Senast publicerat 10-11-2021 12:45

Betänkande FiUB 16/2020 rd RP 54/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning (RP 54/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • grundlagsutskottet 
  GrUU 21/2020 rd

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört (distanskontakt) 

 • konsultativ tjänsteman Pia Kivimies 
  finansministeriet
 • skatteexpert Ella Luikku 
  finansministeriet
 • ledande expert Helena Hynynen 
  Skatteförvaltningen
 • lagändringschef Elena Vigren 
  Skatteförvaltningen
 • ledande skatteexpert Sami Varonen 
  Skatteförvaltningen
 • chefsjurist Matti Merisalo 
  Skatteförvaltningen
 • tullöverinspektör Anna Kallio 
  Tullen
 • teamledare Maria Ikkala 
  Transport- och kommunikationsverket.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • inrikesministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • Polisstyrelsen
 • Ålands landskapsregering
 • Autoalan Keskusliitto ry
 • Bilimportörerna och -industrin rf
 • Finlands näringsliv rf
 • Finsk Handel rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf
 • Neste Abp.

Inget yttrande av 

 • miljöministeriet
 • Helsingfors förvaltningsdomstol
 • Centralhandelskammaren
 • Suomen Kaasuyhdistys ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att punktskattelagen, de skatteslagsspecifika lagarna om punktskatt eller accis och vissa lagar om avgifter som omfattas av bestämmelserna om förfarandet för punktbeskattning ändras. Vidare föreslår regeringen också en ny bilskattelag. Dessutom ändras bland annat lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, mervärdesskattelagen, lagen om skatteuppbörd och lagen om skattetillägg och förseningsränta. 

Syftet med propositionen är att göra beskattnings- och skatteuppbördsförfarandena samt systemet för sökande av ändring och påföljdssystemet i fråga om punkt- och bilbeskattningen enhetliga med de förfaranden som gäller andra skatter som Skatteförvaltningen uppbär. På så sätt blir det möjligt att börja använda Skatteförvaltningens nya datasystem också för punkt- och bilbeskattningen. Det föreslås inga ändringar i punktskatte- och bilskattebeloppen eller i andra viktiga grunder för skatterna. 

I propositionen föreslås det att beskattningsförfarandet ändras för de punktskatter som Skatteförvaltningen uppbär. Det förfarande som grundar sig på tullagstiftningen och som gäller punktskatter som Tullen uppbär i vissa situationer vid import ändras inte. Förslagen i fråga om bilbeskattningen gäller i huvudsak både Skatteförvaltningens och Transport- och kommunikationsverkets förfaranden. 

Det föreslås att punktskatterna ändras till skatter som betalas på eget initiativ, och på deklaration, betalning, fastställande och ändringssökande i fråga om dem tillämpas därmed lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelserna om gemensamma särskilda förfaranden för punktskatter ska även i fortsättningen finnas i punktskattelagen. Bestämmelserna om förfarandena för de enskilda skatteslagen ska finnas kvar i respektive lagar om punktskatt eller accis. 

I punktbeskattningen föreslås tidsfristen för deklaration och betalning av skatt i fråga om skattskyldiga med regelbunden verksamhet i fortsättningen vara densamma som i mervärdesbeskattningen och förlängs då med cirka två veckor. Ändringen i periodiseringen av betalningen av skatten innebär en minskning av engångsnatur på nästan 600 miljoner euro i statens skatteintäkter det år ändringen träder i kraft i och med att betalningen av skatten senareläggs. I fortsättningen ska också skattskyldiga med sporadisk verksamhet deklarera och betala skatt för en skatteperiod på en kalendermånad, vilket innebär att deklarations- och betalningstiden även för dessa aktörer förlängs jämfört med nuläget. Det förfarande för skatteavdrag som tillämpas i vissa situationer slopas och man övergår till skatteåterbäring som beviljas på ansökan. 

Bilskatten ska också i fortsättningen vara en skatt som debiteras och på vilken det i regel ska till-lämpas samma förfaranden som på de övriga skatter som debiteras. För registrerade ombud föreslås det att deklarationen för nya fordon ska lämnas in för varje period, och för alla fordon som registrerats under en kalendermånad ska det lämnas in endast en skattedeklaration. Det föreslås också ändringar i skattedeklarationen för andra fordon. 

Förhållandet mellan skattefri och skattepliktig användning förtydligas, och skattepliktig användning av ett fordon medför i regel skyldighet att betala bilskatt. Användning av ett fordon med stöd av en anmälan om ibruktagande innan fordonet registrerats ska i fortsättningen alltid vara skattepliktig användning. Dessutom föreslås det att skyldighet att betala skatt inte längre ska uppkomma för sådana ändringar i fordonets konstruktion som konstateras endast på basis av fordonets hastighet. I praktiken gäller bestämmelsen trimning av lätta tvåhjuliga motorfordon, trehjuliga mopeder och lätta fyrhjulingar. 

E-tjänsterna ska utökas inom punktbeskattningen och bilbeskattningen. Påföljdssystemen i fråga om punktbeskattningen och bilbeskattningen ändras så att de motsvarar de andra skatteslagen. Påföljder ska påföras på ett mer schablonmässigt sätt än för närvarande och myndigheten ska ha mindre prövningsrätt vid påförandet av dem, vilket stärker den skattskyldiges rättssäkerhet. 

I regel ska lagen om skatteuppbörd tillämpas på uppbörd av punktskatt och bilskatt. Betalningar och återbetalningar av punktskatter ska behandlas som en helhet tillsammans med betalningar och återbetalningar av andra skatter som betalas på eget initiativ. Den bilskatt som påförs av Skatteförvaltningen ska även i fortsättningen uppbäras som ett eget skatteslag. 

Det föreslås att ändring i de beslut om punktskatt och bilskatt som Skatteförvaltningen fattat får sökas i första instans hos skatterättelsenämnden, liksom i fråga om andra skatter som Skatteförvaltningen uppbär. Prejudikatbesvär gäller i fortsättningen även punktskatt och bilskatt. Inom bilbeskattningen ska dessutom kompletterande beskattningsbeslut som fattas efter det att beskattningen har slutförts tas i bruk. 

Tillämpningen av beskattningsförfarandena inom punktbeskattning och bilbeskattning på den mervärdesskatt som betalas på vissa gemenskapsinterna förvärv frångås. 

Dessutom kompletteras vissa bestämmelser om beskattningsförfaranden och register som gäller också andra skatter än punktskatt och bilskatt. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Ändringarna i lagen om skatteuppbörd och lagen om skattetillägg och förseningsränta träder dock i kraft först den 1 februari 2021. 

 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med ändringar. 

De viktigaste ändringsförslagen bygger på utlåtandet från grundlagsutskottet och gäller exaktheten i fråga om de administrativa påföljderna och de situationer där en påföljdsavgift för en skattskyldigs försummelse inte behöver påföras. Dessutom föreslår finansutskottet ändringar i bestämmelserna om myndigheternas rätt att få och lämna ut uppgifter. 

Vid sakkunnigutfrågningen i utskottet har propositionen fått brett understöd, även om det har lagts fram ändringsförslag till enskilda punkter. Flertalet sakkunniga har välkomnat propositionens syfte att samordna beskattnings- och skatteuppbördsförfarandena och systemen för överklagande och påföljdssystemen i punktbeskattningen och bilbeskattningen med förfarandena för andra skatter som Skatteförvaltningen tar ut. Att olika skatteslag behandlas på samma sätt förenklar beskattningen och gör den mer förutsägbar. Samtidigt kan den antas effektivisera Skatteförvaltningens verksamhet och minska de skattskyldigas administrativa börda. Utskottet anser det viktigt att regeringen bevakar dels hur målen för propositionen uppfylls, dels vilka faktiska förändringar som sker i de skattskyldigas administrativa börda. 

Utfrågade sakkunniga har dock föreslagit ändringar i enskilda punkter i propositionen. Utskottet behandlar nedan de viktigaste iakttagelserna temavis. I slutet av utskottets överväganden behandlar utskottet särskilt de viktigaste anmärkningarna i grundlagsutskottets utlåtande. 

Sakkunnigyttrandena

Förfarandet för avdrag från punktskatt

En del av de sakkunniga ansåg att förfarandet med avdrag från punktskatt inte bör slopas, eftersom det ökar de skattskyldigas administrativa börda. I vissa fall är det möjligt att få tillbaka punktskatt i form av återbäring genom att dra av den från den skatt som ska betalas genom skattedeklarationen för skatteperioden. 

De skattskyldiga som för närvarande kan göra avdraget till fullt belopp i skattedeklarationen för skatteperioden blir i fortsättningen tvungna att ansöka om återbäring. På basis av sakkunnigutfrågningen är dock avsikten att ansökan om återbäring ska göras så smidig och enkel som möjligt. Den kortaste period för vilken återbäring kan sökas är en kalendermånader, vilket innebär att erhållandet av återbäring inte bedöms ske väsentligt senare än i nuläget. Slopandet av avdragsförfarandet underlättar också vissa skattskyldigas verksamhet, eftersom det inte längre finns behov av att överföra de oavdragna beloppen till följande skatteperioder, utan hela återbetalningen fås på en gång, varvid också återbäringen erhålls snabbare än i det nuvarande förfarandet. 

Vid bedömningen av återbäringsförfarandet ska också skattekontrollens effektivitet beaktas. Det räcker inte alltid i alla kontrollfall att beloppet anges, eftersom beskattningen sker på produktgruppsnivå vid punktbeskattningen. Slopandet av avdragsförfarandet innebär också att man övergår till ett enhetligt förfarande i fråga om alla grunder för återbäring av punktskatt, vilket för sin del förenhetligar och förtydligar förfarandet. Med beaktande av de synpunkter som framförts under sakkunnigutfrågningen anser utskottet att den valda modellen är motiverad. 

Rättelse av fel i punktbeskattningen av flytande bränslen

Enligt lagen om punktskatt på flytande bränslen kan de rättelser som gjorts i lagerhållarens bokföring och som gäller de överlåtna mängderna beaktas vid beskattningen under den skatteperiod då de har förts in i lagerhållarens bokföring. De sakkunniga ansåg det viktigt att det nuvarande rättelseförfarandet inte slopas. En ändring skulle leda till ett stort antal separata rättelseanmälningar. 

Med tanke på riskhanteringen och analysen i anslutning till skattekontrollen är det viktigt att rättelserna gäller den skatteperiod som felet hänför sig till. Också vid annan beskattning än sådan som sker på eget initiativ fördelas rättelsen av fel i bokföringen och skattedeklarationen på olika sätt. Vid beskattningen på eget initiativ tillämpas från och med 2017 det förfarande som i 25 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ anges för att rätta till ett fel i skattedeklarationen. Det har i praktiken inte lett till några problem. Utskottet anser att de aspekter som rör skattekontrollen är viktiga och anser inte heller i övrigt att det finns någon anledning att skapa ett avvikande förfarande för ett skatteslag. Enhetliga förfarandebestämmelser bidrar till att förtydliga och förenkla beskattningen, vilket utskottet anser vara värt att understöda. 

Lämnande av en rättelseanmälan som gäller punktbeskattning samt förrättande av rättelse och efterbeskattning för en längre tid än en skatteperiod

En del av de sakkunniga som utskottet hört ansåg att en rättelsedeklaration av anmälningsfel bör kunna lämnas också för en längre period än en skatteperiod. Också rättelse och efterbeskattning bör på motsvarande sätt som för närvarande kunna verkställas för en längre tid än en skatteperiod. 

Syftet med beskattningen på eget initiativ är att de skattskyldiga själva ska rätta till felen i deklarationerna genom att lämna en rättelsedeklaration för den skatteperiod vars uppgifter har varit felaktiga. En rättelsedeklaration ersätter skattedeklarationen för skatteperioden i sin helhet, vilket innebär att den lämnas för en motsvarande tidsperiod som skattedeklarationen, det vill säga för skatteperioden. 

En rättelsedeklaration görs i stället för den nuvarande begäran om omprövning, vilket innebär att behovet att begära omprövning minskar. Antalet beslut som myndigheten fattar minskar också, eftersom Skatteförvaltningen i regel inte fattar något separat beslut på basis av en rättelsedeklaration. Att felen rättas till genom en rättelsedeklaration i stället för genom det administrativt sett tyngre omprövningsförfarandet minskar alltså både den skattskyldiges administrativa börda och myndighetens arbete. 

Begäran om omprövning, dvs. sökande av ändring i beskattningen, behövs vid beskattning på eget initiativ endast när myndigheten har fattat ett beslut om skatteperioden, exempelvis avvikit från den skattedeklaration som lämnats eller påfört skatten enligt uppskattning. Det är möjligt att förena begäran om omprövning med yrkanden som gäller flera skatteperioder. Skatteförvaltningen meddelar då beslut för varje skatteperiod genom en enda beslutshandling. Förfarandet tillämpas redan i fråga om andra skatteslag och inga problem har upptäckts i fråga om förfarandet. Finansutskottet anser det inte motiverat att avvika från förfarandet med rättelse per skatteperiod endast i fråga om punktbeskattningen. Utskottet stöder därför det föreslagna förfarandet. 

Påföljdsavgift som påförs av Tullen

Tullen verkställer i vissa situationer punktbeskattning med tillämpning av tullagstiftningen. Förfarandet för beskattning och uppbörd av de punktskatter som Tullen tar ut förblir oförändrat. Sådana situationer är till exempel förtullning av resandeinförsel från länder utanför unionen, beskattning av smugglad alkohol och tobak från länder utanför unionen samt tillfällig kommersiell import från länder utanför unionen. Sakkunniga lade vikt vid enhetligheten i fråga om påförandet av påföljder vid de yttre och inre gränserna. 

Den principiella skillnaden i fråga om påföljdsavgifter är i fortsättningen att påförandet och föreläggandet av påföljdsavgifter i beskattningsförfarandet för skatter som betalas på eget initiativ i huvudsak är beroende av rättslig prövning i motsats till förfarandet enligt tullagen. Ändringen av försummelseavgiftens maximibelopp motsvarar nuvarande tillämpningspraxis i fråga om felavgift. Ändringen bedöms inte medföra någon väsentlig förändring av den praxis för påföljdsavgift vid punktbeskattning som hör till Skatteförvaltningens behörighet, varför ändringen inte heller bedöms innebära att påförandet av påföljder vid de yttre respektive de inre gränserna kommer att differentieras i någon betydande grad. 

Tillförlitlighet hos den som ansöker om punktskattetillstånd

Enligt 26 § 1 mom. i den gällande punktskattelagen ger Tullen på begäran Skatteförvaltningen ett utlåtande om tillförlitligheten hos den som ansöker om punktskattetillstånd. Sökandens tillförlitlighet är en av förutsättningarna för att tillstånd ska beviljas. 

Enligt propositionen ska sökandens tillförlitlighet i fortsättningen bedömas enligt samma kriterier som enligt 26 § 2 och 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd ska tillämpas när en sökande avförs ur förskottsuppbördsregistret eller när registrering vägras. Tillstånd beviljas således inte en sökande som väsentligen försummar skattebetalningen, bokföringsskyldigheten, den deklarations- eller anteckningsskyldighet som gäller beskattningen eller sina andra skyldigheter i fråga om beskattningen. Detsamma gäller sökande som på grund av sina tidigare försummelser eller försummelser av samfund eller sammanslutningar som denne lett kan antas väsentligen försumma de nämnda skyldigheterna. Tillförlitligheten ska alltså i fortsättningen i regel bedömas på basis av hur den sökande skött sina skatteärenden. Punktskattetillstånd beviljas inte heller en sökande som meddelats näringsförbud eller ett samfund eller en sammanslutning i vars ledning det ingår en person som har meddelats näringsförbud. Näringsförbud kan meddelas till exempel den som vid drivandet av rörelse har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande som inte kan anses ringa, och vars verksamhet som helhet bedömd ska anses skadlig för borgenärer, avtalsparter, de offentliga finanserna eller en sund och fungerande ekonomisk konkurrens. 

Enligt finansutskottets uppfattning beaktar den föreslagna regleringen sökandens tillförlitlighet uttömmande, vilket gör att det i allmänhet är onödigt att begära utlåtande. Det är därför naturligt att bestämmelsen om utlåtande slopas. Trots det kan Skatteförvaltningen även i fortsättningen med stöd av 4 a § 2 mom. i punktskattelagen begära sådana uppgifter av Tullen som behövs för tillståndsprövningen, exempelvis uppgifter om punktskattepliktig verksamhet och iakttagelser i samband med övervakningen. 

Tidpunkten då skyldigheten att betala bilskatt uppkommer

Vid utskottets sakkunnigutfrågning föreslogs det att tidpunkten för uppkomsten av skyldighet att betala bilskatt ändras så att bilaffären har möjlighet att första gången registrera ett nytt fordon för sig själv utan skattepåföljder innan fordonet överlåts till den egentliga skattskyldige. Förslaget anknyter till frågan om registrering av fordon och lagstiftningen om typgodkännande. Det är således inte i första hand fråga om ett ärende som gäller bilbeskattningen, och förslaget har inte något direkt samband med den aktuella reformen av beskattnings- och skatteuppbördsförfarandena inom bilbeskattningen. Utskottet anser således inte att det är nödvändigt att ändra tidpunkten då skyldigheten att betala bilskatt uppkommer från den föreslagna tidpunkten. 

Utbyte av information mellan Tullen och Skatteförvaltningen

I propositionen föreslås inga ändringar i bestämmelserna om informationsutbyte mellan Tullen och Skatteförvaltningen. Utskottet betonar att informationsutbytet mellan myndigheterna fungerar i praktiken och att informationsutbytet sker med beaktande av bestämmelserna om informationshantering och dataskydd. Med tanke på verkställigheten av lagstiftningen är det väsentligt att informationsutbytet mellan myndigheterna fungerar och att myndigheterna får de uppgifter som de enligt lag har rätt att få för att utföra sina uppgifter. Här accentueras samarbetet mellan myndigheterna. 

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet behandlade i sitt utlåtande administrativa påföljder av sanktionskaraktär, myndigheternas rätt att få information, befrielse från bilskatt och automatiserat beslutsfattande. Grundlagsutskottet föreslår att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 12 bara om utskottets konstitutionella invändningar mot dess 88, 114 och 118 § beaktas på behörigt sätt. Dessutom föreslog grundlagsutskottet att bestämmelserna om administrativa påföljder preciseras. 

Finansutskottet behandlar i det följande anmärkningarna ämnesvis: 

Administrativa sanktioner — exakthet i bestämmelserna

Propositionen innehåller bestämmelser om påföljder för försummelse vid beskattning, bland annat skatteförhöjningar, förseningsavgifter och försummelseavgifter. Enligt grundlagsutskottets vedertagna tolkning är sådana avgifter administrativa påföljder av sanktionskaraktär som påförs för en lagstridig gärning och som utskottet i sak har jämställt med straffrättsliga påföljder. Bestämmelser om de allmänna grunderna för administrativa påföljder ska utfärdas genom lag, och det ska exakt och tydligt föreskrivas om grunderna för betalningsskyldigheten och avgiftens storlek samt om den betalningsskyldiges rättsskydd och om grunderna för verkställigheten av lagen. Grundlagsutskottet har i praktiken utsträckt sin praxis för bestämmelser om blankostraff till att gälla också bestämmelser om administrativa påföljder. Grundlagsutskottet underströk i samband med reformen av de grundläggande fri- och rättigheterna att målet bör vara att de kedjor av bemyndiganden som bestämmelserna in blanco kräver är exakt angivna och att de materiella bestämmelser som utgör ett villkor för straffbarhet avfattas med den exakthet som krävs av straffbestämmelser och att det av det normkomplex som bestämmelserna ingår i framgår att brott mot dem är straffbart. Också i den bestämmelse som inbegriper själva kriminaliseringen bör det finnas en saklig beskrivning av den gärning som avses bli kriminaliserad. 

Med anledning av det som sagts ovan föreslår finansutskottet att också 27 § ingår i lagförslag 1. Till paragrafen fogas ett nytt 4 mom. med en saklig hänvisningsbestämmelse på det sätt som grundlagsutskottet har föreslagit. Motsvarande ändring föreslås också i 31 § i lagförslag 1. För att bestämmelserna ska vara exakta föreslår finansutskottet att det till 39 § 1 mom. 6 punkten i lagförslag 18 fogas ett omnämnande av tillståndsvillkoret för ett i 27 § i punktskattelagen avsett tillståndsbeslut och till 11 punkten en hänvisning till en föreskrift som myndigheten meddelat med stöd av lag. På samma grunder föreslår utskottet att det till 2 mom. 2 punkten i samma paragraf fogas en hänvisning till en förordning som utfärdats med stöd av lagen. 

Enligt 94 § i bilskattelagen ska skattemyndigheten påföra den skattskyldige en förseningsavgift i stället för en skatteförhöjning, om den skattskyldige lämnar in en skattedeklaration eller på eget initiativ rättar till en annan försummelse som avses i 92 §, och gör det innan beskattningsbeslutet fattas. Grundlagsutskottet påpekar att innebörden i begreppet ”på eget initiativ” bara kommer fram i propositionsmotiven. Följaktligen har grundlagsutskottet krävt att bestämmelserna preciseras för att kravet på att bestämmelser ska finnas i lag ska uppfyllas beträffande kriteriet för betalningsskyldighet vid en administrativ sanktion. 

Finansutskottet har emellertid en annan uppfattning än grundlagsutskottet om hur begripligt begreppet är och om bestämmelserna behöver preciseras. Begreppet ”på eget initiativ” ingår nämligen redan nu i vår lagstiftning och avser handlingar som sker utan medverkan från en myndighet. Det används således i lagstiftningen på samma sätt som i allmänspråket och situationen blir inte bättre av att införa en förklaring i lagtext, snarare tvärtom. Utskottet anser därmed att ändringen inte är nödvändig med avseende på de skattskyldigas rättssäkerhet. Utskottet har kommit fram till en motsvarande slutsats i betänkandet FiUB 26/2017 rd, vilket talar för det alternativ som nu föreslås. På så sätt förblir skattelagstiftningen enhetlig och tydlig. 

Administrativa sanktioner — proportionalitet

Grundlagsutskottet noterar att bestämmelserna om när förseningsavgift och försummelseavgift enligt den föreslagna bilskattelagen samt förseningsavgift, skatteförhöjning och försummelseavgift enligt lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ inte behöver påföras har formulerats snävare än motsvarande bestämmelse i lagen om beskattningsförfarande, som stiftats med grundlagsutskottets medverkan. Enligt lagen om beskattningsförfarande ska skatteförhöjning inte påföras, om försummelsen är ringa, om det finns ett giltigt skäl till försummelsen eller om påförande av skatteförhöjning i de fall som avses i 32 a § 4 mom. i den lagen skulle vara oskäligt med hänsyn till omständigheterna. Grundlagsutskottet anser att också de nu föreslagna bestämmelserna måste kompletteras med ett omnämnande av att en påföljd inte påförs om den vore oskälig. 

Finansutskottet understöder detta och föreslår att 37 § 2 mom. och 39 § 3 mom. i lagförslag 18 samt 95 § 3 mom. i lagförslag 12 ändras. Ändringarna preciseras i detaljmotiven. 

Finansutskottet gör dock en annan bedömning än grundlagsutskottet i fråga om behovet av att ändra 94 § 2 mom. i den föreslagna bilskattelagen. Enligt den bestämmelsen påförs förseningsavgift inte bland annat om inlämnandet av skattedeklarationen har försenats på grund av hinder som är oberoende av den skattskyldige, försummelsen är ringa eller om det finns ett giltigt skäl eller något annat särskilt skäl till försummelsen. Som giltigt skäl betraktas bland annat insjuknande eller force majeure, och som särskilt skäl kan betraktas exempelvis ett räknefel, skrivfel eller uttrycksfel som den skattskyldige av misstag har gjort sig skyldig till. 

Finansutskottet anser att uttrycket särskilt skäl, liksom i fråga om försummelseavgift, i stor utsträckning täcker de situationer där det skulle vara oskäligt att påföra förseningsavgift. Bestämmelsen har dessutom samma innehåll som bestämmelsen om när förseningsavgift inte påförs i lagen om beskattningsförfarande, som stiftades med grundlagsutskottets medverkan (GrUU 39/2017 rd). Utskottet anser därför att bestämmelsen om att inte påföra förseningsavgift i lagförslag 12 inte behöver ändras. 

Enligt 35 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ behöver förseningsavgift inte påföras om skattedeklarationen lämnats för sent på grund av en störning i ett allmänt datanät eller i Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster. Förutsättningarna för att inte påföra avgift omfattar alltså endast de kriterier som myndigheten kan konstatera på förhand, medan övrig granskning sker i efterhand. 

I propositionen föreslås det med stöd av grundlagsutskottets tidigare ställningstagande (GrUU 39/2017 rd) att förfarandet för påförande av förseningsavgift ändras så att det ska grunda sig på rättslig prövning. I sitt utlåtande om den nu aktuella propositionen anser grundlagsutskottet att också bestämmelserna om när förseningsavgift inte påförs bör kompletteras med ett oskälighetsvillkor på så att de motsvarar andra bestämmelser om påföljdsavgift. 

Förseningsavgift enligt lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ gäller en stor skatterättslig grupp, bland annat alla mervärdesskattskyldiga. Ändringen av förfarandet för förseningsavgift inverkar i betydande grad också på förfarandena för sådana skatteslag som inte alls har varit föremål för det nu aktuella lagstiftningsprojektet. Vid bedömningen av ändringsbehovet ska det också beaktas att förseningsavgiften vid beskattning på eget initiativ är en del av ett större regelverk som i väsentlig grad är förenat med ett förfarande för att inte ta ut skatt enligt lagen om skatteuppbörd samt en förseningsavgift enligt lagen om inkomstdatasystemet. Bestämmelserna om förseningsavgift i inkomstdatasystemet tillämpas först från ingången av 2021, så det finns ännu inte några statistiska uppgifter om lagstiftningens konsekvenser. 

Påförandet av förseningsavgift är också i väsentlig grad förknippat med frågan om automatiserat beslutsfattande, eftersom förseningsavgift i huvudsak påförs automatiserat. Justitieministeriet har gjort den i grundlagsutskottets utlåtande GrUU 62/2018 rd förutsatta utredningen om hur regleringen av automatiserat förvaltningsförfarande och beslutsfattande uppfyller de krav som följer av förvaltningens lagbundenhet, offentlighetsprincipen och rättsprinciperna för förvaltningen, som ligger till grund för en god förvaltning, samt hur rättstryggheten tillgodoses och tjänstemännens ansvar förverkligasJustitieministeriets publikationer. Utredningar och anvisningar 2020:14.. Avsikten är att på grundval av utredningen inleda beredningen av en allmän lagstiftning om automatiskt beslutsfattande. Således ska också förfarandet med förseningsavgift för skatter som betalas på eget initiativ bedömas i samband med beredningen av det automatiska beslutsfattandet, antingen i samband med beredningen av den allmänna lagstiftningen eller med anledning av beredningen av eventuell speciallagstiftning. 

Med beaktande av den omfattande regleringen av och det omfattande användningsområdet för förseningsavgift samt lagberedningen i samband med automatiskt beslutsfattande anser utskottet att det inte är ändamålsenligt att i detta sammanhang till någon del ändra 35 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Utskottet anser det dock viktigt att regeringen bedömer behoven av att revidera bestämmelserna om förseningsavgift i samband med lagberedningen angående automatiskt beslutsfattande och att regeringen då beaktar de synpunkter som grundlagsutskottet framfört i sitt utlåtande. 

Grundlagsutskottet ägnar i sitt utlåtande uppmärksamhet åt den försummelseavgift som föreskrivs i 95 § i den föreslagna bilskattelagen och som påförs för återkallande av skattedeklaration. Grundlagsutskottet noterar att administrativa påföljder av sanktionskaraktär som påförs för en lagstridig gärning, exempelvis försummelseavgift, hänför sig till gärningar som kan anses klandervärda. I bilskattelagen är ett återkallande en möjlig och tillåten åtgärd och kan enligt grundlagsutskottet inte betraktas som en överträdelse av en lagstadgad skyldighet. Påförande av försummelseavgift till följd av återkallelse av en skattedeklaration bör således inte regleras på det sätt som föreslås. I stället måste bestämmelsen strykas i 95 §. Finansutskottet delar denna uppfattning och föreslår att bestämmelsen i bilskattelagen stryks. 

Enligt 39 § i lagförslag 18 ska försummelseavgiften också gälla försummelse av stödmottagares anmälningsskyldighet enligt 98 a § i punktskattelagen. Enligt grundlagsutskottets utlåtande ska regleringen entydigt också täcka in stödmottagarens rätt att söka ändring i ett beslut om försummelseavgift. Finansutskottet föreslår således att bestämmelserna om stödmottagarens rätt att söka ändring förtydligas genom att 98 a § 4 mom. i lagförslag 1 kompletteras. På motsvarande grunder föreslår utskottet att 98 § 3 mom. i lagförslag 1 kompletteras i fråga om rätten till ändringssökande för den som är skyldig att lämna uppgifter. 

Rätt att få uppgifter

I 114 § i bilskattelagen föreslås bestämmelser om utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter. Grundlagsutskottet anser att den skyldighet att lämna uppgifter som nu föreslås i 114 § är mycket omfattande både vad gäller personkretsen och innehållet i informationen. Utskottet noterar dessutom att informationsskyldigheten i lagen är bunden till en tröskel, ”kan behövas”, som är till och med lägre än behövlighetskravet. Grundlagsutskottet konstaterar att det på grund av 10 § i grundlagen är nödvändigt att precisera bestämmelsen. 

Därför föreslår finansutskottet att de skyldigheter att lämna uppgifter som föreskrivs i 114 § 1 och 3 mom. i bilskattelagen binds till ett behövlighetskrav i enlighet med grundlagsutskottets utlåtande, dvs. att uppgifterna ska lämnas om de behövs för behandling av ett ärende som gäller någon annans beskattning eller ändringssökande enligt 1 mom. och för verkställandet av bilbeskattning, för tillståndsprövning, för skattekontroll eller för utförandet av andra sådana uppgifter i anslutning till bilbeskattningen som omfattas av skattemyndighetens behörighet enligt 3 mom. 

I fråga om rätten att få uppgifter lyfter grundlagsutskottet också fram 118 § i bilskattelagen, enligt vilken Tullen trots sekretessbestämmelserna har rätt att på eget initiativ lämna information till skattemyndigheten om beskattningsbara fordon, iakttagelser i samband med övervakningen och om andra upplysningar som behövs för att utföra sådana uppgifter i anslutning till bilbeskattningen som omfattas av skattemyndighetens behörighet, inbegripet information som specificerar vem den skattskyldige är och den skattskyldiges kontaktuppgifter. 

Finansutskottet anser att bestämmelsen överlappar med annan reglering och kan strykas. Vid sakkunnigutfrågningen i utskottet har det utretts att det i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen med tillräcklig noggrannhet och med grundlagsutskottets medverkan har föreskrivits om Tullens rätt att lämna uppgifter i fråga om bilbeskattningen. Bestämmelser om Tullens rätt att lämna ut uppgifter till myndigheter finns i 21 § i den lagen, där innehållet i de uppgifter som får lämnas ut specificeras. Regleringen grundar sig på proposition RP 259/2018 rd, om vilken grundlagsutskottet lämnade utlåtande GrUU 60/2018 rd

Grundlagsutskottet tar också upp bestämmelsen i 115 § 2 mom. i bilskattelagen, som gäller särskilda bestämmelser om utomståendes skyldighet att lämna uppgifter. Ordalydelsen i bestämmelsen är enligt grundlagsutskottet alltför öppen och behöver preciseras för att det ska vara klart att det som föreskrivs om Skatteförvaltningen ska tillämpas på Transport- och kommunikationsverket uttryckligen i fråga om lämnande av uppgifter. Finansutskottet föreslår en precisering enligt detta. 

Befrielse från bilskatt

Grundlagsutskottet behandlar i sitt utlåtande förutsättningarna och villkoren för befrielse från skatt. Grundlagsutskottet förutsätter att det framgår av lagen vilka godtagbara kriterier det finns för skattelättnad och i vilket syfte lättnad kan medges. Den måste enligt grundlagsutskottet kompletteras med begränsningar i myndighetens befogenheter. Begränsningarna kan gälla exempelvis vad de nödvändiga villkoren i ett beslut om befrielse kan gälla, av vilken typ de ska vara och i vilket hänseende de är nödvändiga. 

Finansutskottet preciserar bestämmelsen på det sätt som grundlagsutskottet förutsätter. Bestämmelsen preciseras så att det i den entydigt hänvisas till 47 § i lagen om skatteuppbörd och så att det till bestämmelsen fogas ett omnämnande av villkoren för befrielse. 

