande av proportionalitetsprincipen. 
Finansinspektionen ska från fall till fall besluta huruvida översynen och utvärderingen ska genomföras för ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, om Finansinspektionen anser detta vara nödvändigt på grund av storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos verksamheten i värdepappersföretaget. 
Vid översynen och utvärderingen av aktörerna i 2 mom. ska Finansinspektionen ta hänsyn till vad som föreskrivs om åtskillnad av kundmedel i 9 kap. i denna lag. 
När Finansinspektionen utför den översyn och utvärdering som avses i 1 mom. 7 punkten ska den ha tillgång till föredragningslistor, protokoll och bifogade dokument från möten för värdepappersföretagets ledning och dess kommittéer samt resultaten från interna eller externa utvärderingar av ledningens funktion. 
3 § 
Löpande tillsyn över interna modeller 
Finansinspektionen ska med jämna mellanrum och minst vart tredje år granska att värdepappersföretag uppfyller förutsättningarna i tillståndet att använda de interna modeller som avses i artikel 22 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. Finansinspektionen ska lägga särskild vikt vid ändringar av ett värdepappersföretags affärsverksamhet och tillämpningen av de interna modellerna på nya produkter samt granska och utvärdera om värdepappersföretaget använder väl utvecklade och uppdaterade tekniker och förfaranden i samband med de interna modellerna. 
Om betydande brister i risktäckningen uppdagas i ett värdepappersföretags interna modeller ska Finansinspektionen säkerställa att dessa åtgärdas eller vidta åtgärder för att minska följderna av dem, till exempel genom att införa högre multiplikationsfaktorer eller kapitaltillägg. 
Om det för interna marknadsriskmodeller förekommer upprepade överskridanden enligt vad som avses i artikel 366 i EU:s tillsynsförordning vilka indikerar att de interna modellerna inte, eller inte längre, är tillräckligt exakta, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet att använda dessa interna modeller eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de interna modellerna förbättras snarast inom en bestämd tidsram. 
Om ett värdepappersföretag som har fått tillstånd att använda interna modeller inte längre uppfyller kraven för användningen av dessa interna modeller, ska Finansinspektionen kräva att värdepappersföretaget antingen visar att följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga eller lägger fram en plan och en tidsfrist för efterlevnad av dessa krav. Finansinspektionen ska kräva förbättringar av den presenterade planen om det är osannolikt att den leder till full efterlevnad eller om tidsfristen är olämplig. 
Om det är osannolikt att värdepappersföretaget kommer att efterleva kraven inom den angivna tidsfristen eller om värdepappersföretaget inte på ett tillfredsställande sätt har visat att följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet att använda interna modeller eller begränsa det till sådana delområden där efterlevnad kan uppnås inom en lämplig tidsfrist. 
4 § 
Tillsynsåtgärder 
Finansinspektionen ska kräva att ett värdepappersföretag i ett tidigt skede vidtar åtgärder i följande situationer: 
1) ett värdepappersföretag uppfyller inte kraven i 6 kap. 1, 2 a eller 2 b § eller 6 b kap. 1 a, 2 a, 2 b eller 7—11 § eller kraven i detta kapitel eller i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, 
2) Finansinspektionen har bevis för att ett värdepappersföretag sannolikt kommer att överträda bestämmelserna i 6 kap. 1, 2 a eller 2 b § eller 6 b kap. 1 a, 2 a, 2 b eller 7—11 § eller detta kapitel eller bestämmelserna i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag inom de närmaste tolv månaderna. 
5 § 
Tillsynsbefogenheter 
Finansinspektionen kan vid tillämpningen av 2 §, 3 § 4 och 5 mom. samt 4 § 
1) kräva att ett värdepappersföretag ska ha en kapitalbas som överstiger de krav som anges i artikel 11 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, enligt de villkor som fastställs i 6 § i detta kapitel, eller anpassar den kapitalbas och de likvida tillgångar som krävs vid väsentliga förändringar i värdepappersföretagets verksamhet, 
2) kräva en förstärkning av de styrformer, processer, rutiner och strategier som genomförs i enlighet med 6 kap. 2 a § och 6 b kap. 1 a §, 
3) kräva att värdepappersföretaget inom ett år lägger fram en plan för att återställa efterlevnad av tillsynskraven i 6 kap., 6 b kap. 1 a, 1 b, 2 a—2 c och 7—11 § och detta kapitel och i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag samt fastställa en tidsfrist för genomförandet av planen och kräva förbättringar av planens omfattning och tidsfrist, 
4) kräva att värdepappersföretaget i samband med kapitalbaskraven tillämpar en särskild avsättningspolitik eller behandlar tillgångar på särskilt sätt, 
5) begränsa eller minska värdepappersföretagets verksamhet, transaktioner eller nätverk eller kräva avyttring av verksamheter som innebär överdrivna risker för värdepappersföretagets ekonomiska stabilitet, 
6) kräva reduktion av den inneboende risken i värdepappersföretagets verksamheter, produkter och system, inbegripet utkontrakterad verksamhet, 
7) kräva att värdepappersföretaget begränsar den rörliga ersättningen till en procentandel av nettointäkterna när den rörliga ersättningen är oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas, 
8) kräva att värdepappersföretaget använder nettovinster för att stärka kapitalbasen, 
9) begränsa utdelningar eller räntebetalningar från värdepappersföretaget till aktieägare, medlemmar eller innehavare av primärkapitaltillskott, eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar förutsatt att förbudet inte innebär en betalningsförsummelse från värdepappersföretagets sida, 
10) kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering än vad som anges i denna lag eller i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, inklusive rapporter om kapital- och likviditetspositioner, 
11) införa särskilda likviditetskrav i enlighet med 8 §, 
12) kräva att värdepappersföretaget lämnar ytterligare redovisning, 
13) kräva att värdepappersföretaget minskar de risker som säkerheten i dess nätverks- och informationssystem utsätts för i syfte att säkerställa konfidentialitet 
Vid tillämpning av 1 mom. 10 punkten får Finansinspektionen kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering för värdepappersföretag endast om de uppgifter som ska rapporteras inte är överlappande och något av följande villkor är uppfyllt: 
1) någon av de situationer som avses i 4 § 1 eller 2 punkten föreligger, 
2) Finansinspektionen anser det vara nödvändigt att samla in de bevis som avses i 4 § 2 punkten, 
3) de ytterligare uppgifterna krävs för den översyns- och utvärderingsprocess som avses i 2 §. 
Uppgifter ska anses vara överlappande om Finansinspektionen redan har samma eller i huvudsak samma uppgifter och Finansinspektionen kan ta fram eller få tillgång till uppgifterna på annat sätt än genom att ålägga värdepappersföretaget att rapportera dem. Finansinspektionen får inte kräva ytterligare uppgifter, om uppgifterna är tillgängliga för Finansinspektionen i ett annat format eller på en annan detaljnivå än de ytterligare uppgifter som ska rapporteras, förutsatt att skillnaden i format eller detaljnivå inte hindrar Finansinspektionen från att ta fram i huvudsak samma uppgifter. 
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om skyldigheten att öka kapitalbasen enligt 1 mom. 1 punkten och om skyldigheten att lämna de uppgifter som behövs för övervakningen av detta till Finansinspektionen samt om kraven på innehållet i den plan som avses i 1 mom. 3 punkten. 
6 § 
Krav på ytterligare kapitalbas 
Finansinspektionen ska ålägga det krav på ytterligare kapitalbas som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten, om den på grundval av de översyner som gjorts i enlighet med 2 och 3 § konstaterar att någon av följande situationer gäller värdepappersföretaget: 
1) värdepappersföretaget är exponerat för risker eller riskfaktorer eller innebär risker för andra som är väsentliga och som inte täcks av eller inte i tillräcklig omfattning täcks av de kapitalbaskrav, och i synnerhet K-faktorkraven, som anges i del tre eller fyra i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, 
2) värdepappersföretaget uppfyller inte kraven i 6 kap. 2 a § eller 6 b kap. 1 a § och det är osannolikt att andra tillsynsåtgärder ger tillräcklig förbättring av styrformer, processer, rutiner och strategier inom rimlig tid, 
3) justeringarna avseende den försiktiga värderingen av handelslagret är otillräckliga för att värdepappersföretaget under normala marknadsförhållanden ska kunna avyttra eller säkra sina positioner inom kort tid utan att drabbas av betydande förluster, 
4) den översyn som genomförts i enlighet med 3 § visar att kraven på tillämpningen av de tillåtna interna modellerna inte uppfylls och att detta sannolikt kommer att leda till otillräckliga kapitalnivåer, 
5) värdepappersföretaget underlåter vid upprepade tillfällen att upprätta eller bibehålla tillräckligt med ytterligare kapitalbas enligt 7 §. 
Vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten ska risker eller riskfaktorer anses inte vara täckta, eller inte täckta i tillräcklig utsträckning, av de kapitalbaskrav som anges i delarna tre och fyra i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag endast om beloppen, slagen och fördelningen av det kapital som Finansinspektionen ansett tillräckligt efter översynen av den bedömning som utförts av värdepappersföretaget i enlighet med 6 kap. 2 a § 1 mom. är större än det kapitalbaskrav för värdepappersföretaget som avses i del tre eller fyra i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
Vid tillämpningen av 2 mom. får det kapital som anses vara tillräckligt innefatta risker eller riskfaktorer som uttryckligen undantas från det kapitalbaskrav som anges i del tre eller fyra i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
Finansinspektionen ska fastställa nivån på den ytterligare kapitalbas som krävs enligt 5 § 1 mom. 1 punkten som skillnaden mellan det kapital som anses vara tillräckligt enligt 2 mom. i denna paragraf och det kapitalbaskrav som anges i del tre och fyra i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
Finansinspektionen ska kräva att ett värdepappersföretag uppfyller det krav på ytterligare kapitalbas som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten med en kapitalbas som uppfyller följande villkor: 
1) minst tre fjärdedelar av kravet på ytterligare kapitalbas ska uppfyllas med primärkapital, 
2) minst tre fjärdedelar av primärkapitalet ska bestå av kärnprimärkapital, 
3) denna kapitalbas ska inte användas för att uppfylla något av de kapitalbaskrav som anges i artikel 11.1 a, b och c i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
Utöver det som föreskrivs om motivering av beslut någon annanstans i lag, ska det av ett sådant beslut som avses i denna paragraf framgå de omständigheter utifrån vilka Finansinspektionen anser att förutsättningarna för att ålägga buffertkrav uppfylls samt en utredning av allokeringen av buffertkraven. I det fall som anges i 1 mom. 4 punkten ska beslutet innefatta en särskild motivering av varför den kapitalnivå som fastställts i enlighet med 7 § 1 mom. inte längre anses vara tillräcklig. 
Finansinspektionen får införa ett krav på ytterligare kapitalbas i enlighet med denna paragraf för ett sådant litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag som avses i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag på grundval av en bedömning från fall till fall och om Finansinspektionen anser det motiverat. 
7 § 
Riktlinje för ytterligare kapitalbas 
Finansinspektionen får kräva att även ett sådant värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag har kapitalbasnivåer som på grundval av 6 kap. 2 a § i rätt proportion och med tillräcklig marginal överstiger kraven i del tre i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och i 6 kap., 6 b kap. 1 a, 1 b, 2 a—2 c och 7—11 § i denna lag, inbegripet de krav på ytterligare kapitalbas som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten i detta kapitel, för att säkerställa att konjunktursvängningar inte leder till överträdelser av dessa krav eller hotar värdepappersföretagets förmåga att avveckla och lägga ned verksamheten på ett ordnat sätt. 
Finansinspektionen ska vid behov se över den kapitalbasnivå som fastställts i enlighet med 1 mom. för varje värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och i relevanta fall meddela det berörda värdepappersföretaget sina slutsatser, bland annat om den förväntar sig att den kapitalbasnivå som har fastställts i enlighet med 1 mom. ska justeras. Ett sådant meddelande ska ange den sista dag då Finansinspektionen kräver att justeringen ska ha slutförts. 
8 § 
Särskilda likviditetskrav 
Finansinspektionen ska införa de särskilda likviditetskrav som avses i 5 § 1 mom. 11 punkten endast om den på grundval av de översyner som genomförts i enlighet med 2 och 3 § konstaterar att ett värdepappersföretag som inte uppfyller de villkor för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag som anges i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, eller som uppfyller de villkor som anges i artikel 12.1 i nämnda förordning men inte är undantagna från likviditetskrav i enlighet med artikel 43.1 i nämnda förordning, befinner sig i någon av följande situationer: 
1) värdepappersföretaget är exponerat för likviditetsrisker eller likviditetsriskfaktorer som är väsentliga och som inte är täckta, eller som inte är täckta i tillräcklig utsträckning, av det likviditetskrav som anges i del fem i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, 
2) värdepappersföretaget uppfyller inte kraven i 6 kap. 2 a § och 6 b kap. 1 a § och det är inte sannolikt att andra administrativa åtgärder ger tillräcklig förbättring av styrformer, processer, rutiner och strategier inom rimlig tid. 
Vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten ska likviditetsrisker eller likviditetsriskfaktorer anses inte vara täckta, eller inte täckta i tillräcklig utsträckning, av det likviditetskrav som anges i del fem i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag endast om den likviditet som i fråga om belopp och slag har bedömts vara tillräcklig av Finansinspektionen efter översynen av värdepappersföretagets bedömning i enlighet med 6 kap. 2 a § 1 mom. är större än det likviditetskrav för värdepappersföretaget som anges i del fem i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
Finansinspektionen ska fastställa nivån på den särskilda likviditet som krävs enligt 5 § 1 mom. 11 punkten som skillnaden mellan den likviditet som anses vara tillräcklig enligt 2 mom. i denna paragraf och det likviditetskrav som anges i del fem i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
Finansinspektionen ska kräva att värdepappersföretag uppfyller de särskilda likviditetskrav som avses i 5 § 1 mom. 11 punkten med likvida tillgångar enligt artikel 43 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
Finansinspektionen ska skriftligen motivera sitt beslut att införa ett sådant särskilt likviditetskrav som avses i 5 § 1 mom. 11 punkten genom att klart och tydligt redogöra för den samlade bedömningen av de omständigheter som avses i 1—3 mom. i denna paragraf. 
9 § 
Samarbete med resolutionsmyndigheter 
Finansinspektionen ska underrätta Verket för finansiell stabilitet om krav på ytterligare kapitalbas som införs enligt 5 § 1 mom. 1 punkten för ett värdepappersföretag som omfattas av tillämpningsområdet för resolutionsdirektivet och om eventuella förväntningar på justeringar i enlighet med 7 § 2 mom. 
10 § 
Krav på offentliggörande 
Finansinspektionen får kräva att ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag samt värdepappersföretag som avses i artikel 46.2 i nämnda förordning offentliggör den information som avses i artikel 46 i nämnda förordning mer än en gång per år och fastställer tidsfrister för detta offentliggörande. 
Finansinspektionen får kräva att ett sådant värdepappersföretag som avses i 1 mom. använder specifika medier och platser, i synnerhet värdepappersföretagets webbplats, för offentliggörande av annan information än årsredovisningen. 
Finansinspektionen får kräva att ett moderföretag årligen offentliggör, i fullständig form eller i form av hänvisningar till likvärdig information, en beskrivning av sin rättsliga struktur, förvaltnings- och styrningsstruktur och organisationsstruktur för värdepapperskoncernen i enlighet med 3 kap. 3 och 4 §, 6 a kap. 1 § och 6 b kap. 1 a §. 
11 § 
Information till Europeiska bankmyndigheten 
Finansinspektionen ska informera Europeiska bankmyndigheten om 
1) sin översyns- och utvärderingsprocess enligt 2 §, 
2) den metod som används som grund för beslut enligt 5, 6 och 7 §, 
3) nivån på de administrativa påföljder som avses i 15 kap. 
12 § 
Fastställande av tillsynsmyndighet 
Finansinspektionen ansvarar för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet, om Finansinspektionen är behörig myndighet för ett värdepappersföretags moderföretag inom Europeiska unionen. 
Om moderföretaget till ett värdepappersföretag är ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom Europeiska unionen eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen, ansvarar den behöriga myndigheten för värdepappersföretaget i fråga för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet. 
Om två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i två eller flera medlemsstater i Europeiska unionen har samma värdepappersinriktade moderholdingföretag inom unionen eller samma blandade finansiella moderholdingföretag inom unionen, ansvarar den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som är auktoriserat i den medlemsstat där det värdepappersinriktade holdingföretaget eller det blandade finansiella holdingföretaget är etablerat för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet. 
Om moderföretagen till två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i två eller flera medlemsstater i Europeiska unionen omfattar mer än ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i olika medlemsstater och det finns ett värdepappersföretag i var och en av dessa medlemsstater, ansvarar den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet. 
Om två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i Europeiska unionen har samma värdepappersinriktade holdingföretag inom unionen eller samma blandade finansiella holdingföretag inom unionen som moderföretag och inget av dessa värdepappersföretag har auktoriserats i den medlemsstat där det värdepappersinriktade holdingföretaget inom unionen eller det blandade finansiella holdingföretaget inom unionen etablerades, ansvarar den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet. 
