Senast publicerat 24-09-2021 12:18

Betänkande FiUB 13/2021 rd RP 125/2021 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen (RP 125/2021 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande 

Samband med andra handlingar

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

  • konsultativ tjänsteman Marja Niiranen 
    finansministeriet
  • ledande expert Anne Kaleva 
    Skatteförvaltningen
  • specialsakkunnig Pekka Montell 
    Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att mervärdesskattelagen och en lag om ändring av mervärdesskattelagen ändras. Som ett led i social- och hälsovårdsreformen och för att förbättra upphandlingsneutraliteten föreslås välfärdsområdena få rätt att få skatten på skattepliktiga upphandlingar återburen redan före 2023, medan beredningen av deras egentliga verksamhet pågår. Rätten till återbäring föreslås omfatta även alla offentliga samfund som i mervärdesbeskattningen jämställs med välfärdsområden. 

Dessutom föreslås vissa preciseringar i mervärdesskattelagen. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Enligt förslaget ska ändringarna som gäller rätten till återbäring tillämpas retroaktivt från och med den 1 juli 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 125/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 24.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Merja Kyllönen vänst 
 
ersättare 
Jani Mäkelä saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.