Automatiserade beslut

Propositionen innehåller inga förslag som utvidgar användningsområdet för automatiserat beslutsfattande vid Skatteförvaltningen, Transport- och kommunikationsverket eller Tullen. Procedurbestämmelserna kommer dessutom att tillämpas på så sätt att förvaltningsbeslut om punktbeskattning och bilbeskattning fattas som tjänstemannauppdrag. Det avviker från praxis för övriga beskattning som ingår i Skatteförvaltningens behörighet. 

Grundlagsutskottet ansåg att den lösning som föreslås i propositionen är motiverad. Finansutskottet är av samma uppfattning. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av punktskattelagen

Ingressen.

Ingressen bör preciseras så att det i den föreslås ett nytt 4 mom. i 27 §. 

27 §. Tillståndets innehåll.

Bestämmelsen preciseras på det sätt som föreslås i grundlagsutskottets utlåtande. Till paragrafen fogas ett nytt 4 mom. som innehåller en informativ hänvisning till 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den paragrafen gäller påförande av försummelseavgift. Således kan försummelseavgift påföras också på grund av försummelse av de villkor som anges i tillståndsbeslutet. 

31 §. Registreringsanmälan.

Bestämmelsen preciseras på det sätt som föreslås i grundlagsutskottets utlåtande. Till paragrafen fogas ett nytt 4 mom., enligt vilket brott mot bestämmelsen kan leda till att en administrativ påföljdsavgift påförs med stöd av 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 

98 §. Annan uppgiftsskyldighet.

Bestämmelsen preciseras på det sätt som föreslås i grundlagsutskottets utlåtande så att det till 3 mom. fogas ett omnämnande av dem som har rätt att söka ändring. I Skatteförvaltningens beslut om försummelseavgift får ändring sökas av den som är skyldig att lämna uppgifter och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. På ändringssökandet till-lämpas 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 

98 a §. Stödmottagarens anmälningsskyldighet.

Bestämmelsen preciseras på det sätt som föreslås i grundlagsutskottets utlåtande så att det till 3 mom. fogas ett omnämnande av dem som har rätt att söka ändring. I Skatteförvaltningens beslut om försummelseavgift får ändring sökas av stödmottagaren och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. På ändringssökandet tillämpas 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 

7. Lagen om ändring av lagen om tobaksaccis

8 §.

Till paragrafen fogas den gällande bestämmelsens omnämnande av cigarrer och cigariller. Ändringen är teknisk. 

9 §.

Till paragrafen fogas den gällande bestämmelsens omnämnande av tobaksprodukternas beskattningsvärde i det fall att det inte finns motsvarande produkter. Ändringen är teknisk. 

12. Bilskattelagen

56 §. Återkallande av skattedeklaration.

Bestämmelsen preciseras på det sätt som föreslås i grundlagsutskottets utlåtande så att en skattskyldig eller ett registrerat bilskatteombud inte kan påföras försummelseavgift för återkallande av skattedeklarationen i de fall som avses i 1 och 2 mom. Motsvarande ändring görs i 95 § 1 mom. 1 punkten, som därmed stryks som onödig. 

88 §. Särskilda bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets skatteuppbörd.

Bestämmelsen i 3 mom. preciseras med anledning av grundlagsutskottets utlåtande på så sätt att den exakt hänvisar till de förutsättningar som anges i lagen om skatteuppbörd. Befrielse från bilskatt beviljas med stöd av 47 § i den gällande lagen om skatteuppbörd, och vid bedömningen av befrielsen ska den vedertagna tolkningen av bestämmelsen beaktas. Dessutom preciseras 88 § med ett omnämnande av att Transport- och kommunikationsverket vid beviljande av befrielse från bilskatt kan ställa sådana villkor för befrielse som gör det möjligt att övervaka att förutsättningarna för befrielse är uppfyllda. 

95 §. Försummelseavgift.

De föreslagna 1 och 3 mom. preciseras på det sätt som föreslås i grundlagsutskottets utlåtande. Bestämmelsen ändras för det första på så sätt att en skattskyldig eller ett registrerat bilskatteombud inte kan påföras försummelseavgift för återkallande av skattedeklarationen i de fall som avses i 56 § 1 och 2 mom. Således stryks 1 mom. 1 punkten som onödig, varvid numreringen av 1 mom. 2—4 punkten ändras. Därutöver preciseras 3 mom. så att försummelseavgift inte påförs om det finns särskilda skäl till försummelsen. Ett särskilt skäl kan vara exempelvis att den skattskyldige av misstag har räknat, skrivit eller uttryckt sig fel. Uttrycket särskilt skäl täcker i stor utsträckning också de situationer där det skulle vara oskäligt att påföra försummelseavgift. 

114 §. Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter.

De föreslagna 1 och 3 mom. preciseras på det sätt som föreslås i grundlagsutskottets utlåtande. Enligt 1 mom. ska utomstående eller en myndighet på uppmaning av skattemyndigheten lämna behövliga uppgifter för behandlingen av ett enskilt skatteärende. I fråga om bilbeskattning är de uppgifter som avses i bestämmelsen uppgifter om det beskattningsbara fordonet, såsom uppgifter om användningen av fordonet och om användaren. Sådana uppgifter är exempelvis fordonets tekniska uppgifter och uppgifter om fordonets konstruktion, uppgifter om transaktioner och köp i anslutning till fordonet samt uppgifter om användning av fordonet mot ersättning och utan ersättning samt uppgifter om skattepliktig och skattefri användning. Uppgifterna kan också gälla tidpunkten för, omfattningen av eller sättet för en ändring av en konstruktion som gjorts i ett fordon samt också hur en ändring av konstruktionen exempelvis har konstaterats, uppmätts eller kontrollerats. Uppgifterna kan också ha samband med att fordonet förstörs. Dessutom kan uppgifterna gälla identifierings- och kontaktuppgifter för fordonets användare, innehavare och ägare samt till exempel datum som hänför sig till användningen eller ägandet av fordonet. Uppgifterna kan också gälla exempelvis den representant som varit förmedlare av köp och försäljning, besiktningsmannen eller den som utrustat fordonet. Skyldigheterna att lämna uppgifter knyts i 1 och 3 mom. till ett behövlighetskrav i enlighet med grundlagsutskottets utlåtande, dvs. att uppgifterna ska lämnas om de behövs för behandling av ett ärende som gäller någon annans beskattning eller ändringssökande enligt 114 § 1 mom. och för verkställandet av bilbeskattning, för tillståndsprövning, för skattekontroll eller för utförandet av andra sådana uppgifter i anslutning till bilbeskattningen som omfattas av skattemyndighetens behörighet enligt 114 § 3 mom. Det är skattemyndigheten som bedömer om uppgifterna behövs. 

115 §. Särskilda bestämmelser om utomståendes skyldighet att lämna uppgifter.

Bestämmelsen preciseras på det sätt som föreslås i grundlagsutskottets utlåtande så att det framgår att uppgifter lämnas till Transport- och kommunikationsverket på motsvarande sätt som till Skatteförvaltningen. 

118 §. Tullens rätt att lämna uppgifter.

Bestämmelsen är obehövlig och stryks därför, eftersom det i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen med tillräcklig noggrannhet har föreskrivits om Tullens rätt att lämna uppgifter i fråga om bilbeskattningen. Bestämmelser om Tullens rätt att lämna ut uppgifter till myndigheter finns i 21 § i den lagen. 

18. Lagen om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Ingressen.

I propositionen föreslås det bland annat att 35 § 5 mom. ändras. Enligt utskottets förslag ska den ändringen dock inte göras, och därför bör ingressen rättas och det nämnda momentet utgå ur ingressen. 

35 §. Förseningsavgift.

Den föreslagna ändringen stryks. 

37 §. Skatteförhöjning.

På grundval av grundlagsutskottets utlåtande kompletteras bestämmelsen med omnämnanden om att en påföljd inte påförs på grund av oskälighet. I 32 a § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande är det fråga om situationer där ärendet lämnar rum för tolkning eller är oklart på det sätt som avses i bestämmelsen om tillitsskydd eller där en skatteförhöjning enligt grundnivån av någon annan särskild orsak är oskälig. I dessa situationer är utgångspunkten den att en skatteförhöjning som är lägre än grundnivån påförs för försummelse av anmälningsskyldigheten. Undantagsvis behöver skatteförhöjning dock inte påföras, om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är oskäligt att påföra ens en skatteförhöjning som är lägre än grundnivån. Enligt 37 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ behöver skatteförhöjning inte påföras om försummelsen är ringa eller om det finns en giltig orsak till försummelsen. Vid bedömningen av huruvida försummelsen är ringa beaktas beloppet, och som giltig orsak betraktas bland annat sjukdom och force majeure. Enligt 38 § 4 mom. bestäms skatteförhöjningen under grundnivån, om det är fråga om ett ärende som lämnar rum för tolkning eller är oklart på det sätt som avses i 6 § eller om skatteförhöjning på grundnivå av någon annan särskild orsak är orimlig. Bestämmelsen kompletteras med en bestämmelse om att skatteförhöjning, på motsvarande sätt som i lagen om beskattningsförfarande, inte behöver påföras om det är oskäligt. Om det med beaktande av omständigheterna i enskilda fall är exceptionellt oskäligt att påföra ens en skatteförhöjning som är lägre än grundnivån, ska skatteförhöjning inte påföras. På motsvarande sätt som det i lagen om beskattningsförfarande föreskrivs om skatteförhöjning, är huvudregeln också i fråga om skatter som betalas på eget initiativ att skatteförhöjning påförs i situationer där ärendet lämnar rum för tolkning eller är oklart, vilket finansutskottet betonade i sitt betänkande FiUB 26/2017 rd. Det är endast i undantagsfall som skatteförhöjning inte ska påföras. 

39 §. Försummelseavgift.