Behöriga myndigheter får i samförstånd bortse från de kriterier som avses i 3, 4 och 5 mom. om tillämpningen av dem skulle vara olämplig för en effektiv gruppbaserad tillsyn eller tillsyn för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet, med beaktande av de berörda värdepappersföretagen och betydelsen av deras verksamhet i de relevanta medlemsstaterna, och i stället utse en annan behörig myndighet att utöva tillsyn på gruppnivå eller tillsyn för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna, innan de antar ett sådant beslut, ge det värdepappersinriktade moderholdingföretaget inom Europeiska unionen eller det blandade finansiella moderholdingföretaget inom unionen eller det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, tillfälle att yttra sig om det planerade beslutet. De behöriga myndigheterna ska underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten om alla sådana beslut. 
13 § 
Särskilda uppgifter i anknytning till tillsynen 
Om Finansinspektionen svarar för tillsynen enligt 12 § och ett tillsynskollegium som avses i 65 b § i lagen om Finansinspektionen har inrättats för tillsynen, ska tillsynskollegiet, utöver vad som anges om tillsynskollegiets uppgifter och verksamhet i 65 c § i lagen om Finansinspektionen, dessutom utföra följande uppgifter: 
1) kontroll av information som behövs vid tillsynen och samordning av förfrågningar om uppgifter, om detta är nödvändigt för att underlätta den gruppbaserade tillsynen, i enlighet med artikel 7 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. Till relevanta upplysningar för värdepappersföretagskoncerner hör angivande av koncernens rättsliga struktur samt förvaltnings- och styrningsstruktur och identifiering av de behöriga myndigheterna för de reglerade företagen i koncernen. Utredningen av organisationen ska omfatta alla reglerade företag, oreglerade företag, oreglerade dotterföretag och moderföretagen, 
2) förmedling av information om negativ utveckling i ett värdepappersföretag, eller i andra företag som hör till en värdepappersföretagskoncern, och som kan få följder för värdepappersföretaget, 
3) förmedling av information till ett värdepappersföretag om betydande påföljder och extraordinära åtgärder som genomförs för att följa kapitaltäckningsbestämmelserna samt om införande av ett kapitalbaskrav enligt 5 § 1 mom. 1 punkten. 
Om den information som avses i 1 mom. inte har lämnats utan obefogat dröjsmål eller om en begäran om samarbete har avslagits eller inte har lett till åtgärder inom rimlig tid, särskilt när det gäller utbyte av relevant information, får Finansinspektionen hänskjuta ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG. 
14 § 
Informationsutbyte i krissituationer 
Om Finansinspektionen ansvarar för tillsynen i enlighet med 12 §, ska den varna för en krissituation, inbegripet en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG eller en situation med negativ utveckling på marknaderna, som kan äventyra likviditeten på marknaderna och stabiliteten i det finansiella systemet i någon av de medlemsstater i Europeiska unionen där företag i värdepappersföretagskoncernen har auktoriserats. Finansinspektionen ska, med beaktande av vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen angående myndighetens tystnadsplikt och samarbete med myndigheter i tredjeländer samt revisorernas anmälningsskyldighet, snarast möjligt underrätta Europeiska bankmyndigheten, Europeiska systemrisknämnden och alla berörda behöriga myndigheter och lämna all information som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
15 § 
Samarbete och utbyte av information vid skötseln av uppgifter enligt direktivet om tillsyn av värdepappersföretag 
Finansinspektionen ska ha ett nära samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen för att fullgöra sina åligganden inom kapitaltäckningstillsynen enligt denna lag, i synnerhet genom att utan dröjsmål utbyta bland annat följande information om värdepappersföretag: 
1) information om värdepappersföretagets lednings- och ägarstruktur, 
2) information om värdepappersföretagets uppfyllande av kapitalbaskraven, 
3) information om värdepappersföretagets uppfyllande av koncentrationsriskkraven och likviditetskraven, 
4) andra relevanta faktorer som kan påverka de risker som värdepappersföretaget utgör. 
Finansinspektionen ska i egenskap av behörig myndighet i hemmedlemsstaten omedelbart förse värdmedlemsstatens behöriga myndigheter med all information och alla resultat som rör de potentiella problem och risker som ett värdepappersföretag utgör för skyddet av kunder eller stabiliteten i värdmedlemsstatens finansiella system som har konstaterats i tillsynen av värdepappersföretagets verksamhet. 
Finansinspektionen ska på basis av information som lämnas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheter vidta alla åtgärder som krävs för att undvika eller avhjälpa de potentiella problem och risker som avses i 2 mom. Finansinspektionen ska på begäran detaljerat förklara för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter hur den har beaktat den information och de resultat som lämnats av värdmedlemsstatens behöriga myndigheter. 
Vid bedömningen av villkoret i artikel 23.1 första stycket c i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag får Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet i värdepappersföretagets hemmedlemsstat från den behöriga myndigheten i en clearingmedlems hemmedlemsstat begära information om den modell och de parametrar som används för beräkningen av kravet på marginalsäkerhet för det berörda värdepappersföretaget. 
16 § 
Finansinspektionens rätt att granska och få information 
Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att utföra granskningar på plats i Finland och inspektioner av den verksamhet som bedrivs av ett EES-värdepappersföretags filial i Finland samt kräva information om filialens verksamhet, om Finansinspektionen anser detta vara nödvändigt för att trygga stabiliteten i det finansiella systemet. 
Innan Finansinspektionen utför sådana granskningar och inspektioner som avses i 1 mom. ska den samråda med myndigheterna i EES-värdepappersföretagets hemmedlemsstat. 
Finansinspektionen ska utan dröjsmål efter sådana granskningar och inspektioner som avses i 1 mom. underrätta myndigheterna i EES-värdepappersföretagets hemmedlemsstat om den information som erhållits och de resultat som är relevanta för riskbedömningen. 
Angående Finansinspektionens rätt att granska och få information gäller dessutom vad som föreskrivs någon annanstans i lag. 
17 § 
Bedömning av tredjeländers tillsyn och andra tillsynsmetoder 
Om två eller flera värdepappersföretag vars gemensamma moderföretag har sitt huvudkontor i ett tredjeland inte är föremål för en effektiv tillsyn på gruppnivå, ska Finansinspektionen bedöma om nivån på tredjelandets tillsyn är likvärdig. 
Om Finansinspektionen är grupptillsynsmyndighet och konstaterar att tillsynen inte är likvärdig, ska den fatta beslut om sådana tillsynsåtgärder som uppnår tillsynsmålen enligt artikel 7 eller 8 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, efter samråd med övriga involverade behöriga myndigheter. Varje tillsynsåtgärd som vidtas enligt denna paragraf ska meddelas övriga involverade myndigheter, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska kommissionen. 
Om Finansinspektionen är grupptillsynsmyndighet och moderföretaget är etablerat i Europeiska unionen, får Finansinspektionen kräva etablering av ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i unionen samt tillämpa artikel 7 och 8 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag på detta värdepappersinriktade holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag. 
18 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om genomförandet av 6, 7 och 10 § och om de finansiella förutsättningarna som avses i detta kapitel samt om skyldigheten att regelbundet informera om tillsynen över dessa då sådana föreskrifter förutsätts för genomförande av direktivet om tillsyn av värdepappersföretag och EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
7 kap. 
Organisering av värdepappersföretags verksamhet 
3 § 
Begränsningar som gäller förvärv av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer 
Värdepappersföretag och företag inom samma finansiella värdepappersföretagsgrupp får bevilja lån för förvärv av egna och moderföretagets aktier och andelar och ta emot sådana som pant endast med de begränsningar som anges i 2 och 3 mom. Med lån jämställs säkerhet som av tillgångar som tillhör värdepappersföretaget eller ett företag inom dess finansiella värdepappersföretagsgrupp ställs för återbetalning av lån som avses ovan. 
Om inte något annat följer av 3 mom. får ett värdepappersföretag och ett företag inom dess finansiella värdepappersföretagsgrupp, trots bestämmelserna i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) och i 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv av egna eller moderföretagets aktier och andelar och ta emot dem som pant, om 
1) de är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument, 
2) beviljande av lånet eller emottagande av panten ingår i den normala affärsverksamheten för värdepappersföretaget eller för företaget inom dess finansiella värdepappersföretagsgrupp, och om 
3) lånet har beviljats eller panten tagits emot på de sedvanliga villkor som värdepappersföretaget iakttar i sin verksamhet. 
