Senast publicerat 08-05-2021 15:59

Betänkande FiUB 15/2015 rd RP 129/2015 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, av lagen om beskattningsförfarande, av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, av lagen om beskattningsförfarande, av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (RP 129/2015 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • konsultativ tjänsteman Anders Colliander 
  finansministeriet
 • överinspektör Kalle Hirvonen 
  Skatteförvaltningen
 • ledande expert Mia Keskinen 
  Skatteförvaltningen.

Skattedelegationen har fått ett skriftligt yttrande av: 

 • Finansbranschens Centralförbund rf.

Ingt yttrande av 

 • Finansinspektionen.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det ändringar i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet samt i lagen om beskattningsförfarande. Genom ändringarna genomförs de ändringar som gjorts i det direktiv som utgör grunden för den förstnämnda lagen och genom vilka man tar i bruk rapportering om finanskonton i skatteärenden.  

I propositionen föreslås det också ändringar i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund, i vilka det tas in ett omnämnande av ändringen av direktivet. 

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Syftet med propositionen är att sätta i kraft de ändringar som har gjorts i det så kallade handräckningsdirektivet, dvs. direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattningRådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG. , genom rådets direktiv 2014/17/EURådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning.. Genom ändringarna tar man i bruk automatiskt informationsutbyte som motsvarar den globala standard som OECD offentliggjorde i juli 2014 (Common Reporting Standard, CRS) och som gäller sådana rapporteringspliktiga finanskonton som upprätthålls i de i direktivet avsedda rapporteringsskyldiga finansiella instituten. De lagar och andra författningar som direktivet förutsätter ska antas och offentliggöras senast den 31 december 2015.  

Direktivändringarna är en del av den utveckling som fått fart av Förenta staternas så kallade FATCA-lagstiftningLagen The Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE) som omfattar bestämmelserna i det tidigare förkastade lagförslaget The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). och genom vilken man vill förbättra sådant automatiskt informationsutbyte mellan stater som har samband med finanskonton. FATCA-lagen har också fungerat som grund för OECD:s modell för gemensamt automatiskt informationsutbyte samt för de nu aktuella förslagen till ändring av Europeiska unionens handräckningsdirektiv. Det automatiska informationsutbytet har i sig ansetts vara ett viktigt medel för att bekämpa gränsöverskridande skattebedrägerier och förhindra internationell skatteflykt. 

Lagförslagen grundar sig på direktiv och är alltså nödvändiga. Finland är skyldigt att genomföra dem före årets slut. Utskottet förordar därför propositionen och ser det allmänt taget som viktigt att ingripa i internationell skatteflykt. Det informationsutbyte som grundar sig på FATCA ger väsentligt bättre förutsättningar för detta än förut. Ändringarna kan också ha en preventiv effekt när det gäller kringgående av skatt, eftersom banksekretessen inte längre är en giltig grund för att vägra lämna de upplysningar som förutsätts i direktivet. 

Utskottet har således ingenting att anmärka på innehållet i propositionen. 

Utskottet fäster dock uppmärksamhet vid att propositionen överlämnades bara ungefär en månad innan bestämmelserna träder i kraft. Aktörerna i branschen får mycket knappt om tid att förbereda sig när man beaktar att Skatteförvaltningen får meddela offentliga tillämpningsanvisningar först efter det att lagen har trätt i kraft. Enligt finansbranschen hade det också i övrigt varit önskvärt att beredningen av projekten FATCA, CRS och ändringen av handräckningsdirektivet hade samordnats, eftersom syftet med dem alla är detsamma och de i sak utgör en helhet. Detta skulle minska de tolkningsfrågor som lätt kan uppstå när beredningen sker i etapper. Likaså minskar mängden överlappande arbete. 

Utskottet uppmanar finansministeriet att beakta finansbranschens synpunkter och se till att rättssäkerhetsgarantierna är tillräckliga. I detta fall kan man dock fästa avseende vid att direktivet trädde i kraft redan för ett år sedan, den 9 december 2014, och att regleringen i sig är känd på grund av det. Dessutom överensstämmer den i hög grad med den redan gällande FATCA-regleringenFATCA-fördraget mellan Finland och Förenta staterna trädde i kraft den 2 mars 2015 (RP 301/2014 rd — FiUB 40/2014 rd) och Skatteförvaltningens tillämpningsanvisningar på 67 sidor om fördraget den 15 april 2015 (Dnr A57/200/2015) som Skatteförvaltningen har meddelat utförliga anvisningar om. Vidare har Skatteförvaltningen redan förberett informationsinsamling, anvisningar och informationsutbyte i samband med det nu aktuella direktivet samt informerat och preliminärt utbildat de finansiella instituten med anledning av det.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 129/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 9.12.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
medlem 
Susanna Huovinen sd 
 
medlem 
Kalle Jokinen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Mika Lintilä cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Joakim Strand sv 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
ersättare 
Timo Harakka sd 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf 
 
ersättare 
Eero Suutari saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.