Betänkande
FiUB
14
2015 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen (RP 130/2015 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Krista
Sinisalo
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Orian
Bondestam
jord- och skogsbruksministeriet.
Inget yttrande av 
Tullen.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om punktskatt på flytande bränslen ändras. 
Enligt förslaget ska i bestämmelserna om den skattemässiga behandlingen av bränslen i fartyg som används för yrkesmässigt fiske göras de ändringar som föranleds av den nya lag om fiske som träder i kraft vid ingången av 2016. Definitionen av yrkesmässigt fiske ändras till en definition av kommersiellt fiske. Enligt förslaget ska bränslen som används i fiskefartyg fortfarande vara skattefria på det villkoret att fartyget har registrerats som ett kommersiellt fiskefartyg och att den som bedriver kommersiellt fiske har registrerats som kommersiell fiskare i grupp I på det sätt som föreskrivs i lagen om fiske. 
Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2016. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 130/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.12.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Maria
Tolppanen
saf
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Susanna
Huovinen
sd
medlem
Kalle
Jokinen
saml
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Mika
Lintilä
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Joakim
Strand
sv
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ville
Vähämäki
saf
ersättare
Timo
Harakka
sd
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Timo V.
Korhonen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Senast publicerat 24.8.2016 09:52