Betänkande
FiUB
1
2019 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen (RP 1/2019 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
finansråd
Jari
Salokoski
finansministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår ändringar i ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inkomstskattelagen, lagen om koncernbidrag vid beskattningen, lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen, lagen om bostadshusreservering vid beskattningen och lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Lagarnas ikraftträdandebestämmelser ändras så att ikraftträdandet flyttas från den 1 juli 2019 till ingången av 2020. Avsikten är fortfarande att lagarna tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. 
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. För att det ska vara möjligt att flytta ikraftträdandet på det sätt som föreslås i propositionen bör lagarna träda i kraft före den 1 juli 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1—6 i proposition RP 1/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 10.5.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Harakka
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Pihla
Keto-Huovinen
saml
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Johannes
Koskinen
sd
medlem
Pia
Lohikoski
vänst
medlem
Jukka
Mäkynen
saf
medlem
Veijo
Niemi
saf
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Mauri
Peltokangas
saf
medlem
Juhana
Vartiainen
saml
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Tuula
Väätäinen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Senast publicerat 29-06-2020 10:15