Ett värdepappersföretag och ett företag inom dess finansiella värdepappersföretagsgrupp får som säkerhet för lån som beviljas för att finansiera teckning av egna och moderföretagets aktier och andelar, som pant ta emot sådana aktier och andelar högst till ett antal som till sitt nominella värde motsvarar en tiondel av det långivande företagets eller, om aktier eller andelar i det långivande företagets moderföretag har tagits emot som pant, av moderföretagets bundna kapital. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Vad som i 1—3 mom. föreskrivs om värdepappersföretag och dess finansiella värdepappersföretagsgrupp ska på motsvarande sätt tillämpas på en finansiell företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen och ett värdepappersföretag inom samma finansiella företagsgrupp. Slut på strykningsförslaget 
10 § 
Förvärv av bestämmande inflytande i företag i ett tredjeland 
Ett värdepappersföretag eller ett företag inom dess finansiella värdepappersföretagsgrupp ska på förhand anmäla till Finansinspektionen att företaget kommer att förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare eller försäkringsbolag med säte i ett tredjeland. 
Finansinspektionen kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda förvärv av bestämmande inflytande, om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget eller dess finansiella värdepappersföretagsgrupp. 
Utskottet föreslår en ändring Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska fogas till en anmälan enligt 1 mom. och om andra motsvarande omständigheter som ska beaktas vid anmälningsförfarandet. Slut på ändringsförslaget 
11 § 
Tillhörighet till en utländsk finansiell värdepappersföretagsgrupp, till en utländsk finansiell företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen eller till ett utländskt finans- och försäkringskonglomerat 
Om ett värdepappersföretag hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp vars yttersta moderföretag har sitt säte i ett tredjeland, är en förutsättning för att företaget ska beviljas verksamhetstillstånd att 
1) en utländsk myndighet har tillräcklig behörighet att övervaka hela den finansiella värdepappersföretagsgruppen på ett sätt som motsvarar vad som föreskrivs i denna lag, eller att 
2) den konsoliderade kapitaltäckningen, de konsoliderade stora exponeringarna, den finansiella värdepappersföretagsgruppens interna kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i fråga om ett holdingföretag, ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kraven enligt denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen ska innan den fattar beslut enligt 2 mom. begära ett yttrande i saken av Europeiska bankmyndigheten, av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och av de utländska myndigheter som svarar för tillsynen över de utländska kreditinstitut samt de utländska företag som kan jämställas med finländska värdepappersföretag vilka hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp enligt 1 mom. och regleras i en annan EES-stat. Finansinspektionen ska, efter att ha fattat ett beslut enligt 2 mom., underrätta dessa myndigheter och Europeiska kommissionen om beslutet. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på värdepappersföretag som står under gruppbaserad tillsyn av en utländsk EES-tillsynsmyndighet, om denna myndighet har ansett att den finansiella värdepappersföretagsgruppen uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 mom. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. om finansiella värdepappersföretagsgrupper ska på motsvarande sätt tillämpas på finansiella företagsgrupper enligt kreditinstitutslagen och på finans- och försäkringskonglomerat. 
11 kap. 
Ersättningsfonden för investerarskydd 
2 § 
Ersättningsfondens stadgar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Stadgarna ska innehålla bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i denna lag och någon annanstans i lag åtminstone i fråga om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) huruvida ersättningsfondens kapital får täckas genom försäkring eller genom bindande kreditlöften av kreditinstitut som inte hör till fonden eller till samma koncern eller finansiella värdepappersföretagsgrupp eller finansiella företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen som en fondmedlem och hur stor del av kapitalet som i så fall får täckas på det sättet, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Ersättningsfondens kapital 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skillnaden mellan ersättningsfondens kapital och den kapitalandel som ska betalas i pengar kan täckas genom försäkring eller genom bindande kreditlöften av kreditinstitut som inte hör till fonden eller till samma koncern eller finansiella företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen som en fondmedlem. Finansinspektionen ska varje år kontrollera att den del av ersättningsfondens kapital som är inbetald i pengar har ökats genom regelbundna inbetalningar. Försäkring ska tecknas eller bindande kreditlöfte utverkas i ersättningsfondens namn och de värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden ska gemensamt täcka kostnaderna för försäkringen eller kreditlöftet. 
15 § 
Ersättningsfondens investeringar och likviditet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ersättningsfondens medel får inte investeras i aktier eller andelar i värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden eller i företag som hör till samma finansiella värdepappersföretagsgrupp som detta eller i aktier eller andelar i fondbolag som hör till ersättningsfonden eller i aktier eller andelar i AIF-förvaltare och inte heller i andra värdepapper som har emitterats av värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden eller av företag som hör till samma finansiella värdepappersföretagsgrupp som detta eller i värdepapper som har emitterats av en säkerhetsfond som avses i 13 kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller av ett fondbolag eller en AIF-förvaltare. 
Vad som i 2 mom. föreskrivs om värdepappersföretag, fondbolag och AIF-förvaltare gäller också utländska värdepappersföretag som är medlemmar i ersättningsfonden samt företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som dessa och utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare. Ersättningsfondens medel får dock investeras i tillgångarna hos en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag som hör till ersättningsfonden eller hos ett fondföretag som förvaltas av ett utländskt fondbolag, om krav som motsvarar kraven enligt 9 kap. 1 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder på att ett fondföretags tillgångar ska hållas åtskilda från fondbolagets tillgångar gäller fondföretaget enligt lagstiftningen i dess hemstat. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om värdepappersföretag och ett företag som hör till samma finansiella värdepappersföretagsgrupp ska på motsvarande sätt tillämpas på en finansiell företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen och ett kreditinstitut inom samma finansiella företagsgrupp. 
12 kap. 
Sekretess och kundkontroll 
1 § 
Tystnadsplikt 
Den som i egenskap av medlem eller ersättare i ett organ hos ett värdepappersföretag eller ett företag som hör till samma finansiella värdepappersföretagsgrupp som värdepappersföretaget, hos en sammanslutning av värdepappersföretag eller värdepappersföretagets ombudsman eller hos något annat företag som handlar för värdepappersföretagets räkning eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om omständigheter som har samband med den ekonomiska ställningen hos någon av värdepappersföretagets kunder eller hos kunder till företag som tillhör samma finansiella värdepappersföretagsgrupp eller samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) som värdepappersföretaget eller hos någon annan person med anknytning till värdepappersföretagets verksamhet eller som har samband med någons personliga förhållanden eller om en företagshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken om inte den till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs. Sekretessbelagd information får inte heller lämnas till värdepappersföretagets bolagsstämma eller till aktieägare som deltar i stämman. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Utlämnande av sekretessbelagd information 
Värdepappersföretag och dess holdingföretag, finansiella institut som hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp samt sammanslutningar av värdepappersföretag är skyldiga att lämna information som avses i 1 § 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådan information. 
Om inte något annat följer av den allmänna dataskyddsförordningen har värdepappersföretag och företag som hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp rätt att lämna information som avses i 1 § 1 mom. till företag som hör till samma koncern, samma finansiella värdepappersföretagsgrupp eller till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundservice och annan skötsel av kundförhållanden, för marknadsföring och för koncernens, den finansiella värdepappersföretagsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskhantering, om mottagaren omfattas av tystnadsplikt enligt denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som i detta moment föreskrivs om lämnande av information gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen och inte heller uppgifter som baserar sig på registrering av betalningsuppgifter mellan en kund och ett företag som inte hör till konglomeratet. 
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. får värdepappersföretag och företag som hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp lämna ut sådan information ur sitt kundregister som behövs för marknadsföring samt för kundservice och annan skötsel av kundförhållanden till företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som värdepappersföretaget, om mottagaren omfattas av tystnadsplikt enligt denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. har värdepappersföretag och företag som hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp rätt att till andra värdepappersföretag, kreditinstitut, finansiella institut och betalningsinstitut lämna ut nödvändiga uppgifter enligt 15 kap. 18 a § i kreditinstitutslagen om brott som riktar sig mot dessa för att förebygga brottslighet som riktas mot företag som är verksamma på finansmarknaden. 
3 § 
Kundkontroll 
Värdepappersföretag och finansiella institut som hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp ska ha kännedom om sina kunder. Ett värdepappersföretag och ett finansiellt institut som hör till dess finansiella värdepappersföretagsgrupp ska identifiera kundernas verkliga förmånstagare och dem som handlar för kundernas räkning samt dessutom vid behov kontrollera deras identitet. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan system som avses i 2 mom. nyttiggöras. 
Värdepappersföretag och finansiella institut som hör till dess finansiella värdepappersföretagsgrupp ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för att bedöma de risker som kunderna medför för dess verksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15 kap. 
Administrativa påföljder 
2 § 
Påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Sådana bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 1 mom. 
1) bestämmelserna i denna lag i 6 b kap. 1 a och 2 § om förvaltnings- och styrningssystem, bestämmelserna om ersättningssystem i 7—11 §, bestämmelserna om riskhantering i 2 a och 2 b § samt bestämmelserna om utdelningsrestriktioner i aktiebolagslagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) bestämmelserna i 8 a kap. 1—3, 8 och 9 § i kreditinstitutslagen om skyldigheten för kreditinstitut och finansiella företagsgrupper enligt kreditinstitutslagen samt finansiella värdepappersföretagsgrupper att upprätta och granska återhämtningsplaner enligt 3 § och 4 § 1 mom. samt om godkännande av återhämtningsplaner i den lagen, bestämmelsen i 9 a kap. 7 § 3 mom. i den lagen om meddelande av planer om tillhandahållande av finansiellt stöd till myndigheterna och bestämmelserna i 11 kap. 5 a § 3 mom. i den lagen om rapportering till myndigheterna. 