Bestämmelsen i 1 mom. 6 punkten preciseras på det sätt som föreslås i grundlagsutskottets utlåtande så att verksamhet som strider mot villkoren i tillståndsbeslutet är avsedd att bestraffas med påföljdsavgift. På motsvarande sätt preciseras 1 mom. 11 punkten och 2 mom. 2 punkten så att de också omfattar författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av bestämmelsen i fråga, såsom förordningar av statsrådet och myndighetsföreskrifter. Paragrafens 3 mom. preciseras på det sätt som föreslås i grundlagsutskottets utlåtande. Försummelseavgift ska inte påföras om det finns en giltig orsak eller någon annan särskild orsak till försummelsen. Det omnämnande av särskild orsak som fogas till bestämmelsen kan enligt vedertagen praxis anses täcka situationer där påförande av försummelseavgift av särskild orsak är oskäligt med hänsyn till omständigheterna kring försummelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2—6, 8—11, 13—17 och 19—21 i proposition RP 54/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1, 7, 12 och 18 i proposition RP 54/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av punktskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i punktskattelagen (182/2010) 16 §, rubriken för 6 kap., 35—46, 47 a—47 e och 50 §, 11 kap., 100, 102, 106, 107 a—107 c, 108, 110, 114 och 115 §, 
av dem 16, 35, 36, 41 och 100 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1178/2016, 44, 47 a, 47 b, 47 e, 102 och 107 c § sådana de lyder i lag 1178/2016, 47 c § sådan den lyder i lag 495/2014, 47 d § sådan den lyder i lagarna 1178/2016 och 29/2018, 50 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 311/2016 samt 106, 107 a, 107 b och 108 § sådana de lyder i lagarna 939/2015 och 1178/2016, 
ändras 1—3 §, 4 § 1 mom., 6 §, 13 § 3 mom., 14, 15 och 17 §, 18 § 2 mom., 21, 26, 28—30 §, rubriken för 5 kap. samt 31—34 §, av vilka 33 och 34 § samtidigt flyttas till 5 kap., rubriken för 7 kap. samt 47—49, 54, 56, 71, 72, 74, 78 och 80—82 §, rubriken för 83 § samt 83 § 5 och 6 mom., rubriken för 12 kap. samt 96 och 97 §, rubriken för 98 § samt 98 b, 99 och 101 §, 104 § 4 mom., 105 och 107 §, 
av dem 3 § sådan den lyder i lag 311/2016, 4 § 1 mom., 83 § 5 och 6 mom., rubriken för 98 § samt 101 §, 104 § 4 mom., 105 och 107 § sådana de lyder i lag 1178/2016, 6, 21, 26, 28—30, 33, 54, 74, 78, 80, 81, 96 och 97 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1178/2016, 31 § sådan den lyder i lagarna 495/2014 och 1178/2016, 32 § sådan den lyder i lagarna 495/2014, 547/2016 och 1178/2016, 47 § sådan den lyder i lag 29/2018, 48 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 311/2016 och 1178/2016, 49 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 311/2016, 72 § sådan den lyder i lag 495/2014 och 98 b § sådan den lyder i lag 479/2016, samt 
fogas till lagen nya 11 a, 71 a, 82 a, 83 a och 98 c §, till 20 a §, sådan den lyder i lag 495/2014, ett nytt 2 mom., till 22 § ett nytt 4 mom., Utskottet föreslår en ändring till 27 § ett nytt 4 mom.,  Slut på ändringsförslagettill 98 §, sådan den lyder i lag 1178/2016, ett nytt 3 mom., till 98 a §, sådan den lyder i lag 479/2016, ett nytt 4 mom., till 103 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1152/2013 och 1178/2016, ett nytt 5 mom. och till 104 §, sådan den lyder i lagarna 939/2015 och 1178/2016, ett nytt 5 mom., varvid nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Punktskatt ska betalas till staten i enlighet med denna lag. 
Denna lag tillämpas på skatter och avgifter om vilka det föreskrivs i 
1) lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), 
2) lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), 
3) lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 
4) lagen om tobaksaccis (1470/1994), 
5) lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010), 
6) lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004), 
7) avfallsskattelagen (1126/2010), 
8) lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004). 
Om en lag som nämns i 2 mom. innehåller bestämmelser som avviker från denna lag, tillämpas bestämmelserna i den lagen. 
I respektive lagar om punktskatt eller accis föreskrivs det om grunderna för fastställande av skatt och om skattebelopp på punktskattepliktiga produkter. 
I lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) föreskrivs det om undantag för landskapet Åland från bestämmelserna i denna lag. 
På betalning av punktskatter, punktskattedeklaration och på fastställande, rättelse och annat beskattningsförfarande och ändringssökande som gäller punktskatter tillämpas lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och på skatteuppbörd och indrivning av skatter lagen om skatteuppbörd (11/2018), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i en lag som nämns i 2 mom. 
2 § 
Territoriellt tillämpningsområde 
Punktskattepliktiga är de produkter som avses i de i 1 § 2 mom. nämnda lagarna och som tillverkas i Finland eller tas emot från andra medlemsstater i Europeiska unionen eller förs in i Finland från områden utanför unionen. 
3 § 
Tillämpning av tullagstiftningen 
Tullen verkställer beskattningen, om produkterna förs in från ett område utanför unionen och de inte omedelbart efter införseln hänförs till ett uppskovsförfarande. På förfaranden vid betalning, återbetalning och återkrav av skatt och på andra förfaranden samt på säkerheter, skatteförhöjning, felavgift, efterbeskattning, uppgiftsskyldighet, föreläggande av vite och ändringssökande samt på sekretessen för uppgifter och utlämnande och erhållande av sekretessbelagda uppgifter tillämpas då vad som föreskrivs om tull i tullagstiftningen, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i respektive lag om punktskatt eller accis. Punktskatt ska dock betalas innan punktskattepliktiga produkter övergår till fri omsättning. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte om den skattskyldige beviljas anstånd med betalningen i enlighet med artikel 110 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodexen). 
De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för införsel av produkter till unionens tullområde gäller i tillämpliga delar vid införsel av punktskattepliktiga produkter till unionen från tredjeterritorier. 
De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för utförsel av produkter från unionens tullområde gäller i tillämpliga delar vid utförsel av punktskattepliktiga produkter från unionen till tredjeterritorier. 
4 § 
Behöriga myndigheter 
Skatteförvaltningen uppbär punktskatterna och svarar för skattekontroll och andra myndighetsuppgifter enligt denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis. Även Tullen har till uppgift att övervaka att de punktskatteskyldiga iakttar sina skyldigheter enligt vad som föreskrivs eller bestäms i syfte att säkerställa en korrekt beskattning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Övriga definitioner 
I denna lag avses med 
1) uppskovsförfarande ett system som tillämpas på tillverkning, bearbetning, innehav eller flyttning av punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov inom unionens territorium eller via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium, dock inte på tillverkning, bearbetning, innehav eller flyttning av sådana produkter som inte har tullstatus som unionsvaror på det sätt som definieras i artikel 5.24 i tullkodexen, 
2) avsändarmedlemsstat den medlemsstat i Europeiska unionen från vilken de punktskattepliktiga produkterna avsänds, 
3) destinationsmedlemsstat den medlemsstat i Europeiska unionen till vilken de punktskattepliktiga produkterna ska levereras, 
4) skatteupplag en plats där punktskattepliktiga produkter tillverkas, bearbetas, innehas, tas emot eller avsänds under ett uppskovsförfarande av en godkänd upplagshavare i dennes affärsverksamhet under de särskilda villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget finns, 
5) godkänd upplagshavare en fysisk eller juridisk person som av en medlemsstats behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet tillverka, bearbeta, inneha, ta emot eller avsända punktskattepliktiga produkter i ett skatteupplag under ett uppskovsförfarande, 
6) registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, ta emot punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland, 
7) tillfälligt registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått rätt att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, vid en viss tidpunkt och från en viss avsändare ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland, 
8) registrerad avsändare en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, under ett uppskovsförfarande avsända punktskattepliktiga produkter efter deras övergång till sådan fri omsättning som avses i artikel 201 i tullkodexen, 
9) det datoriserade systemet ett sådant datoriserat system för elektronisk överföring av administrativa ledsagardokument samt förbättrad kontroll som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor, 
10) distansförsäljning försäljning av punktskattepliktiga produkter vilka redan frisläppts för konsumtion och köps från en annan medlemsstat av en annan person än en godkänd upplagshavare eller en registrerad eller tillfälligt registrerad mottagare som är etablerad i Finland och som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet och vilka avsänds eller transporteras direkt eller indirekt till Finland av försäljaren eller för dennes räkning, 
11) distansförsäljare en försäljare som säljer produkter till Finland i enlighet med 10 punkten, 
12) skatterepresentant en i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som Skatteförvaltningen har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland, 
13) innehav i kommersiellt syfte att någon annan person än en enskild person innehar punktskattepliktiga produkter och att en enskild person innehar och transporterar produkterna för annat än eget bruk i enlighet med 72 §, 
14) import övergång till fri omsättning av punktskattepliktiga produkter i enlighet med artikel 201 i tullkodexen, 
15) direkt leverans flyttning av punktskattepliktiga produkter så att de tas emot någon annanstans än i en godkänd upplagshavares skatteupplag eller på en registrerad mottagares mottagningsplats, 
16) importplats den plats där varorna övergår till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i tullkodexen, 
17) exportplats den plats där punktskattepliktiga produkter lämnar unionens territorium, 
18) exportmedlemsstat den medlemsstat där exportdeklarationen lämnas in i enlighet med artikel 263.1 i tullkodexen, 
19) harmoniserade punktskattepliktiga produkter sådana produkter som nämns i punkt 11 i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov. 
11 a § 
Särskilda bestämmelser om oegentligheter 
Bestämmelserna om skatteperiod, sista inlämningsdag för skattedeklaration och betalning av skatt för skatteperioden i 11—20, 32 och 33 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas inte, om det i samband med en övervakningsåtgärd eller annars upptäcks att en oegentlighet som avses i 11 § i denna lag har begåtts vid import, mottagande eller flyttning av produkter. Skyldigheten att betala skatt uppkommer omedelbart efter det att produkterna har tagits emot eller importerats olagligt eller oegentligheten under flyttningen annars har konstaterats. 
Tidsfristen enligt 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ beräknas i de fall som avses i 1 mom. från utgången av det kalenderår under vilket skyldigheten att betala skatt uppkom. 
13 § 
Skattskyldighet i vissa situationer 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om punktskattepliktiga produkter som ska föras till ett område utanför unionen har hänförts till förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i tullkodexen i en annan medlemsstat och detta förfarande inte avslutas i enlighet med bestämmelserna om det, ska punktskatt betalas på produkterna, om de finns i Finland eller om det kan antas att de har konsumerats i Finland. Skattskyldig för dessa produkter är den gäldenär som avses i tullkodexen. 
14 § 
Fastställande av skatt 
Punktskatten fastställs enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkten frisläpptes för konsumtion i Finland eller skyldigheten att betala skatt annars uppkom. 
För produkter som importerats från ett område utanför unionen och som inte omedelbart efter importen har hänförts till ett uppskovsförfarande, fastställs punktskatten enligt de bestämmelser som gällde den dag då tullmyndigheten godkände anmälan om produktens övergång till fri omsättning. 
I sådana fall som avses i 13 § 1 mom. fastställs skatten enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkten användes för ett skattepliktigt ändamål. 
Om skattepliktiga produkter har tagits emot eller importerats i kommersiellt syfte eller annars för näringsverksamhet utan att denna lags bestämmelser om beskattning och övervakning iakttagits, fastställs skatten enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkterna togs emot eller importerades eller oegentligheten annars konstaterades. 
15 § 
Beskattningsbara kvantiteter 
En godkänd upplagshavare ska för varje skatteperiod betala skatt på de produkter som har frisläppts för konsumtion under skatteperioden. 
En registrerad mottagare och en skatterepresentant ska för varje skatteperiod betala skatt på de produkter som tagits emot under skatteperioden. 
Den skattskyldige som avses i 13 § 1 mom. ska betala skatt på de produkter som under skatteperioden har använts för skattepliktiga ändamål. Skattedeklarationen ska lämnas in och skatten betalas med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. och 32 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
I andra situationer än de som avses i 1—3 punkten ska skatt betalas på de produkter som har tagits emot vid respektive tidpunkt eller på vilka skatt annars ska betalas. 
Om tillståndet för en godkänd upplagshavares skatteupplag återkallas, ska upplagshavaren betala punktskatt på de produkter som finns i skatteupplaget när tillståndet upphör. Punktskatten betalas då enligt de bestämmelser som gäller dagen efter att tillståndet har upphört. Skattedeklarationen ska lämnas in och skatten betalas med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. och 32 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas om den godkände upplagshavaren har försatts i konkurs. 
Vad som i 1—5 mom. föreskrivs om beskattningsbara kvantiteter tillämpas också när den behöriga myndigheten påför skatt. 
17 § 
Punktskattefrihet 
Produkter som tillverkas, bearbetas, innehas eller flyttas under ett uppskovsförfarande och produkter som hänförs till ett tullagerförfarande enligt artikel 240 eller förfarande för export enligt artikel 269 i tullkodexen är skattefria. 
Bestämmelser om skattefrihet för punktskattepliktiga produkter ingår dessutom i respektive lagar om punktskatt eller accis. 
18 § 
Befrielse från punktskatt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För de ändamål som nämns i 1 mom. kan punktskattepliktiga produkter säljas skattefritt från ett skatteupplag. Skattefriheten kan även förverkligas genom återbetalning av punktskatten, varvid 83 § 1 mom. och 83 a § 1 mom. ska tillämpas. På den som har rätt till återbetalning tillämpas dessutom vad som föreskrivs om skattskyldiga i 59 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 a § 
Anteckning om skattefrihet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om påföljden för försummelse av anteckningsskyldigheten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
21 § 
Tillståndspliktig verksamhet 
Punktskattepliktiga produkter får tillverkas, bearbetas, innehas, avsändas och tas emot inom ramen för ett uppskovsförfarande endast med stöd av tillstånd som beviljats för denna verksamhet. 
Skatteförvaltningen kan på ansökan bevilja tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant samt att hålla ett skatteupplag. Ansökan ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan dock av särskilda skäl godkänna att ansökan görs på något annat sätt än elektroniskt. Tillståndet ska vara i kraft när verksamheten inleds och medan den pågår. 
På delgivning av tillståndsbeslut tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
Den som fått ett tillståndsbeslut och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
22 § 
Skatteupplag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt denna paragraf finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
26 § 
Övriga förutsättningar för beviljande av tillstånd 
Tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant beviljas sökande som 
1) inte väsentligt har försummat eller på de grunder som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) inte väsentligt kan antas försumma sina skyldigheter enligt 26 § 2 mom. i den lagen i fråga om beskattningen, 
2) har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, om sökanden är en fysisk person, och 
3) har ställt säkerhet i enlighet med 28 §. 
Utskottet föreslår en ändring 27 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tillståndets innehåll Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om påföljd för försummelse av skyldigheter enligt denna paragraf finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Slut på ändringsförslaget (Nytt 4 mom.) 
28 § 
Säkerheter 
En godkänd upplagshavare ska på yrkande av Skatteförvaltningen i syfte att trygga skattefordran ställa säkerhet för betalning av punktskatt som grundar sig på tillverkning, bearbetning eller innehav av punktskattepliktiga produkter. 
En registrerad mottagare och skatterepresentant ska på yrkande av Skatteförvaltningen ställa säkerhet för betalning av punktskatt. 
Bestämmelser om säkerhet som ska ställas för produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande finns i 55 §. Bestämmelser om säkerhet som ska ställas i samband med flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat finns i 9 kap. 
Skatteförvaltningen bestämmer säkerhetens art och storlek. Vid prövningen av säkerhetens storlek ska tillståndssökandens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och lönsamhet samt sökandens soliditet, likviditet och övriga ekonomiska förutsättningar att svara för skatterna beaktas. Skatteförvaltningen kan bestämma att säkerhet ska ställas, kräva ytterligare säkerhet eller frisläppa säkerhet, om det behövs på grund av förändringar i tillståndshavarens verksamhet. Skatteförvaltningen ska då på tillståndshavarens begäran meddela denne ett beslut som gäller säkerheten. 
På delgivning av i 4 mom. avsedda beslut som gäller säkerhet tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den som fått ett beslut som gäller säkerhet och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
29 § 
Återkallelse av tillstånd 
Ett tillstånd återkallas om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller om tillståndshavaren begär att tillståndet återkallas. På delgivning av beslut som gäller återkallelse av tillstånd tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den som fått ett beslut som gäller återkallelse av tillstånd och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
Skatteförvaltningen ska i god tid innan ett tillstånd återkallas underrätta tillståndshavaren om att tillståndet återkallas och ge tillståndshavaren tillfälle att lägga fram en redogörelse, om inte tillståndshavaren själv har begärt att tillståndet återkallas. 
När tillståndshavaren begär återkallelse av tillståndet kan det förordnas upphöra senast sex månader efter det att ansökan lämnats in till Skatteförvaltningen. 
När tillståndet har upphört att gälla frisläpper Skatteförvaltningen utan dröjsmål den säkerhet som avses i 28 §. Om det har funnits eller fortfarande finns obetald skatt från tillståndets giltighetstid eller om det finns kännedom om nya skatteförpliktelser som föranleds av den verksamhet som avses i tillståndet, ska den del av säkerheten frisläppas som inte har använts eller inte används för betalning av skatten. 
Tillståndet anses upphöra om tillståndshavaren försätts i konkurs. 
30 § 
Register för punktbeskattning 
Skatteförvaltningen för ett sådant register över tillståndshavare och skatteupplag som förutsätts i rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004. Dessutom för Skatteförvaltningen för verkställigheten av denna lag och av lagarna om punktskatt eller accis ett register med uppgifter som behövs för punktbeskattning och återbetalning av punktskatter. 
Skatteförvaltningen för ett register över de stödmottagare som avses i 98 b §. Dessutom för Skatteförvaltningen ett register över de småskaliga tillverkare som avses i 1 § 5 mom. i lagen om punktskatt på läskedrycker och i 1 § 3 mom. i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar. Registret förs för beviljande och övervakning av stöd som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. I registret antecknas den småskaliga tillverkarens namn, företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter, kvantiteten punktskattepliktiga produkter som produceras under ansökningsåret samt beloppen av de stöd av mindre betydelse som andra myndigheter beviljat den småskaliga tillverkaren under ansökningsåret och de två föregående kalenderåren. 
Uppgifterna i de register som avses i 1 och 2 mom. bevaras i 12 år efter det att den registrerade har avregistrerats. Uppgifterna bevaras dock minst så länge det är möjligt att göra ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande. 
Bestämmelser om elektroniskt utlämnande av uppgifter ur registret över tillståndshavare och skatteupplag till behöriga myndigheter i andra medlemsstater finns i den förordning som nämns i 1 mom. 
5 kap. 
Registrering 
31 § 
Registreringsanmälan 
De som bedriver punktskattepliktig verksamhet och som enligt lag ska registrera sig som skattskyldiga, stödmottagare eller småskaliga tillverkare ska göra en registreringsanmälan till Skatteförvaltningen. Registreringsanmälan ska göras innan den verksamhet som kräver registrering inleds, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i respektive lag om punktskatt eller accis. 
Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i de anmälda uppgifterna och om att den verksamhet som kräver registrering upphör. 
En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan dock av särskilda skäl godkänna att anmälan görs på något annat sätt än elektroniskt. 
Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om påföljd för försummelse av skyldigheter enligt denna paragraf finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Slut på ändringsförslaget (Nytt 4 mom.) 
32 § 
Tidpunkten för registrering 
Skatteförvaltningen antecknar den som registrerat sig som skattskyldig i registret från och med den tidpunkt då den punktskattepliktiga verksamheten inleds, och stödmottagaren eller en småskalig tillverkare från och med den tidpunkt då rätten till stöd uppkommer. 
Skatteförvaltningen gör ändringar i registreringen eller avregistrerar den skattskyldige, stödmottagaren eller den småskaliga tillverkaren från och med den tidpunkt då den verksamhet som är en förutsättning för registrering har förändrats eller upphört. 
33 § 
Beslut som gäller registrering 
Skatteförvaltningen ska meddela den som saken gäller ett beslut i ett ärende som gäller registrering. 
På delgivning av beslut tillämpas vad som föreskrivs i 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. På stödmottagare och småskaliga tillverkare tillämpas då vad som föreskrivs om skattskyldiga. 
34 § 
Närmare föreskrifter om registrering 
Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om registreringsförfarandet. 
7 kap. 
Skatteuppbörd 
47 § 
Särskilda bestämmelser om skatteuppbörd 
Vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om återbäring och skattskyldig som mottagare av återbäring tillämpas också på sådan återbetalning som avses i denna lag eller i respektive lag om punktskatt eller accis och som grundar sig på ansökan samt på den som ansöker om sådan återbetalning. 
Bestämmelser om användning och återbetalning av säkerhet som avses i 53, 74, 78 och 80 § i denna lag finns i 16 § i lagen om skatteuppbörd. 
48 § 
Skattetillägg och förseningsränta i vissa situationer 
På påföljder vid dröjsmål med betalning av punktskatt som uppbärs av Tullen i enlighet med 3 § 1 mom. tillämpas lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). Vid tillämpningen av 3 § 3 mom. i den lagen beräknas skattetillägget dock för den tidsperiod för vilken ränta enligt artikel 114.2 i tullkodexen beräknas. 
49 § 
Krediteringsränta 
På punktskatt som återbetalas betalas krediteringsränta, om punktskatten återbetalas på basis av en rättelsedeklaration, en ansökan eller ändringssökande eller på basis av ett beslut om påförande av skatt eller ett beslut om rättelse till den skattskyldiges fördel. På beloppet av en säkerhet som återbetalas betalas inte krediteringsränta, om det inte är fråga om säkerhet som avses i 53, 74, 78 eller 80 § och som till någon del har använts för betalning av skatter. Bestämmelser om beräkning av krediteringsränta finns i 37 och 38 § i lagen om skatteuppbörd. 
Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas även om beskattningen i övrigt verkställs enligt bestämmelserna om tull. Räntan på den punktskatt som återbetalas beräknas dock från den tidpunkt som avses i 93 § 3 mom. i tullagen. 
8 kap. 
Flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande 
54 § 
Direkt leverans 
En godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare får under ett uppskovsförfarande ta emot punktskattepliktiga produkter genom direkt leverans, om produkterna har avsänts från ett skatteupplag i en annan medlemsstat eller från en importplats i en annan medlemsstat eller i Finland. 
En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare ska registrera sig som användare av direkt leverans. På registreringen tillämpas vad som i 5 kap. föreskrivs om registrering som skattskyldig. Skatteförvaltningen kan av övervakningsskäl begränsa eller förbjuda användningen av direkt leverans. 
En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare är skyldiga att lämna en mottagningsrapport enligt 64 § 1 mom. i fråga om de produkter som tagits emot genom direkt leverans. 
56 § 
Påbörjande av flyttning 
Flyttningen av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande ska i situationer som avses i 51 § 1 mom. 1 och 2 punkten påbörjas när de punktskattepliktiga produkterna lämnar skatteupplaget och i de situationer som avses i 51 § 1 mom. 3 punkten när produkterna övergår till fri omsättning enligt artikel 201 i tullkodexen. 
71 § 
Flyttning av vissa produkter utan det datoriserade systemet 
Det datoriserade systemet används inte vid flyttning av andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter och på flyttningen tillämpas inte bestämmelserna i 53, 58—65, 67, 68 och 70 §. Om dessa produkter under ett uppskovsförfarande flyttas mellan skatteupplag på finskt territorium ska det förenklade förfarandet enligt 66 § iakttas. 
Om andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter förs in från ett område utanför unionen, ska den godkände upplagshavaren eller den registrerade mottagaren i tulldeklarationen om övergång till fri omsättning anteckna numret på det skatteupplag till vilket produkterna flyttas och importpartiets referensnummer. 
71 a § 
Särskilda bestämmelser om flyttning av produkter 
Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt 54, 58, 59, 62—64, 66—68 och 71 § finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
9 kap. 
Beskattning av produkter i andra medlemsstater 
72 § 
Produkter som privatpersoner för med sig 
Punktskatt uppbärs inte på produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat och som en privatperson förvärvar för eget bruk och själv transporterar till Finland. 
Vid bedömningen av om de produkter som en privatperson för med sig till Finland ska anses vara avsedda för eget bruk eller för användning i kommersiellt syfte eller i annan näringsverksamhet beaktas innehavarens kommersiella status och skäl för att inneha produkterna, den plats där produkterna finns och det använda transportsättet, dokument som hänför sig till produkterna, produkternas beskaffenhet och kvantitet samt andra därmed jämförbara relevanta omständigheter. 
Vid bedömningen enligt 2 mom. anses produkterna vara avsedda för användning i kommersiellt syfte, om inte privatpersonen gör sannolikt att produkterna kommer till eget bruk, när produkternas kvantitet överstiger 
1) 20 liter mellanprodukter som avses i 3 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, 
2) 90 liter vin, varav högst 60 liter mousserande viner, 
3) 110 liter öl, 
4) 10 liter andra alkoholdrycker. 
En privatperson som förvärvar produkter på annat sätt än enligt 1 mom. är skyldig att betala skatt på produkterna i enlighet med de grunder och kvantiteter som föreskrivs i respektive lagar om punktskatt eller accis. Privatpersonen ska då dessutom iaktta de bestämmelser i denna lag som gäller beskattning och övervakning av produkter som levereras i kommersiellt syfte. 
Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf ska en privatperson som för eget bruk för med sig bränsle till Finland från en annan medlemsstat betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på bränslet i enlighet med lagen om punktskatt på flytande bränslen, om det är fråga om 
1) motorbränsle som förs in på något annat sätt än i motorfordonets sedvanliga bränsletank eller en reservtank som rymmer högst 10 liter per motorfordon, eller 
2) flytande bränsle som används för uppvärmning och som förs in på något annat sätt än i en tankbil som används i yrkesmässig näringsverksamhet. 
I de situationer som avses i 5 mom. ska en privatperson dessutom iaktta de bestämmelser i denna lag som gäller beskattning och övervakning av produkter som levereras i kommersiellt syfte. 
74 § 
Privatpersoners förvärv 
Om en privatperson på något annat sätt än enligt 72 § eller genom distansförsäljning från en annan medlemsstat för eget bruk förvärvar punktskattepliktiga produkter som transporteras till Finland av en annan privatperson eller av en yrkesmässig näringsidkare, är den privatperson som förvärvat produkterna skattskyldig. Också den som deltagit i transporten och den som innehar produkterna i Finland blir tillsammans med den privatperson som förvärvat produkterna solidariskt ansvariga för betalning av skatten. 
Punktskatt ska betalas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkterna levereras eller produkter som är avsedda för leverans innehas i Finland. 
En privatperson som avses i 1 mom. ska innan transporten av produkterna påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna. 
Vad som i 3 mom. föreskrivs om ställande av säkerhet tillämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat. 
78 § 
Förfarandet vid flyttningar i kommersiellt syfte av produkter som frisläppts för konsumtion 
Den som i sådana fall som avses i 75 § 1 mom. flyttar produkter mellan Finland och en annan medlemsstat eller inom Finland så att produkterna transporteras via en annan medlemsstats territorium ska förse produkterna med ett sådant ledsagardokument som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten, och som innehåller det i 58 § 1 mom. avsedda elektroniska administrativa dokumentets relevanta uppgifter. 
Den skattskyldige ska innan transporten av produkterna påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna. 
Bestämmelserna i 1 mom. och bestämmelserna om ställande av säkerhet i 2 mom. tillämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat. 
Bestämmelser om ett förfarande som ersätter ett i 1 mom. avsett ledsagardokument och som ska tillämpas när produkter som frisläppts för konsumtion regelbundet flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat får utfärdas genom förordning av statsrådet. En förutsättning är att det i den andra medlemsstaten finns ömsesidiga bestämmelser eller föreskrifter om tillämpning av ett motsvarande förenklat förfarande. 
80 § 
Förfarandet vid distansförsäljning 
En distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland ska innan produkter avsänds från en annan medlemsstat till Finland anmäla produkterna till Skatteförvaltningen och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om ställande av säkerhet tillämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas till Finland från en annan medlemsstat. 
81 § 
Produkter som förstörts under transport efter att de frisläppts för konsumtion 
Punktskatt uppbärs inte i Finland om punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade under transporten från en annan medlemsstat till Finland. Detta förutsätter att produkterna 
1) förstörts eller gått förlorade på grund av att de blivit gamla eller avdunstat eller av någon annan orsak som har samband med deras egenskaper, 
2) förstörts eller gått förlorade till följd av force majeure eller eldsvåda, skada eller någon annan motsvarande oförutsedd händelse, eller 
3) produkterna förstörts med tillstånd av en behörig myndighet. 
Produkterna anses fullständigt ha förstörts eller oåterkalleligen ha gått förlorade om de inte kan användas som punktskattepliktiga produkter. 
Om punktskattepliktiga produkter fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i Finland eller om förstöringen eller förlusten av produkterna upptäcks i Finland, ska den påvisas på ett sätt som den behöriga myndigheten godkänt. Om produkterna fullständigt har förstörts eller gått förlorade och förstöringen eller förlusten av produkterna upptäcks i en annan medlemsstat, ska den påvisas på ett sätt som de behöriga myndigheterna i medlemsstaten i fråga godkänt. 
Den säkerhet som ställts enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. ska frisläppas. 
82 § 
Oegentligt förfarande 
Om en oegentlighet har begåtts i Finland i samband med flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat, ska punktskatt uppbäras på produkterna i Finland. 
Punktskatt ska också uppbäras i Finland om det inte går att avgöra var oegentligheten begåtts, men den upptäcks i Finland. Om det likväl inom tre år från den dag då de för konsumtion frisläppta punktskattepliktiga produkterna förvärvades, fastställs i vilken medlemsstat oegentligheten faktiskt begåtts, ska punktskatt uppbäras i den medlemsstaten. 
Punktskatten ska betalas av den som ställt säkerhet för betalning av skatten enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. och av den som medverkat i oegentligheten. 
I denna paragraf avses med oegentlighet en situation där det förfarande som avses i 78 § inte har iakttagits under flyttning av de punktskattepliktiga produkter som avses i 75 § 1 mom. eller 79 § 1 mom. och flyttningen eller en del av flyttningen av de punktskattepliktiga produkterna på grund av detta inte avslutats i enlighet med vad som föreskrivs. 
82 a § 
Särskilda bestämmelser om produkter som frisläppts för konsumtion 
Vad som föreskrivs om skatteperiod, sista inlämningsdag för skattedeklaration och betalning av skatt för skatteperioden i 11—20, 32 och 33 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas inte, om 
1) de produkter som en privatperson för med sig på det sätt som avses i 72 § anses vara avsedda för annat än eget bruk, 
2) förfarandet enligt 74 § inte har iakttagits vid flyttning av produkter som avses i 74 § 1 mom., 
3) en oegentlighet enligt 82 § har begåtts. 
Skyldighet att betala skatt uppkommer 
1) i en situation som avses i 1 mom. 1 punkten så snart produkterna har förts in i landet, 
2) i de situationer som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten så snart produkterna har tagits emot eller förts in i landet eller en oegentlighet som begåtts under flyttningen annars har konstaterats. 
Tidsfristen enligt 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ beräknas från utgången av det kalenderår under vilket skyldigheten att betala skatt uppkom. 
Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt 72, 74, 78 och 80 § finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
83 § 
Allmänna grunder för återbetalning av punktskatt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En godkänd upplagshavare har rätt att på ansökan som återbetalning få den punktskatt som upplagshavaren har betalat på produkter som återförts till skatteupplaget. Återbetalning kan emellertid inte fås i fråga om sådana produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade på grund av att de blivit gamla eller avdunstat eller av någon jämförbar orsak som har samband med deras egenskaper. 
En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare har rätt att på ansökan som återbetalning få den punktskatt som de har betalat på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Återbetalning kan emellertid inte fås om produkterna har förstörts på grund av sin beskaffenhet. En förutsättning för återbetalning är dessutom att produkterna bevisligen har förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorade. De produkter som återbetalningen av betald skatt gäller ska förstöras under den behöriga myndighetens övervakning eller annars på ett sätt som den godkänt. 
83 a § 
Återbetalning av punktskatt 
Återbetalning enligt 83 § kan sökas för en period av en kalendermånad eller ett kalenderår. Återbetalning ska sökas hos Skatteförvaltningen inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till återbetalning uppkom. 
På återbetalning tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om punktskatt i denna lag, respektive lagar om punktskatt eller accis, lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och i någon annan lag. På återbetalning och på den som ansöker om återbetalning tillämpas vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om återbäring och skattskyldig när den skattskyldige är mottagare av återbäring. På den som ansöker om återbetalning tillämpas dessutom vad som föreskrivs om skattskyldiga i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40—42, 45—48 och 50 §, 52 § 1 och 4 mom., 54—56, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73 och 80 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
På beloppet av den överskjutande återbetalningen ska dröjsmålsränta betalas från dagen efter den dag då återbetalningen gjordes. 
Om det i samband med ansökan om återbetalning lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning. 
