Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FiUB 10/2020 rd

Senast publicerat 16-06-2020 14:54

Betänkande FiUB 10/2020 rd RP 82/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen

Finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i inkomstskattelagen (RP 82/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

  • specialsakkunnigJussiLaitila
    finansministeriet
  • konsultativ tjänstemanMerjaTaipalus
    finansministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • ​Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i såväl lagen om skatteredovisning som inkomstskattelagen. 

Kommunernas andel av intäkterna av samfundsskatten höjs med 10 procentenheter från 32,13 till 42,13 procent och statens utdelning sänks i motsvarande grad från 67,87 till 57,87 procent vid redovisningarna av samfundsskatt för skatteåret 2020. Propositionen ingår i de sammantagna åtgärder som vidtas på grund av coronaepidemin. De är avsedda att stödja kommunerna och ska trygga förutsättningarna för att ordna basservice och underlätta de utmaningar kommunerna ställs inför på grund av det exceptionella läget. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Statens ekonomiska stöd till kommunerna till följd av konsekvenserna av coronapandemin är indelat i fyra delar som kompletterar varandra: ersättning till sjukvårdsdistrikten för merkostnader till följd av coronakrisen, temporär höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten för 2020, temporär höjning av statsandelen för basservice och höjning av statsandelen enligt prövning. I den aktuella propositionen ingår den temporära höjningen av utdelningen av samfundsskatten. Sammantaget finner utskottet propositionen behövlig och lämplig och tillstyrker den utan ändringar. 

Effekterna för inkomsterna i enskilda kommuner varierar beroende på hur stor andel av kommunens skatteinkomster som kommer från samfundsskatt. De kommuner där samfundsskatten spelar en stor roll har störst nytta av den ökade utdelningen. Samtidigt förlorar de här kommunerna mest när intäkterna av samfundsskatten sjunker. Utskottet anser att den föreslagna modellen är motiverad, eftersom propositionen på rätt sätt kompenserar kommunerna för minskade skatteinkomster. I utfrågningen av sakkunniga talades det också för en modell där en betydande del av de statliga stöden ges ut via samfundsskatten, eftersom coronapandemin relativt sett har störst inverkan på intäkterna från samfundsskatten. 

Konjunkturväxlingen i kommunernas inkomster av samfundsskatten minskar tack vare sättet att beräkna kommunernas utdelning och utjämningen av statsandelarna mellan kommunerna utifrån skatteinkomsterna. De enskilda kommunernas utdelning är medelvärdet av den utdelning som beräknats på grundval av uppgifterna i de två senast verkställda beskattningarna. I utjämning av statsandelarna utifrån skatteinkomsterna beaktas utöver andra skatter också kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten. Den avkastning av samfundsskatten som beräknas på grundval av den föreslagna höjningen av utdelningen av samfundsskatten beaktas alltså i den utjämning av statsandelarna som görs senare utifrån skatteinkomsterna. En temporär höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten ger därför ingen anledning att särskilt granska utdelningen till enskilda kommuner, utan behovet av justeringar bedöms senare. Utskottet anser det viktigt att statsrådet följer utvecklingen inom den kommunala ekonomin och förändringarna i enskilda kommuners totala skatteintäkter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 82/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JohannesKoskinensd
vice ordförande
EskoKivirantacent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
TarjaFilatovsd
medlem
TimoHeinonensaml
medlem
VilhelmJunnilasaf
medlem
AnneliKiljunensd
medlem
JariKoskelasaf
medlem
ElinaLepomäkisaml
medlem
PiaLohikoskivänst
medlem
RaimoPiirainensd
medlem
ArtoPirttilahticent(delvis)
medlem
JussiSaramovänst
medlem
IirisSuomelagröna
medlem
PiaViitanensd
medlem
VilleVähämäkisaf
ersättare
MarkkuEestiläsaml(delvis)
ersättare
SariEssayahkd
ersättare
MariHolopainengröna(delvis)
ersättare
JaniMäkeläsaf(delvis)
ersättare
LuluRannesaf
ersättare
VeronicaRehn-Kivisv.

Sekreterare var

utskottsråd
IlkkaLahti.