4) bestämmelserna i denna lag i 6 b kap. 2 c § om påföljder av transaktioner mellan ett värdepappersföretag och ett holdingföretag med blandad verksamhet samt mellan ett värdepappersföretag och dotterföretag i ett holdingföretag med blandad verksamhet och om riskhantering. 
Påföljdsavgift kan inte påföras ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och som avses i 6 b kap. 1 a § 2 mom. med stöd av de bestämmelser i 6 b kap. 1 a, 2 a, 2 b eller 7—11 § som nämns i 2 mom. 1 punkten. 
Påföljdsavgift kan inte med stöd av 2 mom. 1 punkten påföras andra än värdepappersföretag och företag eller holdingföretag med blandad verksamhet som hör till samma värdepapperskoncern som ett värdepappersföretag samt personer som hör till ledningen för den juridiska personen i fråga och mot vars förpliktelser en gärning eller försummelse som avses i denna paragraf strider. 
Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som anges i 1 och 2 mom., överträdelse eller försummelse av följande bestämmelser i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag: 
1) ett värdepappersföretag underlåter att rapportera uppgifter till Finansinspektionen om, eller tillhandahåller ofullständiga eller felaktiga uppgifter om, efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 11 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, genom överträdelse av artikel 54.1 b i nämnda förordning, 
2) ett värdepappersföretag underlåter att rapportera uppgifter om, eller tillhandahåller ofullständiga eller felaktiga uppgifter om, koncentrationsrisk till Finansinspektionen, genom överträdelse av artikel 54.1 e i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, 
3) ett värdepappersföretag ådrar sig en koncentrationsrisk som överstiger gränserna i artikel 37 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, 
4) ett värdepappersföretag genom överträdelse av artikel 43 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag vid upprepade tillfällen eller systematiskt underlåter att inneha likvida tillgångar, 
5) värdepappersföretag genom överträdelse av bestämmelserna i del sex i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag underlåter att offentliggöra information, eller tillhandahåller ofullständig eller felaktig information, 
6) ett värdepappersföretag gör betalningar till innehavare av finansiella instrument som ingår i värdepappersföretagets kapitalbas i fall där artiklarna 28, 52 eller 63 i EU:s tillsynsförordning förbjuder sådana betalningar till innehavare av finansiella instrument som ingår i kapitalbasen, 
7) ett värdepappersföretag tillåter en eller flera personer som inte uppfyller kraven i artikel 91 i kreditinstitutsdirektivet att bli eller kvarstå som styrelsemedlem. 
Bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 1, 2 och 5 mom. dessutom 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) bestämmelserna om förvaltnings- och styrningssystem i 6 b kap. 2 a, 2 b, 3 och 4 §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) bestämmelsen om rapportering av överträdelser i 6 b kap. 12 § 1 mom., 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som nämns i 1, 2 och 5—7 mom. i denna paragraf, dessutom de närmare bestämmelser och föreskrifter samt förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av resolutionsdirektivet, kreditinstitutsdirektivet, direktivet om marknader för finansiella instrument, direktivet om aktieägarrättigheter samt EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och som avses i nämnda moment. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16 kap. 
Skadestånds- och straffbestämmelser 
1 § 
Skadeståndsskyldighet 
Ett värdepappersföretag och ersättningsfonden är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat företagets kunder eller andra personer genom förfaranden som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, mot EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, mot EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller under de förutsättningar som anges i 6 kap. 2 b § i denna lag mot EU:s tillsynsförordning samt mot förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller EU:s tillsynsförordning, direktivet om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, kreditinstitutsdirektivet eller direktivet om aktieägarrättigheter eller mot ersättningsfondens stadgar. 
Ett värdepappersföretags styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat värdepappersföretaget, aktieägare eller andra personer genom överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller under de förutsättningar som anges i 6 kap. 2 b § i denna lag EU:s tillsynsförordning eller förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, direktivet om marknader för finansiella instrument, kreditinstitutsdirektivet, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller direktivet om aktieägarrättigheter. En skada anses ha orsakats av vårdslöshet, om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1—7 §, 8 § 1, 2, 4—8 mom. eller 9—14 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom. 
Ett värdepappersföretags aktieägare är skyldiga att ersätta skada som de genom att medverka till överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, av EU:s förordning av marknader för finansiella instrument, av EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, av EU:s tillsynsförordning eller av förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, EU:s tillsynsförordning, direktivet om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller kreditinstitutsdirektivet, uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat värdepappersföretaget, aktieägare eller andra personer. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1—7 §, 8 § 1, 2 eller 4—8 mom. eller 9—14 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 16 punkten, sådan den lyder i lag 752/2012, 
ändras 4 § 4 mom. 9 punkten, 5 § 38 punkten, 6 § 11, 12 och 19 punkten, 10 § 1 mom. 6 punkten, 25 b §, den finska språkdräkten i rubriken för 26 §, 29 § 5 mom., 31 § 2 mom., 41 § 4 mom. samt 7 mom. 1 och 3 punkten, 41 a § 1—6, 8, 9 och 11—13 mom. samt 15 mom. 1 och 3 punkten, 43 § 4 mom., 44 a § 2 mom., 54 § 1 mom. 5 punkten, 65 c § 2 mom. 8 punkten, 67 § 4 mom. och 71 § 1 mom. 18 punkten, 
av dem 4 § 4 mom. 9 punkten samt 6 § 12 och 19 punkten sådana de lyder i lag 1071/2017, 5 § 38 punkten sådan den lyder i lag 574/2019, 6 § 11 punkten och 65 c § 2 mom. 8 punkten sådana de lyder i lag 311/2015, 10 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 820/2017, 25 b § sådan den lyder i lag 520/2016, den finska språkdräkten i rubriken för 26 § i lag 575/2017, 29 § 5 mom., 41 a § 3 och 13 mom. samt 43 § 4 mom. sådana de lyder i lag 215/2019, 41 § 4 mom. sådant det lyder i lag 611/2014 samt 7 mom. 1 och 3 punkten sådana de lyder i lag 1279/2015, 41 a § 1, 2, 4, 5, 8, 9 och 11 mom. samt 15 mom. 1 och 3 punkten samt 44 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 241/2018, 41 a § 6 mom. sådant det lyder i lag 1229/2018 och 12 mom. sådant det lyder i lag 316/2020, 54 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 170/2014 samt 71 § 1 mom. 18 punkten sådan den lyder i lag 569/2020, samt 
fogas till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 254/2013, 170/2014, 198/2015, 520/2016, 737/2016, 855/2016, 1442/2016, 228/2017, 575/2017, 893/2017, 1071/2017, 241/2018, 1108/2018, 1229/2018, 215/2019, 296/2019, 517/2019, 574/2019, 963/2019 och 316/2020, en ny 39 punkt, till 6 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 170/2014, 311/2015, 352/2017, 1071/2017 och 296/2019, en ny 20 punkt, till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1442/2016, ett nytt 4 mom., till 26 §, sådan den lyder i lagarna 170/2014, 611/2014, 311/2015, 1442/2016 och 575/2017 Utskottet föreslår en ändring och /2021 Slut på ändringsförslaget, ett nytt Utskottet föreslår en ändring 10 Slut på ändringsförslaget mom., till 54 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 254/2013 och 170/2014, en ny 6 punkt, till 65 b §, sådan den lyder i lagarna 985/2013 och 311/2015, ett nytt 3 mom., till 65 c § 2 mom., sådant det lyder i lag 311/2015, en ny 9 punkt, till 71 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 752/2012, 611/2014, 651/2014, 1198/2014, 505/2015, 520/2016, 1442/2016, 446/2017, 1071/2017, 402/2018, 574/2019Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 569/2020 Utskottet föreslår en ändring och 270/2021 Slut på ändringsförslaget, en ny 19 punkt som följer: 
4 § 
Tillsynsobjekt 
Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9) Sysselsättningsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Andra finansmarknadsaktörer 
Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
38) sådana tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019), 
39) sådana holdingföretag med blandad verksamhet som avses i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Övriga definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) grupptillsyn konsoliderad tillsyn över kreditinstitut eller värdepappersföretag, grupptillsyn över försäkringsföretag och tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 
12) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 1 kap. 16 § i kreditinstitutslagen, en finansiell värdepappersföretagsgrupp enligt 1 kap. 21 a § i lagen om investeringstjänster, en försäkringsgrupp enligt 26 kap. 2 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen och ett finans- och försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster, 
20) betydande bindning en situation som avses i 1 kap. 26 § 1 mom. 15 punkten i lagen om investeringstjänster, 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen eller 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen och där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade på det sätt som anges närmare. 
