Senast publicerat 08-05-2021 16:19

Betänkande FiUB 14/2016 rd RP 141/2016 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statskontoret

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statskontoret (RP 141/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

  • konsultativ tjänsteman Kirsi Kuuttiniemi 
    finansministeriet
  • biträdande direktör Miikka Saarteinen 
    Statskontoret.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om statskontoret kompletteras med bestämmelser enligt vilka statskontoret ska kunna delegera sådana uppgifter av biträdande art som hänför sig till de uppgifter som föreskrivits för statskontoret till privata aktörer. De biträdande uppgifterna är rutinmässiga assisterande stöduppgifter som inte innebär betydande utövning av offentlig makt. Dessutom tas det in bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar för dem som arbetar med sådana uppgifter. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 141/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 21.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
medlem 
Touko Aalto gröna 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Krista Kiuru sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Mika Lintilä cent 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Jani Mäkelä saf 
 
ersättare 
Mika Niikko saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.