Tidsfristen enligt 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ beräknas från utgången av det kalenderår som omfattar den period som beslutet om återbetalning gäller. 
Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för ansökan om återbetalning. 
12 kap. 
Granskning, uppgiftsskyldighet och omhändertagande 
96 § 
Tullens granskningsrätt 
Tullen får utföra granskningar för att övervaka att denna lag och respektive lagar om punktskatt eller accis följs. Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskningen. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen. 
Den skattskyldige ska på begäran för Tullen för granskning förete sitt bokföringsmaterial, uppgifter om sitt bokföringssystem och dess kopplingar till andra system, uppgifter om interna övervakningssystem och andra för beskattningen behövliga uppgifter i begärd form. Om det material som ska granskas har förvarats i ett maskinläsbart datamedium, ska den skattskyldige på begäran ta fram materialet i läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform. Den skattskyldige ska också visa den som utför granskningen sitt upplag och sina övriga lokaler och utrymmen, förutsatt att de inte används för boende av permanent natur, samt ställa behövliga lokaler, utrymmen och anordningar till förfogande för granskningen och även i övrigt bistå vid granskningen. 
Den som utför granskningen har rätt att föra bort material som ska granskas eller kopior av materialet från det ställe där den skattskyldige har dem i sin besittning för granskning någon annanstans, om det är möjligt utan att den skattskyldige orsakas oskälig olägenhet. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för granskningen. 
Vad som föreskrivs om skattskyldiga ovan i denna paragraf gäller i tillämpliga delar också representanter för skattskyldigas filialer i Finland och den som med stöd av denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis har förvärvat punktskattepliktiga produkter skattefritt. 
Var och en ska trots sekretessbestämmelserna på begäran ge Tullen uppgifter om inköp, innehav, flyttningar, försäljningar och tillverkning av punktskattepliktiga produkter. 
97 § 
Tullens övriga granskningsbefogenheter 
För att övervaka att denna lag och respektive lagar om punktskatt eller accis följs eller om det behövs för beskattningen har Tullen rätt 
1) att få tillträde till och granska upplag och andra lokaler där punktskattepliktiga produkter förvaras eller behandlas, 
2) att stoppa och granska fordon, 
3) att meddela föreskrifter om lossning, lastning, transport, mottagande, lagring och avsändande av punktskattepliktiga produkter och att förse produkternas emballage, transportmedel och upplag med lås, sigill eller något annat märke. 
Utrymmen som används för boende av permanent natur får dock inte granskas. 
Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskning som avses i 1 mom. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen. 
98 § 
Annan uppgiftsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skatteförvaltningen ska meddela den som är skyldig att lämna uppgifter ett beslut, om denne vägrar att lämna de uppgifter som avses i 1 eller de produktprover som avses i 2 mom. och som Skatteförvaltningen uppmanat den uppgiftsskyldige att lämna. På delgivning av beslut till den uppgiftsskyldige tillämpas vad som i 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om delgivning till den skattskyldige. Bestämmelser om påföljden för försummelse av uppgiftsskyldigheten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.Utskottet föreslår en ändring  Den som är skyldig att lämna uppgifter och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift enligt den paragrafen. På ändringssökandet tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Slut på ändringsförslaget 
98 a § 
Stödmottagarens anmälningsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om påföljden för försummelse av anmälningsskyldigheten enligt 1 mom. i fråga om stöd som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.Utskottet föreslår en ändring  Stödmottagaren och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift enligt den paragrafen. På ändringssökandet tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Slut på ändringsförslaget 
98 b § 
Förfarande för anmälan om uppgifter om stöd 
När ett företag beviljas stöd enligt 98 a § som skatteåterbäring, ska företaget i ansökan om skatteåterbäring ange de uppgifter som avses i 3 mom. i den paragrafen. Om det är fråga om annat stöd än sådant som betalas som skatteåterbäring på ansökan, ska företaget registrera sig som stödmottagare med iakttagande av vad som föreskrivs i 5 kap. och lämna uppgifterna i samband med registreringen. 
Stödmottagaren ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen, om de uppgifter som avses i 98 a § 3 mom. har ändrats eller om företaget råkat i sådana ekonomiska svårigheter som avses i artikel 2.18 i den förordning som nämns i 98 a § 1 mom. 
Uppgifterna förs in i Skatteförvaltningens register. I registret kan det göras anteckningar också om andra omständigheter som inverkar på stödet. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas för beviljande av och övervakning av stöd och offentliggörande av uppgifter samt om förfarandet för anmälan av uppgifter. 
98 c § 
Andra bestämmelser som tillämpas på skattestöd 
På skattestöd tillämpas vad som föreskrivs om stöd i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001). 
99 § 
Underlåtelse att utreda skattefri användning 
Om den som har levererat produkter för skattefritt ändamål eller skattefritt förvärvat produkter med stöd av denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis, inte vid en granskning i efterhand kan visa att produkterna har levererats eller använts för skattefritt ändamål, ska punktskatt betalas på produkterna med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
101 § 
Ansvar för granskningskostnader 
Den som enligt 96 eller 98 § i denna lag eller 24 eller 30 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ är skyldig att visa och ge den behöriga myndigheten uppgifter om punktbeskattningen eller bistå vid granskning ska vidta dessa åtgärder på egen bekostnad. 
103 § 
Omhändertagande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ändring i ett beslut om omhändertagande som Skatteförvaltningen fattat får sökas med iakttagande av vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut om omhändertagande som Tullen har fattat finns i 13 kap. i tullagen. 
104 § 
Förhandsavgörande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Omprövning av Tullens förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I övrigt tillämpas på ändringssökande i förvaltningsdomstol vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Rättsbevakaren enligt 107 § har rätt att söka ändring på statens vägnar. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får dock inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. 
Bestämmelser om sökande av ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande finns i 10 kap. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
105 § 
Av Tullen beviljade lättnader och uppskov med betalningen 
Om Tullen har uppburit punktskatten, kan den på ansökan sänka eller helt slopa betald eller påförd punktskatt, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan beviljas, om 
1) det med beaktande av omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten till fullt belopp, eller 
2) det gäller sådana punktskattepliktiga produkter som under en begränsad tid används för forsknings- eller utvecklingsprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller av bränslen från förnybara källor. 
Tullen kan ställa upp villkor för lättnaden för att det ska vara möjligt att övervaka att förutsättningarna för lättnaden uppfylls. 
Tullen kan på grund av exceptionella omständigheter som är oberoende av sökanden eller på grund av väsentligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller av andra särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Uppskovet beviljas på villkor att säkerhet till ett belopp motsvarande uppskovsbeloppet ställs för betalningen. Uppskov kan emellertid beviljas utan krav på säkerhet, om det belopp som ska betalas är ringa eller uppskovstiden är kort eller av andra särskilda skäl. På det skattebelopp för vilket uppskov har beviljats tas det ut ränta, på vars belopp 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta tillämpas. Uppskov kan dock beviljas utan ränta, om det vore uppenbart oskäligt att ta ut ränta. 
Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som behandlas vid Tullen. 
Omprövning av ett beslut som meddelats med stöd av denna paragraf får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. 
107 § 
Bevakning av statens rätt 
I ärenden som hör till Tullens behörighet bevakas statens rätt av tullombudet. Beslut i ett ärende som hör till Tullens behörighet delges tullombudet så att tullombudet ges tillfälle att ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för det. 
Bestämmelser om bevakning av statens rätt i ärenden som hör till Skatteförvaltningens behörighet finns i 5 kap. i lagen om Skatteförvaltningen. Bestämmelser om delgivning av beslut till Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt finns i 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
1. Denna lag träder i kraft den 20 . 
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar efter det att lagen har trätt i kraft. 
3. På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som löpt ut före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan. 
4. Om någon annan skattskyldig än en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod och som avses i de bestämmelser i 6 § 18 punkten som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har tagit emot produkterna eller dennes skyldighet att betala skatt annars har uppkommit före ikraftträdandet, tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan. 
5. Om rätten till återbetalning av skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag men ansökan om återbetalning har blivit anhängig efter ikraftträdandet, tillämpas på återbetalningen av skatten bestämmelserna i denna lag. 
6. På ett ärende som gäller tillstånd eller registrering och som är anhängigt när denna lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag. På sådan återkallelse av tillstånd som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
7. Om den skattskyldiges skatteperiod med stöd av de bestämmelser i 31 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har förlängts till högst ett kalenderår, betraktas kalenderåret 2020 som den sista förlängda skatteperioden. 
8. Om Skatteförvaltningen med stöd av de bestämmelser i 32 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har godkänt att skattedeklarationen för en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod lämnas in på en pappersblankett, är den sista skatteperioden för vilken deklarationen får lämnas in på en pappersblankett den sista skatteperioden kalenderåret 2020. 
9. Skatt som betalats för en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet av denna lag kan inte dras av från skatteperioder som börjar efter ikraftträdandet. Skatt kan inte dras av även om rätten till avdrag har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag. Det skattebelopp som inte dragits av kan återbetalas på ansökan. Återbetalning ska sökas senast inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till avdrag uppkom. 
10. På delgivning av ett beskattningsbeslut som Skatteförvaltningen fattat efter att lagen trätt i kraft och som gäller en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet av denna lag och på sökande av ändring i ett sådant beskattningsbeslut tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet endast om beslutet fattas före den 1 februari 2021. 
11. På delgivning av ett beslut som Skatteförvaltningen meddelat med anledning av en ansökan om återbetalning som är anhängig när denna lag träder i kraft och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet endast om beslutet fattas före den 1 februari 2021. 
12. På delgivning av ett beskattningsbeslut som Skatteförvaltningen fattat efter ikraftträdandet av denna lag och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas i de fall som avses i 4 mom. de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet endast om beslutet fattas före den 1 februari 2021. 
13. På sådan flyttning av produkter som avses i 74, 78 och 80 § och som inletts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 74, 78 och 80 § som gällde vid ikraftträdandet. 
14. På sådana försummelser som inträffat före ikraftträdandet av denna lag och som avses i de vid ikraftträdandet gällande bestämmelserna i 44 och 110 § och inte gäller beskattning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På försummelser av utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om uppgifterna har begärts före ikraftträdandet. 
15. De bestämmelser som gäller skatteuppbörd, tidpunkten för betalning av skatt, kvittning, dröjsmålspåföljder, ränta som betalas på återbetalning, lättnader, uppskov med betalning, indrivning samt minimibelopp av punktskatt som uppbärs och återbetalas och som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas på punktskatt till och med den 31 januari 2021, om skatteperioden för punktskatten har löpt ut före ikraftträdandet av denna lag eller om skyldigheten att betala punktskatt annars har uppkommit före ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 3 § 2 mom., 6 a §, 9 a § 4—6 mom. samt 11 och 12 §, 
av dem 3 § 2 mom. och 9 a § 4 mom. sådana de lyder i lag 1399/2010, 6 a § sådan den lyder i lagarna 1159/1998 och 1399/2010, 9 a § 5 mom. sådant det lyder i lag 1179/2016 och 9 a § 6 mom. sådant det lyder i lag 378/2015 och 12 § sådan den lyder i lag 1179/2016, 
ändras 2 a, 6, 8 och 11 a §, 
sådana de lyder, 2 a § i lag 1305/2007, 6 § delvis ändrad i lag 901/1995, 8 § delvis ändrad i lag 918/2001 och 11 a § i lagarna 1399/2010 och 1179/2016, samt 
fogas till lagen nya 9 b—9 d § som följer: 
2 a § 
För de flytande bränslen som inte har någon skattenivå i den skattetabell som finns i bilagan ska skatt betalas på grundval av sitt användningsändamål enligt skattenivån för motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle i skattetabellen. 
För produkter som används, är avsedda att användas eller säljs som motorbränslen eller som hjälpprodukt eller tillsatsämne för motorbränsle eller som ämnen som utökar motorbränslets volym betalas skatt enligt skattenivån för motsvarande motorbränsle i skattetabellen. 
För sådana kolväten utom torv som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning betalas skatt enligt skattenivån för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen. 
Denna paragraf tillämpas inte på sådana gasformiga eller fasta bränslen, för vilka det föreskrivs om punktskatteplikt i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996). 
6 § 
Punktskatten och försörjningsberedskapsavgiften betalas 
1) på basis av de mängder som en godkänd upplagshavare under skatteperioden enligt sin bokföring har överlåtit till konsumtion som är belagd med skatt och försörjningsberedskapsavgift, 
2) för bränslen som den skattskyldige under skatteperioden tagit för egen konsumtion på basis av de mängder som tagits i bruk, 
3) i det fall som avses i 3 § 2 punkten på basis av de mängder som tillsatts det bränsle som beskattas, 
4) i det fall som avses i 3 § 3 punkten på basis av de överlåtna mängderna. 
8 § 
Bränsle som inte har gjorts identifierbart enligt vad som föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. kan dock anses som lätt brännolja under förutsättning att det har överlåtits till skattepliktig konsumtion och använts som lätt brännolja. 
Om bränslen inte gjorts identifierbara, kan det påföras en försummelseavgift på minst 10 procent av det punktskattebelopp som lämnas ouppburet, dock högst 80 000 euro. På försummelseavgift tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om den försummelseavgift som påförs skattskyldiga och som avses i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). 
9 b § 
En godkänd upplagshavare har rätt att på ansökan få återbäring av den punktskatt och försörjningsberedskapsavgift som på basis av överlåtelse till med skatt och försörjningsberedskapsavgift belagd konsumtion betalats för kolväten som uppsamlats från motorbensin och produkter som ersätter den. En förutsättning för återbäring är att de uppsamlade kolvätena kondenseras till bensin i ett skatteupplag. 
De kolväten som berättigar till återbäring utgör följande mängd av den enligt 6 § 1 mom. 1 punkten beräknade mängd motorbensin som överlåtits till konsumtion: 
1) 0,14 volymprocent, om de kolväten som frigörs från bensinen uppsamlas både i skatteupplaget och på distributionsstationen, 
2) 0,07 volymprocent, om de kolväten som frigörs från bensinen uppsamlas i skatteupplaget. 
Ansökan om återbäring kan göras av den godkända upplagshavare från vars skatteupplag bensinen har överlåtits till konsumtion. 
9 c § 
Ansökan om återbäring enligt 9 a § kan avse det bränsle som använts under ett kalenderår eller separat det bränsle som använts under januari—juni respektive juli—december. Ansökan om återbäring enligt 9 b § kan avse de kolväten som uppsamlats under ett kalenderår eller separat de kolväten som uppsamlats under en kalendermånad. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna eller för de uppsamlade kolvätena. 
Är det belopp som ska återbetalas mindre än 330 euro betalas återbäring inte ut, om inte det är fråga om skatt som ska återbetalas enligt 9 a § 2 mom. i fråga om fiskefartyg eller enligt 9 b §. 
På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen. 
9 d § 
Skatteförvaltningen fastställer för januari—juni och för juli—december det belopp av punktskatt på motorbensin och produkter som ersätter den, dieselolja och produkter som ersätter den, flytgas och produkter som ersätter den samt lätt brännolja och produkter som ersätter den som ska återbetalas och som tillämpas på skatteåterbäring som gäller bränslen som har frisläppts för konsumtion under den aktuella perioden. Som återbäringsbelopp fastställs medelvärdet per liter eller kilogram med två decimalers noggrannhet för de betalda skatterna på det bränsle och de produkter som ersätter den som under den aktuella perioden frisläppts för skattepliktig konsumtion. För att få återbäring när det gäller bränsle som inte till sin sammansättning motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (527/2014) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och när det gäller lätt brännolja som innehåller mer än sju volymprocent biobrännolja ska sökanden dock lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet. 
Om återbäringsbeloppet inte kan fastställas eller utredas i enlighet med 1 mom., är skatteåterbäringens belopp för 
1) motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 22 i skattetabellen i bilagan, 
2) dieselolja, biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 49 i skattetabellen i bilagan, 
3) lätt brännolja, biobrännolja, blandning av lätt brännolja och biobrännolja, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 64 i skattetabellen i bilagan, 
4) flytgas, bioflytgas, blandning av flytgas och bioflytgas, eller en produkt som ersätter dem, skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 113 i skattetabellen i bilagan. 
11 a § 
På tillverkare av biobrännolja tillämpas inte 21—29 § i punktskattelagen, om volymen av den framställda biobrännoljan är högst 100 000 liter per kalenderår och biobränslet inte flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat eller mellan Finland och ett land utanför Europeiska unionen. 
En tillverkare av biobrännolja ska registrera sig som skattskyldig. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) mellanrubriken före 8 § samt 19 och 26 §, 
av dem mellanrubriken före 8 § sådan den lyder i lag 1168/2002, 
ändras 2 § 19 punkten, 2 a och 6 §, 8 a § 4 och 5 mom., 9 § och 9 a § 1 mom. samt 9 b, 11, 12, 14, 16, 17, 20 b, 21 a, 22, 23 och 26 b §, 
av dem 2 § 19 punkten, 2 a och 20 b § sådana de lyder i lag 1400/2010, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1132/2013, 501/2015 och 1226/2018, 8 a § 4 mom. samt 9, 16, 17 och 21 a § sådana de lyder i lag 1180/2016, 8 a § 5 mom. sådant det lyder i lag 1168/2002, 9 a § 1 mom., 9 b och 26 b § sådana de lyder i lag 1226/2018, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1400/2010, 612/2012 och 1722/2015, 14 § sådan den lyder i lagarna 1400/2010 och 612/2012, 22 § sådan den lyder i lagarna 1400/2010 och 1226/2018 samt 23 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1400/2010, och 
fogas till lagen en ny 6 a § som följer: 
2 § 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19) registrerad användare en fysisk eller juridisk person som använder naturgas i skattefritt syfte enligt denna lag och som är registrerad som skattskyldig på det sätt som avses i 5 kap. i punktskattelagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 a § 
För sådana kolväten i gasform och fast form som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning ska det betalas skatt enligt skattesatsen för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen. 
Skattskyldig är den som överlåter eller själv använder bränslen som avses i 1 mom. för uppvärmning. 
Grunderna för bestämmande av accis på elström 
6 § 
Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för elström ska betalas enligt skattetabellen i bilagan för varje skatteperiod för den mängd elström som 
1) en nätinnehavare överlåter till förbrukning, 
2) en elproducent eller småskalig producent producerar och för den mängd som en elproducent eller småskalig producent har anskaffat skattefritt och använder själv eller överlåter till skattepliktig förbrukning, 
3) en i 5 § 3 punkten avsedd skattskyldig använder under skatteperioden, varvid skatt betalas till det belopp som utgör skillnaden mellan skatten på elström enligt skatteklass I och skatten på elström enligt skatteklass II, 
4) en skattskyldig enligt 5 § 4 punkten tar emot eller importerar, 
5) en innehavare av ett skattefritt ellager överlåter till förbrukning. 
Trots 1 mom. 1 och 3 punkten kan såsom den mängd elström som överlåtits till förbrukning eller förbrukats anses den mängd för vilken elnätsinnehavaren direkt eller via ett försäljningsbolag debiterar elanvändaren i samband med överföringen. Mängden skattebelagd elström för en eller flera skatteperioder kan då hänföras till den skatteperiod under vilken elanvändaren debiteras för redan levererad elström eller elström som ska levereras. Om punktskatten på elström då har ändrats, ska punktskatt dock betalas enligt den punktskatt som gäller vid leveranstidpunkten. 
6 a § 
Om elströmmen har anskaffats eller producerats med skatt enligt skatteklass I men använts för ett ändamål som skatteklass II berättigar till, har elanvändaren rätt att på ansökan få återbäring av skatt och försörjningsberedskapsavgift motsvarande skillnaden mellan skatteklass I och II. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för användningen av elströmmen. 
Ansökan om återbäring kan avse den elström som anskaffats av en elnätsinnehavare eller elproducent under ett kalenderår eller separat den elström som anskaffats av en elnätsinnehavare eller elproducent under en kalendermånad. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. Skatteåterbäring betalas ut enligt den skattetabell som gällde när produkterna anskaffades. 
På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen. 
8 a § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om företaget till någon annan efter räkenskapsperiodens utgång har överlåtit sådana produkter som avses i denna paragraf för vilka punktskatt har återburits med stöd av 1 mom., återkrävs skatteåterbäringen. Företaget ska utan dröjsmål anmäla överlåtelsen till Skatteförvaltningen för vidtagande av åtgärder som avses i detta moment. 
På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen. Om företagets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, beräknas tidsfristen enligt 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) dock från ingången av det kalenderår som följer på utgången av räkenskapsperioden. 
9 § 
Nätinnehavare, elproducenter och småskaliga producenter ska registrera sig som skattskyldiga. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen. 
9 a § 
Skatteförvaltningen kan på ansökan bevilja tillstånd att vara verksam som innehavare av skattefritt ellager och tillstånd för hållande av skattefritt ellager. Tillståndet måste vara giltigt när verksamheten inleds och så länge den pågår. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 b § 
Skattefri lagring av el ska göras i ett skattefritt ellager. Mängden el som matas in och ut ur ellagret ska mätas på ett tillförlitligt sätt. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om hur mängden el ska mätas. 
11 § 
En godkänd upplagshavare ska betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för stenkol på basis av de mängder som under skatteperioden 
1) enligt upplagshavarens bokföring överlåtits till skattepliktig förbrukning, 
2) tagits för upplagshavarens egen förbrukning. 
12 § 
Fritt från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är 
1) stenkol som används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas, 
2) stenkol som en godkänd upplagshavare levererar för att överlåtas till förbrukning i något annat område inom unionen än Finland, 
3) stenkol som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, 
4) stenkol som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar. 
Den i 1 mom. 3 punkten avsedda skattefriheten och avgiftsfriheten gäller dock inte sådan elproduktion som avses i 1 § 3 mom. eller en i 2 § 5 b-punkten avsedd småskalig producents elproduktion. 
Om en godkänd upplagshavare inte vid eftergranskning kan lägga fram en tillförlitlig redogörelse för en sådan skattefri leverans som avses i 1 mom. 2 punkten, ska punktskatt betalas på produkterna i enlighet med denna lag. 
14 § 
Om någon annan än en godkänd upplagshavare har använt stenkol så som avses i 4 § 3 mom. eller för ändamål som enligt 12 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten är skattefria, genomförs skattesänkningen eller skattefriheten genom att den betalda skatten helt eller delvis på ansökan återbetalas till användaren. 
Ansökan om återbäring kan avse det stenkol som använts under ett kalenderår eller separat det stenkol som använts under januari—juni respektive juli—december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd användningsperiod. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna. Återbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro. 
På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen. 
16 § 
Skatt på bränntorv och tallolja betalas för varje skatteperiod enligt de bestämmelser som är i kraft den dag då bränntorv och tallolja använts för ett sådant ändamål som avses i 15 §. 
17 § 
En användare enligt 15 § ska registrera sig som skattskyldig. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen. 
20 b § 
Utöver vad som föreskrivs om betalning av skatt i punktskattelagen ska registrerade användare betala skatt och försörjningsberedskapsavgift på naturgas som under skatteperioden har använts i skattepliktigt syfte. 
21 a § 
En naturgasnätsinnehavare ska registrera sig som skattskyldig. 
Den som använder naturgas för skattefritt ändamål kan ansöka om att bli registrerad användare. 
Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen. På en i 2 mom. avsedd registrerad användare tillämpas vad som föreskrivs om dem som registrerat sig som skattskyldiga. Om en registrerad användare själv begär att bli avregistrerad, avregistrerar Skatteförvaltningen användaren dock från och med den tidpunkt då begäran framställdes. 
Skatteförvaltningen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut namn och kontaktuppgifter över dem som registrerats som registrerade användare till naturgasnätsinnehavare och godkända naturgasupplagshavare. 
22 § 
Den i 4 § 3 mom. avsedda skattesänkningen och den i 21 § avsedda skattefriheten kan genomföras så att den skatt som betalats för naturgas helt eller delvis återbärs till användaren på ansökan. 
Ansökan om återbäring kan avse den naturgas som har använts under ett kalenderår eller separat den naturgas som använts under januari—juni respektive juli—december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna. Skatteåterbäring betalas ut enligt den skattetabell som gällde när produkterna anskaffades. Skatteåterbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro. 
På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen. 
23 § 
På elström, bränntorv och tallolja tillämpas inte bestämmelserna i 21—29 § och 8 kap. i punktskattelagen och inte de bestämmelser i 9 kap. i den lagen som gäller den anmälan som ska göras till Skatteförvaltningen innan flyttningen påbörjas, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
På stenkol och naturgas tillämpas inte bestämmelserna inte de bestämmelser i 9 kap. i punktskattelagen som gäller den anmälan som ska göras till Skatteförvaltningen innan flyttningen påbörjas. 
26 b § 
En elnätsinnehavare, en elproducent och en innehavare av skattefritt ellager ska årligen specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelse av el enligt 4 § 2 mom. Även den som överlåter nämnda el vidare till andra stödmottagare ska årligen lämna Skatteförvaltningen uppgifter om dessa överlåtelser. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas och om förfarandet för lämnande av uppgifterna. 
Skatteförvaltningen ska meddela den som är skyldig att lämna uppgifter ett beslut, om denne vägrar att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifter som Skatteförvaltningen uppmanat den uppgiftsskyldige att lämna. På delgivning av beslut tillämpas vad som föreskrivs i 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheten att lämna uppgifter finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010) 5 och 7 § och 
ändras 1 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1182/2016, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En tillförlitlig utredning om en i 4 mom. avsedd tillverkares oberoende ställning och produktion under ett kalenderår ska på begäran lämnas in till Skatteförvaltningen. Tillverkaren ska registrera sig som småskalig tillverkare av läskedrycker. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen (182/2010). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 10, 12 och 14 § samt 
ändras 2 § 3 mom., 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt c samt 5 och 6 §, 
av dem 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt c sådan den lyder i lag 1128/2010 och 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1128/2010, som följer: 
2 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna lag tillämpas inte på produkter som är starkt denaturerade enligt bestämmelser eller föreskrifter som Finland eller någon annan medlemsstat inom Europeiska unionen utfärdat. Lagen tillämpas inte heller på produkter som är lindrigt denaturerade enligt bestämmelser eller föreskrifter utfärdade av medlemsstater och som används vid tillverkning av andra än till förtäring avsedda produkter. 
3 § 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) etylalkohol
c) produkter som innehåller drickbar alkohol, antingen i lösningsform eller i annan form, med undantag för läskedrycker som avses i lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010).
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Den som för eget bruk till Finland för med sig en större mängd alkoholdrycker än den mängd som enligt punktskattelagen (182/2010) är skattefri är skyldig att betala accis på alkoholdrycker för den överstigande mängden enligt vad som föreskrivs i denna lag. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas även på den som här tar emot en sådan försändelse från ett område utanför unionen som innehåller alkoholdrycker och som levereras i annat än kommersiellt syfte. 
6 § 
Den accisskyldige ska uppge alkoholhalten för produkter i volymprocent med 0,1 procentenhets noggrannhet utan att beakta den överskjutande delen. Om den faktiska alkoholhalten i ett parti som uppgetts innehålla högst 5,5 volymprocent alkohol konstateras överstiga den uppgivna mängden med minst 0,5 procentenheter, ska accis betalas enligt den faktiska och inte enligt den uppgivna alkoholhalten i partiet i fråga. För övriga drycker är motsvarande gräns 1 procentenhet. 
Alkoholhalten bestäms vid +20 °C. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) 9 och 12 §, av dem 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1129/2010, 
ändras 1 § 3 och 4 mom., 6 § 1 mom. 2 och 5 punkten samt 7 §, 
av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1212/2019, 1 § 4 mom. och 6 § 1 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 1129/2010 och 7 § sådan den lyder i lag 1184/2016, och 
fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1129/2010 och 1212/2019, ett nytt 5 mom. som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna lag tillämpas inte på dryckesförpackningar, om drycker som avses i accistabellen i bilagan har producerats av en tillverkare som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra tillverkare i samma bransch och som under ett kalenderår till konsumtion överlåter dryckesförpackningar innehållande drycker till en mängd av högst 70 000 liter. En tillförlitlig utredning om tillverkarens oberoende ställning och produktionsmängder under ett kalenderår ska på begäran läggas fram för Skatteförvaltningen. Tillverkaren ska registrera sig som småskalig tillverkare i fråga om dryckesförpackningar. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen (182/2010). 
Denna lag tillämpas inte på produkter som är skattefria med stöd av 72, 73, 84, 86 och 88—90 § i punktskattelagen. 
På produktion som avses i 3 mom. tillämpas vad som föreskrivs i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. 
6 § 
Accisfrihet 
Accisfria är 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) förpackningar innehållande drycker som en auktoriserad lagerhållare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska unionen än i Finland, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) förpackningar innehållande drycker om vars skattefrihet det föreskrivs i 1 § 3 mom. och 4 § 1 mom. 1—5 punkten i lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Godkännande av anteckning i producentregistret 
Den som i en skattedeklaration enligt lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) anmäler att dryckesförpackningar ingår i ett fungerande retursystem ska visa att den som är ansvarig för retursystemet för dryckesförpackningar har godkänts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för anteckning i producentregistret på det sätt som anges i 103 § i avfallslagen eller att dryckesförpackningarna har godkänts för anteckning i motsvarande register enligt lagstiftningen i landskapet Åland. Miljömyndigheterna ska omedelbart underrätta Skatteförvaltningen om ändringar i registret. Om producentregisteruppgifter föranleder ändringar i beskattningen av en accisskyldig, beaktas ändringarna vid påförandet av accis för den följande kalendermånaden efter lämnandet av uppgifterna. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av lagen om tobaksaccis 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 14 §, sådan den lyder i lag 1125/2010, 
ändras 8 och 9 § samt bilagan, 
sådana de lyder, 8 § delvis ändrad i lagarna 1071/2016 och 838/2017, 9 § i lagarna 1125/2010 och 838/2017 och bilagan i lag 1118/2019, samt 
fogas till 11 §, sådan den lyder i lagarna 1125/2010, 1185/2016 och 838/2017, ett nytt 4 mom. samt till 13 §, sådan den lyder i lagarna 1185/2016 och 838/2017, ett nytt 3 mom. som följer: 
8 § 
Tobaksaccis ska betalas enligt accistabellen i bilagan. 
Tobaksaccis betalas på basis av produktens detaljhandelspris. För cigarretter, Utskottet föreslår en ändring cigarrer och cigariller,  Slut på ändringsförslagetpip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter betalas accisen dessutom som en accis per enhet. För cigarretterUtskottet föreslår en ändring , cigarrer och cigariller samt Slut på ändringsförslaget finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska det dock betalas ett accisbelopp som alltid är minst minimiaccisen enligt accistabellen. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. betalas accisen för vätska för elektroniska cigaretter endast som en accis per enhet. 
9 § 
Vid betalning av tobaksaccis avses med detaljhandelspris det detaljhandelspris som den skattskyldige har uppgett. 
Som detaljhandelspris för tobaksprodukter som i strid med gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet betraktas detaljhandelspriset för motsvarande produkter i Finland. Om det inte finns motsvarande produkter, Utskottet föreslår en ändring betraktas som tobaksprodukternas beskattningsvärde produktgruppens vägda genomsnittliga detaljhandelspris, vilket fastställs av Skatteförvaltningen. Produktgruppens vägda genomsnittliga detaljhandelspris beräknas på det sätt som föreskrivs i 13 § 2 mom. Slut på ändringsförslaget Som beskattningsvärde för andra Utskottet föreslår en ändring produkter som innehåller tobak betraktas dock Slut på ändringsförslaget produktgruppens genomsnittliga detaljhandelspris, vilket fastställs av Skatteförvaltningen. 
11 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om påföljden för försummelse av den i denna paragraf föreskrivna skyldigheten i fråga om prisetiketter och tryckta detaljhandelspris finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). 
13 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut som gäller skyldigheten att lämna uppgifter, om den skattskyldige vägrar att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifter som Skatteförvaltningen uppmanat den skattskyldige att lämna. På delgivning av beslut tillämpas vad som föreskrivs i 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheten att lämna uppgifter finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
ACCISTABELL C 
Tillämpas 1.1.—30.6.2021 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Cent/ 
enhet 
Procent 
av detaljhandels- 
priset 
 