10 § 
Direktionens uppgifter 
Direktionen ska i fråga om tillsynen över finansmarknaden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) fatta beslut som gäller ställande, ändring eller bibehållande av buffertkrav enligt 10 kap. 4, Utskottet föreslår en ändring 4 a, Slut på ändringsförslaget 7 och 8 § i kreditinstitutslagen, Utskottet föreslår en ändring erkännande av buffertkrav enligt 4 d §, förfarandet enligt 4 e §, förfarandet enligt 6 §, Slut på ändringsförslaget den maximala belåningsgraden enligt 15 kap. 11 § 5 mom. i den lagenUtskottet föreslår en strykning  eller erkännande av buffertkrav enligt 65 e § i denna lag Slut på strykningsförslaget eller ställande av högre kapitalkrav än minimikravet enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning, när det gäller sådana krediter enligt artiklarna 124 och 164 i den förordningen som är säkrade genom panträtt i fast egendom, eller ändring av ett tidigare beslut som gäller detta eller tillämpning av artikel 458 i den förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18 § 
Rätt att få uppgifter av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer gäller också företag som i egenskap av ombud för tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer, i egenskap av anknutet ombud enligt 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster eller annars på uppdrag av tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer sköter uppgifter i anslutning till dessas affärsverksamhet, bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll. 
25 b § 
Handräckning 
Finansinspektionen har rätt att på begäran få handräckning av polisen vid utförandet av uppdrag. 
26 § 
Återkallande av verksamhetstillstånd och registrering samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen ska framställa att ECB återkallar koncessionen av ett kreditinstitut som enbart bedriver sådan verksamhet som avses i artikel 4.1.1 b i EU:s tillsynsförordning och under en sammanhängande femårsperiod har haft genomsnittliga samlade tillgångar som understigit de tröskelvärden som anges i nämnda bestämmelse. 
29 § 
Tillsättning av ombud 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller på motsvarande sätt försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, försäkringskassor, arbetslöshetskassor, i 20 kap. 12 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder avsedda filialer som är förvaringsinstitut, i 14 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedda filialer som är förvaringsinstitut, de som enligt 5 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder är registrerade i det register som avses i 5 kap. 2 § i nämnda lag och utländska organisationer som verkar som förvarare enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om värdepapperskonton. 
31 § 
Revisorernas anmälningsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer ska till Finansinspektionen också anmäla sådana i 1 mom. nämnda omständigheter eller beslut som de får kännedom om i sitt uppdrag i ett företag som hör till samma grupp eller koncern som tillsynsobjektet eller i ett företag med betydande bindningar till tillsynsobjektet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 § 
Påförande av påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Påföljdsavgiften får utgöra högst tio procent av en juridisk persons omsättning enligt bokslutet för det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms, dock högst tio miljoner euro. Om bokslutet inte ännu är klart då påföljdsavgiften bestäms ska avgiften bestämmas utifrån omsättningen under det föregående året. Om den juridiska personen nyligen har inlett sin verksamhet och något bokslut inte finns att tillgå, kan omsättningen uppskattas utifrån annan tillgänglig utredning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med omsättning avses i denna paragraf 
1) summan av intäkterna i ett sådant kreditinstitut eller värdepappersföretag som tillämpar EU:s tillsynsförordning beräknad enligt artikel 316 i EU:s tillsynsförordning, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) i fråga om andra juridiska personer än de som avses i 1 och 2 punkten omsättningen enligt 4 kap. 1 § i bokföringslagen eller motsvarande omsättning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 a § 
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall 
Om påföljdsavgift påförs för överträdelse eller försummelse av en bestämmelse som avses i 20 kap. 1 § 2 eller 4 mom. i kreditinstitutslagen, 15 kap. 2 § 2 eller 5 mom. i lagen om investeringstjänster, 18 kap. 1 § i resolutionslagen eller 8 kap. 6 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, får påföljdsavgiften för en juridisk person uppgå till högst tio procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms och påföljdsavgiften för en fysisk person till högst fem miljoner euro. 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst fem procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 10 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, samt en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst två miljoner euro. 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som nämns i 27 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om placeringsfonder, 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument eller 40 § 2 mom. 7 punkten i denna lag, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 5 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, samt en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 5 miljoner euro. 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 68 eller 71 § i lagen om försäkringsdistribution, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst fem procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 700 000 euro. 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 40 § 2 mom. 4 punkten eller för en försummelse att iaktta en sådan bestämmelse, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tre procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 700 000 euro i påföljdsavgift. 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten eller 15 kap. 2 § 4 mom. i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tre procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 700 000 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 § 3 mom. 1 punkten i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst 15 procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 15 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro. 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 § 3 mom. 2 punkten i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst två procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 2 500 000 euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person en påföljdsavgift som uppgår till högst en miljon euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse eller försummelse av att iaktta en bestämmelse som avses i 40 § 2 mom. 6 punkten, får påföljdsavgiften för en juridisk person uppgå till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst en miljon euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 500 000 euro i påföljdsavgift. 
Om en påföljdsavgift som avses i 11 mom. påförs för en överträdelse av artikel 11.1 led d eller artikel 11.4 i referensvärdesförordningen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst två procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 250 000 euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 100 000 euro i påföljdsavgift. 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 40 § 2 mom. 8 punkten, får den påföljdsavgift som påförs en juridisk person för överträdelse av den i punkten nämnda förordningens artikel 4 vara antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 5 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, och för överträdelse av artikel 15 antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 15 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större. Påföljdsavgift som påförs en fysisk person får vara högst 5 miljoner euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med omsättning avses i denna paragraf 
1) summan av intäkterna i ett sådant kreditinstitut eller värdepappersföretag som tillämpar EU:s tillsynsförordning beräknad enligt artikel 316 i EU:s tillsynsförordning eller, om Utskottet föreslår en ändring detta i egenskap av moderföretag ska upprätta ett koncernbokslut Slut på ändringsförslaget, omsättningen enligt koncernbokslutet för koncernens yttersta moderföretag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) i fråga om andra juridiska personer än de som avses i 1 och 2 punkten omsättningen enligt 4 kap. 1 § i bokföringslagen eller motsvarande omsättning eller, om den juridiska personen i egenskap av moderföretag ska upprätta ett koncernbokslut eller om denna i egenskap av dotterföretag hör till en koncern, omsättningen enligt koncernbokslutet för koncernens yttersta moderföretag. 
43 § 
Offentliggörande av administrativa påföljder och andra beslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om offentliggörande av ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift tillämpas också på offentliggörande av sådana beslut som avses i 26—28, 28 a, 28 b, 29, 32 c, 33 och 33 a § i denna lag och i 19 kap. 8 § och 24 kap. 10 § i lagen om placeringsfonder. 
44 a § 
Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om påföljder och andra beslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 1 mom. 1—3 punkten föreskrivs om information om påföljder tillämpas också på beslut som avses i 26—28, 28 a, 28 b, 29, 32 c, 33 och 33 a § i denna lag, i 19 kap. 8 § och 24 kap. 10 § i lagen om placeringsfonder och i 68 och 70 § i lagen om försäkringsdistribution. 
54 § 
Tillsyn över tredjeländers tillsynsobjekt och samarbete med tredjeländers tillsynsmyndigheter 
Finansinspektionen ska ha ett ändamålsenligt samarbete med sådana tillsynsmyndigheter i tredjeländer 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) med vilka det behövs samarbetsarrangemang som möjliggör en effektiv tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 och ett effektivt informationsutbyte, 
6) med vilka det behövs samarbetsarrangemang som möjliggör en effektiv tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU och ett effektivt informationsutbyte. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
65 b § 
Inrättande av ett tillsynskollegium 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen ska också inrätta ett tillsynskollegium, om det behövs vid tillämpningen av artikel 23.1 första stycket c och 23.2 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag i syfte att med tillsynsmyndigheterna för de kvalificerade centrala motparterna utbyta och uppdatera relevant information om den modell som används för beräkningen av kravet på marginalsäkerhet. Finansinspektionen får vid behov inrätta ett tillsynskollegium också om sådana dotterföretag i en värdepappersföretagskoncern som leds av ett värdepappersföretag i Finland, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom Europeiska unionen eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen är belägna i ett tredjeland. 
