Senast publicerat 08-05-2021 11:34

Betänkande FiUB 11/2017 rd RP 108/2017 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt (RP 108/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • konsultativ tjänsteman Timo Annala 
  finansministeriet
 • finanssekreterare Filip Kjellberg 
  finansministeriet
 • chefsekonom Eugen Koev 
  Akava ry
 • direktör Timo Sipilä 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • ekonomisk expert Helena Pentti 
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • skatteexpert Sanna Linna-Aro 
  Företagarna i Finland rf
 • chefsekonom Mikael Kirkko-Jaakkola 
  Skattebetalarnas Centralförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • kommunikationsministeriet
 • Rundradion
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

Inget yttrande av 

 • Skatteförvaltningen
 • ​Finlands Kommunförbund
 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras. Enligt förslaget ändras strukturen på rundradioskatten för personer så att 2,5 procent skatt betalas på de inkomster som avses i lagen till den del inkomsterna överstiger 14 000 euro. Samtidigt föreslås det att maximibeloppet höjs från 143 euro till 163 euro. Ändringen befriar ungefär 390 000 av de skattskyldiga med de allra lägsta inkomsterna från rundradioskatt. 

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018 och den ska tillämpas första gången vid beskattningen för 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Bakgrund

Propositionen baserar sig på ett förslag från den parlamentariska arbetsgrupp som kommunikationsministeriet tillsatte i våras. Den speglar således att samförstånd nåtts i frågan. 

Arbetsgruppen hade i uppdrag att bedöma hur skatten fördelas mellan olika inkomstklasser och att föreslå ändringar så att beskattningen lindras i de lägre inkomstklasserna och en större del av låginkomsttagarna än i dag slipper betala skatten. Arbetsgruppen skulle också bedöma förutsättningarna för en indexjustering av finansieringen av Rundradion för 2019. Uppdraget omfattade inte fastställande av Rundradions uppgifter. 

Utskottets allmänna bedömning

Propositionen motsvarar väl arbetsgruppens uppdrag och det samförstånd som nåddes i gruppen. Som en följd av propositionen befrias cirka 390 000 låginkomsttagare från rundradioskatt. Deras tillgängliga årsinkomster ökar därmed med minst 70 euro, vilket utgör gällande nedre gräns för skatten. 

Också ändringarna i skattens struktur sänker skattebelastningen vid låga inkomster och kan bidra till att jobb tas emot. Skatten är i fortsättningen 2,5 procent till den del de i lagen angivna inkomster överstiger 14 000 euro. Dessutom slopas skattens nedre gräns, medan den övre gränsen höjs från 143 till 163 euro. 

Genom ändringarna av skatteparametrarna förskjuts inkomsttröskeln för rundradioskatten från cirka 11 000 till 14 750 euro när det gäller löneinkomster. I fråga om pensions- och dagpenningsinkomster stiger tröskeln från nuvarande cirka 10 300 till 14 000 euro. Skattebeloppet stiger därefter successivt och når det maximala skattebeloppet vid löneinkomster på cirka 21 270 euro per år och vid pensions- och dagpenningsinkomster på cirka 20 520 euro per år. 

Ändringarnas konsekvenser för intäkterna av rundradioskatten för personer är liten, det vill säga cirka 6 miljoner per år. De totala skatteintäkterna för nästa år uppskattas till cirka 510 miljoner euro. Skatten för personer står för 486 miljoner euro och skatten för samfund för 24 miljoner euro. — Skatteinkomsterna har i sig inte några direkta konsekvenser för Rundradion Ab:s finansiella ställning, eftersom det inte finns något omedelbart samband mellan skatteutfallet och det årliga anslagsbeloppet. På ett allmänt plan är givetvis målet att skatteutfallet och Rundradion Ab:s anslag på lång sikt motsvarar varandra. 

Rundradioskatten har i parlamentariskt samarbete utvecklats för att svara på de problem som det föråldrade systemet med tv-licens medförde. Samtliga ändringar har likaså tagits fram i samförstånd, vilket utskottet sätter särskilt värde på. För en offentlig medietjänst är det avgörande att finansieringssättet åtnjuter brett stöd i samhället. 

Vissa enskilda anmärkningar

En styrka med den nuvarande skattemodellen är enligt Rundradion Ab att kostnaderna för tjänsten fördelas jämnt på hela publiken, liksom också den nytta som den offentliga medietjänsten genererar. Skatten bör därför också i fortsättningen i hög grad omfatta de olika publikgrupperna på så sätt att en alltför stor del av publiken inte befrias från skatt. Det stöder bolagets offentliga serviceuppgift och publikens personliga förhållande till Rundradion. Bolaget har uttryckligen konstaterat att rundradioskatten därför inte bör tillämpas som ett skatte- och inkomstfördelningspolitiskt medel. 

Samma kritik mot den socialpolitiska bakgrunden till ändringarna aktualiserades också av andra sakkunniga. Det är enligt utskottet i och för sig bra att skatt inte tas ut av dem med låga inkomster, men rundradioskatten är på grund av motiven med den inte det bästa verktyget för att nå de inkomstfördelningspolitiska målen. Det är frågan om ett sätt att finansiera Rundradions offentliga service. Om finansieringsbasen eroderar överförs skattebelastningen på andra — av vilka en del fortfarande har relativt låga inkomster. 

Vid bedömningen måste man dessutom ta hänsyn till att skatten är tämligen regressiv och att den fortfarande ger en relativt hög skattebelastning för låginkomsttagare. 

Utskottet vill lyfta fram dessa synpunkter så att de kan bedömas när det blir dags att utveckla skattemodellen på nytt. Det finns då anledning att utöver acceptansen för systemet betona även skattemodellens grundläggande fiskala karaktär. — Dessa motiveringar kan tillämpas på modellen också för företagens del. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 108/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.10.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blåa 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Aila Paloniemi cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Markku Eestilä saml 
 
ersättare 
Timo Harakka sd 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent 
 
ersättare 
Pauli Kiuru saml 
 
ersättare 
Harry Wallin sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.