 
 
 
Cigaretter 
1. 
7,625/st. 
52,0 
-- Minimiaccis på cigaretter 
1A. 
30,225/st. 
 
Cigarrer och cigariller 
 
 
 
-- Cigarrer 
2. 
4,00/st. 
34,0 
-- Minimiaccis på cigarrer 
2A. 
30,00/st. 
 
-- Cigariller 
2B. 
4,00/st. 
34,0 
-- Minimiaccis på cigariller 
2C. 
30,00/st. 
 
Pip- och cigarettobak 
3. 
7,20/g 
48,0 
Finskuren tobak avsedd att rullas till ci-garetter 
4. 
5,05/g 
52,0 
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 
4A. 
18,75/g 
 
Cigarettpapper 
5. 
— 
60,0 
Andra produkter som innehåller tobak 
6. 
— 
60,0 
Vätska för elektroniska cigaretter 
 
 
 
-- nikotinhaltig 
7. 
30,00/ml 
 
-- nikotinfri 
7A. 
30,00/ml 
 
ACCISTABELL D 
Tillämpas från och med 1.7.2021 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Cent/ 
enhet 
Procent 
av detaljhandels- 
priset 
 
 
 
 
Cigaretter 
1. 
7,95/st. 
52,0 
-- Minimiaccis på cigaretter 
1A. 
31,20/st. 
 
Cigarrer och cigariller 
 
 
 
-- Cigarrer 
2. 
4,50/st. 
34,0 
-- Minimiaccis på cigarrer 
2A. 
31,00/st. 
 
-- Cigariller 
2B. 
4,50/st. 
34,0 
-- Minimiaccis på cigariller 
2C. 
31,00/st. 
 
Pip- och cigarettobak 
3. 
7,55/g 
48,0 
Finskuren tobak avsedd att rullas till ci-garetter 
4. 
5,25/g 
52,0 
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 
4A. 
19,45/g 
 
Cigarettpapper 
5. 
— 
60,0 
Andra produkter som innehåller tobak 
6. 
— 
60,0 
Vätska för elektroniska cigaretter 
 
 
 
-- nikotinhaltig 
7. 
30,00/ml 
 
-- nikotinfri 
7A. 
30,00/ml 
 

8. Lag om ändring av avfallsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i avfallsskattelagen (1126/2010) 11 §, och 
ändras 7—10 och 13 §, av dem 9 och 10 § sådana de lyder i lag 1186/2016 och 13 § sådan den lyder i lag 1072/2014, som följer: 
7 § 
Mängder som ska beskattas 
Skatt betalas för varje skatteperiod för det avfall som har förts till avstjälpningsplatsen under skatteperioden. 
Om avfall förvaras tre år eller längre på ett sådant område som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten, betalas skatt för allt avfall på området. Allt avfall anses ha förts till avstjälpningsplatsen vid den tidpunkt då fristen på tre år löper ut. På avfallet tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om avfall som förts till en avstjälpningsplats. 
8 § 
Rätt till skatteåterbäring 
Den skattskyldige har på ansökan rätt till återbäring för den skatt som betalats för avfall som förts bort från avstjälpningsplatsen. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för bortförandet av avfallet. 
Återbäring söks för det avfall som förts bort från avstjälpningsplatsen under ett kalenderår eller separat för det avfall som förts bort under respektive skatteperiod. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. 
På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen. 
9 § 
Registreringsskyldighet 
Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska registrera sig som skattskyldig. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen. 
10 § 
Uppgiftsskyldighet 
Den skattskyldige ska för varje skatteperiod lämna en rapport till Skatteförvaltningen över sådant till avstjälpningsplatsen fört avfall som inte nämns i skattetabellen i bilagan. Rapporten ska följa samma indelning som avfallsförteckningen. I fråga om sista dag för lämnande av uppgifter och förfarandet för lämnande av uppgifter tillämpas vad som föreskrivs om inlämnande av skattedeklaration i 17 § 2 mom. och 18 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). 
Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut, om den skattskyldige vägrar att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifter som Skatteförvaltningen uppmanat den skattskyldige att lämna. På delgivning av beslut tillämpas vad som föreskrivs i 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om påföljden för försummelse av uppgiftsskyldigheten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
13 § 
Särskilda bestämmelser 
På avfall som avses i denna lag tillämpas inte 2 och 3 §, 2—4 kap. eller 8—10 kap. i punktskattelagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007) 12, 23 och 28 §, av dem 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1189/2016 samt 23 och 28 § sådana de lyder i lag 1189/2016, och 
ändras 2 § 2 mom., 8 §, 9 § 2 och 3 mom., 18 och 19 §, 20 § 1 mom., 21 § 3 mom., 21 a § 2 mom., 27 och 29 §, 
av dem 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 30/2018, 9 § 2 och 3 mom., 18 och 19 §, 20 § 1 mom., 21 § 3 mom. och 21 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 1189/2016, 27 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1189/2016 och 29 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 790/2013, som följer: 
2 § 
Tillämpningen av andra lagar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inte annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på beslut om bränsleavgift, om höjning av bränsleavgiften och om försummelseavgift som avses i denna lag samt på delgivning av beslutet och på betalning vad som föreskrivs om försummelseavgift i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). Om inte annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på uppbörd och indrivning av bränsleavgift, höjd bränsleavgift och försummelseavgift vad som i lagen om skatteuppbörd (11/2018) och i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) föreskrivs om uppbörd och indrivning av den försummelseavgift som avses i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, liksom vad som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). På den avgiftsskyldige tillämpas då vad som föreskrivs om den skattskyldige i de nämnda lagarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Höjning av bränsleavgiften 
Bränsleavgiften höjs 
1) med högst 50 procent, om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle upprepas efter det att det har konstaterats att sådant bränsle används i båten, och 
2) med högst 100 procent, om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som gäller användningen av bränsle. 
Höjning påförs inte, om försummelsen är ringa eller om det finns en giltig orsak till försummelsen. 
9 § 
Påförande av bränsleavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om bränsleavgift debiteras på någon annan grund än det bränsle som konstaterats i båten, tas bränsleavgiften ut endast en gång för hela det år som beviset på användning av bränslet gäller. Bränsleavgift debiteras för högst tre år räknat från den tidpunkt då Skatteförvaltningen fick kännedom om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle i båten. 
Bränsleavgift ska påföras inom tre år från utgången av det kalenderår då Skatteförvaltningen fick kännedom om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle i båten. 
18 § 
Rättelse till avgiftstagarens fördel 
Om bränsleavgift har lämnats odebiterad, debiterats till för lågt belopp eller återbetalats till en avgiftsskyldig utan grund eller till ett för stort belopp, rättar Skatteförvaltningen beslutet om bränsleavgift. Rättelse ska göras inom tre år från ingången av det år som följer på det kalenderår då bränsleavgiften debiterades eller borde ha debiterats eller då beslutet om återbetalning av bränsleavgift fattades, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Innan rättelse till avgiftstagarens fördel sker ska den avgiftsskyldige ges tillfälle att avge bemötande i saken. 
19 § 
Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel 
Om Skatteförvaltningen konstaterar att bränsleavgift har debiterats till för stort belopp eller återbetalats till för litet belopp, ska den rätta sitt beslut och till den avgiftsskyldige återbetala det som denne betalat för mycket eller den avgift som inte återbetalats, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse ska göras inom tre år från ingången av det år som följer på det kalenderår då bränsleavgiften debiterades eller återbetalningen fastställdes. 
20 § 
Omprövningsbegäran 
Ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag söks genom en skriftlig begäran om omprövning hos skatterättelsenämnden, om ärendet inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Skatteförvaltningen kan emellertid avgöra en begäran om omprövning till den del begäran godkänns, om den som söker ändring är någon annan än Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21 § 
Besvär till förvaltningsdomstolen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. Besvär över ett förhandsavgörande ska dock anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från det att beslutet fattades. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21 a § 
Hörande då besvär behandlas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, får förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att höra den statliga rättsbevakaren, om bränsleavgiftsbeloppet med anledning av den avgiftsskyldiges yrkande kan ändras med högst 6 000 euro och ärendet varken lämnar rum för tolkning eller är oklart. 
27 § 
Återbetalning av grundlös prestation 
På återbetalning av bränsleavgift som betalats av misstag eller utan grund tillämpas 20 § i lagen om skatteuppbörd. Som misstag betraktas inte att bränsleavgift har betalats för att undvika att användningen av båten förhindras eller under sådana omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart. 
29 § 
Försummelseavgift 
Skatteförvaltningen påför den som framför en båt för vilken bränsleavgift som förfallit till betalning är obetald en försummelseavgift på högst 5 000 euro. 
Försummelseavgift påförs inte, om försummelsen är ringa eller om det finns en giltig orsak till försummelsen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På sökande av ändring i ett beslut som Skatteförvaltningen fattat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
På försummelser som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) 6 §, 7 § 3 mom. och 7 a §, av dem 7 § 3 mom. och 7 a § sådana de lyder i lag 1190/2016, som följer: 
6 § 
Betalningsskyldighet 
För olja som importeras till eller transporteras genom Finland och som kommer från en medlemsstat i Europeiska unionen är den som tar emot oljan i Finland skyldig att betala oljeskyddsavgift. 
För olja som importeras till eller transporteras genom Finland och som kommer från en stat utanför Europeiska unionen är den som hänför oljan till tullförfarande skyldig att betala oljeskyddsavgift. 
7 § 
Uppbörd av avgiften 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 2 mom. enligt de bestämmelser som gällde den dag då oljan hänfördes till tullförfarande. 
7 a § 
Betalningsförfarande 
Utöver vad som föreskrivs i denna lag, finns det bestämmelser om betalningsförfarandet och ändringssökandet i fråga om oljeskyddsavgiften i punktskattelagen (182/2010) och i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) samt om skatteuppbörd i lagen om skatteuppbörd (11/2018). På den betalningsskyldiga tillämpas vad som i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om sporadiskt skattskyldiga vid punktbeskattningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 6 och 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden och om upphävande av en lag om ändring av 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 6 och 7 § i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden (1791/2009) och lagen om ändring av 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden (1191/2016). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Bilskattelag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
För sådana personbilar (kategori M1), paketbilar (kategori N1), bussar (kategori M2) med en egenmassa under 1 875 kilogram, lätta bilar (kategori T1), motorcyklar (kategori L3e och L4e) samt motoriserade trehjulingar och tunga fyrhjulingar (kategori L5e och L7e) som ska registreras eller tas i bruk i Finland ska bilskatt betalas till staten. 
På betalning av bilskatt för lätta bilar tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om personbilar. 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och på tekniska egenskaper hos fordon vad som föreskrivs i fordonslagen (1090/2002) och med stöd av den. 
2 § 
Registrering och ibruktagande av fordon 
Med registrering av fordon avses första registrering enligt fordonslagen i det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017) eller i motsvarande register enligt en landskapslag för Åland (trafik- och transportregistret). 
Med ibruktagande avses att ett fordon används i trafik inom finskt territorium även om det inte är registrerat i Finland. Ett fordon anses ha tagits i skattepliktigt bruk i Finland, om det inte enbart används skattefritt på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 
Den som tagit i bruk ett fordon är den som använder fordonet första gången i trafiken i Finland eller för vars räkning fordonet används. Om fordonet har varit i skattefri användning, är den som tagit i bruk fordonet den som använder fordonet när förutsättningarna för skattefrihet har upphört eller för vars räkning fordonet då används. Om det inte annars går att visa vem som tagit i bruk fordonet, betraktas fordonets ägare som den som tagit i bruk fordonet. 
3 § 
Skyldighet att betala skatt 
Skyldighet att betala skatt uppkommer när fordonet registreras eller tas i skattepliktigt bruk i Finland. Om en skattedeklaration för fordonet emellertid lämnas in före registrering och skattepliktigt ibruktagande, uppkommer skyldighet att betala skatt när skattedeklarationen för fordonet lämnas in. 
Skyldighet att betala skatt uppkommer också när fordonets konstruktion, äganderätt eller användningssyfte ändras så att fordonet inte längre uppfyller de förutsättningar för skattenedsättning, skatteåterbäring eller skattefrihet som anges i 11 eller 23—26 § eller när fordonet börjar omfattas av lagens tillämpningsområde på grund av en ändring av fordonets konstruktion. Som ändring av ett fordons konstruktion anses även att en paketbil förses med andra sitsar eller anordningar för fastgörande av sitsar än sådana som avses i 11 §. Skyldighet att betala skatt uppkommer dock inte om fordonet inom en månad från det att det överlåtits av en ägare som har rätt till skattefrihet, rätt att använda ett fordon som omfattas av nedsatt skatt eller rätt till skatteåterbäring, registreras på en annan ägare som har rätt till nämnda förmåner. Skyldighet att betala skatt uppkommer inte heller för sådana ändringar av fordonets konstruktion som konstateras endast på basis av fordonets hastighet. 
Skyldighet att betala skatt uppkommer dessutom när det är fråga om ett fordon som tidigare har beskattats eller borde ha anmälts till beskattning i Finland och 
1) minst 50 procent av de komponenter som ingick i fordonet när det togs i skattepliktigt bruk eller registrerades byts ut, 
2) karosseriet byts ut på ett fordon med självbärande karosseri, 
3) det EG- eller EU-typgodkännandenummer som ingår i registeruppgifterna, till följd av ändringsarbete som utförts eller utrustning som monterats, måste ändras inom fyra år från utgången av det skatteår då skatt påfördes för fordonet första gången, eller 
4) fordonet registreras, tas på nytt i skattepliktigt bruk eller det lämnas in en skattedeklaration för fordonet på det sätt som avses i 1 mom., om bilskatt har påförts på det sätt som avses i 28 § eller om det för fordonet har beviljats återbäring enligt 29 § eller avdrag enligt 31 §. 
4 § 
Nya och begagnade fordon 
Ett fordon anses vara begagnat om det har varit registrerat eller i användning. 
Om ett fordon inte anses vara begagnat på det sätt som avses i 1 mom., ska fordonet anses vara nytt vid tillämpningen av denna lag. 
Ett nytt fordon som anmälts för demonstrationsanvändning enligt 41 § 1 mom. 8 punkten ska anses vara nytt vid tillämpningen av denna lag. 
2 kap. 
Skattskyldighet 
5 § 
Skattskyldighet för registrering och ibruktagande av fordon 
Skyldig att betala skatt är den som antecknats i trafik- och transportregistret som ägare till ett fordon. Vid köp på avbetalning är den skattskyldige dock köparen, som antecknas i trafik- och transportregistret som fordonets innehavare. 
För fordon som tagits i bruk före registrering är den skattskyldige den som tagit i bruk fordonet. 
Om en skattedeklaration för fordonet har lämnats in före registrering och skattepliktigt ibruktagande, är den skattskyldige den som lämnat in skattedeklarationen. 
6 § 
Skattskyldighet vid ändring av fordons konstruktion, användningssyfte eller äganderätt 
Skattskyldig i de fall som avses i 3 § 2 och 3 mom. är den som ägde fordonet när den faktor som inverkar på skattegrunderna för fordonet ändrades. Om det inte går att fastställa vem som är ägaren, är den skattskyldige den som ägde fordonet när ändringen kom till skattemyndighetens kännedom. I de fall som avses i 3 § 3 mom. 4 punkten fastställs skattskyldigheten enligt 5 §. 
Om det beviljats återbäring enligt 26 § av bilskatten, anses den i 27 § avsedda mottagaren av återbäringen som skattskyldig. 
7 § 
Registrerade bilskatteombuds skyldighet att betala skatt 
Om ett registrerat bilskatteombud importerar eller tillverkar fordon, är det registrerade bilskatteombudet skyldigt att betala skatten i stället för den skattskyldige som avses i 5 § 1 mom. Det registrerade bilskatteombudet ansvarar också för bilskatten för ett sådant fordon som ombudet förvärvat obeskattat av någon annan än ett registrerat bilskatteombud. Skatteansvaret kan dock överföras, varvid mottagaren ansvarar för skatten. På mottagaren tillämpas vad som föreskrivs om skattskyldiga. 
Över en överföring av skatteansvaret ska det ingås ett skriftligt avtal. Den som överför skatteansvaret ska anmäla överföringen till skattemyndigheten. Om anmälan försummas, ansvarar den som överlåtit fordonet och den som förvärvat det eller flera överlåtare och förvärvare gemensamt för skatten. Med överlåtelse av ett fordon avses att äganderätten eller besittningsrätten till fordonet överlåts. 
Om skatten inte kan uppbäras hos det registrerade bilskatteombudet, ansvarar ägaren eller innehavaren av fordonet för skatten, om inte denne visar att han eller hon betalat ett belopp som motsvarar bilskatten till det registrerade bilskatteombudet eller dennes representant. 
8 § 
Precisering av tillämpningen av lagen 
Om ett registrerat bilskatteombud är skyldigt att betala skatt, ska bestämmelserna om deklarations- och anmälningsskyldighet, verkställande och rättelse av beskattning, betalning av skatt och skatteuppbörd, påföljdsavgifter och ändringssökande tillämpas på det registrerade bilskatteombudet i stället för på den skattskyldige, om inte något annat föreskrivs. 
Utöver vad som särskilt föreskrivs om den som ansöker om återbäring och om återbäring i denna lag ska 59—64, 68, 70—72, 74, 76, 79—86, 89, 92 och 93 § tillämpas på dem. 
Utöver vad som särskilt föreskrivs om deklarations- och anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter i denna lag ska 64, 67, 68, 74 och 76 § tillämpas på andra anmälningsskyldiga än skattskyldiga, och 59, 60, 64, 67, 68 och 74 § på andra uppgiftsskyldiga än skattskyldiga. 
3 kap. 
Beloppet av skatt 
9 § 
Bestämmande av skattegrunden 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på det skattebelopp som ska betalas för ett fordon de bestämmelser som gäller när skyldigheten att betala skatt uppkommer. 
10 § 
Nya personbilar och paketbilar 
Skatten på en ny personbil och paketbil är ett procenttal enligt skattetabell 1 eller 1 A i bilagan av bilens beskattningsvärde, om inte något annat föreskrivs i 11 §. Skattesatsen bestäms utifrån det koldioxidutsläpp motsvarande bilens bränsleförbrukning som bestämts i enlighet med kraven i Europeiska unionens lagstiftning. Skattetabell 1 A tillämpas på bilar vilkas koldioxidutsläpp motsvarande bränsleförbrukningen bestämts enligt den globalt harmoniserade provcykel för lätta fordon som avses i kommissionens förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 och i bilaga XXI till den förordningen. Skattetabell 1 tillämpas på övriga bilar. 
Om det inte finns sådana uppgifter om koldioxidutsläppet som uppfyller kraven i 1 mom., bestäms skattesatsen enligt skattetabell 1 utifrån det kalkylerade koldioxidutsläppet för bilen enligt bilens totalmassa och drivkraft. Om kvoten av bilens effekt uttryckt i kilowatt och totalmassa uttryckt i kilogram är minst 0,15, ökas det kalkylerade koldioxidutsläppet genom att det multipliceras med talet 1,5. Mängden koldioxidutsläpp avrundas till hela gram. 
Om drivkraften för en bil som avses i 1 mom. uteslutande är el, ska skatten bestämmas utifrån den lägsta skattesatsen enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen. 
11 § 
Avdrag från skatt på paketbil 
Från skattesatsen enligt 10 § görs ett avdrag enligt skattetabell 2 eller 2 A i bilagan, om det är fråga om en paketbil som hör till kategori N1, som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsarna bredvid denna eller anordningar för fastgörande av sådana sitsar, vars totalmassa är större än 2 500 kilogram och som uppfyller endera av följande villkor: 
1) skillnaden mellan totalmassan och egenmassan (bärförmågan) är minst 680 men mindre än 1 000 kilogram och kvoten av effekten (i kilowatt) och totalmassan (i kilogram) är högst 0,05, eller 
2) bärförmågan är minst 1 000 kilogram och kvoten av effekten och totalmassan är högst 0,06. 
Paketbilens egenmassa bestäms på basis av den utrustning som finns i fordonet vid tidpunkten för dess första beskattning. 
Avdraget beviljas enligt skattetabell 2 A för bilar vid vilkas beskattning skattetabell 1 A tillämpas. På övriga bilar tillämpas skattetabell 2. 
Skattesatsen är dock minst den lägsta skattesatsen enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen. 
Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på paketbilar som används för transport av en person som varaktigt använder rullstol, även om paketbilen utrustats med godtagbara anordningar för fastgörande av rullstol. 
12 § 
Nya bussar, motorcyklar och andra fordon i kategori L 
Skatten på en ny buss är 31,7 procent av bussens beskattningsvärde. 
Skatten på nya motorcyklar och andra skattepliktiga nya fordon i kategori L bestäms enligt motorns slagvolym eller drivkraft och är följande procenttal av fordonets beskattningsvärde: 
Slagvolym 
Skattesats 
högst 130 cm3 
9,8 
131–255 cm3 
12,2 
256–355 cm3 
15,9 
356–505 cm3 
19,5 
506–755 cm3 
22,0 
756 cm3 eller mer 
24,4 
eldrivet fordon i kategori L 
9,8 
13 § 
Begagnade fordon 
Bilskatten för ett fordon som beskattas som begagnat i Finland är det minsta belopp som med beaktande av de omständigheter som avses i 17 och 19 § återstår i bilskatt för ett i Finland registrerat fordon som betraktas som likadant. 
Ett fordon beskattas i enlighet med bestämmelserna om beskattning av begagnade fordon utan beaktande av tidigare beskattning av fordonet i Finland också, om skyldigheten att betala skatt uppkommer på det sätt som avses i 3 § 3 mom. 4 punkten. Om det har förflutit mindre än sex månader sedan skatten påfördes eller återbäringen eller avdraget beviljades, kan det värde som bestämts i samband med påförande eller återbäring av eller avdrag från skatt anses utgöra fordonets beskattningsvärde. 
14 § 
Ändring i fordons konstruktion, användningssyfte eller äganderätt 
I de fall som avses i 3 § 2 mom. ska beskattningen verkställas enligt de grunder som skulle ha tillämpats på ett likadant begagnat fordon vid den tidpunkt då ändringen av skattegrunden kom till skattemyndighetens kännedom. 
Om det är fråga om en ambulans, räddningsbil, likbil eller veterinärbil som avses i 23 §, en taxi som avses i 25 § eller ett i 26 § avsett fordon som används av en person med funktionsnedsättning, debiteras dock det belopp som vid den första beskattningen borde ha uppburits i full skatt för fordonet. Från skatten avdras det skattebelopp som redan fastställts eller betalats för fordonet, om det beviljats återbäring enligt 27 § av skatten för fordonet. 
Från det skattebelopp som avses i 2 mom. avdras en fyrtioåttondedel för varje hel månad som bilen har varit registrerad, om det är fråga om en räddningsbil, likbil eller veterinärbil, och en trettiosjättedel för varje hel månad som bilen har varit registrerad, om det är fråga om en taxi, ambulans eller ett fordon som används av en person med funktionsnedsättning. 
I de fall som avses i 3 § 3 mom. 1 och 2 punkten ska beskattningen verkställas enligt de grunder som skulle ha tillämpats på ett likadant nytt fordon vid den tidpunkt då ändringen av skattegrunden kom till skattemyndighetens kännedom. Om ett fordon ändras i enlighet med 3 § 3 mom. 3 punkten, baserar sig skattebeloppet endast på värdet av det ändringsarbete som utförts eller den utrustning som monterats vid den tidpunkt då ändringen av skattegrunden kom till skattemyndighetens kännedom. 
4 kap. 
Beskattningsvärde samt allmänt värde i detaljhandeln 
15 § 
Beskattningsvärde 
Beskattningsvärdet för ett fordon är fordonets allmänna värde i detaljhandeln inklusive skatt. 
16 § 
Allmänt värde i detaljhandeln 
Med ett fordons allmänna värde i detaljhandeln avses det pris som allmänt kan erhållas för ett likadant fordon om det säljs som skattepliktigt på marknaden i Finland till en köpare som är konsument, vid en tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkom. 
Om något värde baserat på allmänna försäljningspriser inte finns att tillgå, bestäms det allmänna värdet i detaljhandeln utifrån det pris som likadana fordon allmänt saluförs till, minskat med ett belopp motsvarande sedvanliga prisnedsättningar. 
Allt det som fordonets köpare direkt eller indirekt betalar som vederlag för fordonet till säljaren eller till tredje part anses ingå i fordonets allmänna värde i detaljhandeln. Benämningen på en post som inräknas i värdet, betalningstidpunkten eller andra motsvarande omständigheter har ingen betydelse för om posten ska räknas in i värdet eller inte. I fordonets värde räknas dock inte in sedvanliga finansieringskostnader och inte sedvanliga kostnader upp till högst 600 euro för leverans till kunden. 
17 § 
Bestämmande av det allmänna värdet i detaljhandeln 
Ett fordons allmänna värde i detaljhandeln bestäms utifrån tillgänglig utredning om de faktorer som inverkar på bestämmandet av fordonets värde i detaljhandeln på Finlands fordonsmarknad samt utredning om fordonets värde och märke, modell, typ, drivkraft och utrustning och andra fordonsspecifika egenskaper som inverkar på värdet. Därtill kan fordonets ålder, antalet körkilometer och fordonets skick samt andra individuella egenskaper beaktas. 
Vid bestämmandet av det allmänna värdet i detaljhandeln kan också information om fordonsmarknaden i andra länder beaktas. 
Det allmänna värdet i detaljhandeln kan inte enbart bestämmas 
1) utifrån priser som har använts mellan köpare och säljare som har intressegemenskap eller priser som har bestämts under exceptionella förhållanden på marknaden, eller 
2) utifrån det anskaffningspris som betalats eller det försäljningspris eller den inlösningsersättning som erhållits för det fordon som ska beskattas. 
Användningen enligt 41 § 1 mom. 8 punkten av ett nytt fordon som anmälts för demonstrationsanvändning och det antal kilometrar som körts under den tiden beaktas inte när fordonets allmänna värde i detaljhandeln bestäms. 
18 § 
Undantag som gäller bestämmandet av ett begagnat fordons värde 
Om ett begagnat fordons allmänna värde i detaljhandel inte kan bestämmas på det sätt som avses i 16 § på grund av det obetydliga antalet marknadsuppgifter, kan värdet i detaljhandeln bestämmas utifrån det allmänna värdet i detaljhandeln på ett motsvarande nytt fordon. 
Det i 1 mom. avsedda allmänna värde i detaljhandeln på ett begagnat fordon som ska användas fås genom att värdet i detaljhandeln på ett nytt fordon minskas enligt ålder för det fordon som ska beskattas med tre procent för den månad då fordonet tas i bruk, med två procent för de två följande hela månaderna och därefter med en procent för varje hel månad av det restvärde som beräknats till slutet av den föregående månaden. Ett kalkylerat belopp för värdeminskningen som avviker från detta kan tillämpas, om det utifrån det statistiska materialet vad gäller marknadsuppgifter finns grund för att avvika från den förmodade värdeminskningen, och om det utifrån de uppgifter som finns till förfogande inte på ett relevant sätt kan bestämmas ett allmänt värde i detaljhandeln för ett fordon som motsvarar det fordon som ska beskattas. 
19 § 
Likadana fordon 
Fordon kan anses likadana om de är likadana till märket, modellen och utrustningen. Om i olika länder EG- eller EU-typgodkända fordon ska jämföras med varandra, ska inte bara de dokumenterade uppgifterna om fordonen utan också fordonen i verkligheten vara tekniskt likadana. Små skillnader hindrar dock inte att fordonen betraktas som likadana, om skillnaderna inte kan anses ha betydelse med tanke på fordonets värde eller konsumenternas behov i fråga om fordonet. 
20 § 
Motsvarande nytt fordon 
Som ett motsvarande nytt fordon betraktas ett fordon med samma drivkraft, märke, karosserityp och modell som det fordon som ska beskattas. Dessutom ska fordonens motor, växellåda, transmission och utrustning och andra tekniska egenskaper motsvara varandra. Små skillnader hindrar dock inte att fordon betraktas som motsvarande. 
Om ett motsvarande nytt fordon inte kan påvisas, väljs närmast motsvarande nya fordon, som får avvika till modellnamn och tekniska egenskaper och andra motsvarande faktorer till följd av ålder och teknisk utveckling i fråga om det fordon som ska beskattas. 
21 § 
Fordonets ålder 
Ett fordons ålder beräknas i månader från den första registreringen av fordonet i Finland eller utomlands. Om denna tidpunkt inte är känd, beräknas fordonets ålder från utgången av tillverkningsmånaden. Om inte heller denna tidpunkt är känd, bestäms fordonets ålder från utgången av det år under vilket fordonet sannolikt första gången registrerades, togs i bruk eller tillverkades i Finland eller utomlands. 
Om fordonet är tillverkat av delar av ett eller flera fordon som tidigare använts i trafik, betraktas som fordonets tillverkningstidpunkt den tidpunkt då minst 50 procent av de ursprungliga delarna i fordonet ska anses ha bytts ut. 
Fordonets ålder beräknas fram till den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkom. 
22 § 
Utrustning 
När beskattningsvärdet för ett fordon bestäms anses till fordonet höra åtminstone den funktionsdugliga utrustning som krävs för att fordonet ska kunna godkännas för trafik. Dessutom anses till fordonet höra minst sådan annan utrustning som enligt typgodkännandet eller enligt utredning publicerad i det land där fordonet är tillverkat hör till dess standardutrustning, och i bil värmeaggregat. Beskattningsvärdet sänks inte om denna utrustning saknas eller är i olag. 
5 kap. 
Skattefrihet, nedsatt skatt och skatteåterbäring 
23 § 
Skattefria fordon 
Fria från bilskatt är 
1) räddningsbilar som avses i 20 § i fordonslagen, 
2) ambulanser som avses i 21 § i fordonslagen, 
3) bilar i kategori N1 som konstruerats och utrustats som veterinärbilar och ägs av veterinärer som praktiserar sitt yrke och är avsedda för användning inom veterinärarbetet och
a) som har plats för passagerare endast på sätet bredvid föraren,
b) vars inre höjd på den del av karosseriet som är belägen bakom förarutrymmet, på ett område som är 0,8 meter brett och 1,4 meter långt, ska vara minst 0,5 meter, och
c) i vars utrymme som avses i underpunkt b det för veterinärarbetet ska finnas ett fast installerat förvaringsutrymme med en maskinell kylanordning samt fasta skåp, lådor och andra behövliga konstruktioner,
 