65 c § 
Tillsynskollegiets uppgifter och verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De verksamhetsprinciper som avses i 1 mom. ska täcka åtminstone följande: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) förfaranden för att fatta beslut som avses i 26 kap. 6, 28, 30 och 32 § i försäkringsbolagslagen samt förfarande för fullgörande av informationsskyldigheten enligt 26 kap. 11 § 4 mom. i den lagen, 
9) samordning av förfrågningar om uppgifter i fall då flera behöriga myndigheter för värdepappersföretag som ingår i samma koncern behöver begära information om den modell och de parametrar som används för beräkningen av kravet på marginalsäkerhet för de relevanta värdepappersföretagen, antingen från den behöriga myndigheten i en clearingmedlems hemmedlemsstat eller från den behöriga myndigheten för den kvalificerade centrala motparten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
67 § 
Överföring av inspektionsuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När Finansinspektionen utför inspektionsuppdrag på basis av tillsynsavtal enligt denna paragraf eller efter att hemstatens tillsynsmyndighet annars bevisligen har gett sitt samtycke ska på den tillämpas vad som i 18, 19 och 23—25 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information och att granska, i 34 § om rätten att anlita utomstående sakkunniga och i 33 a § om att förena rätten att få information och att granska med vite. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
71 § 
Rätt och skyldighet att lämna ut information 
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18) konsumentombudsmannen för att denne ska kunna sköta sina tillsynsuppgifter, 
19) Europeiska kommissionen när sådan information i anknytning till tillsynen över finansmarknaden krävs för att kommissionen ska kunna utöva sina befogenheter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På gärningar och försummelser som skett innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 1 och 5 kap. i kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 1 kap. 1 § 3 mom. och 2 § 1 mom., av dem 1 kap. 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1199/2014, samt 
fogas till 1 kap. 5 § ett nytt 3 mom. och till 10 § ett nytt 3 mom. samt till 5 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1073/2017, ett nytt 4 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Lagens syfte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012) finns i 6 kap. 2 b § i lagen om investeringstjänster. 
2 § 
Annan lagstiftning om kreditinstitutsverksamhet 
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning, samt i de tekniska standarder som avses i tillsynsförordningen och som har antagits genom Europeiska kommissionens förordning eller beslut finns bestämmelser om de krav som ska ställas på kreditinstituts finansiella ställning. Bestämmelser om kreditinstitut finns dessutom i de tekniska standarder som har antagits genom Europeiska kommissionens förordning eller beslut och som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, nedan kreditinstitutsdirektivet
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Kreditinstitutsverksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med kreditinstitutsverksamhet avses i denna lag även sådan affärsverksamhet som avses i artikel 4.1.1 b i EU:s tillsynsförordning. 
10 § 
Kreditföretag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med kreditföretag avses i denna lag även ett sådant kreditinstitut som avses i artikel 4.1.1 b i EU:s tillsynsförordning. 
5 kap. 
Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet 
2 § 
Affärsverksamhet som är tillåten för kreditföretag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett kreditinstitut som avses i artikel 4.1.1 b i EU:s tillsynsförordning får bedriva sådan affärsverksamhet som avses i den bestämmelsen och i denna paragraf. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 4 § 4 mom., 18 § b-punkten och 35 § 1 mom., sådana de lyder, 4 § 4 mom. och 35 § 1 mom. i lag 622/2014 samt 18 § b-punkten i lag 763/2012, som följer: 
4 § 
Tröskelvärden som ska tillämpas på konglomerat 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om två eller flera av företagen i samma bransch i konglomeratet eller, vid tillämpning av 1 mom., två eller flera företag i finans- och försäkringsbranschen bildar en koncern som inte i väsentlig utsträckning omfattar företag i andra branscher och som upprättar ett koncernbokslut, beaktas vid tillämpningen av bestämmelserna i 1—3 mom. i stället för balansräkningen koncernens balansräkning för dessa företags del. Till balansomslutningen och koncernens balansomslutning läggs vid tillämpningen av denna paragraf det exponeringsvärde för åtaganden utanför balansräkningen som beräknats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning. Av balansomslutningen för ägarintresseföretag, åtagandena utanför balansräkningen, kapitalkravet och rörelseintäkterna beaktas vid tillämpningen av denna paragraf ett belopp som motsvarar den andel som företag som hör till konglomeratet sammanlagt äger i ägarintresseföretaget. Om ägarintresset helt eller delvis grundar sig på rätten att utse eller avsätta styrelsemedlemmar, beaktas av balansomslutningen, åtagandena utanför balansräkningen, kapitalkravet och rörelseintäkterna vid tillämpningen av denna paragraf ett belopp som motsvarar den andel som de styrelsemedlemmar som berörs av denna rätt utgör av det totala antalet styrelsemedlemmar, om det belopp som beräknats på detta sätt är större än det belopp som beräknats på basis av ägarandelen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18 § 
Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till ett konglomerat 
Med kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
b) den kapitalbas och det minimibelopp av kapitalbasen som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, när det är fråga om ett finländskt eller ett annat än i d-punkten avsett utländskt värdepappersföretag, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
35 § 
Tillhörighet till finans- och försäkringskonglomerat i tredjeland 
Finansinspektionen ska fatta beslut enligt 5 kap. 14 § i kreditinstitutslagen eller 7 kap. 11 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster, om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till ett finans- och försäkringskonglomerat vars yttersta moderföretag har sitt säte i någon annan stat än en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det reglerade företagets yttersta moderföretag som har sitt säte i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet uppfyller förutsättningarna i 6 § 1 eller 2 mom. i denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om placeringsfonder (213/2019) 1 kap. 3 § 10 punkten, 3 kap. 1 § 4 och 5 mom., Utskottet föreslår en ändring 5 kap. 3 § 4 mom. Slut på ändringsförslaget samt 20 kap. 9 §, och 
fogas till 1 kap. 3 § en ny 11 punkt som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
3 § 
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) värdepapperiseringsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, 
11) EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014. 
3 kap. 
Verksamhetsförutsättningar och minimikapital 
1 § 
Minimikapital 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Oavsett de krav som ställs i 2 mom. får fondbolagets kapitalbas inte underskrida det belopp som anges i artikel 13 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller, om det efter att bokslutet fastställts har skett väsentliga förändringar i fondbolagets verksamhet, det belopp som Finansinspektionen har fastställt på ansökan av fondbolaget. 
Oberoende av vad som föreskrivs i 1—4 mom. ska ett fondbolag som bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. alltid uppfylla kraven på startkapital enligt 6 kap. 1 § 2 Utskottet föreslår en ändring eller 4 Slut på ändringsförslaget mom. i lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 5 kap. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Soliditet och riskhantering Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kapitalbaskrav Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Vid beräkning av fondbolagets kapitalbas tillämpas artikel 26.1 a—e i EU:s tillsynsförordning. Slut på ändringsförslaget 
 
20 kap. 
Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut 
9 § 
Förvaringsinstituts minimikapital 
Ett förvaringsinstitut ska ha ett aktiekapital på minst 750 000 euro. Det aktiekapital som räknas till startkapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas och startkapitalet ska uppfylla kraven enligt artikel 9 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014)2 kap. 5 § 2 mom. 14 punkten,6 kap. 2 § 4 och 6 mom. samt 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten och 7 §, av dem 2 kap. 5 § 2 mom. 14 punkten sådan den lyder i lag 214/2019 samt 6 kap. 2 § 6 mom. och 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 1078/2017, samt 
fogas till 2 kap. 5 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 627/2014, 527/2016, 229/2017, 1078/2017, 1230/2018 och 214/2019, en ny 15 punktUtskottet föreslår en ändring , samt till 6 kap. 3 § ett nytt 2 mom.,  Slut på ändringsförslagetsom följer: 
2 kap. 
Definitioner 
5 § 
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14) förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, 
15) EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 kap. 
Verksamhetsförutsättningar 
2 § 
Minimikapital 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots de krav som föreskrivs i 2 mom. får en AIF-förvaltares kapitalbas inte underskrida det belopp som anges i artikel 13 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller, om det efter att bokslutet fastställdes har skett väsentliga förändringar i förvaltarens verksamhet, det belopp som Finansinspektionen fastställt på ansökan av AIF-förvaltaren. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots vad som föreskrivs i 1—4 mom. ska en AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 kap. 3 § alltid uppfylla de krav som föreskrivs i 6 kap. 1 § 2 Utskottet föreslår en ändring eller 4 Slut på ändringsförslaget mom. i lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 3 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Investering av egna medel och kvalitet på egna medel. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Vid beräkning av AIF-förvaltarens kapitalbas tillämpas artikel 26.1 a—e i EU:s tillsynsförordning. Slut på ändringsförslaget 
14 kap. 
