Betänkande
FiUB
14
2018 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (RP 169/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Anders
Colliander
finansministeriet.
Delegationen har fått ett skriftligt yttrande av 
Skattebetalarnas Centralförbund rf.
Inget yttrande av 
Skatteförvaltningen
Finlands näringsliv rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Företagarna i Finland rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det i augusti 2018 mellan de nordiska länderna ingångna protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. 
Genom protokollet ändras de bestämmelser som berör inledning, allmänna beskattningsregler och förfarandet vid ömsesidig överenskommelse. 
Protokoll träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har meddelat det finska utrikesministeriet att protokollet har godkänts. 
I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av vissa bestämmelser i protokollet. Avsikten är att lagen ska träda i kraft samtidigt med protokollet vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner protokollet om ändring av avtalet i regeringens proposition RP 169/2018 rd. 
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 169/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 19.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Aila
Paloniemi
cent
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Eero
Suutari
saml
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Ozan
Yanar
gröna
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Riitta
Myller
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Senast publicerat 22.10.2018 13:36