Senast publicerat 08-05-2021 12:55

Betänkande FiUB 1/2018 rd RP 191/2017 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande (RP 191/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

  • specialsakkunnig Leena Aine 
    finansministeriet
  • ledande skatteexpert Sami Laaksonen 
    Skatteförvaltningen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Kepa rf.

Inget yttrande av 

  • Finlands näringsliv rf
  • Skattebetalarnas Centralförbund rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om beskattningsförfarande ändras så att dess ordalydelse samordnas med formuleringarna i de bestämmelser i direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning som gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker den därför utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 191/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 23.2.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Maria Tolppanen sd 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent 
 
ersättare 
Riitta Myller sd 
 
ersättare 
Eero Suutari saml 
 
ersättare 
Harry Wallin sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.