Auktorisation att verka som förvaringsinstitut 
1 § 
Förvaringsinstitut 
Följande företag får vara förvaringsinstitut för en AIF-fond: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) ett värdepappersföretag som tillhandahåller förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster och har en kapitalbas som alltid uppgår till minst 750 000 euro på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Minimikapital 
Ett särskilt förvaringsinstitut ska ha ett aktiekapital på minst 150 000 euro. Hela aktiekapitalet ska vara tecknat när auktorisationen beviljas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 1 och 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) 1 kap. 3 § 1 mom. 2 och 3 punkten och 4 § 3 punkten, samt 
fogas till 8 kap. 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 821/2017 och 868/2018, ett nytt 6 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) värdepappersföretag ett värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, nedan EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, på vilket tillämpas kravet på startkapital enligt 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012), 
3) finansiellt institut ett finansiellt institut som avses i artikel 4.1.26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Europeiska unionens lagstiftning och Europeiska bankmyndigheten 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) kreditinstitutsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 kap. 
Skuldnedskrivning och konvertering av skulder till kapitalbasinstrument 
7 § 
Minimikrav för kapitalbas och Utskottet föreslår en ändring kvalificerade Slut på ändringsförslaget skulder 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När kravet i 1 mom. beräknas för värdepappersföretag, på vilka EU:s tillsynsförordning inte tillämpas med stöd av artikel 1.2 och 1.5 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, avses med kravet i artikel 92.1 c i EU:s tillsynsförordning det krav som anges i artikel 11.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och med kravet i artikel 92.3 i EU:s tillsynsförordning, till den del det handlar om det totala riskvägda exponeringsbeloppet, det krav som anges i artikel 11.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag multiplicerat med talet 12,5. När kravet beräknas för värdepappersföretagen i fråga avses dessutom med buffertkrav enligt prövning i 11 kap. 6 § i kreditinstitutslagen det krav på ytterligare kapitalbas som anges i 6 c kap. 6 § i lagen om investeringstjänster. Utskottet föreslår en ändring Det krav som baserar sig på det totala exponeringsbeloppet och som används vid beräkningen av bruttosoliditetsgraden ska inte tillämpas på de värdepappersföretag som avses i detta moment. Slut på ändringsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 3 och 5 kap. i lagen om handel med finansiella instrument 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) 3 kap. 19 § 1 mom. och 36 § 2 mom. samt 5 kap. 18 § och 19 § 2 mom., av dem 3 kap. 19 § 1 mom. och 5 kap. 18 § sådana de lyder i lag 295/2019 som följer: 
3 kap. 
Organisering av verksamheten på en reglerad marknad 
19 § 
Direkt elektroniskt marknadstillträde 
En börs kan tillåta att en tillhandahållare av investeringstjänster i egenskap av handelspart erbjuder en kund direkt elektroniskt marknadstillträde. Med direkt elektroniskt marknadstillträde avses ett arrangemang där en handelspart ger en kund tillåtelse att använda dennas handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. En kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde kan vara en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person, om kunden uppfyller de krav som följer av lagen, Finansinspektionens föreskrifter och börsreglerna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
36 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en börs kan bevilja en sådan utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person som avses i 15 § 3 mom. rätt att verka som handelspart. Dessutom meddelar Finansinspektionen närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde ska kunna vara en sådan utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person som avses i 19 § 1 mom. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få information om handelsparters kunder. 
5 kap. 
Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar 
18 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska kunna godkänna en person som avses i 3 kap. 15 § 3 mom. som handelspart. Dessutom meddelar Finansinspektionen närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde ska kunna vara en sådan utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person som avses i 3 kap. 19 § 1 mom. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få information om handelsparters kunder. 
19 § 
Ordnande av multilateral handel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Reglerna om tillträde till en multilateral handelsplattform ska uppfylla de krav som föreskrivs i 3 kap. 15 och 19 §. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1076/2017, som följer: 
4 § 
Proportionell tillsynsavgift 
Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
AvgiftsskyldigaAvgiftsgrundAvgiftsbelopp i procent av avgiftsgrundeninlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (610/2014)balansomslutning0,0027kreditföretag enligt kreditinstitutslagenbalansomslutning0,0027andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengaromsättning0,24institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitutbalansomslutning0,0027skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008)balansomslutning x 40,0027livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagenbalansomslutning0,0027specialföretag enligt försäkringsbolagslagenbalansomslutning0,0027arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)balansomslutning0,0027försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)balansomslutning x 40,0027pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelserbalansomslutning0,0027pensionskassa enligt lagen om försäkringskassorbalansomslutning0,0027sjukkassa enligt lagen om försäkringskassorbalansomslutning x 40,0027annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassabalansomslutning0,0027Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)balansomslutning0,0027Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006)balansomslutning x 0,40,0027arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfondenbalansomslutning0,0027Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)balansomslutning x 40,0027statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), pensionsanstalten Keva enligt lagen om Keva (66/2016)Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget kyrkans pensionsfond enligt kyrkolagen (1054/1993)Utskottet föreslår en ändring och kärnavfallshanteringsfonden Slut på ändringsförslagetbalansomslutning x 0,40,0027filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori Ikalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut0,0009filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori IIkalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut0,0014filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori IIIkalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut0,0018filial till tredjeländers kreditinstitutkalkylmässig balansomslutning för filialer till tredjeländers kreditinstitut0,0027filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EESomsättning0,10filialer till utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EESbalansomslutning0,0009fondbolag enligt lagen om placeringsfonderde av fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar0,0021tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivningkapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning0,32auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonderde av AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0021tilläggsavgift för AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller anknytande tjänster enligt lagens 3 kap. 3 §omsättningen från dessa funktioner0,32företag som med auktorisation i Finland förvaltar både placeringsfonder och AIF-fonderde av företaget i Finland förvaltade placeringsfondernas och AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0021börser enligt lagen om handel med finansiella instrumentomsättning1,24 och minst 50 000 eurovärdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 och 4 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012)omsättning0,32värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänsteromsättning0,10arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassormedlemsavgiftsintäkter0,63filialer till utländska EES-värdepappersföretagomsättning0,14filialer till värdepappersföretag i tredjeländeromsättning0,32filialer till utländska EES-fondbolag som inte förvaltar en placeringsfond i Finlandomsättning0,14filialer till utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finlandde av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar0,0017utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finlandde av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar0,0017tilläggsavgift för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder etablerade i en EES-stat eller ett tredjelandde av AIF-förvaltaren utomlands förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0010filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som inte förvaltar AIF-fonder i Finlandomsättning0,14filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder i Finlandde av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0017EES-baserade AIF-förvaltare som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finlandde av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0017filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjelandomsättning0,32filialer till tredjeländers försäkringsbolagpremieintäkter0,029 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift 
Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
AvgiftsskyldigaGrundavgift i euroaffärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013)6 420annat kreditinstitut2 140tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto9 630betalningsinstitut2 140försäkringsbolag6 420specialföretag enligt försäkringsbolagslagen2 140försäkringsföreningar1 070pensionsstiftelser och pensionskassor1 284andra försäkringskassor än pensionskassor856arbetslöshetskassor6 420Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden6 420Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna1 284statens pensionsfond, pensionsanstalten KevaUtskottet föreslår en ändring , kärnavfallshanteringsfonden Slut på ändringsförslaget och kyrkans pensionsfond16 050filialer till tredjeländers kreditinstitut3 210filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I2 140filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II3 210filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III4 301fondbolag4 280företag som är auktoriserade AIF-förvaltare4 280företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag6 420företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder4 815värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 och 4 mom. i lagen om investeringstjänster6 420värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster1 070filialer till utländska EES-värdepappersföretag2 140filialer till värdepappersföretag i tredjeländer3 210filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES1 070filialer till utländska EES-fondbolag2 140filialer till EES-baserade AIF-förvaltare2 140filialer till AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeland3 210filialer till tredjeländers försäkringsbolag3 210leverantörer av datarapporteringstjänster enligt lagen om handel med finansiella instrument10 700 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 8 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)8 kap. 4 § 5 mom. 1 punkten som följer: 
8 kap. 
Administrativa påföljder 
4 § 
Storleken på påföljdsavgiften för kreditinstitut och finansiella institut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med omsättning avses i denna paragraf 
1) summan av intäkterna i ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 beräknad enligt artikel 316 i den förordningen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 18 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna (566/2020) 18 § 4 mom. som följer: 
18 § 
Påföljdsavgiftens storlek 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med omsättning avses ovan i denna paragraf omsättning enligt 4 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997) eller motsvarande omsättning. Om det är fråga om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 avses med omsättning emellertid summan av intäkterna beräknad enligt artikel 316 i den förordningen. Om det är fråga om ett försäkringsbolag, en försäkringsförening eller ett i 2 kap. 18 b § i försäkringsbolagslagen (521/2008) avsett specialföretag, avses med omsättning premieinkomsterna. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.4.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juhana Vartiainen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.