Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FiUB 1/2019 rd

Senast publicerat 29-06-2020 10:15

Betänkande FiUB 1/2019 rd RP 1/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen

Finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen (RP 1/2019 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • finansrådJariSalokoski
    finansministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inkomstskattelagen, lagen om koncernbidrag vid beskattningen, lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen, lagen om bostadshusreservering vid beskattningen och lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Lagarnas ikraftträdandebestämmelser ändras så att ikraftträdandet flyttas från den 1 juli 2019 till ingången av 2020. Avsikten är fortfarande att lagarna tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. För att det ska vara möjligt att flytta ikraftträdandet på det sätt som föreslås i propositionen bör lagarna träda i kraft före den 1 juli 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—6 i proposition RP 1/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 10.5.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TimoHarakkasd
vice ordförande
HannakaisaHeikkinencent
medlem
PihlaKeto-Huovinensaml
medlem
PauliKiurusaml
medlem
JohannesKoskinensd
medlem
PiaLohikoskivänst
medlem
JukkaMäkynensaf
medlem
VeijoNiemisaf
medlem
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
MauriPeltokangassaf
medlem
JuhanaVartiainensaml
medlem
PiaViitanensd
medlem
VilleVähämäkisaf
medlem
TuulaVäätäinensd.

Sekreterare var

utskottsråd
MaaritPekkanen.