4) likbilar i kategori M1 som till färgen är svarta, vita eller silvergrå och som ägs av en idkare av begravningstjänst och som används enbart för transport av lik och blomsteruppsättningar som hör till begravningsverksamheten och
a) som har ett karosseri försett med en fast draglavett,
b) där det mellan förarhytten och kistutrymmet finns en fast mellanvägg,
c) där kistutrymmets längd är minst 2,1 meter när den mäts på en höjd av 0,4 meter från draglavetten, och
d) i vars kistutrymme det får finnas högst ett säte för en person,
 
5) husbilar,
a) vars egenmassa är minst 2 500 kilogram,
b) där inkvarteringsutrymmets inre höjd är minst 1,85 meter på ett område vars bredd är minst 0,4 meter och längd minst 1,30 meter i bilens längdriktning, och
c) vars inkvarteringsutrymme utöver den utrustning som anges i 22 § i fordonslagen är utrustat åtminstone med ett ordentligt fastsatt kylförvaringsutrymme och ett värmeaggregat för inkvarteringsutrymmet, samt
 
6) sådana bilar i kategori M1 vars egenmassa är minst 6 000 kilogram. 
24 § 
Fordon som är fria från skatt på basis av ett internationellt avtal 
Fria från bilskatt är fordon som 
1) försedda med särskilda registreringsskyltar är avsedda för officiellt bruk av främmande makters diplomatiska beskickningar och andra beskickningar i samma ställning eller utsända konsulers konsulat i Finland eller för privat bruk av diplomatiska representanter, utsända konsuler eller administrativ och teknisk personal av utländsk nationalitet vid nämnda beskickningar och familjemedlemmar som hör till deras hushåll, enligt vad som föreskrivs i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 4/70) och Wienkonventionen om konsulära förbindelser (FördrS 50/80), 
2) är avsedda att användas av Europeiska unionens institutioner i Finland eller användas och innehas av de anställda vid dessa institutioner som kommer till Finland, om den anställda har varit stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland. 
Utrikesministeriet avgör om förutsättningar enligt de konventioner som avses i 1 mom. 1 punkten föreligger. 
Ett fordon får inte utan att skatt har betalats säljas, hyras ut eller på något annat sätt överlåtas eller vederlagsfritt överlämnas för att användas av andra än till motsvarande skattefria fordon berättigade beskickningar eller personer innan tre år har förflutit från den dag då fordonet registrerades för ändamålet i fråga. 
Om en person som avses i 1 mom. flyttar från Finland innan den i 3 mom. föreskrivna tiden har löpt ut och i Finland säljer ett fordon som har varit i hans eller hennes bruk, ska i skatt betalas en trettiosjättedel för varje hel eller ofullständig månad som återstår av tiden. 
25 § 
Taxi 
Fria från bilskatt är fordon som 
1) vid första registreringen i Finland registreras för taxitrafik enligt 4 § 1 mom. i lagen om transportservice eller för motsvarande trafik enligt en landskapslag för Åland, och som i huvudsak används i sådan trafik, 
2) är tillgänglighetsanpassade eller används för skol- och dagvårdstransporter som ordnas på det sätt som avses i 142 § 1 mom. i vägtrafiklagen (729/2018), och 
3) är godkända för transport av, utöver föraren, minst sex personer, varav en eller flera kan vara rullstolsburna personer. 
För fordon som avses i 1 mom. 1 punkten och som inte uppfyller förutsättningarna enligt 1 mom. 2 och 3 punkten nedsätts den bilskatt som ska betalas med högst 1 200 euro, om fordonet registreras senast den 30 juni 2022. 
Skattenedsättningen enligt 2 mom. minskas dock med en trettiosjättedel för varje hel eller påbörjad kalendermånad som fordonet varit i bruk någon annanstans än i Finland innan det registrerades för ovannämnt bruk. 
26 § 
Återbäring av bilskatt på grund av skada 
När det vid första registreringen av en bil som ägare eller vid köp på avbetalning som innehavare har registrerats en person vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent på grund av rörelse- eller synskada och i vars personliga bruk bilen kommer, eller en person vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 60 procent på grund av skada och för vilken anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att han eller hon ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, ska Skatteförvaltningen på ansökan och på de villkor den bestämmer betala tillbaka bilskatten till ett belopp av högst 3 770 euro. Om sökanden genom anteckning på körkortet eller på något annat sätt tillförlitligt styrker att han eller hon behöver använda bil med automatväxel, betalas under ovannämnda förutsättningar högst 4 980 euro av skatten tillbaka. 
Om en persons rörelseförmåga på grund av att han eller hon saknar det ena eller båda benen eller på grund av deras bristande funktion är så nedsatt att den varaktiga invaliditetsgraden på grund av skadan är minst 40 procent, ska Skatteförvaltningen på ansökan och på de villkor den bestämmer betala tillbaka 60 procent av bilskatten, dock högst 2 460 euro. Skatteåterbäring beviljas endast för en bil vars anskaffning fyller ett väsentligt behov för sökanden för att han eller hon ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier. 
Maximibeloppen av skatteåterbäring höjs med det belopp genom vilket den utrustning har inverkat på bilskatten som efter fordonets tillverkning har monterats särskilt med anledning av ovannämnda rörelse- eller synskada eller någon annan skada. 
Om det finns vägande skäl för att anse att det är befogat att bevilja återbäring, kan Skatteförvaltningen i fall som är jämförbara med 1 och 2 mom. på ansökan och på de villkor den bestämmer bevilja ovan avsedda återbäring eller en del av den, fastän de föreskrivna förutsättningarna för beviljande av återbäring inte uppfylls. 
Skatteförvaltningen kan på ansökan för högst sex månader åt gången meddela ett beslut om huruvida sökanden enligt den utredning som lagts fram har rätt till återbäring enligt 1, 2 eller 4 mom. 
På ansökan om återbäring tillämpas vad som föreskrivs i 27 §. 
27 § 
Återbäring av skatt på grund av skattefrihet eller nedsatt skatt 
Om ett fordon vid den första registreringen antecknas i trafik- och transportregistret såsom ett fordon som på de grunder som avses i 11 eller 23—26 § beskattas lindrigare eller är skattefritt, och full bilskatt för fordonet har debiterats, ska skatt på ansökan betalas tillbaka till den som i trafik- och transportregistret antecknas som ägare till fordonet eller vid köp på avbetalning till köparen, som i trafik- och transportregistret antecknas som fordonets innehavare. 
Ansökan ska lämnas till Skatteförvaltningen inom sex månader från det att fordonet första gången antecknades i registret. Sökanden ska lägga fram utredning om att förutsättningarna för återbäring uppfylls. 
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet, om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och om den utredning som ska läggas fram i samband med ansökan. 
28 § 
Skatt på basis av användningen av fordonet 
Om ett fordon som för första gången tagits i skattepliktigt bruk i Finland inte kommer att registreras i trafik- och transportregistret, avdras från full skatt på yrkande av den skattskyldige eller det registrerade bilskatteombudet det belopp som skulle betalas tillbaka för fordonet i enlighet med 29 § 2 mom. Avdraget beräknas med avvikelse från 29 § 2 mom. utifrån den dag då användningen av fordonet upphör. Skatt påförs dock alltid till ett belopp på minst fem procent av full skatt. 
Yrkandet ska framställas till Skatteförvaltningen inom ett år från förfallodagen för den skatt som för första gången påförts. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i samband med yrkandet, hur uppgifterna ska lämnas och i övrigt om förfarandet för lämnande av uppgifterna. 
Om beskattningen har verkställts innan yrkandet framställs, rättar Skatteförvaltningen beskattningen till den skattskyldiges fördel med iakttagande av vad som föreskrivs om rättelse annanstans i denna lag, även om den tidsfrist för rättelse av beskattningen som anges i 82 § skulle ha löpt ut. Skatteförvaltningen återkallar också registreringstillståndet för fordonet. 
Efter att yrkandet har framställts ska användningen av fordonet i Finland upphöra. 
29 § 
Återbäring vid utförsel 
Bilskatt betalas tillbaka på ansökan, om ett i Finland beskattat fordon har förts ut ur landet för permanent bruk någon annanstans än i Finland. Återbäring vid utförsel beviljas en sökande som i egenskap av ägare till fordonet har fört ut det ur landet för bruk någon annanstans än i Finland. 
Av skatten betalas det tillbaka ett belopp som uppbärs för ett likadant fordon, om det beskattas som begagnat vid den tidpunkt då fordonet förs ut ur Finland. Av skatten betalas dock inte tillbaka ett högre belopp än vad som debiterats i skatt för fordonet. Skatt betalas inte heller tillbaka till den del fordonets värde eller den skatt som ska betalas för fordonet har stigit till följd av ändringsarbete som har utförts eller utrustning som har monterats efter beskattningen. Om skatt betalas tillbaka för ett fordon för vilket skatten nedsatts med stöd av denna lag, minskas det belopp som ska betalas tillbaka med den andel av skattenedsättningen som skulle uppbäras om fordonet vid tidpunkten för ansökan om återbäring överläts till annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt. 
Förutsättningar för beviljande av återbäring vid utförsel är dessutom att 
1) det belopp som ska betalas tillbaka är minst 500 euro, 
2) det vid tidpunkten för utförseln har förflutit högst tio år sedan fordonet första gången togs i bruk, 
3) fordonet är i trafikdugligt skick på dagen för utförseln, och 
4) fordonet har avställts i Finland i enlighet med 66 c § i fordonslagen. 
30 § 
Ansökan om återbäring vid utförsel 
Ansökan om återbäring vid utförsel ska göras till Skatteförvaltningen efter utförseln av fordonet och senast inom 30 dagar från det att fordonet har förts ut ur landet. Den som ansöker om återbäring vid utförsel ska lägga fram utredning om att förutsättningarna för återbäring vid utförsel uppfylls. 
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet för återbäring vid utförsel, om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och om den utredning som ska läggas fram i samband med ansökan. 
31 § 
Avdrag på basis av ett tidsbundet hyresavtal 
Om ett fordon som första gången tas i bruk i Finland är avsett att användas i Finland i högst fem år på basis av ett tidsbundet hyresavtal, ska från bilskatten på den skattskyldiges yrkande i skattedeklarationen avdras det belopp som på ansökan skulle betalas tillbaka som återbäring vid utförsel efter utförsel av fordonet. Efter att avdraget godkänts beviljas för fordonet ingen återbäring vid utförsel. 
En förutsättning för avdraget är att fordonet för första gången tas i bruk i Finland. Dessutom ska den skattskyldige visa att uthyraren har etablerat sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har regelbunden uthyrning av fordon som sin affärsverksamhet. Avdrag görs inte om beloppet av det är mindre än 500 euro. 
Om det i 1 mom. avsedda beloppet av återbäring vid utförsel inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt vid verkställandet av beskattningen, avdras från skatten det belopp som beräknat i enlighet med 18 § skulle uppbäras för fordonet vid utförsel av fordonet från Finland vid det tidsbundna hyresavtalets utgång. Nedsättningen av bilskatten för ett fordon som beskattas som begagnat beräknas på grundval av skatten enligt 13 § 1 mom. med de minskningar som avses i 18 §. 
32 § 
Ändring och upphörande av ett tidsbundet hyresavtal 
Om avdrag enligt 31 § har gjorts från bilskatten och det tidsbundna hyresavtalet ändras, ska den skattskyldige göra en anmälan till Skatteförvaltningen om ändringen. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om anmälan, tidpunkten för anmälan, de uppgifter som ska lämnas och förfarandet för anmälan. Skatteförvaltningen kan meddela föreskrifter som begränsar anmälningsskyldigheten när skyldigheten är uppenbart onödig. 
Om avdrag enligt 31 § har gjorts från bilskatten, ska användningen av fordonet i Finland upphöra senast den dag då det tidsbundna hyresavtalet går ut. Dessutom ska ett fordon avställas i Finland i enlighet med 66 c § i fordonslagen senast den dag då det tidsbundna hyresavtalet går ut och föras ut ur landet för permanent bruk någon annanstans än i Finland inom 30 dagar från utgången av det tidsbundna hyresavtalet. Fordonet ska vara i trafikdugligt skick på dagen för utförseln. 
Utöver vad som föreskrivs om rättelse någon annanstans i denna lag, rättar Skatteförvaltningen beskattningen till den skattskyldiges fördel eller nackdel inom sex år från ingången av året efter skatteårets utgång, om det avdrag som gjorts i enlighet med 31 § 3 mom. vid verkställandet av beskattningen avviker från det belopp som ska beviljas i återbäring vid utförsel efter utförseln av fordonet. Skatteförvaltningen rättar beskattningen till den skattskyldiges nackdel också om de förutsättningar för avdraget som anges i 31 § 1 och 2 mom. eller kraven enligt 2 mom. i denna paragraf inte uppfylls. Skatteförvaltningen kan dock avstå från att verkställa rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel, om fordonet har skrotats eller annars förstörts och en anteckning om detta gjorts i trafik- och transportregistret i enlighet med 66 e § i fordonslagen. 
6 kap. 
Skattefri användning 
33 § 
Vanlig vistelseort 
Med en persons vanliga vistelseort avses den ort där personen bor under minst 185 dagar per kalenderår, beräknat enligt sådan personlig, yrkesmässig och annan anknytning som han eller hon har till orten. 
Om en person vistas i två eller flera stater, ska som hans eller hennes vanliga vistelseort betraktas den ort dit han eller hon av personliga orsaker återkommer regelbundet. Vid bedömningen av vad som är personliga orsaker kan även arbetets art och varaktighet i det andra landet samt andra särskilda omständigheter beaktas. Personen behöver inte återkomma till den andra medlemsstaten om han eller hon vistas i Finland för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet. Genomförande av en uppgift av bestämd varaktighet påverkar inte maximitiden för skattefri användning av fordonet. 
Skattemyndigheten kan på ansökan för högst ett år åt gången meddela ett beslut om i vilken stat personens vanliga vistelseort ska anses finnas enligt den utredning som lagts fram. Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet, om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och om den utredning som ska läggas fram i samband med ansökan. 
Den vanliga vistelseorten ska inte anses ha förändrats för en person som vistas i Finland eller i något annat land på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt. 
34 § 
Rätt till skattefri användning för personer som är stadigvarande bosatta utomlands 
Användningen av ett fordon är skattefri, om en fysisk person som är stadigvarande bosatt utomlands använder ett fordon som är registrerat utomlands och som personen för in för privat bruk under en sammanhängande eller inte sammanhängande tid av högst 6 månader inom loppet av en 12 månaders tidsperiod. 
Den maximitid för skattefri användning som anges i 1 mom. tillämpas inte, om en fysisk person som är stadigvarande bosatt utomlands arbetar i Finland och med fordonet regelbundet avlägsnar sig till sin bostadsort i en annan stat. 
Maximitiden tillämpas inte heller på användning av ett fordon som registrerats utomlands, om fordonet har förts in av en person som vistas i Finland enbart på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt och som har sin vanliga vistelseort utomlands. En anmälan om skattefri användning av fordonet ska dock göras till Skatteförvaltningen innan den maximitid som anges i 1 mom. löper ut, om den skattefria användningen fortgår längre än så. Dessutom ska personen varje termin eller vid sådana andra tidpunkter som Skatteförvaltningen bestämmer lägga fram en utredning om sina studier. 
35 § 
Förlängning av maximitiden för skattefri användning i vissa fall 
Skatteförvaltningen kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer förlänga maximitiden enligt 34 § 1 mom. för skattefri användning med högst ett år. Ansökan om förlängning ska göras innan den föreskrivna skattefria användningstiden löper ut. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet, om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och om den utredning som ska läggas fram i samband med ansökan. 
Om maximitiden har förlängts i enlighet med 1 mom., kan fordonet på nytt med stöd av 34 § användas skattefritt tidigast efter sex månader från det att den förlängda tiden löpt ut. Om maximitiden har förlängts, uppbärs ingen skatt för fordonet under denna tid, även om den person som fört in fordonet till landet skulle anses ha blivit stadigvarande bosatt i Finland under denna tid. 
36 § 
Utländska företags eller samfunds rätt till skattefri användning 
Vad som i 34 § 1 mom. föreskrivs om skattefri användning av ett fordon som förs in för privat bruk, tillämpas även på ett fordon som är registrerat utomlands och som någon annan än en i Finland stadigvarande bosatt person för in till landet för att användas i företagsverksamhet som bedrivs av ett företag som inte finns i Finland eller i verksamhet som bedrivs av en internationell organisation eller ett annat samfund som finns någon annanstans än i Finland. 
Maximitiden för skattefri användning i Finland är dock i de fall som avses i 1 mom. sju månader. Den tiden kan inte förlängas på det sätt som avses i 35 §. 
37 § 
Kortvarig användning 
En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och hans eller hennes familj får utan att betala skatt använda ett fordon som personen fört in för privat bruk under en sammanhängande tid av högst 14 dagar en gång per kalenderår, om fordonet är registrerat i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Som personens familj räknas maken och ogifta barn som bor med personen i gemensamt hushåll. Med make jämställs en person som fortgående utan att ingå äktenskap lever med personen i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden. 
38 § 
Användning av utländska arbetsgivares fordon för arbetsuppgifter 
En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats finns utomlands, kan skattefritt i Finland använda ett i landet där arbetsplatsen finns permanent registrerat fordon som arbetsgivaren äger eller innehar, uteslutande för skötseln av sina arbetsuppgifter. En förutsättning för skattefri användning är att fordonet återförs till registreringsstaten efter varje arbetsuppgift och att fordonet används i Finland under en sammanhängande tid av högst tre dygn per gång. Användningen av fordonet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen betraktas inte som skötsel av arbetsuppgifter. 
39 § 
Ett utomlands registrerat tjänstefordon 
En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsgivare har ett fast driftställe utomlands kan skattefritt använda ett fordon i trafik i Finland, om det är permanent registrerat utomlands och ägs eller innehas av arbetsgivaren. En yrkesutövare som är stadigvarande bosatt i Finland och som har etablerat sig utomlands eller erbjuder sina tjänster där kan skattefritt använda sitt fordon i trafik i Finland, om det är permanent registrerat utomlands. Även den fysiska personens i 37 § 2 mom. avsedda familj får använda ett sådant fordon skattefritt. 
En förutsättning för skattefri användning är att den i 1 mom. avsedda personen och hans eller hennes familj sammanlagt under en period av 12 månader använder fordonet mindre i Finland än utomlands, i dagar räknat. Om fordonet används både i Finland och utomlands under en och samma dag, anses fordonet ha använts utomlands. 
40 § 
Tillfällig användning av fordon för dem som studerar utomlands 
En studerande som har sin vanliga vistelseort i Finland och som vistas utomlands minst 185 dagar per kalenderår på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt får tillfälligt i Finland använda ett fordon som är registrerat utomlands om det med beaktande av omständigheterna ska anses finnas tvingande skäl till det eller för en sedvanlig semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse. 
41 § 
Övrig skattefri användning 
Användningen av ett fordon är skattefri, om 
1) ett fordon förs in i landet enbart för service, reparation eller annan behandling eller om fordonet för vidtagande av dessa åtgärder flyttas korta sträckor i landet, 
2) ett fordon som inte registreras i Finland används enbart för försök eller forskningsändamål eller enbart för typgodkännande eller kortvarig demonstration, 
3) ett importerat fordon flyttas från införselorten till någon annan ort i landet eller till utförselorten utan att det registreras i Finland, 
4) ett fordon utan att det registreras i Finland används endast för att i utförselsyfte flyttas från överlåtelseorten till utförselorten eller om det antecknats i exportregistret och används för ovan avsedd flyttning, eller om ett fordon som är infört i exportregistret används tillfälligt i Finland av skäl som ska betraktas som tvingande eller för en sedvanlig semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse, dock inte under den månad som omedelbart följer på flyttningen från landet eller omedelbart föregår flyttningen till landet, 
5) ett utomlands registrerat fordon förs in till landet för högst 30 dagar enbart för tävlingsändamål och därefter förs ut ur landet, 
6) ett fordon som inte registreras i Finland förses med förflyttningsskyltar och används enbart för tävlingsändamål under en sammanhängande tid av högst sju dagar, 
7) ett fordon försett med provnummerskyltar förflyttas, medan den som fått ett provnummerintyg eller hans eller hennes företrädare finns i fordonet, i ett syfte som direkt hänför sig till ett försök som gäller forskning eller produktutveckling i fråga om det fordon som tillhör den som erhållit provnummerintyg eller i fråga om dess anordningar, till provkörning av fordonet för att säkerställa att det fungerar tekniskt eller till kortvarig demonstration av fordonet i försäljningssyfte för en köpare som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland, eller till annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustande, export, reparation eller besiktning av fordonet, 
8) ett fordon som är avsett för försäljning i Finland och som har beviljats ett i fordonslagen avsett förflyttningstillstånd eller som är registrerat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet används i högst nio månaders tid för kortvarig provkörning eller demonstration i försäljningssyfte under högst tre dygn per kund i affärsverksamheten vid ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon, eller 
9) det har avtalats om frihet från bilskatt eller bil- och motorcykelskatt i ett sådant avtal med en annan stat som är förpliktande för Finland. 
I andra fall än de som avses i 1 mom. kan Skatteförvaltningen i enskilda fall godkänna kortvarig skattefri användning av ett fordon av orsaker som motsvarar de grunder som avses i 1 mom. samt enligt villkor och begränsningar som Skatteförvaltningen bestämmer. 
42 § 
Den skattefria användningens upphörande 
Den skattefria användningen upphör efter det att det föreskrivna eller av Skatteförvaltningen bestämda villkoret för skattefri användning av fordonet inte längre uppfylls eller maximitiden för skattefri användning löper ut. 
Om fordonet förs ut ur landet, flyttas till en plats som Skatteförvaltningen bestämmer eller förstörs på ett sätt som myndigheten bestämmer utan dröjsmål när tidsfristen löper ut eller villkoret inte längre uppfylls, uppkommer dock ingen skyldighet att betala skatt. 
Skyldighet att betala skatt uppkommer inte heller om användningen av fordonet efter det att maximitiden löpt ut eller villkoret inte längre uppfylls är tillfällig, grundar sig på ett misstag eller oöverstigligt hinder och den användning av fordonet som inte är skattefri ska anses obetydlig. 
43 § 
Den skattefria användningens upphörande på grund av överlåtelse 
Den skattefria användningen upphör, om fordonet säljs, hyrs ut eller överlåts på något annat sätt för annat än skattefri användning eller för att användas av någon annan än en sådan person som har rätt enligt denna lag att använda fordonet skattefritt. 
Om ett fordon överlåts på det sätt som avses i 1 mom., ska överlåtaren göra en anmälan om överlåtelsen till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om anmälan, tidpunkten för anmälan, de uppgifter som ska lämnas och förfarandet för anmälan. Skatteförvaltningen kan meddela föreskrifter som begränsar anmälningsskyldigheten när skyldigheten är uppenbart onödig. 
Ett fordon kan dock överlåtas i syfte att flytta det korta sträckor i Finland för service, reparation eller annan behandling eller i något annat motsvarande syfte, om den person som har rätt till skattefri användning tillfälligt inte själv kan köra fordonet. Ett fordon kan också överlåtas till ett försäkringsbolag på grund av att det skadats. Ett sådant fordon kan dock inte registreras eller tas i skattepliktigt bruk i Finland, om inte skatt betalas för fordonet. 
Om överlåtelsen enligt 1 mom. för annat än skattefri användning är tillfällig, grundar sig på ett misstag eller oöverstigligt hinder och den användning av fordonet som inte är skattefri ska anses obetydlig, upphör den skattefria användningen inte. 
7 kap. 
Myndigheter 
44 § 
Skattemyndigheter och övriga tillsynsmyndigheter 
Skattemyndigheter är Skatteförvaltningen och Transport- och kommunikationsverket. 
Skatteförvaltningen ansvarar för verkställandet av bilbeskattningen, skatteuppbörden, skattekontrollen och övriga myndighetsuppgifter enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
Transport- och kommunikationsverket ansvarar för de uppgifter som avses i 2 mom. efter registreringen av fordonet i de situationer som avses i 3 § 2 mom. och 3 mom. 1—3 punkten med undantag för ändringar i äganderätten till de fordon som avses i 24 §. 
Utöver skattemyndigheterna övervakar Tullen och polisen att skyldigheterna enligt bestämmelser och föreskrifter iakttas. 
45 § 
Bevakning av statens rätt 
Statens rätt bevakas vid den beskattning som hör till Skatteförvaltningens uppgifter av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och vid den beskattning som hör till Transport- och kommunikationsverkets uppgifter av Transport- och kommunikationsverkets skatteombud. 
Den statliga rättsbevakaren hörs och delges beslut så att rättsbevakaren ges tillfälle att ta del av beslutet och av de handlingar som ligger till grund för beslutet. 
8 kap. 
Registrerade bilskatteombud 
46 § 
Register över bilskatteombud 
Skatteförvaltningen för ett register över registrerade bilskatteombud (registret över bilskatteombud). Syftet med registret över bilskatteombud är att säkerställa ett effektivt beskattnings- och registreringsförfarande samt att säkerställa och övervaka de registrerade bilskatteombudens tillförlitlighet. 
Skatteförvaltningen kan på ansökan i registret anteckna den som i form av regelbunden affärsverksamhet bedriver eller sannolikt börjar bedriva import eller tillverkning av nya eller begagnade fordon som omfattas av lagens tillämpningsområde (registrerat bilskatteombud). 
I registret över bilskatteombud antecknas det registrerade bilskatteombudets namn, företags- och organisationsnummer och registeranteckningens giltighetstid. I registret över bilskatteombud antecknas dessutom uppgift om huruvida registreringen gäller nya eller begagnade fordon. 
47 § 
Förutsättningar för anteckning i registret 
I registret över bilskatteombud antecknas en sökande som 
1) inte väsentligt har försummat eller på de grunder som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) inte väsentligt kan antas försumma sina skyldigheter enligt 26 § 2 mom. i den lagen i fråga om beskattningen, 
2) har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, om sökanden är en fysisk person, och 
3) har ställt säkerhet enligt 51 §. 
48 § 
Ansökan och anteckning i registret 
Den som ansöker om registrering som bilskatteombud ska lämna de uppgifter och kontaktuppgifter som behövs för förandet av registret över bilskatteombud samt utredning om bedrivande av sådan verksamhet som avses i 46 § 2 mom. och om att de förutsättningar som avses i 47 § uppfylls. Ansökan ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan dock av särskilda skäl godkänna att ansökan görs på något annat sätt än elektroniskt. 
Skatteförvaltningen antecknar det registrerade bilskatteombudet i registret över bilskatteombud från och med det att registreringsbeslutet fattats. På sökandens begäran kan denne antecknas i registret som registrerat bilskatteombud också från och med en senare tidpunkt. 
Ett registrerat bilskatteombud ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen, om de uppgifter som lämnats i samband med registreringen ändras eller om den verksamhet som avses i 46 § 2 mom. upphör. Dessutom ska ett registrerat bilskatteombud på begäran av Skatteförvaltningen lämna de uppgifter och den utredning som avses i 1 mom. 
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om registreringsförfarandet. 
49 § 
Avregistrering 
Skatteförvaltningen avregistrerar ett registrerat bilskatteombud ur registret över bilskatteombud, om det registrerade bilskatteombudet begär det. Ett registrerat bilskatteombud avregistreras från och med det att beslutet i ärendet har fattats. 
Skatteförvaltningen kan på eget initiativ fatta beslut om avregistrering, om det registrerade bilskatteombudet inte längre bedriver verksamhet enligt 46 § 2 mom. eller uppfyller förutsättningarna i 47 § för anteckning i registret. Skatteförvaltningen ska före avregistreringen underrätta det registrerade bilskatteombudet om avregistreringen och bereda denne tillfälle att lägga fram utredning, om avregistreringen grundar sig på försummelser som avses i 47 § 1 mom. 1 punkten. 
50 § 
Beslut som gäller registrering 
Skatteförvaltningen ska meddela den som saken gäller ett beslut i ett ärende som gäller registrering. Bestämmelser om innehållet i beslutet finns i 67 §. 
51 § 
Säkerhet 
Skatteförvaltningen kan kräva att säkerhet ska ställas för betalning av bilskatten. Skatteförvaltningen bestämmer säkerhetens art och storlek. Vid prövning av säkerhetens storlek ska sökandens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och lönsamhet samt sökandens soliditet, likviditet och övriga ekonomiska förutsättningar att svara för skatterna beaktas. 
Skatteförvaltningen kan efter registreringen bestämma att säkerhet ska ställas, kräva ytterligare säkerhet eller frisläppa säkerhet, om det behövs på grund av förändringar i det registrerade bilskatteombudets verksamhet. Skatteförvaltningen ska då på det registrerade bilskatteombudets begäran meddela denne ett beslut som gäller säkerheten. Bestämmelser om innehållet i beslutet finns i 67 §. 
Efter avregistrering av bilskatteombud frisläpper Skatteförvaltningen utan dröjsmål säkerheten. Om ett registrerat bilskatteombud har haft eller fortfarande har obetald skatt eller om det finns kännedom om nya skatteförpliktelser som föranleds av verksamheten, ska dock endast den del av säkerheten frisläppas som inte har använts eller inte används för betalning av skatt. 
52 § 
Bevaringstid för uppgifter i registret över bilskatteombud 
Uppgifterna i registret över bilskatteombud bevaras i 12 år efter det att det registrerade bilskatteombudet har avregistrerats. Uppgifterna bevaras dock minst så länge det är möjligt att göra ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande. 
9 kap. 
Deklarations- och anmälningsskyldighet 
53 § 
Skyldighet att göra anmälan om ibruktagande av fordon 
Innan ett fordon tas i bruk ska den som tar i bruk fordonet göra en anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen (anmälan om ibruktagande). En anmälan om ibruktagande lämnas dock inte för ett fordon som tas i bruk efter registreringen. 
Anmälan om ibruktagande ska innehålla uppgifter om fordonet och om skattepliktigt ibruktagande av det. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas. 
Den av Skatteförvaltningen bestyrkta anmälan om ibruktagande ska medföras i fordonet när det används, om inte Skatteförvaltningen bestämmer något annat. Anmälan om ibruktagande ska på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten. 
54 § 
Skyldighet att lämna skattedeklaration 
Den skattskyldige ska för beskattningen lämna in en skattedeklaration. Om ett registrerat bilskatteombud är skyldigt att betala skatten, är det registrerade bilskatteombudet ansvarigt för att deklarera skatten i stället för den skattskyldige. 
Bilskattedeklarationen ska innehålla för verkställandet av beskattningen behövliga uppgifter om fordonet, den skattskyldige och andra omständigheter som inverkar på beskattningen. Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i skattedeklarationen. 
Till skattedeklarationen fogas inga verifikationer, om inte skattemyndigheten bestämmer något annat av orsaker som hänför sig till skattekontrollen. 
55 § 
Tidsfrist för skattedeklaration 
Skattskyldiga ska lämna in skattedeklaration innan fordonet antecknas i trafik- och transportregistret eller tas i bruk i Finland. Om en anmälan om ibruktagande i enlighet med 53 § har lämnats in för fordonet, ska skattedeklarationen lämnas in inom fem dagar från ibruktagandet. 
Registrerade bilskatteombud ska lämna in skattedeklaration för en bilskatteperiod på en kalendermånad för de nya fordon som har registrerats under perioden. Bilskattedeklaration ska också lämnas in för en bilskatteperiod då inga fordon registreras. Skattedeklaration ska lämnas in senast den tionde dagen i den månad som följer efter bilskatteperioden. Deklaration för sådana bilskatteperioder då inga fordon registreras får lämnas in på förhand för högst sex månader. 
Registrerade bilskatteombud ska lämna in skattedeklaration för begagnade fordon fordonsvis inom fem dagar från det att fordonet registrerats. 
Den som äger ett fordon när en i 3 § 2 och 3 mom. avsedd ändring av fordonets konstruktion, användningssyfte eller äganderätt görs, ska lämna in skattedeklaration inom en månad från det att ändringen gjordes. Om en ändring av äganderätten emellertid gäller ett fordon som avses i 24 §, ska försäljaren lämna in skattedeklaration till Skatteförvaltningen innan fordonet överlåts. 
Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om när skattedeklarationen ska lämnas in. 
56 § 
Återkallande av skattedeklaration 
En skattskyldig eller ett registrerat bilskatteombud kan även återkalla sin till Skatteförvaltningen inlämnade bilskattedeklaration, om fordonet inte har registrerats eller tagits i skattepliktigt bruk. Skattedeklarationen kan också återkallas av den som visar att han eller hon förvärvat äganderätt till ett sådant fordon som inte har registrerats eller tagits i bruk. Skattedeklarationen ska återkallas inom ett år från skattens förfallodag. 
Skatteförvaltningen kan fatta beslut om återkallande av skattedeklarationen på eget initiativ, om fordonet inte har registrerats eller tagits i bruk inom ett år från skattens förfallodag. 
Utskottet föreslår en strykning Den skattskyldige eller det registrerade bilskatteombudet påförs en försummelseavgift för återkallande av skattedeklarationen i de fall som avses i 1 och 2 mom.  Slut på strykningsförslagetOm beskattningen har verkställts redan innan skattedeklarationen återkallas, ska Skatteförvaltningen Utskottet föreslår en strykning dessutom  Slut på strykningsförslagetåterkalla beskattningen och tillståndet för registrering. 
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i samband med återkallandet, hur uppgifterna ska lämnas och i övrigt om förfarandet för lämnande av uppgifterna. 
57 § 
Skyldighet att göra en anmälan om skattefri användning 
Den som i landet för in ett fordon för skattefri användning eller här tar ett fordon i skattefri användning, är skyldig att göra en anmälan om skattefri användning till Skatteförvaltningen innan fordonet börjar användas skattefritt i Finland. 
Anmälan ska innehålla uppgifter om det fordon som används och grunden för skattefri användning samt andra uppgifter som inverkar på den skattefria användningen av fordonet. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas. 
Den av Skatteförvaltningen bestyrkta anmälan ska medföras när fordonet används och ska visas för tillsynsmyndigheten på dennes begäran. 
Anmälan om skattefri användning görs inte i fråga om sådan skattefri användning som avses i 34 §, om inte något annat föreskrivs i den paragrafen, och inte heller i fråga om sådan användning som avses i 36 eller 40 § eller 41 § 1 mom. 7 eller 9 punkten. I det fall som avses i 41 § 1 mom. 4 punkten görs anmälan endast till tullmyndigheten på ett finländskt gränsövergångsställe, när fordonet förs ut ur landet, och i det fall som avses i 41 § 1 mom. 6 punkten görs anmälan endast i fråga om första gången fordonet används skattefritt. 
58 § 
Sätt att lämna in deklarationer och anmälningar 
De anmälningar och deklarationer som avses i denna lag ska lämnas in till skattemyndigheten. 
De deklarationer, anmälningar och andra uppgifter för beskattningen som avses i denna lag ska lämnas in i den form som skattemyndigheten bestämmer. Registrerade bilskatteombud, samfund och samfällda förmåner ska lämna in deklarationer och anmälningar elektroniskt. Skattemyndigheten kan dock av särskilda skäl godkänna att en deklaration eller anmälan lämnas in på papper. 
Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om hur deklarationer och anmälningar ska lämnas in samt om deklarations- och anmälningsförfarandet i övrigt. 
59 § 
Ansvariga för fullgörande av deklarations- och anmälningsskyldigheten 
För fullgörande av deklarations- och anmälningsskyldigheten ansvarar ett samfunds styrelse eller förvaltning, en sammanslutnings delägare, en intressebevakare, en dödsbodelägare eller den som har boet i sin besittning samt för en utlännings eller ett utländskt samfunds räkning dennes ombud eller filialchef i Finland. 
60 § 
Tilläggsuppgifter och verifikationer 
Skattskyldiga och andra anmälningsskyldiga ska på uppmaning av skattemyndigheten utöver skattedeklarationen eller någon annan anmälan med samma skyldigheter dessutom lämna de kompletterande uppgifter och utredningar samt visa upp de verifikationer som kan behövas vid behandlingen av beskattningen av den skattskyldige eller den anmälningsskyldige eller vid behandling av ändringssökande som gäller denna beskattning. 
När den som använder ett fordon åberopar bestämmelserna om skattefri användning av fordonet, ska han eller hon till skattemyndigheterna ge in behövlig utredning om sin vanliga vistelseort. 
61 § 
Bokföringsskyldighet 
Utöver vad som föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997) ska den skattskyldige ordna sin bokföring så att de uppgifter som avses i 54 § fås ur den. 
62 § 
Skyldighet att föra anteckningar samt förvaring av verifikationer 
En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig ska med avseende på sin deklarationsskyldighet föra sådana anteckningar att de uppgifter som behövs vid beskattningen framgår tillräckligt specificerade av dem. 
Anteckningarna ska basera sig på verifikationer. Den skattskyldige ska bevara verifikationer som gäller uppgifter om fordonet i sex år från ingången av året efter skatteårets utgång. Verifikationer ska behandlas och förvaras så att innehållet utan svårigheter kan granskas och kontrolleras i läsbar form. 
Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om anteckningsskyldigheten och anteckningarna samt om begränsning av skyldigheten att bevara verifikationer när bevaringsskyldigheten är uppenbart onödig. 
63 § 
Körjournal 
Sådan huvudsaklig användning av ett fordon som avses i 25 § och sådan skattefri användning av ett fordon som avses i 39 § och 41 § 1 mom. 8 punkten ska verifieras genom körjournal. 
Av körjournalen ska framgå att de förutsättningar för frihet från bilskatt som anges i 25 § eller de förutsättningar för skattefri användning som anges i 39 § eller 41 § 1 mom. 8 punkten uppfylls. 
Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om skyldigheten att föra körjournal samt om uppgifterna i och förvaringen av körjournalen och skyldigheten att visa upp körjournalen. 
64 § 
Skattegranskning 
Den skattskyldige ska på uppmaning för skattemyndigheten för granskning visa upp sin bokföring och sina anteckningar samt allt det material och all den egendom som kan behövas vid behandlingen av den skattskyldiges beskattning eller av ändringssökande som gäller denna beskattning. 
I fråga om verifikationer och annat material som gäller bilskatt och som lagras elektroniskt utomlands ska uppgifterna vara fullständigt tillgängliga i realtid genom en datorförbindelse och uppgifterna ska kunna omvandlas till läsbar form. På uppmaning av skattemyndigheten ska en kopia av den tekniska upptagningen dessutom framställas för den person som utför granskningen, om detta behövs för att genomföra granskningen. 
Den skattskyldige ska ges förhandsmeddelande om platsen för skattegranskningen och om tidpunkten då den inleds, om inte särskilda omständigheter föranleder ett annorlunda förfarande. 
Företrädare för andra myndigheter kan bistå som sakkunniga vid skattegranskningen. 
Skattemyndigheten ska upprätta en skattegranskningsberättelse över skattegranskningen, om inte något annat följer av särskilda skäl. 
Närmare bestämmelser om förfarandet vid skattegranskningar samt om det material och den egendom som ska visas upp utfärdas genom förordning av statsrådet. 
10 kap. 
Verkställande och rättelse av beskattning 
Allmänna bestämmelser om förfarandet 
65 § 
Allmänna bestämmelser som ska iakttas vid beskattningen 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på beskattningsförfarandet vad som föreskrivs i de allmänna bestämmelserna om förfarandet vid beskattning i 26 § 1—4 och 6 mom. och 26 a och 26 c § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) eller med stöd av dem. 
Vad som föreskrivs om Skatteförvaltningen i lagen om beskattningsförfarande tillämpas även på Transport- och kommunikationsverket. Vad som föreskrivs om skattskyldiga i lagen om beskattningsförfarande tillämpas även på i denna lag avsedda registrerade bilskatteombud, sökande av återbäring och andra anmälnings- och uppgiftsskyldiga. 
Vad som föreskrivs om hörande i 26 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande tillämpas även på hörande i ärenden som gäller sådan annan anmälan samt följdändring som avses i denna lag, om hörandet är möjligt och om hörandet inte är uppenbart onödigt. 
66 § 
Tidpunkt för lämnande av deklaration, anmälan och andra uppgifter 
Deklaration, anmälan och andra uppgifter anses ha lämnats när de har kommit in till den behöriga skattemyndigheten. 
Bestämmelser om ankomsttidpunkten för uppgifter som lämnats in elektroniskt finns i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), och bestämmelser om ankomsttidpunkten för uppgifter som lämnats i pappersform finns i 18 § i förvaltningslagen (434/2003). 
67 § 
Innehållet i och motivering av beslut 
Av ett beslut ska framgå uppgifter som specificerar den skattskyldige eller sökanden, hur ärendet har avgjorts, den myndighet som fattat beslutet och myndighetens kontaktuppgifter samt anvisningar om hur ändring kan sökas i beslutet. 
Ett beslut ska motiveras, om avvikelse görs från deklarationen eller omprövningsbegäran, om ärendet inte avgörs i enlighet med ansökan eller om beskattningen ändras till den skattskyldiges nackdel. 
Om avvikelse görs från skattedeklarationen eller ärendet inte avgörs i enlighet med en ansökan som avses i 27 eller 29 §, behöver motiveringen inte finnas i beslutet, utan den ska finnas tillgänglig hos skattemyndigheten. Om bestämmelserna om beskattning enligt uppskattning, kringgående av skatt eller skatteförhöjning tillämpas vid avvikelse från skattedeklarationen, ska de bestämmelser som ligger till grund för beslutet antecknas i handlingarna. 
Beslutet behöver inte motiveras om motivering är uppenbart onödig. 
68 § 
Förstörda handlingar 
Om en skattedeklaration eller en annan handling som lämnats in till skattemyndigheten har förstörts, ska den lämnas in på nytt. 
Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om nytt fullgörande av deklarationsskyldigheten samt om påförande av skatt i det fallet att skattedeklarationen eller någon annan handling har förstörts. 
Verkställande av beskattning 
69 § 
Skatteår 
Skatteåret är det kalenderår under vilket skyldigheten att betala skatt har uppkommit. 
I ett i 27 eller 29 § avsett ärende som gäller skatteåterbäring är skatteåret det kalenderår under vilket Skatteförvaltningen har fattat beslut i ärendet. 
När Transport- och kommunikationsverket verkställer beskattningen är skatteåret det kalenderår under vilket Transport- och kommunikationsverket har fattat beslut i ärendet. 
70 § 
Verkställande av beskattning vid Skatteförvaltningen och Transport- och kommunikationsverket 
Skattemyndigheten verkställer beskattningen utifrån skattedeklarationen, uppgifter som erhållits från utomstående som är skyldiga att lämna uppgifter samt annan utredning som erhållits i saken. 
71 § 
Meddelande av beskattningsbeslut 
När skattemyndigheten har verkställt beskattningen, ska ett beskattningsbeslut sändas till den skattskyldige. 
72 § 
