Senast publicerat 08-05-2021 11:34

Betänkande FiUB 1/2017 rd RP 254/2016 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden (RP 254/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Minna Nikitin 
    finansministeriet
  • lagstiftningsråd Seppo Tanninen 
    finansministeriet
  • seniorekonom Satu Kivinen 
    Finlands Bank.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att riksdagen ger sitt samtycke till att statsrådet utan krav på motsäkerhet får bevilja Finlands Bank en statsgaranti till ett belopp av 3,76 miljarder euro som säkerhet för eventuella förluster som ett bilateralt lån till Internationella valutafonden kan föranleda. Det föreslås samtidigt att riksdagen ska ge sitt samtycke till att den tidigare statsgarantin upphävs. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker den därför utan ändringar. 

Det rör sig om att förnya ett bilateralt låneavtal som 2013 ingåtts mellan Finlands Bank och Internationella valutafonden. Valutafonden har ingått motsvarande bilaterala låneavtal med sammanlagt 35 långivare och när lånetiderna nu går ut har den föreslagit att avtalen förnyas. Syftet är att fonden fortsatt ska ha tillräckligt stark finansieringskapacitet och i förekommande fall kunna reagera på plötsliga krissituationer i medlemsländerna. De bilaterala lånen är avsedda att vara reservresurser och lånemedlen har hittills inte använts. Också framöver ska de kunna användas bara om fonden inte längre har tillräckligt med andra finansiella medel.  

Utskottet ser det som motiverat med ett fortsatt lånearrangemang med anknytande statsgaranti för att se till att valutafonden kan fungera.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner statsgarantin enligt proposition RP 254/2016 rd och beslutar med stöd av 82 § 2 mom. i grundlagen att ge sitt samtycke till att statsrådet utan krav på motsäkerhet beviljar Finlands Bank en statsgaranti till ett belopp av 3,76 miljarder euro som säkerhet för eventuella förluster som Finlands Bank kan föranledas av det bilaterala låneavtalet med Internationella valutafonden och det bilaterala låneavtal med Internationella valutafonden som ingicks 2013. Samtidigt ger riksdagen sitt samtycke till att den tidigare statsgarantin upphävs.  
Helsingfors 14.2.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Touko Aalto gröna 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Krista Kiuru sd 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Hanna Mäntylä saf 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Maria Tolppanen sd 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Hellevi Ikävalko.