Senast publicerat 08-05-2021 16:19

Betänkande FiUB 13/2016 rd RP 110/2016 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och av 15 c § i lagen om beskattningsförfarande

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och av 15 c § i lagen om beskattningsförfarande (RP 110/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

  • konsultativ tjänsteman Risto Sakki 
    finansministeriet
  • överinspektör Päivi Taipalus 
    Skatteförvaltningen.

Inget yttrande av 

  • ​Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att mervärdesskattelagen och lagen om beskattningsförfarande ändras. 

I mervärdesskattelagen görs de ändringar av definitionen av fastighet som rådets genomförandeförordning förutsätter. Definitionen av fastighet enligt den nya genomförandeförordningen ska införas. Ändringarna inverkar på omfattningen av tillämpningsområdet för beskattningen av eget bruk av byggtjänster och för skattefriheten för fastighetsöverlåtelser, på systemet för justering av fastighetsinvesteringar och på platsen för beskattning av tjänster som avser en fastighet. 

I mervärdesskattelagen görs dessutom vissa andra ändringar. 

I 15 c § i lagen om beskattningsförfarande görs en ändring till följd av ändringen av mervärdeskattelagen. 

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte.  

Propositionen utvidgar omfattningen av tillämpningsområdet för systemet för justering av investeringar i maskiner och anordningar som anses utgöra en del av en fastighet. En ändring av avdragsrätten vid mervärdesbeskattning påverkar därför den oavskrivna anskaffningsutgiften för maskiner och anordningar vid inkomstbeskattningen. Anskaffningsutgiften ska enligt förslaget behandlas enligt samma principer som innan lagens ikraftträdande tillämpats på anskaffningsutgiften för byggnaden. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 110/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 21.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
medlem 
Touko Aalto gröna 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Krista Kiuru sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Mika Lintilä cent 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Jani Mäkelä saf 
 
ersättare 
Mika Niikko saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.