Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FiUB 1/2017 rd

Senast publicerat 06-05-2019 13:51

Betänkande FiUB 1/2017 rd RP 254/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden

Finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden (RP 254/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnigMinnaNikitin
    finansministeriet
  • lagstiftningsrådSeppoTanninen
    finansministeriet
  • seniorekonomSatuKivinen
    Finlands Bank.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att riksdagen ger sitt samtycke till att statsrådet utan krav på motsäkerhet får bevilja Finlands Bank en statsgaranti till ett belopp av 3,76 miljarder euro som säkerhet för eventuella förluster som ett bilateralt lån till Internationella valutafonden kan föranleda. Det föreslås samtidigt att riksdagen ska ge sitt samtycke till att den tidigare statsgarantin upphävs. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker den därför utan ändringar. 

Det rör sig om att förnya ett bilateralt låneavtal som 2013 ingåtts mellan Finlands Bank och Internationella valutafonden. Valutafonden har ingått motsvarande bilaterala låneavtal med sammanlagt 35 långivare och när lånetiderna nu går ut har den föreslagit att avtalen förnyas. Syftet är att fonden fortsatt ska ha tillräckligt stark finansieringskapacitet och i förekommande fall kunna reagera på plötsliga krissituationer i medlemsländerna. De bilaterala lånen är avsedda att vara reservresurser och lånemedlen har hittills inte använts. Också framöver ska de kunna användas bara om fonden inte längre har tillräckligt med andra finansiella medel.  

Utskottet ser det som motiverat med ett fortsatt lånearrangemang med anknytande statsgaranti för att se till att valutafonden kan fungera.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner statsgarantin enligt proposition RP 254/2016 rd och beslutar med stöd av 82 § 2 mom. i grundlagen att ge sitt samtycke till att statsrådet utan krav på motsäkerhet beviljar Finlands Bank en statsgaranti till ett belopp av 3,76 miljarder euro som säkerhet för eventuella förluster som Finlands Bank kan föranledas av det bilaterala låneavtalet med Internationella valutafonden och det bilaterala låneavtal med Internationella valutafonden som ingicks 2013. Samtidigt ger riksdagen sitt samtycke till att den tidigare statsgarantin upphävs.  
Helsingfors 14.2.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TimoKallicent
vice ordförande
VilleVähämäkisaf
medlem
ToukoAaltogröna
medlem
TimoHeinonensaml
medlem
KaukoJuhantalocent
medlem
ToimiKankaanniemisaf
medlem
KristaKiurusd
medlem
OutiMäkeläsaml
medlem
HannaMäntyläsaf
medlem
MatsNylundsv
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
SariSarkomaasaml
medlem
SamiSaviosaf
medlem
MariaTolppanensd
medlem
KariUotilavänst
ersättare
LasseHautalacent.

Sekreterare var

utskottsråd
HelleviIkävalko.