Senast publicerat 08-05-2021 11:34

Betänkande FiUB 14/2017 rd RP 111/2017 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen och 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen och 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (RP 111/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • konsultativ tjänsteman Marja Niiranen 
  finansministeriet
 • utvecklingschef Jukka Hakola 
  ​Finlands Kommunförbund
 • skatteexpert Sanna Linna-Aro 
  Företagarna i Finland rf
 • chefsekonom Mikael Kirkko-Jaakkola 
  Skattebetalarnas Centralförbund rf.

Delegationen har fått skriftligt yttrande av 

 • Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
 • Bildningsarbetsgivarna rf
 • Finlands konservatorieförbund.

Inget yttrande av 

 • undervisnings- och kulturministeriet
 • Skatteförvaltningen
 • Utbildningsstyrelsen
 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i mervärdesskattelagen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. En privat anordnare av yrkesutbildning ska enligt förslaget ha samma ställning som en kommunal anordnare av yrkesutbildning när det gäller mervärdesskattekostnader till följd av nyttjanderätten till en fastighet. 

Mervärdesskattelagen ändras så att det är möjligt att ansöka om att bli skattskyldig för överlåtelse av nyttjanderätten till fastigheter, om fastigheten används av en privat anordnare av yrkesutbildning. 

Dessutom preciseras lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet när det gäller ersättning för den mervärdesskatt som ingår i lokalhyror för privata anordnare av yrkesutbildning. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker den därför utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 111/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.11.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Krista Kiuru sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Aila Paloniemi cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ozan Yanar gröna 
 
ersättare 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
ersättare 
Timo Harakka sd 
 
ersättare 
Riitta Myller sd 
 
ersättare 
Mika Niikko saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.