Minsta skatt som påförs 
Om beloppet av bilskatten är mindre än 10 euro, ska skatten inte påföras. 
73 § 
Kompletterande beskattningsbeslut 
Om den skattskyldige genom begäran om omprövning meddelar en sådan i 54 § avsedd uppgift som inverkar på beskattningen och som den skattskyldige inte tidigare har meddelat eller som beskattningsbeslutet inte annars har grundat sig på, verkställer Skatteförvaltningen beskattningen till denna del och fattar ett kompletterande beskattningsbeslut i ärendet. Kompletterande beskattningsbeslut fattas i övrigt med beaktande av vad som i 79 och 80 § och 89 § 2 mom. föreskrivs om rättelse av beskattningen. Det fattas inget beslut om avvisande av begäran om omprövning. 
Om ett ärende hör till samma helhet som en sådan begäran om omprövning som samtidigt är anhängig eller om det av någon annan motsvarande orsak är motiverat att avgöra ärendena gemensamt, kan ärendet avgöras i ett förfarande för begäran om omprövning. Den skattskyldige ska då underrättas om att ärendet behandlas i ett förfarande för begäran om omprövning. 
När Skatteförvaltningen behandlar ett ärende som gäller kompletterande beskattningsbeslut kan Skatteförvaltningen förbjuda att en fordran verkställs eller bestämma att verkställigheten ska avbrytas. På förfarandet tillämpas vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) föreskrivs om avbrytande av verkställighet med anledning av begäran om omprövning som gäller beskattning. På Skatteförvaltningen tillämpas då vad som i den lagen föreskrivs om besvärsmyndigheten. 
Ett ärende som gäller kompletterande beskattningsbeslut ska behandlas utan obefogat dröjsmål. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas och i övrigt om förfarandet för lämnande av uppgifterna. 
Ändring i kompletterande beskattningsbeslut söks genom begäran om omprövning hos skatterättelsenämnden. 
74 § 
Förhandsavgörande 
Skattemyndigheten kan på ansökan meddela förhandsavgörande om hur denna lag ska tillämpas på beskattningen av sökandens fordon. I ansökan ska det specificeras i vilken fråga förhandsavgörande söks och läggas fram den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. 
Förhandsavgörande ges för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter det år då avgörandet meddelades. Ett förhandsavgörande som har vunnit laga kraft ska, på yrkande av den som fått avgörandet, iakttas med bindande verkan under den tid för vilken det har meddelats. 
Ärenden som gäller förhandsavgörande ska i Skatteförvaltningen, Transport- och kommunikationsverket, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen behandlas skyndsamt. 
75 § 
Beskattning enligt uppskattning 
Beskattningen ska verkställas enligt uppskattning, om skattedeklaration inte har lämnats in eller om deklarationen inte ens korrigerad kan läggas till grund för beskattningen. 
Innan beskattningen verkställs enligt uppskattning ska skattemyndigheten sända en uppmaning att lämna in en skattedeklaration eller lägga fram en utredning. Uppmaningen ska innehålla uppgift om det uppskattade skattebeloppet. När skatten uppskattas ska uppgifter om fordonet eller bilskatteperioden, den skattskyldiges verksamhet eller andra motsvarande tillgängliga uppgifter beaktas. 
76 § 
Kringgående av skatt 
Om ett förhållande eller en åtgärd har getts en rättslig form som inte svarar mot sakens egentliga natur eller syfte, ska beskattningen verkställas som om den riktiga formen hade iakttagits. 
Om det är uppenbart att ett förfarande enligt 1 mom. ska iakttas när beskattningen verkställs, ska vid verkställandet av beskattningen alla omständigheter som kan påverka sakens bedömning prövas omsorgsfullt samt den skattskyldige ges tillfälle att lägga fram en utredning om de konstaterade sakförhållandena. Om den skattskyldige inte lägger fram en utredning om att den rättsliga form som har getts ett förhållande eller en åtgärd som inverkar på beskattningen motsvarar sakens egentliga natur eller syfte eller att någon annan åtgärd inte vidtagits i uppenbart syfte att uppnå befrielse från skatt, ska vid verkställandet av beskattningen förfaras på det sätt som anges i 1 mom. 
Om det anses att ett fordon för undgående av skatt har byggts eller ändrats så att det till sin konstruktion och sina egenskaper avviker från de normala egenskaperna hos fordon i kategorin i fråga, kan skatt uppbäras för fordonet enligt den fordonsgrupp eller fordonskategori som fordonet eller användningen av det i verkligheten bör anses motsvara, även om fordonet enligt klassificeringen eller bestämmelserna i denna lag skulle vara skattefritt eller berättigat till en lägre skattesats. 
Registrering av fordon i trafik- och transportregistret 
77 § 
Registreringstillstånd 
Skatteförvaltningen beviljar den personuppgiftsansvarige för trafik- och transportregistret tillstånd att registrera ett fordon (registreringstillstånd), när den skatt som har debiterats för fordonet har betalats. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om uppgifterna i registreringstillståndet och om förfarandet för lämnande av uppgifterna. 
Om ett registrerat bilskatteombud är skyldigt att betala skatten, får fordonet antecknas i trafik- och transportregistret utan Skatteförvaltningens registreringstillstånd. I annat fall får ett fordon inte antecknas i trafik- och transportregistret, om inte Skatteförvaltningen har beviljat tillstånd för första registrering. Skatteförvaltningen får meddela föreskrifter som begränsar förbudet mot anteckning i registret, om tillståndet är uppenbart onödigt med tanke på skattekontrollen. 
Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om registreringstillstånd tillämpas inte på fordon som ska registreras i trafik- och transportregistret enligt en landskapslag för Åland. 
78 § 
Förhindrande av användning av fordon 
Om bilskattedeklaration inte lämnats in eller anmälan om ändring av konstruktionen eller om någon annan omständighet som inverkar på beskattningen inte gjorts för ett fordon som antecknats i registret eller är i skattepliktigt bruk, kan skattemyndigheten bestämma att användningen av fordonet genast ska förhindras. Om deklarations- eller anmälningsskyldigheten har försummats, kan Tullen eller polisen förhindra att fordonet används och omhänderta registreringsskyltarna och registreringsintyget till dess att skyldigheten har fullgjorts eller skatten debiterats. 
Användningen av fordonet kan förhindras också i sådana fall där fordonet har övergått till en annan ägare eller innehavare. Om en senare ägare betalar skatten, kan användning av fordonet åter tillåtas. 
Skattemyndigheten kan tillåta att fordonet används fram till förfallodagen för skatten. 
Rättelse av beskattningen 
79 § 
Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel 
Om beskattningen innehåller ett fel till följd av vilket den skattskyldige har påförts skatt till ett för högt belopp eller det till den skattskyldige betalats tillbaka skatt till ett för litet belopp, rättar skattemyndigheten beskattningen till den skattskyldiges fördel. 
Om skattemyndigheten i ett ärende som hänför sig till dess kontrollverksamhet enligt 83—85 § upptäcker ett fel till den skattskyldiges nackdel, rättar skattemyndigheten beskattningen till den skattskyldiges fördel. 
Beskattningen rättas dock inte om ärendet har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. 
80 § 
Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel 
Om skatten helt eller delvis inte blivit påförd eller om den har betalats tillbaka till ett för stort belopp, rättar skattemyndigheten beskattningen till den skattskyldiges nackdel. 
Beskattningen rättas inte om skattemyndigheten har utrett och uttryckligen avgjort ärendet. Beskattningen kan dock rättas, om avgörandet i ärendet har baserat sig på felaktig eller bristfällig utredning eller det i ärendet har framkommit sådan ny utredning som kunde ha inverkat på avgörandet i ärendet. Även ett skrivfel, ett räknefel eller något annat därmed jämförbart fel kan rättas. 
Beskattningen rättas inte om ärendet har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. 
81 § 
Avstående från rättelse av beskattningen 
Skattemyndigheten behöver inte verkställa rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel, om den skatt som inte påförts ska anses vara ringa och uppnående av en jämlik beskattning eller arten av den skattskyldiges försummelser eller det att försummelserna upprepats inte kräver det. 
Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om när den skatt som inte påförts ska anses vara ringa på det sätt som avses i 1 mom. 
Tidsfrist för verkställande och rättelse av beskattningen 
82 § 
Tidsfrist för verkställande och rättelse av beskattningen 
Beskattningen ska verkställas eller rättas till den skattskyldiges fördel eller nackdel inom tre år från ingången av året efter skatteårets utgång. 
Transport- och kommunikationsverket ska med avvikelse från 1 mom. verkställa beskattningen inom tre år från utgången av det kalenderår då skattemyndigheten fick kännedom om ändringen av fordonets konstruktion, användningssyfte eller äganderätt eller om att fordonet börjat omfattats av lagens tillämpningsområde. 
83 § 
Fortsatt tidsfrist för verkställande och rättelse av beskattningen 
Skattemyndigheten kan låta tidsfristen enligt 82 § för verkställande av beskattningen eller rättelse till den skattskyldiges nackdel omfatta ytterligare ett år, om 
1) en kontrollåtgärd har inletts exceptionellt sent på grund av uppgifter som lämnats av en annan myndighet eller fåtts någon annanstans ifrån eller om åtgärden kräver myndighetssamarbete, eller 
2) den skattskyldige har lämnat en anmälan eller annan utredning som gäller saken exceptionellt sent, eller den skattskyldige som är föremål för kontrollåtgärden avsevärt försvårar utförandet av kontrollåtgärden. 
Beslutet om fortsatt tidsfrist ska fattas innan tidsfristen enligt 82 § löper ut och delges på det sätt som föreskrivs i 26 c § i lagen om beskattningsförfarande. Om skattemyndigheten har fått de uppgifter som avses i 1 mom.1 punkten eller den anmälan eller annan utredning som avses i 2 punkten innan tidsfristen enligt 82 § löper ut, kan beslutet dock fattas inom 60 dagar från det att uppgifterna, anmälan eller annan utredning har erhållits. 
Ändring i ett beslut som avses i 2 mom. får inte sökas separat. 
84 § 
Förlängd tidsfrist för verkställande och rättelse av beskattningen 
Skattemyndigheten kan oberoende av tidsfristen enligt 82 § inom sex år från ingången av året efter skatteårets utgång 
1) verkställa beskattningen eller rätta beskattningen till den skattskyldiges nackdel till den del verkställandet eller rättelsen av beskattningen baserar sig på sådana uppgifter som inverkar på den skattskyldiges beskattning och som har erhållits vid annat internationellt utbyte av information än automatiskt utbyte av information, eller 
2) verkställa beskattningen, om ett sådant fordon finns i trafik- och transportregistret eller är i bruk för vilket bilskattedeklaration inte har lämnats in. 
85 § 
Verkställande och rättelse av beskattningen till följd av brott 
Skattemyndigheten kan verkställa beskattningen eller rätta beskattningen till den skattskyldiges nackdel oberoende av tidsfristen enligt 82 § inom ett år från utgången av det kalenderår under vilket åklagaren har väckt åtal i ett brottmål som avses i 29 kap.1—3 § i strafflagen (39/1889). 
Skattemyndigheten rättar ett beslut som avses i 1 mom. till den del åklagaren har återkallat åtalet eller åtalet har förkastats genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft eller avvisats utan prövning. Vid förfarandet iakttas vad som i 79 § föreskrivs om rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel. 
Verkställande och rättelse av beskattningen till följd av brott kan riktas mot en juridisk person, om en fysisk person som handlat för den juridiska personens räkning åtalas för ett brott som avses i 1 mom. 
86 § 
Särskilda bestämmelser om verkställande och rättelse av beskattningen 
Beskattningen anses ha blivit verkställd och en rättelse gjord inom föreskriven tid, om skattemyndighetens beslut har fattats före utgången av de tidsfrister som föreskrivs i denna lag. 
11 kap. 
Betalning av skatt och skatteuppbörd 
87 § 
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd 
På skatteuppbörd och indrivning tillämpas lagen om skatteuppbörd (11/2018), om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
Vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om Skatteförvaltningen tillämpas även på Transport- och kommunikationsverket till den del det är fråga om skatteuppbörd och indrivning som utförs av verket, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Vad som i 35 och 49 § i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillämpas även på Transport- och kommunikationsverket till den del det är fråga om skatteuppbörd och indrivning som utförs av verket. 
Vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om återbäring och skattskyldiga som mottagare av återbäring tillämpas även på återbäring som grundar sig på ansökan samt på den som ansöker om sådan återbäring. 
Vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om skattskyldiga tillämpas även på ett registrerat bilskatteombud när det registrerade bilskatteombudet är skyldigt att betala bilskatt i stället för den skattskyldige. 
88 § 
Särskilda bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets skatteuppbörd 
På skatteuppbörd och indrivning som utförs av Transport- och kommunikationsverket tillämpas inte 16 och 17 §, 27 § 1 mom., 28, 30 och 36 §, 42 § 2 mom., 54, 60—64 och 70 §, 71 § 3—7 mom., 75 § 1 mom. och inte 11 kap. i lagen om skatteuppbörd. 
Utöver vad som föreskrivs i 11 § i lagen om skatteuppbörd, ska vid betalning av bilskatt som fastställs av Transport- och kommunikationsverket användas de uppgifter som Transport- och kommunikationsverket bestämmer att ska lämnas i samband med betalningen. 
Utskottet föreslår en ändring När Transport- och kommunikationsverket beviljar befrielse från bilskatt med stöd av 47 § i lagen om skatteuppbörd kan det ställa sådana villkor som gör det möjligt att övervaka att förutsättningarna för befrielsen är uppfyllda Slut på ändringsförslaget
Med avvikelse från användningsordningen enligt 6 § i lagen om skatteuppbörd ska en betalning eller återbäring av bilskatt som fastställts av Transport- och kommunikationsverket användas till betalning av bilskatt som fastställts av Transport- och kommunikationsverket. Därefter kan en betalning eller återbäring i första hand användas till betalning av Transport- och kommunikationsverkets andra skattefordringar och i andra hand till betalning av statens andra skattefordringar. 
Ändring i beslut om skatteuppbörd och indrivning som fattats av Transport- och kommunikationsverket får sökas i enlighet med bestämmelserna om ändringssökande i denna lag. 
89 § 
Dröjsmålsränta i vissa situationer 
Om det inte har lämnats någon bilskattedeklaration för fordonet och fordonet har antecknats i trafik- och transportregistret eller tagits i bruk i Finland, eller om bilskattedeklarationen har lämnats in efter utsatt tid och påförandet av skatten därför har fördröjts, ska det vid verkställandet av beskattningen även påföras dröjsmålsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). När Transport- och kommunikationsverket verkställer beskattningen beräknas dröjsmålsräntan dock från den tidpunkt då ändringen av skattegrunden kom till skattemyndighetens kännedom. 
Om bilskatten helt eller delvis inte blivit påförd eller om den har betalats tillbaka till ett för stort belopp på grund av att den skattskyldige har lämnat en bristfällig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration eller annan uppgift eller handling, ska det vid verkställandet eller rättelsen av beskattningen även påföras dröjsmålsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta. 
90 § 
Användningsförbud 
Om skatten inte har betalats på förfallodagen, kan skattemyndigheten bestämma att fordonet inte får användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i trafik i sådana fall då det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten. Skattemyndigheten kan begära handräckning av Tullen och polisen för hindrande av att fordonet används. Tillsynsmyndigheten får omhänderta registreringsskyltarna och registreringsintyget för ett fordon som belagts med användningsförbud. Med skriftligt tillstånd av tillsynsmyndigheten får fordonet dock transporteras till ett i tillståndet bestämt ställe för förvaring. 
Förbudet att använda fordonet upphör när den skatt som påförts för fordonet har betalats. Förbudet att använda fordonet upphör dock inte även om skatten inte längre kan drivas in på grund av att de föreskrivna tidsfristerna löpt ut. 
Om användningen av ett fordon har förbjudits med stöd av denna lag, kan skattemyndigheten på ansökan upphäva användningsförbudet för viss tid eller permanent, om det finns särskilda skäl att upphäva användningsförbudet. Skattemyndigheten kan ställa villkor för upphävandet av användningsförbudet. Ansökan om upphävande av användningsförbudet kan göras av fordonets ägare eller innehavare. Ändring får inte sökas i ett beslut om upphävande av användningsförbud. 
91 § 
Krediteringsränta 
På skatt som ska betalas tillbaka till följd av en ändring i beskattningen eller en ansökan om återbäring betalas krediteringsränta enligt lagen om skatteuppbörd. 
På återbäring vid utförsel enligt 29 § betalas ränta, om sökanden visar att fordonet har förts in till Finland för tidsbunden användning och användningstiden har bestämts innan fordonet förts in. Ränta betalas högst för den användningstid som bestämts på förhand. Ränta betalas dock inte om den sökande har beviljats avdrag enligt 31 §. Räntan beräknas som en årlig ränta och är den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga. 
12 kap. 
Påföljdsavgifter 
92 § 
Skatteförhöjning 
Skattemyndigheten påför den skattskyldige skatteförhöjning, om en skattedeklaration eller en annan föreskriven uppgift, handling eller utredning är bristfällig eller felaktig eller över huvud taget inte har lämnats in. 
Skatteförhöjning påförs dock inte om den skattskyldige har underlåtit att lämna en uppgift som är till fördel för den skattskyldige vid beskattningen, om inte det är fråga om ett fall som avses i 93 § 2 mom. 
Skatteförhöjning påförs inte om försummelsen är ringa, om det finns ett giltigt skäl till försummelsen eller om påförande av skatteförhöjning i de fall som avses i 93 § 4 mom. skulle vara oskäligt med hänsyn till omständigheterna. 
93 § 
Skatteförhöjningens storlek 
Skatteförhöjningen är 10 procent av det ökade skattebeloppet. 
Skatteförhöjningen är dock minst 15 procent och högst 50 procent av det ökade skattebeloppet, om 
1) en försummelse som avses i 92 § är återkommande, eller 
2) den skattskyldiges agerande tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som gäller beskattningen. 
Vid beskattning enligt uppskattning är skatteförhöjningen 25 procent av det ökade skattebeloppet. 
Om ett ärende enligt vad som föreskrivs i 26 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande lämnar rum för tolkning eller är oklart eller om i 1 mom. i denna paragraf avsedd skatteförhöjning är oskälig av någon annan särskild orsak, är skatteförhöjningen 5 procent av det ökade skattebeloppet. 
Skatteförhöjningen är 2 procent av det ökade skattebeloppet, om den skattskyldige på eget initiativ yrkar att ett fel ska korrigeras efter att beskattningsbeslutet har fattats och den skattskyldige har uppfyllt sin utredningsskyldighet. 
Skatteförhöjningen är dock alltid minst 75 euro. Skatteförhöjningen för en bilskatteperiod är dock minst 300 euro. 
94 § 
Förseningsavgift 
I stället för skatteförhöjning påför skattemyndigheten den skattskyldige en förseningsavgift, om den skattskyldige lämnar in en skattedeklaration eller på eget initiativ rättar till en annan försummelse enligt 92 § innan beskattningsbeslutet fattats. Förseningsavgift påförs dock inte i stället för skatteförhöjning, om den skattskyldige har tagit fordonet i skattepliktigt bruk före anmälan om ibruktagande. 
Förseningsavgift påförs inte om den skattskyldige har underlåtit att lämna en uppgift som är till fördel för den skattskyldige vid beskattningen, om inte det är fråga om ett fall som avses i 93 § 2 mom. Förseningsavgift påförs inte heller om inlämnandet av skattedeklarationen har försenats på grund av hinder som är oberoende av den skattskyldige, försummelsen är ringa eller om det finns ett giltigt skäl eller något annat särskilt skäl till försummelsen. 
För försening med en skattedeklaration påförs en förseningsavgift på 50 euro. För försening med skattedeklarationen för en bilskatteperiod påförs dock en förseningsavgift på 200 euro. 
Den skattskyldige ska ges tillfälle att lämna utredning innan förseningsavgiften påförs, om det är behövligt av särskilda skäl. 
Förseningsavgiften är inte en avdragbar utgift i inkomstbeskattningen. 
95 § 
Försummelseavgift 
Skattemyndigheten påför en försummelseavgift på högst 2 000 euro, om någon 
Utskottet föreslår en strykning 1) återkallar skattedeklaration i enlighet med 56 § 1 mom. eller om Skatteförvaltningen återkallar någons skattedeklaration i enlighet med 56 § 2 mom., Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 Slut på ändringsförslaget) försummar anmälningsskyldigheten enligt 32 § 1 mom., 43 § 2 mom., 53 § eller 57 §, 
Utskottet föreslår en ändring 2 Slut på ändringsförslaget) försummar den i 60 § avsedda utredningsskyldigheten i fråga om den anmälningsskyldighet som avses i 32 § 1 mom., 43 § 2 mom., 53 § eller 57 §, eller 
Utskottet föreslår en ändring 3 Slut på ändringsförslaget) försummar kontrollskyldigheten enligt 116 §. 
Skattemyndigheten påför en försummelseavgift på högst 5 000 euro om någon trots uppmaning av skattemyndigheten försummar 
1) den i 48 § avsedda underrättelseskyldigheten eller uppgiftsskyldigheten som gäller vid registrering, 
2) bokföringsskyldigheten enligt 61 § i fråga om beskattningen, anteckningsskyldigheten enligt 62 § i fråga om beskattningen eller skyldigheten enligt 63 § att föra körjournal. 
Försummelseavgift påförs inte, om försummelsen är ringa eller om det finns ett giltigt skäl Utskottet föreslår en ändring eller något annat särskilt skäl  Slut på ändringsförslagettill försummelsen. 
Försummelseavgiften är inte en avdragbar utgift i inkomstbeskattningen. 
13 kap. 
Ändringssökande 
96 § 
Rätt att söka ändring 
Ändring i beskattningen får sökas av den skattskyldige och av den som annars är ansvarig för betalningen av skatten. Om ett registrerat bilskatteombud enligt 7 § är skyldigt att betala bilskatt, har det registrerade bilskatteombudet dock rätt att söka ändring. 
Ändring i andra beslut än beskattningsbeslut får sökas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Ändring i ett beslut om skatteåterbäring får sökas av den som ansökt om återbäring. 
Rätt att söka ändring på statens vägnar har en statlig rättsbevakare. 
97 § 
Begäran om omprövning 
Ändring i Skatteförvaltningens beslut söks genom en skriftlig begäran om omprövning hos skatterättelsenämnden och ändring i Transport- och kommunikationsverkets beslut söks genom en skriftlig begäran om omprövning hos Transport- och kommunikationsverket. Omprövning får inte begäras om ärendet har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. 
Fordonets ägare eller vid köp på avbetalning fordonets innehavare får inte begära omprövning i fråga om nedsatt skatt enligt 11 § eller skattefrihet enligt 23—25 §. 
Begäran om omprövning ska lämnas till skattemyndigheten inom föreskriven tid. 
En begäran om omprövning ska behandlas utan obefogat dröjsmål. 
98 § 
Tidsfrist för begäran om omprövning 
Omprövning av beskattningsbeslut och beslut om skatteåterbäring ska begäras inom tre år från ingången av året efter skatteårets utgång. Omprövning får dock alltid begäras inom 60 dagar från den dag då den som har rätt att söka ändring fick del av beslutet. 
Omprövning av andra beslut än de som avses i 1 mom. ska begäras inom 60 dagar från det att ändringssökanden har fått del av skattemyndighetens beslut, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
För den statliga rättsbevakaren är tiden för begäran om omprövning 60 dagar från det att beslutet fattades. 
99 § 
Omprövningsmyndighet 
Skatterättelsenämnden avgör en begäran om omprövning som gäller Skatteförvaltningens beslut. Skatteförvaltningen kan emellertid avgöra en begäran om omprövning till den del begäran godkänns, om den som söker ändring är någon annan än Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. 
Om beskattningen av en skattskyldig har verkställts enligt uppskattning och den skattskyldige söker ändring i beskattningen genom att lämna in en skattedeklaration efter det att beskattningsbeslutet har fattats, kan Skatteförvaltningen upphäva beskattningen och verkställa den på nytt. 
Transport- och kommunikationsverket avgör en begäran om omprövning som gäller Transport- och kommunikationsverkets beslut. 
100 § 
Sökande av ändring i ett förhandsavgörande 
Den som ansöker om ett förhandsavgörande samt den statliga rättsbevakaren får söka ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen. I ett beslut genom vilket det bestämts att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär. 
Besvär anförs hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets sökandens hemkommun eller hemvist eller hemort hörde när beslutet fattades. Om ingen förvaltningsdomstol är behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Vid sökande av ändring iakttas 102 §. 
Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. För den statliga rättsbevakaren räknas besvärstiden från det att beslutet fattades. 
101 § 
Besvär hos förvaltningsdomstolen 
Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvär anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den som har rätt att söka ändring hade sin hemkommun eller hemvist eller hemort när skattemyndighetens beslut fattades. Om beslutet gäller flera skattskyldiga eller ingen förvaltningsdomstol är behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den statliga rättsbevakaren räknas besvärstiden från det att beslutet fattades. 
102 § 
Hörande av den statliga rättsbevakaren och den skattskyldige i samband med behandlingen av besvär 
Förvaltningsdomstolen ska ge en sådan statlig rättsbevakare som avses i 45 § tillfälle att avge bemötande på den skattskyldiges besvär och den skattskyldige tillfälle att avge bemötande på den i 45 § avsedda statliga rättsbevakarens besvär samt vid behov ge den ändringssökande tillfälle att avge genmäle. 
Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, får förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att höra den statliga rättsbevakaren, om skattebeloppet med anledning av den skattskyldiges yrkande kan ändras med högst 6 000 euro och ärendet varken lämnar rum för tolkning eller är oklart. 
103 § 
Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 
Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. I fråga om förvaltningsdomstolens beslut som gäller förhandsavgörande är besvärstiden dock 30 dagar från delfåendet. 
104 § 
Prejudikatbesvär hos högsta förvaltningsdomstolen 
Den som har rätt att söka ändring samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av skatterättelsenämnden hos högsta förvaltningsdomstolen i stället för hos förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar tillstånd för prejudikatbesvär. Vid ändringssökandet iakttas då vad som föreskrivs i 71 a—71 d § i lagen om beskattningsförfarande. 
105 § 
Besvärsanvisning som ska fogas till skatterättelsenämndens beslut 
Till skatterättelsenämndens beslut ska fogas besvärsanvisning enligt 47 § i förvaltningslagen, av vilken framgår hur den som är missnöjd med avgörandet ska förfara för att få ärendet prövat av förvaltningsdomstolen eller söka ändring genom prejudikatbesvär enligt 104 § i denna lag. I besvärsanvisningen ska också förfarandet i ett ärende som gäller tillstånd för prejudikatbesvär beskrivas i huvuddrag. 
106 § 
Fastställelse av ändringsgrund 
På fastställelse av ändringsgrunden tillämpas 73 § i lagen om beskattningsförfarande. 
107 § 
Omröstning 
Om ett ärende avgörs av skatterättelsenämnden, förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen genom omröstning, gäller såsom beslut den åsikt som flertalet ska anses ha omfattat. Vid lika röstetal avgör den åsikt som är fördelaktigare för den skattskyldige eller, om denna grund inte kan tillämpas, den åsikt som ordföranden har omfattat. 
108 § 
Följdändring 
Om beskattningen har ändrats på ett sätt som inverkar på beskattningen för en annan bilskatteperiod, ett annat fordon eller på en annan skattskyldigs beskattning, ändrar skattemyndigheten också beskattningen för den sistnämnda bilskatteperioden, det sistnämnda fordonet eller den sistnämnde skattskyldige på ett sätt som motsvarar ändringen. 
En följdändring behöver inte göras om ändringen av särskilda skäl är oskälig. 
109 § 
Särskilda bestämmelser om ändringssökande och om ändringar med anledning av ändringssökande 
Den skattskyldig eller någon annan som ansvarar för skatten är trots ändringssökande skyldig att betala skatten, dröjsmålspåföljden och andra påföljder. 
Om skatt till följd av ett beslut med anledning av ändringssökande ska avlyftas eller sänkas, ändrar skattemyndigheten beskattningen och betalar tillbaka den överbetalda skatten jämte räntepåföljder. 
Om någon till följd av beslut med anledning av ändringssökande ska förklaras skattskyldig eller om skatten ska höjas, ändrar skattemyndigheten beskattningen och uppbär den obetalda skatten jämte räntepåföljder. Om beloppet av den skatt som påförs till följd av en ändring i beskattningen är mindre än tio euro ska, skatten inte påföras. 
110 § 
Genomförande av ändringar 
Beskattning som ska verkställas på nytt på grund av ett beslut av den myndighet hos vilken ändring sökts eller av skattemyndigheten samt följdändringar och andra ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande ska genomföras med iakttagande av vad som i 79 och 80 § föreskrivs om rättelse av beskattningen. Ändring i besluten söks med iakttagande av vad som föreskrivs om sökande av ändring i beslut som gäller rättelse av beskattningen. 
Skattemyndigheten ska på eget initiativ bestämma att verkställigheten av en fordran ska avbrytas till den del som den myndighet hos vilken ändring sökts har upphävt beskattningsbeslutet och återförvisat ärendet till skattemyndigheten för ny behandling, om inte något annat följer av särskilda skäl. Förordnande om avbrott ska utfärdas utan dröjsmål efter det att beslutet av den myndighet hos vilken ändring sökts har delgetts skattemyndigheten. På förordnande om avbrott tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter. 
Sådana ändringar i beskattningen som avses i denna paragraf kan göras också då det saknas förutsättningar för rättelse av beskattningen. 
111 § 
Grundbesvär 
På ärenden som avses i denna lag tillämpas inte bestämmelserna om grundbesvär i lagen om verkställighet av skatter och avgifter. 
112 § 
Rättegångskostnader 
På ersättning för rättegångskostnader tillämpas 10 kap. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
14 kap. 
Lämnande av uppgifter 
113 § 
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter 
Importören eller tillverkaren ska lämna Skatteförvaltningen uppgifter genom vilka importören, tillverkaren eller dennes representant anmäler nya fordon för allmän försäljning i Finland. Uppgifterna ska lämnas enligt den fordonsmodell enligt vilken fordonet specificeras och allmänt marknadsförs. Uppgifter ska lämnas när försäljningen eller marknadsföringen av en fordonsmodell inleds och när det allmänna begärda priset för en fordonsmodell ändras. Den uppgiftsskyldige som avses ovan ska dessutom underrätta Skatteförvaltningen när fordonsmodellen inte längre finns till försäljning. Importören och tillverkaren ska bevara de uppgifter som avses i detta moment i minst sex år från utgången av det skatteår under vilket det nya fordonet anmäldes för försäljning i Finland. På förvaring av de uppgifter som avses i detta moment tillämpas vad som föreskrivs om förvaring av verifikationer i bokföringslagen. 
Samfund, samfällda förmåner och näringsidkare som affärsmässigt i elektronisk form publicerar annonser om försäljning av fordon ska lämna Skatteförvaltningen uppgifter om de försäljningsannonser om begagnade fordon som de publicerat. 
Den som utför registrering av fordon, besiktningsförrättaren, Tullen och polisen ska, om det i registret eller i användning upptäcks ett fordon för vilket skatt uppenbarligen inte har betalats eller som i fråga om konstruktion, användningssyfte eller äganderätt har ändrats så att skatt eventuellt ska betalas för fordonet, anmäla detta till skattemyndigheten. Om polisen eller Tullen förhindrar användningen av ett fordon med stöd av 78 eller 90 §, ska denna underrätta skattemyndigheten om att användningen förhindrats. 
På myndighetens allmänna skyldighet att lämna uppgifter tillämpas dessutom 18 § i lagen om beskattningsförfarande. Vad som föreskrivs om Skatteförvaltningen i 18 § i lagen om beskattningsförfarande tillämpas även på Transport- och kommunikationsverket. 
Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas, tidpunkten då uppgifterna ska lämnas, sättet på vilket de ska lämnas samt om bevaringstiden och förvaringssättet för uppgifterna. Skattemyndigheten kan begränsa skyldigheten att lämna uppgifter i situationer som har ringa betydelse med tanke på skattekontrollen. 
114 § 
Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter 
Var och en ska på uppmaning av skattemyndigheten på basis av namn, bankkontonummer, kontotransaktion eller någon annan motsvarande identifikation lämna sådana uppgifter Utskottet föreslår en ändring om ett fordon, om köp, försäljning, användning eller konstruktionsändring av ett fordon och om fordonets användare, innehavare eller ägare samt andra motsvarande uppgifter om fordonet  Slut på ändringsförslagetsom han eller hon förfogar över eller känner till och som Utskottet föreslår en strykning kan  Slut på strykningsförslagetbehövUtskottet föreslår en strykning a Slut på strykningsförslagets för behandlingen av ett ärende som gäller någon annans beskattning eller ändringssökande, om inte innehavaren av uppgifterna enligt lag har rätt att vägra vittna i ärendet. Ingen får dock vägra lämna sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen. 
Näringsidkare ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna uppgifter om inköp av, försäljningsannonser om, begärda priser för och eventuell återförsäljning av fordon. 
Tullen ska Utskottet föreslår en ändring för verkställandet av bilbeskattning, tillståndsprövning och skattekontroll eller för utförandet av andra sådana uppgifter i anslutning till bilbeskattningen som omfattas av skattemyndighetens behörighet  Slut på ändringsförslagetpå uppmaning av skattemyndigheten lämna behövliga uppgifter om ett fordon och iakttagelser i samband med övervakningenUtskottet föreslår en ändring , såsom uppgifter om användningen av fordonet och om användaren, Slut på ändringsförslaget samt andra upplysningar som inverkar på beskattningen inbegripet uppgifter som specificerar den skattskyldige och den skattskyldiges kontaktuppgifterUtskottet föreslår en strykning , om de kan behövas för verkställandet av bilbeskattning, för tillståndsprövning, för skattekontroll eller för utförandet av andra sådana uppgifter i anslutning till bilbeskattningen som omfattas av skattemyndighetens behörighet Slut på strykningsförslaget
På myndighetens särskilda skyldighet att lämna uppgifter tillämpas dessutom 20 § i lagen om beskattningsförfarande. Vad som föreskrivs om Skatteförvaltningen i 20 § i lagen om beskattningsförfarande tillämpas även på Transport- och kommunikationsverket. 
115 § 
Särskilda bestämmelser om utomståendes skyldighet att lämna uppgifter 
Vad som i 59 § föreskrivs om dem som ansvarar för fullgörande av deklarations- och anmälningsskyldigheten gäller också dem som är uppgiftsskyldiga enligt 113 och 114 §. 
På utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas dessutom 21, 22, 22 a, 23 och 25 § i lagen om beskattningsförfarande. Vad som föreskrivs om Skatteförvaltningen i Utskottet föreslår en ändring 21, 22, 22 a, 23 och 25 § i  Slut på ändringsförslagetlagen om beskattningsförfarande tillämpas även på Transport- och kommunikationsverket. 
116 § 
Kontroll av användningsförbud vid besiktning 
Besiktningsförrättaren är vid utförandet av en periodisk besiktning skyldig att kontrollera att fordonet inte är belagt med användningsförbud på grund av försummad betalning av bilskatt. Ett fordon anses vara belagt med användningsförbud när det finns en anteckning om försummad betalning av skatt i ett register över fordon, om det inte lämnas tillförlitlig utredning över betalningen av skatten eller visas upp ett sådant beslut som tillåter att fordonet används och som den myndighet som påfört skatten fattat med stöd av 90 §. 
Som utredning enligt 1 mom. betraktas en verifikation från en penninginrättning på att skatten är betald. Som utredning betraktas även ett kontoutdrag eller en verifikation som visas upp tillsammans med beskattningsbeslutet. 
117 § 
Granskningsrätt 
Skattemyndigheten, Tullen och polisen har rätt att granska ett fordon eller förordna att fordonet ska uppvisas för granskning hos besiktningsförrättaren, varvid den sistnämnda ska lämna begärda uppgifter till skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna, Tullen och polisen har också rätt att granska lokaler där fordon innehas eller hanteras samt rätt att hejda ett fordon för att granska det. Granskning får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. 
Utskottet föreslår en strykning 118 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tullens rätt att lämna uppgifter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på eget initiativ lämna skattemyndigheten information om beskattningsbara fordon, iakttagelser i samband med övervakningen och om andra upplysningar som behövs för utförandet av sådana uppgifter i anslutning till bilbeskattningen som omfattas av skattemyndighetens behörighet inbegripet information som specificerar den skattskyldige och den skattskyldiges kontaktuppgifter. Slut på strykningsförslaget 
15 kap. 
Särskilda bestämmelser 
Utskottet föreslår en ändring 118 (119) Slut på ändringsförslaget § 
Elektronisk kommunikation och underskrift 
På elektronisk kommunikation och underskrift tillämpas 93 a § i lagen om beskattningsförfarande. 
Utskottet föreslår en ändring 119 (120) Slut på ändringsförslaget § 
Hänvisning till strafflagen 
Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av bilskatt och för försök därtill finns i 29 kap. 1—3 § i strafflagen. 
16 kap. 
Ikraftträdande 
Utskottet föreslår en ändring 120 (121) Slut på ändringsförslaget § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas på fordon för vilka skyldigheten att betala skatt uppkommer eller som tas i skattefritt bruk efter det att lagen har trätt i kraft. 
Lagen tillämpas också på en sådan ansökan om återbäring av bilskatt som blir anhängig efter det att lagen har trätt i kraft. 
Utskottet föreslår en ändring 121 (122) Slut på ändringsförslaget § 
Författningar som upphävs 
Genom denna lag upphävs 
1) bilskattelagen (1482/1994), nedan gamla bilskattelagen, med undantag av 86, 87 och 88 §, av dem 86 § sådan den lyder i lag 951/2018 och 88 § sådan den lyder i lag 1192/2016, 
2) förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992). 
Utskottet föreslår en ändring 122 (123) Slut på ändringsförslaget § 
Övergångsbestämmelser 
1. Om inte något annat föreskrivs nedan, tillämpas på bilbeskattning och återbäring av skatt på ansökan och på sökande av ändring i dem samt på sökande av ändring i andra beslut de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om bilbeskattningen gäller ett fordon för vilket skyldigheten att betala skatt har uppkommit första gången före ikraftträdandet, eller om ansökan om återbäring har blivit anhängig eller beslutet har meddelats före ikraftträdandet. 
2. Om ett beslut har fattats efter det att denna lag har trätt i kraft, tillämpas på sökande av ändring i fråga om bilbeskattning, återbäring som beviljas på ansökan och andra beslut samt på delgivning av beslut bestämmelserna i denna lag även i det fall att bilbeskattningen gäller ett fordon för vilket skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag eller att ansökan har blivit anhängig före ikraftträdandet. 
3. Om en anmälan om ibruktagande av ett fordon har lämnats in före ikraftträdandet av denna lag och skattedeklarationen lämnas in efter ikraftträdandet, anses skyldigheten att betala skatt uppkomma i enlighet med denna lag genom inlämnande av skattedeklarationen. 
4. På sådan tillfällig skattefri användning enligt 2 § 2 mom. eller 6 kap. i gamla bilskattelagen som börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas gamla bilskattelagen till utgången av de tidsfrister som anges i den lagen. Bestämmelserna i denna lag tillämpas omedelbart efter det att tidsfristerna löpt ut. 
5. Om skyldighet att betala skatt har uppkommit första gången före ikraftträdandet av denna lag och fordonets konstruktion, äganderätt eller användningssyfte ändras efter ikraftträdandet så att fordonet inte längre uppfyller villkoren eller förutsättningarna för skattefrihet, skatteåterbäring eller skattenedsättning, anses skyldigheten att betala skatt uppkomma för ändring av fordonet och på beskattningen tillämpas vad som föreskrivs om bilbeskattning i denna lag, när skyldigheten att betala skatt uppkommer med stöd av 3 § 2 mom. På beskattningen kan dock på yrkande av den skattskyldige tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om tillämpningen av dem leder till ett fördelaktigare resultat för den som beviljats skatteförmånen än bestämmelserna i denna lag. På återkrav av förskottsåterbäring tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
6. Om rätten till återbäring av bilskatt på grund av skada på person eller till återbäring vid utförsel har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag men ansökan om återbäring har blivit anhängig efter ikraftträdandet, tillämpas på återbäringen av skatten bestämmelserna i denna lag. På ansökan tillämpas dock de bestämmelser om återbäring av bilskatt på grund av invaliditet eller återbäring vid utförsel som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om tillämpningen av dem leder till ett fördelaktigare resultat för sökanden än bestämmelserna i denna lag. Om en ansökan om återbäring vid utförsel blir anhängig efter ikraftträdandet av denna lag och fordonet har beviljats förskottsåterbäring enligt gamla bilskattelagen, dras förskottsåterbäringen av från det belopp som betalas som återbäring vid utförsel. 
7. Skatteförvaltningen antecknar som registrerat bilskatteombud den som vid lagens ikraftträdande är ett av Skatteförvaltningen godkänt registrerat ombud. 
8. De tillstånd för tillfällig skattefri användning som Skatteförvaltningen beviljat och som är giltiga vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft på de villkor som anges i dem. 
9. De beslut som har meddelats med stöd av 50 och 51 § i gamla bilskattelagen och som gällde vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft på de villkor som anges i dem. 
10. Bestämmelserna i 86 § i gamla bilskattelagen, som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas också på handlingar som hänför sig till ärenden som avses i 26 § i denna lag. 
11. En skattedeklaration som lämnats in före ikraftträdandet av denna lag kan återkallas under de förutsättningar som anges i 43 § i gamla bilskattelagen inom ett år från ikraftträdandet av denna lag. Skatteförvaltningen kan tidigast ett år efter ikraftträdandet av denna lag på eget initiativ återkalla en skattedeklaration som lämnats in före ikraftträdandet av denna lag, om fordonet inte har registrerats i trafik- och transportregistret inom ett år från förfallodagen för skatten. På återkallandet tillämpas bestämmelserna i gamla bilskattelagen. 
12. På försummelser som avses i 95 § och som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På försummelser av utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om uppgifterna har begärts före ikraftträdandet. 
13. På bilskatten tillämpas till och med den 31 januari 2021 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag och som gäller tillämpning av lagen om skatteuppbörd, förfallodag, dröjsmålspåföljder, ränta som betalas på återbäring, skattelättnad, uppskov med betalningen, indrivning, användningsförbud samt den minsta bilskatt som uppbärs och drivs in. 
14. Om det i trafik- och transportregistret antecknas ett fordon vars fordonskategori har antecknats enligt den gamla kategorimärkningen eller som saknar anteckning om kategorin och fordonet till sina tekniska egenskaper motsvarar fordon i kategori L5e och L7e, tillämpas bestämmelserna i denna lag på skatteplikten för fordonet. 
15. Om det i någon annan lag eller i en bestämmelse som utfärdats med stöd av den hänvisas till den gamla bilskattelagen, avser hänvisningen efter ikraftträdandet av denna lag en hänvisning till denna lag, om inte något annat följer av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

