Betänkande
FiUB
16
2016 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaks-accis
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis (RP 138/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Delegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Pia
Kivimies
finansministeriet
finanssekreterare
Jenni
Oksanen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Meri
Paavola
social- och hälsovårdsministeriet
tullöverinspektör
Seppo
Raitolahti
Tullen.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Skatteförvaltningen
ASH Finland rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslår regeringen att lagen om tobaksaccis ändras så att vätskor som är avsedda att användas i elektroniska cigaretter beläggs med accis. Denna punktskatt gäller både nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter och den bestäms som en fast accis per enhet. Den föreslagna accisen uppgår till 0,30 euro per milliliter. 
I lagen om tobaksaccis görs också andra ändringar av teknisk karaktär. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Regeringen granskar i propositionen olika modeller för att beskatta vätskor för elektroniska cigaretter. Sammantaget anser utskottet att skatten bör vara lika stor för alla vätskor som är avsedda att användas i e-cigaretter. Syftet med den enkla modellen är att skatten ska ge upphov till så lite administration och tillsyn som möjligt. Precis som det står i propositionen går det att justera skatten senare när det finns information att tillgå om konsumtion och priser i fråga om vätskorna, men i detta skede bör man undvika att överdimensionera skatten. 
Det kan anses motiverat att punktskatten på vätskor för e-cigaretter ska börja betalas genast vid ingången av 2017, eftersom produkterna då kan släppas ut på marknaden i enlighet med den nya tobakslagen även om förbudet mot distansförsäljning av nikotinvätskor träder i kraft först den 1 juli 2017. Den föreslagna tidpunkten för lagens ikraftträdande gör det möjligt att stävja omotiverad lagring av skattefria produkter som enbart sker i syfte att undvika skatt. Den föreslagna tidpunkten bidrar också i övrigt till att målen med propositionen nås.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 138/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.11.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Mika
Lintilä
cent
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Ilkka
Lahti.
Senast publicerat 19.2.2018 15:06