SKATTETABELL 1 

Bilens total massa (kg) 
 
Bilens CO2-utsläpp (g/km) 
Tillämplig skattesats 
 
 
 
 
drivkraft annan än dieselolja 
drivkraft 
dieselolja 
 
 
 
 
 
 
högst 51 
högst 354 
2,7 
52-60 
355-363 
2,7 
61-69 
364-372 
2,7 
70-78 
373-381 
2,7 
79-87 
382-390 
2,8 
88-96 
391-399 
2,8 
97-105 
400-408 
2,8 
106-114 
409-417 
2,8 
115-123 
418-426 
2,9 
124-132 
427-435 
2,9 
133-141 
436-444 
10 
2,9 
142-150 
445-453 
11 
2,9 
151-159 
454-462 
12 
3,0 
160-168 
463-471 
13 
3,0 
169-177 
472-480 
14 
3,0 
178-186 
481-489 
15 
3,0 
187-195 
490-498 
16 
3,1 
196-204 
499-507 
17 
3,1 
205-213 
508-516 
18 
3,1 
214-222 
517-525 
19 
3,2 
223-231 
526-534 
20 
3,2 
232-240 
535-543 
21 
3,2 
241-249 
544-552 
22 
3,3 
250-258 
553-561 
23 
3,3 
259-267 
562-570 
24 
3,3 
268-276 
571-579 
25 
3,4 
277-285 
580-588 
26 
3,4 
286-294 
589-597 
27 
3,5 
295-303 
598-606 
28 
3,5 
304-312 
607-615 
29 
3,5 
313-321 
616-624 
30 
3,6 
322-330 
625-633 
31 
3,6 
331-339 
634-642 
32 
3,7 
340-348 
643-651 
33 
3,7 
349-357 
652-660 
34 
3,8 
358-366 
661-669 
35 
3,8 
367-375 
670-678 
36 
3,9 
376-384 
679-687 
37 
3,9 
385-393 
688-696 
38 
4,0 
394-402 
697-705 
39 
4,0 
403-411 
706-714 
40 
4,1 
412-420 
715-723 
41 
4,1 
421-429 
724-732 
42 
4,2 
430-438 
733-741 
43 
4,3 
439-447 
742-750 
44 
4,3 
448-456 
751-759 
45 
4,4 
457-465 
760-768 
46 
4,5 
466-474 
769-777 
47 
4,5 
475-483 
778-786 
48 
4,6 
484-492 
787-795 
49 
4,7 
493-501 
796-804 
50 
4,7 
502-510 
805-813 
51 
4,8 
511-519 
814-822 
52 
4,9 
520-528 
823-831 
53 
5,0 
529-537 
832-840 
54 
5,0 
538-546 
841-849 
55 
5,1 
547-555 
850-858 
56 
5,2 
556-564 
859-867 
57 
5,3 
565-573 
868-876 
58 
5,4 
574-582 
877-885 
59 
5,5 
583-591 
886-994 
60 
5,6 
592-600 
995-1003 
61 
5,7 
601-609 
1004-1012 
62 
5,8 
610-618 
1013-1021 
63 
5,9 
619-627 
1022-1030 
64 
6,0 
628-636 
1031-1039 
65 
6,1 
637-645 
1040-1048 
66 
6,2 
646-654 
1049-1057 
67 
6,3 
655-663 
1058-1066 
68 
6,4 
664-672 
1067-1075 
69 
6,5 
673-681 
1076-1084 
70 
6,6 
682-690 
1085-1093 
71 
6,8 
691-699 
1094-1102 
72 
6,9 
700-708 
1103-1111 
73 
7,0 
709-717 
1112-1120 
74 
7,1 
718-726 
1121-1129 
75 
7,3 
727-735 
1130-1138 
76 
7,4 
736-744 
1139-1147 
77 
7,6 
745-753 
1148-1156 
78 
7,7 
754-762 
1157-1165 
79 
7,8 
763-772 
1166-1174 
80 
8,0 
773-781 
1175-1183 
81 
8,1 
782-790 
1184-1192 
82 
8,3 
791-799 
1193-1202 
83 
8,5 
800-808 
1203-1211 
84 
8,6 
809-817 
1212-1220 
85 
8,8 
818-826 
1221-1229 
86 
8,9 
827-835 
1230-1238 
87 
9,1 
836-844 
1239-1247 
88 
9,3 
845-853 
1248-1256 
89 
9,5 
854-862 
1257-1265 
90 
9,7 
863-871 
1266-1274 
91 
9,8 
872-880 
1275-1283 
92 
10,0 
881-889 
1284-1292 
93 
10,2 
890-898 
1293-1301 
94 
10,4 
899-907 
1302-1310 
95 
10,6 
908-916 
1311-1319 
96 
10,8 
917-925 
1320-1328 
97 
11,0 
926-934 
1329-1337 
98 
11,3 
935-943 
1338-1346 
99 
11,5 
944-952 
1347-1355 
100 
11,7 
953-961 
1356-1364 
101 
11,9 
962-970 
1365-1373 
102 
12,1 
971-979 
1374-1382 
103 
12,4 
980-988 
1383-1391 
104 
12,6 
989-997 
1392-1400 
105 
12,9 
998-1006 
1401-1409 
106 
13,1 
1007-1015 
1410-1418 
107 
13,3 
1016-1024 
1419-1427 
108 
13,6 
1025-1033 
1428-1436 
109 
13,9 
1034-1042 
1437-1445 
110 
14,1 
1043-1051 
1446-1454 
111 
14,4 
1052-1060 
1455-1463 
112 
14,6 
1061-1069 
1464-1472 
113 
14,9 
1070-1078 
1473-1481 
114 
15,2 
1079-1087 
1482-1490 
115 
15,5 
1088-1096 
1491-1499 
116 
15,8 
1097-1105 
1500-1508 
117 
16,0 
1106-1114 
1509-1517 
118 
16,3 
1115-1123 
1518-1526 
119 
16,6 
1124-1132 
1527-1535 
120 
16,9 
1133-1141 
1536-1544 
121 
17,2 
1142-1150 
1545-1553 
122 
17,5 
1151-1159 
1554-1562 
123 
17,8 
1160-1168 
1563-1571 
124 
18,1 
1169-1177 
1572-1580 
125 
18,5 
1178-1186 
1581-1589 
126 
18,8 
1187-1195 
1590-1598 
127 
19,1 
1196-1204 
1599-1607 
128 
19,4 
1205-1213 
1608-1616 
129 
19,7 
1214-1222 
1617-1625 
130 
20,1 
1223-1231 
1626-1634 
131 
20,4 
1232-1240 
1635-1643 
132 
20,7 
1241-1249 
1644-1652 
133 
21,1 
1250-1258 
1653-1661 
134 
21,4 
1259-1267 
1662-1670 
135 
21,7 
1268-1276 
1671-1679 
136 
22,1 
1277-1285 
1680-1688 
137 
22,4 
1286-1295 
1689-1697 
138 
22,8 
1296-1304 
1698-1706 
139 
23,1 
1305-1313 
1707-1715 
140 
23,5 
1314-1322 
1716-1725 
141 
24,0 
1323-1331 
1726-1734 
142 
24,2 
1332-1340 
1735-1743 
143 
24,4 
1341-1349 
1744-1752 
144 
24,6 
1350-1358 
1753-1761 
145 
24,8 
1359-1367 
1762-1770 
146 
25,0 
1368-1376 
1771-1779 
147 
25,2 
1377-1385 
1780-1788 
148 
25,4 
1386-1394 
1789-1797 
149 
25,6 
1395-1403 
1798-1806 
150 
25,8 
1404-1412 
1807-1815 
151 
26,0 
1413-1421 
1816-1824 
152 
26,2 
1422-1430 
1825-1833 
153 
26,4 
1431-1439 
1834-1842 
154 
26,6 
1440-1448 
1843-1851 
155 
26,8 
1449-1457 
1852-1860 
156 
27,0 
1458-1466 
1861-1869 
157 
27,1 
1467-1475 
1870-1878 
158 
27,3 
1476-1484 
1879-1887 
159 
27,5 
1485-1493 
1888-1896 
160 
27,7 
1494-1502 
1897-1905 
161 
27,9 
1503-1511 
1906-1914 
162 
28,1 
1512-1520 
1915-1923 
163 
28,3 
1521-1529 
1924-1932 
164 
28,5 
1530-1538 
1933-1941 
165 
28,7 
1539-1547 
1942-1950 
166 
28,9 
1548-1556 
1951-1959 
167 
29,1 
1557-1565 
1960-1968 
168 
29,3 
1566-1574 
1969-1977 
169 
29,5 
1575-1583 
1978-1986 
170 
29,7 
1584-1592 
1987-1995 
171 
29,9 
1593-1601 
1996-2004 
172 
30,0 
1602-1610 
2005-2013 
173 
30,2 
1611-1619 
2014-2022 
174 
30,4 
1620-1628 
2023-2031 
175 
30,6 
1629-1637 
2032-2040 
176 
30,8 
1638-1646 
2041-2049 
177 
31,0 
1647-1655 
2050-2058 
178 
31,2 
1656-1664 
2059-2067 
179 
31,4 
1665-1673 
2068-2076 
180 
31,6 
1674-1682 
2077-2085 
181 
31,7 
1683-1691 
2086-2094 
182 
31,9 
1692-1700 
2095-2103 
183 
32,1 
1701-1709 
2104-2112 
184 
32,3 
1710-1718 
2113-2121 
185 
32,5 
1719-1727 
2122-2130 
186 
32,7 
1728-1736 
2131-2139 
187 
32,8 
1737-1745 
2140-2148 
188 
33,0 
1746-1754 
2149-2157 
189 
33,2 
1755-1763 
2158-2166 
190 
33,4 
1764-1772 
2167-2175 
191 
33,6 
1773-1781 
2176-2184 
192 
33,7 
1782-1790 
2185-2193 
193 
33,9 
1791-1799 
2194-2202 
194 
34,1 
1800-1808 
2203-2211 
195 
34,3 
1809-1818 
2212-2220 
196 
34,4 
1819-1827 
2221-2229 
197 
34,6 
1828-1836 
2230-2238 
198 
34,8 
1837-1845 
2239-2247 
199 
35,0 
1846-1854 
2248-2257 
200 
35,1 
1855-1863 
2258-2266 
201 
35,3 
1864-1872 
2267-2275 
202 
35,5 
1873-1881 
2276-2284 
203 
35,7 
1882-1890 
2285-2293 
204 
35,8 
1891-1899 
2294-2302 
205 
36,0 
1900-1908 
2303-2311 
206 
36,2 
1909-1917 
2312-2320 
207 
36,3 
1918-1926 
2321-2329 
208 
36,5 
1927-1935 
2330-2338 
209 
36,6 
1936-1944 
2339-2347 
210 
36,8 
1945-1953 
2348-2356 
211 
37,0 
1954-1962 
2357-2365 
212 
37,1 
1963-1971 
2366-2374 
213 
37,3 
1972-1980 
2375-2383 
214 
37,5 
1981-1989 
2384-2392 
215 
37,6 
1990-1998 
2393-2401 
216 
37,8 
1999-2007 
2402-2410 
217 
37,9 
2008-2016 
2411-2419 
218 
38,1 
2017-2025 
2420-2428 
219 
38,2 
2026-2034 
2429-2437 
220 
38,4 
2035-2043 
2438-2446 
221 
38,5 
2044-2052 
2447-2455 
222 
38,7 
2053-2061 
2456-2464 
223 
38,8 
2062-2070 
2465-2473 
224 
39,0 
2071-2079 
2474-2482 
225 
39,1 
2080-2088 
2483-2491 
226 
39,3 
2089-2097 
2492-2500 
227 
39,4 
2098-2106 
2501-2509 
228 
39,6 
2107-2115 
2510-2518 
229 
39,7 
2116-2124 
2519-2527 
230 
39,8 
2125-2133 
2528-2536 
231 
40,0 
2134-2142 
2537-2545 
232 
40,1 
2143-2151 
2546-2554 
233 
40,3 
2152-2160 
2555-2563 
234 
40,4 
2161-2169 
2564-2572 
235 
40,5 
2170-2178 
2573-2581 
236 
40,7 
2179-2187 
2582-2590 
237 
40,8 
2188-2196 
2591-2599 
238 
40,9 
2197-2205 
2600-2608 
239 
41,1 
2206-2214 
2609-2617 
240 
41,2 
2215-2223 
2618-2626 
241 
41,3 
2224-2232 
2627-2635 
242 
41,5 
2233-2241 
2636-2644 
243 
41,6 
2242-2250 
2645-2653 
244 
41,7 
2251-2259 
2654-2662 
245 
41,8 
2260-2268 
2663-2671 
246 
42,0 
2269-2277 
2672-2680 
247 
42,1 
2278-2286 
2681-2689 
248 
42,2 
2287-2295 
2690-2698 
249 
42,3 
2296-2304 
2699-2707 
250 
42,4 
2305-2313 
2708-2716 
251 
42,6 
2314-2322 
2717-2725 
252 
42,7 
2323-2331 
2726-2734 
253 
42,8 
2332-2340 
2735-2743 
254 
42,9 
2341-2350 
2744-2752 
255 
43,0 
2351-2359 
2753-2761 
256 
43,1 
2360-2368 
2762-2770 
257 
43,2 
2369-2377 
2771-2780 
258 
43,4 
2378-2386 
2781-2789 
259 
43,5 
2387-2395 
2790-2798 
260 
43,6 
2396-2404 
2799-2807 
261 
43,7 
2405-2413 
2808-2816 
262 
43,8 
2414-2422 
2817-2825 
263 
43,9 
2423-2431 
2826-2834 
264 
44,0 
2432-2440 
2835-2843 
265 
44,1 
2441-2449 
2844-2852 
266 
44,2 
2450-2458 
2853-2861 
267 
44,3 
2459-2467 
2862-2870 
268 
44,4 
2468-2476 
2871-2879 
269 
44,5 
2477-2485 
2880-2888 
270 
44,6 
2486-2494 
2889-2897 
271 
44,7 
2495-2503 
2898-2906 
272 
44,8 
2504-2512 
2907-2915 
273 
44,9 
2513-2521 
2916-2924 
274 
45,0 
2522-2530 
2925-2933 
275 
45,1 
2531-2539 
2934-2942 
276 
45,2 
2540-2548 
2943-2951 
277 
45,2 
2549-2557 
2952-2960 
278 
45,3 
2558-2566 
2961-2969 
279 
45,4 
2567-2575 
2970-2978 
280 
45,5 
2576-2584 
2979-2987 
281 
45,6 
2585-2593 
2988-2996 
282 
45,7 
2594-2602 
2997-3005 
283 
45,8 
2603-2611 
3006-3014 
284 
45,8 
2612-2620 
3015-3023 
285 
45,9 
2621-2629 
3024-3032 
286 
46,0 
2630-2638 
3033-3041 
287 
46,1 
2639-2647 
3042-3050 
288 
46,2 
2648-2656 
3051-3059 
289 
46,3 
2657-2665 
3060-3068 
290 
46,3 
2666-2674 
3069-3077 
291 
46,4 
2675-2683 
3078-3086 
292 
46,5 
2684-2692 
3087-3095 
293 
46,6 
2693-2701 
3096-3104 
294 
46,6 
2702-2710 
3105-3113 
295 
46,7 
2711-2719 
3114-3122 
296 
46,8 
2720-2728 
3123-3131 
297 
46,9 
2729-2737 
3132-3140 
298 
46,9 
2738-2746 
3141-3149 
299 
47,0 
2747-2755 
3150-3158 
300 
47,1 
2756-2764 
3159-3167 
301 
47,1 
2765-2773 
3168-3176 
302 
47,2 
2774-2782 
3177-3185 
303 
47,3 
2783-2791 
3186-3194 
304 
47,3 
2792-2800 
3195-3203 
305 
47,4 
2801-2809 
3204-3212 
306 
47,5 
2810-2818 
3213-3221 
307 
47,5 
2819-2827 
3222-3230 
308 
47,6 
2828-2836 
3231-3239 
309 
47,6 
2837-2845 
3240-3248 
310 
47,7 
2846-2854 
3249-3257 
311 
47,8 
2855-2863 
3258-3266 
312 
47,8 
2864-2873 
3267-3275 
313 
47,9 
2874-2882 
3276-3284 
314 
47,9 
2883-2891 
3285-3293 
315 
48,0 
2892-2900 
3294-3302 
316 
48,1 
2901-2909 
3303-3312 
317 
48,1 
2910-2918 
3313-3321 
318 
48,2 
2919-2927 
3322-3330 
319 
48,2 
2928-2936 
3331-3339 
320 
48,3 
2937-2945 
3340-3348 
321 
48,3 
2946-2954 
3349-3357 
322 
48,4 
2955-2963 
3358-3366 
323 
48,4 
2964-2972 
3367-3375 
324 
48,5 
2973-2981 
3376-3384 
325 
48,5 
2982-2990 
3385-3393 
326 
48,6 
2991-2999 
3394-3402 
327 
48,6 
3000-3008 
3403-3411 
328 
48,7 
3009-3017 
3412-3420 
329 
48,7 
3018-3026 
3421-3429 
330 
48,8 
3027-3035 
3430-3438 
331 
48,8 
3036-3044 
3439-3447 
332 
48,9 
3045-3053 
3448-3456 
333 
48,9 
3054-3062 
3457-3465 
334 
49,0 
3063-3071 
3466-3474 
335 
49,0 
3072-3080 
3475-3483 
336 
49,1 
3081-3089 
3484-3492 
337 
49,1 
3090-3098 
3493-3501 
338 
49,1 
3099-3107 
3502-3510 
339 
49,2 
3108-3116 
3511-3519 
340 
49,2 
3117-3125 
3520-3528 
341 
49,3 
3126-3134 
3529-3537 
342 
49,3 
3135-3143 
3538-3546 
343 
49,3 
3144-3152 
3547-3555 
344 
49,4 
3153-3161 
3556-3564 
345 
49,4 
3162-3170 
3565-3573 
346 
49,5 
3171-3179 
3574-3582 
347 
49,5 
3180-3188 
3583-3591 
348 
49,5 
3189-3197 
3592-3600 
349 
49,6 
3198-3206 
3601-3609 
350 
49,6 
3207-3215 
3610-3618 
351 
49,7 
3216-3224 
3619-3627 
352 
49,7 
3225-3233 
3628-3636 
353 
49,7 
3234-3242 
3637-3645 
354 
49,8 
3243-3251 
3646-3654 
355 
49,8 
3252-3260 
3655-3663 
356 
49,8 
3261-3269 
3664-3672 
357 
49,9 
3270-3278 
3673-3681 
358 
49,9 
3279-3287 
3682-3690 
359 
49,9 
3288 eller mera 
3691 eller mera 
360 eller mera 
50,0 

SKATTETABELL 1 A 

Bilens CO2
utsläpp (g/km) 
Tillämplig skattesats 
 
 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
10 
2,8 
11 
2,9 
12 
2,9 
13 
2,9 
14 
2,9 
15 
2,9 
16 
2,9 
17 
3,0 
18 
3,0 
19 
3,0 
20 
3,0 
21 
3,0 
22 
3,1 
23 
3,1 
24 
3,1 
25 
3,1 
26 
3,2 
27 
3,2 
28 
3,2 
29 
3,2 
30 
3,2 
31 
3,3 
32 
3,3 
33 
3,3 
34 
3,4 
35 
3,4 
36 
3,4 
37 
3,4 
38 
3,5 
39 
3,5 
40 
3,5 
41 
3,6 
42 
3,6 
43 
3,6 
44 
3,6 
45 
3,7 
46 
3,7 
47 
3,7 
48 
3,8 
49 
3,8 
50 
3,9 
51 
3,9 
52 
3,9 
53 
4,0 
54 
4,0 
55 
4,0 
56 
4,1 
57 
4,1 
58 
4,2 
59 
4,2 
60 
4,3 
61 
4,3 
62 
4,3 
63 
4,4 
64 
4,4 
65 
4,5 
66 
4,5 
67 
4,6 
68 
4,6 
69 
4,7 
70 
4,7 
71 
4,8 
72 
4,8 
73 
4,9 
74 
5,0 
75 
5,0 
76 
5,1 
77 
5,1 
78 
5,2 
79 
5,2 
80 
5,3 
81 
5,4 
82 
5,4 
83 
5,5 
84 
5,6 
85 
5,6 
86 
5,7 
87 
5,8 
88 
5,9 
89 
5,9 
90 
6,0 
91 
6,1 
92 
6,2 
93 
6,2 
94 
6,3 
95 
6,4 
96 
6,5 
97 
6,6 
98 
6,6 
99 
6,7 
100 
6,8 
101 
6,9 
102 
7,0 
103 
7,1 
104 
7,2 
105 
7,3 
106 
7,4 
107 
7,5 
108 
7,6 
109 
7,7 
110 
7,8 
111 
8,0 
112 
8,1 
113 
8,3 
114 
8,4 
115 
8,6 
116 
8,8 
117 
8,9 
118 
9,1 
119 
9,3 
120 
9,5 
121 
9,7 
122 
9,9 
123 
10,0 
124 
10,2 
125 
10,4 
126 
10,6 
127 
10,9 
128 
11,1 
129 
11,3 
130 
11,5 
131 
11,7 
132 
12,0 
133 
12,2 
134 
12,4 
135 
12,7 
136 
12,9 
137 
13,2 
138 
13,4 
139 
13,7 
140 
13,9 
141 
14,2 
142 
14,5 
143 
14,8 
144 
15,0 
145 
15,3 
146 
15,6 
147 
15,9 
148 
16,2 
149 
16,5 
150 
16,8 
151 
17,1 
152 
17,4 
153 
17,7 
154 
18,0 
155 
18,3 
156 
18,6 
157 
19,0 
158 
19,3 
159 
19,6 
160 
20,0 
161 
20,3 
162 
20,6 
163 
21,0 
164 
21,3 
165 
21,7 
166 
22,0 
167 
22,4 
168 
22,7 
169 
23,1 
170 
23,4 
171 
24,0 
172 
24,2 
173 
24,4 
174 
24,6 
175 
24,8 
176 
25,0 
177 
25,2 
178 
25,4 
179 
25,6 
180 
25,8 
181 
26,0 
182 
26,2 
183 
26,4 
184 
26,6 
185 
26,8 
186 
27,0 
187 
27,2 
188 
27,4 
189 
27,6 
190 
27,8 
191 
28,0 
192 
28,2 
193 
28,4 
194 
28,6 
195 
28,8 
196 
29,0 
197 
29,1 
198 
29,3 
199 
29,5 
200 
29,7 
201 
29,9 
202 
30,1 
203 
30,3 
204 
30,5 
205 
30,7 
206 
30,9 
207 
31,1 
208 
31,3 
209 
31,5 
210 
31,7 
211 
31,8 
212 
32,0 
213 
32,2 
214 
32,4 
215 
32,6 
216 
32,8 
217 
33,0 
218 
33,1 
219 
33,3 
220 
33,5 
221 
33,7 
222 
33,9 
223 
34,1 
224 
34,2 
225 
34,4 
226 
34,6 
227 
34,8 
228 
34,9 
229 
35,1 
230 
35,3 
231 
35,5 
232 
35,6 
233 
35,8 
234 
36,0 
235 
36,2 
236 
36,3 
237 
36,5 
238 
36,7 
239 
36,8 
240 
37,0 
241 
37,1 
242 
37,3 
243 
37,5 
244 
37,6 
245 
37,8 
246 
37,9 
247 
38,1 
248 
38,3 
249 
38,4 
250 
38,6 
251 
38,7 
252 
38,9 
253 
39,0 
254 
39,2 
255 
39,3 
256 
39,5 
257 
39,6 
258 
39,8 
259 
39,9 
260 
40,0 
261 
40,2 
262 
40,3 
263 
40,5 
264 
40,6 
265 
40,7 
266 
40,9 
267 
41,0 
268 
41,1 
269 
41,3 
270 
41,4 
271 
41,5 
272 
41,7 
273 
41,8 
274 
41,9 
275 
42,0 
276 
42,2 
277 
42,3 
278 
42,4 
279 
42,5 
280 
42,6 
281 
42,8 
282 
42,9 
283 
43,0 
284 
43,1 
285 
43,2 
286 
43,3 
287 
43,4 
288 
43,6 
289 
43,7 
290 
43,8 
291 
43,9 
292 
44,0 
293 
44,1 
294 
44,2 
295 
44,3 
296 
44,4 
297 
44,5 
298 
44,6 
299 
44,7 
300 
44,8 
301 
44,9 
302 
45,0 
303 
45,1 
304 
45,2 
305 
45,3 
306 
45,4 
307 
45,4 
308 
45,5 
309 
45,6 
310 
45,7 
311 
45,8 
312 
45,9 
313 
46,0 
314 
46,0 
315 
46,1 
316 
46,2 
317 
46,3 
318 
46,4 
319 
46,4 
320 
46,5 
321 
46,6 
322 
46,7 
323 
46,7 
324 
46,8 
325 
46,9 
326 
47,0 
327 
47,0 
328 
47,1 
329 
47,2 
330 
47,2 
331 
47,3 
332 
47,4 
333 
47,4 
334 
47,5 
335 
47,6 
336 
47,6 
337 
47,7 
338 
47,8 
339 
47,8 
340 
47,9 
341 
47,9 
342 
48,0 
343 
48,1 
344 
48,1 
345 
48,2 
346 
48,2 
347 
48,3 
348 
48,3 
349 
48,4 
350 
48,4 
351 
48,5 
352 
48,5 
353 
48,6 
354 
48,6 
355 
48,7 
356 
48,7 
357 
48,8 
358 
48,8 
359 
48,9 
360 eller mera 
48,9 

SKATTETABELL 2 

Bilens totalmassa (kg) 
Avdrag från skattesatsen 
(procentenheter) 
2501—2550 
9,8 
2551—2600 
11,5 
2601—2650 
12,8 
2651—2700 
13,8 
2701—2750 
14,7 
2751—2800 
15,4 
2801—2850 
16,1 
2851—2900 
16,7 
2901—2950 
17,2 
2951—3000 
17,8 
3001—3050 
18,3 
3051—3100 
18,7 
3101—3150 
19,1 
3151—3200 
19,6 
3201—3250 
19,9 
3251—3300 
20,3 
3301—3350 
20,7 
3351—3400 
21,0 
3401—3450 
21,4 
3451—3500 
21,7 

SKATTETABELL 2 A 

Bilens totalmassa (kg) 
Avdrag från skattesatsen (procentenheter) 
2501—2550 
14,3 
2551—2600 
16,0 
2601—2650 
17,3 
2651—2700 
18,3 
2701—2750 
19,2 
2751—2800 
19,9 
2801—2850 
20,6 
2851—2900 
21,2 
2901—2950 
21,7 
2951—3000 
22,3 
3001—3050 
22,8 
3051—3100 
23,2 
3101—3150 
23,6 
3151—3200 
24,1 
3201—3250 
24,4 
3251—3300 
24,8 
3301—3350 
25,2 
3351—3400 
25,5 
3401—3450 
25,9 
3451—3500 
26,2 

13. Lag om ändring av 35 § i fordonsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 35 § 1 mom. 3 punkten som följer: 
35 § 
Skattebefrielse på grundval av handikapp 
Befrielse från grundskatt beviljas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) en person som beviljats återbäring av bilskatt enligt 26 § i bilskattelagen ( / ). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av 10 och 65 a § i fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen (1090/2002) 10 § 4 mom. och 65 a § 1 mom. 2 punkten, sådana de lyder, 10 § 4 mom. i lag 507/2017 och 65 a § 1 mom. 2 punkten i lag 942/2018, som följer: 
10 § 
Bil 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I bilskattelagen ( / ) finns det bestämmelser om konstruktionen för och dimensioneringen av bilar som är befriade från skatt eller för vilka betalas nedsatt skatt samt om övriga villkor för skattefrihet eller nedsatt skatt. 
65 a § 
Förhandsanmälare 
Förhandsanmälan får göras av en fordonstillverkare och dennes representant eller, om fordonet har förts in i landet av någon annan än tillverkarens representant, av en importör som 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) är ett registrerat bilskatteombud enligt 46 § i bilskattelagen, om sammanslutningen förhandsanmäler bilskattebelagda fordon, eller är registrerad kreditkund hos Tullen, om sammanslutningen förhandsanmäler andra än bilskattebelagda fordon som den importerar från ett land utanför EES-området, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 12 a § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 675/2006, som följer: 
12 a § 
Sammansättning i vissa ärenden 
Förvaltningsdomstolen är domför också i en sammansättning med två ledamöter, om inte en fråga som skall avgöras i ärendet på grund av sin natur kräver en sammansättning med tre ledamöter och domstolen skall avgöra ett fullföljdsärende som gäller 
1) naturliga avdrag, avdrag från kapitalinkomst, resekostnadsersättningar, avdrag från förvärvsinkomsten, avdrag från skatten och underskottsgottgörelser enligt inkomstskattelagen (1535/1992) eller tillämpningen av fastighetsskattelagen (654/1992), bilskattelagen ( / ) eller fordonsskattelagen (1281/2003), skogsvårdsavgifter enligt lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) eller uppskattning av värdet på egendom enligt lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 26 § 3 mom. samt 
fogas till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1225/2006 och 516/2010, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 29 §, i stället för den 29 § som upphävts genom lag 516/2010, som följer: 
2 kap. 
Förskottsuppbördsförfarandet 
25 § 
Förskottsuppbördsregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Syftet med förskottsuppbördsregistret är att förbättra rättsskyddet för den som gör en betalning och effektivisera skatteinflödet. 
26 § 
Avförande ur förskottsuppbördsregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ur förskottsuppbördsregistret kan också avföras eller registrering vägras 
1) den som på grundval av sina tidigare försummelser eller försummelser av samfund eller sammanslutningar som denne lett kan antas väsentligen försumma sin skyldighet enligt 2 mom., 
2) ett samfund eller en sammanslutning som på grundval av tidigare försummelser av den som leder samfundet eller sammanslutningen eller tidigare försummelser av andra samfund eller sammanslutningar som denne lett kan antas väsentligen försumma sin skyldighet enligt 2 mom., 
3) den som meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud (1059/1985), 
4) ett samfund eller en sammanslutning i vars ledning det ingår en person som har meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
29 § 
Bevaringstid för uppgifter i förskottsuppbördsregistret 
Uppgifterna i förskottsuppbördsregistret bevaras i 12 år efter det att den registrerade har avförts ur registret, dock så länge det är möjligt att göra ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Bestämmelserna i 26 § 3 mom. 3 och 4 punkten tillämpas på avförande ur och registrering i förskottsuppbördsregistret också när näringsförbud har meddelats före denna lags ikraftträdande. 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av 14 § i lagen om beskattningsförfarande 

I enligt med riksdagens beslut 
fogas till 14 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 520/2010 och 772/2016, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer: 
14 § 
Skattegranskning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Företrädare för andra myndigheter kan bistå som sakkunniga vid skattegranskningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 48 § 1 mom., sådant det lyder i lag 16/2018, 
ändras 1 § 1 mom., 2 §, 11 § 1 mom., 17 §, 22 § 2 mom., 23 § 1 mom., 25 § 2 mom., 32 § 1—3 mom., Utskottet föreslår en strykning 35 § 5 mom.,  Slut på strykningsförslaget37 § 2 mom., 39 § 1 och 2 mom., 52 § 4 mom., 62 § 1 och 2 mom. och 64 § 2 mom. samt 
fogas till 11 § nya 5 och 6 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 7 mom., till 24 § ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., till 32 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 39 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 och 4 mom. blir 3—5 mom., och till 52 § ett nytt 5 mom. som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet beträffande de skatter och avgifter som hör till Skatteförvaltningens uppgiftsområde och som det föreskrivs om i 
1) mervärdesskattelagen (1501/1993), 
2) lotteriskattelagen (552/1992), 
3) apoteksskattelagen (770/2016), 
4) lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966), 
5) lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), 
6) lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016), 
7) lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990), 
8) lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995), 
9) lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (562/1976), 
10 lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), 
11) punktskattelagen (182/2010), 
12) lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), 
13) lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), 
14) lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010), 
15) lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 
16) lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004), 
17) lagen om tobaksaccis (1470/1994), 
18) avfallsskattelagen (1126/2010), 
19) lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) skatteperiod den tidsperiod för vilken skatt som påförs enligt de relevanta skattelagarna ska deklareras och betalas, 
2) skattedeklaration en anmälan i vilken uppgifter om skatten för skatteperioden ska lämnas, 
3) allmän förfallodag den 12 dagen i varje kalendermånad eller, om den inte är en bankdag, den därpå följande första bankdagen, 
4) skattskyldig förutom de som är skattskyldiga vid beskattning enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 1—4 och 11—19 punkten, avgiftsskyldiga, de som är skyldiga att ta ut källskatt och förskottsinnehållningsskyldiga som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 5—10 punkten, 
5) betalare den som gör en betalning som omfattas av förskottsinnehållning, källskatt, källskatt på löneinkomst, slutlig löneskatt, källskatt på ränteinkomst eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, och den som betalar eller ger någon annan prestation eller förmån, 
6) regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen en i punktskattelagen avsedd godkänd upplagshavare, registrerad mottagare eller skatterepresentant, samt en sådan skattskyldig som enligt respektive lag om punktskatt eller accis är skyldig eller har rätt att registrera sig som skattskyldig, 
7) sporadiskt skattskyldig vid punktbeskattningen en annan skattskyldig enligt punktskattelagen eller respektive lag om punktskatt eller accis än den som är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen. 
11 § 
Skatteperiod 
Skatteperioden är en kalendermånad, om inte något annat föreskrivs i 2—6 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den skatteperiod som ska tillämpas vid avfallsbeskattningen för den huvudman för avstjälpningsplatsen som avses i 4 § i avfallsskattelagen är ett kalenderårskvartal. 
Den skatteperiod som ska tillämpas vid beskattningen av elström för småskaliga producenter som avses i 2 § 1 mom. 5 b punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen är ett kalenderår. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17 § 
Sista inlämningsdag för skattedeklarationen 
Skattedeklarationen för skatteperioden ska lämnas in senast på den allmänna förfallodagen i den kalendermånad som följer på skatteperioden, om inte något annat föreskrivs i 2—4 mom. 
En mervärdesskattskyldig, en betalare som tillämpar den skatteperiod som avses i 12 § 1 mom., en lotteriskattskyldig och en regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen ska lämna skattedeklaration för skatteperioden senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånaden efter skatteperioden. 
Om den skattskyldiges skatteperiod vid annan beskattning än punktbeskattningen är kalenderåret, ska skattedeklarationen för skatteperioden lämnas senast den sista dagen i februari som följer på skatteperioden. 
Den som är sporadiskt skattskyldig vid punktbeskattningen ska lämna in alla skattedeklarationer som gäller samma punktskatt eller accis senast inom den tidsfrist som anges i 2 mom., om den skattskyldige också är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen för samma punktskatt eller accis. 
22 § 
Inlämnande av skattedeklaration när skatteperioden ändras 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en skattskyldig som tillämpar en skatteperiod enligt 11 § 2, 4 eller 6 mom. eller 12 § 2 mom. upphör med sin verksamhet under kalenderåret, anses skatteperioden gå ut den dag då verksamheten upphör. Skattedeklarationen för skatteperioden ska lämnas in senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånaden efter den månad då verksamheten upphörde. 
23 § 
Avbrott i verksamheten 
Skattedeklaration som gäller mervärdesskatt, skatt på försäkringspremie och apoteksskatt samt skattedeklaration för den som är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen ska lämnas in även för den tid då verksamheten är avbruten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § 
Skattegranskning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Företrädare för andra myndigheter kan bistå som sakkunniga vid skattegranskningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
25 § 
Rättelse av fel i skattedeklarationen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den skattskyldige kan utan ogrundat dröjsmål rätta ett annat fel av ringa ekonomisk betydelse än ett sådant som gäller punktskatt eller accis genom att på motsvarande sätt ändra det skattebelopp eller en annan uppgift som ska deklareras för följande skatteperioder. Skatteförvaltningen kan hänföra rättelsen av felet till rätt skatteperiod, om detta är motiverat av särskilda skäl med hänsyn till skattekontrollens behov. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 § 
Betalning av skatt för skatteperioden 
Den skattskyldige ska betala skatt för skatteperioden senast på den allmänna förfallodagen i den kalendermånad som följer på skatteperioden, om inte något annat föreskrivs i 2—4 mom. 
En mervärdesskattskyldig, en betalare som tillämpar den skatteperiod som avses i 12 § 1 mom., en lotteriskattskyldig och den som är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen ska betala skatt för skatteperioden senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånad som följer på skatteperioden. 
Om den skattskyldiges skatteperiod vid annan beskattning än punktbeskattningen är kalenderåret, ska skatt för skatteperioden betalas senast den sista dagen i februari som följer på skatteperioden. 
Den som är sporadiskt skattskyldig vid punktbeskattningen ska betala alla skatter som gäller samma punktskatt eller accis senast inom den tidsfrist som anges i 2 mom., om den skattskyldige också är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen för samma punktskatt eller accis. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
35 § 
Förseningsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Förseningsavgift påförs inte om skattedeklarationen lämnats för sent på grund av en störning i ett allmänt datanät eller i Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster. Förseningsavgift påförs inte heller om skatteförhöjning påförs för skatt som deklarerats för sent. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
37 § 
Skatteförhöjning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skatteförhöjning påförs inte om försummelsen är ringa eller om det finns en giltig orsak till försummelsenUtskottet föreslår en ändring  eller om påförande av skatteförhöjning i de fall som avses i 38 § 4 mom. skulle vara oskäligt med hänsyn till omständigheterna Slut på ändringsförslaget
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
39 § 
Försummelseavgift 
Skatteförvaltningen ålägger den skattskyldige eller i en situation som avses i 7 eller 8 punkten den uppgifts- eller anmälningsskyldige att betala högst 5 000 euro i försummelseavgift, om denne trots Skatteförvaltningens uppmaning underlåter att fullgöra 
1) den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 130 § 4 mom. eller 130 a § 5 mom. i mervärdesskattelagen, 
2) den anmälningsskyldighet rörande registrering som föreskrivs i 133 f, 133 m eller 134 a § eller i 161 § 1 eller 2 mom. i mervärdesskattelagen eller i 31 § i lagen om förskottsuppbörd eller i 31 § i punktskattelagen, 
3) den skyldighet att ge en verifikation som föreskrivs i 209 b § i mervärdesskattelagen eller i 35 § i lagen om förskottsuppbörd, 
4) den bokföringsskyldighet rörande beskattningen som föreskrivs i 134 e § i mervärdesskattelagen eller i 26 § i denna lag eller den anteckningsskyldighet rörande beskattningen som föreskrivs i 27 §, 
5) den skyldighet att anteckna uppgifter i fakturor som föreskrivs i 209 e eller 209 f § i mervärdesskattelagen eller i 20 a § i punktskattelagen, 
6) den skyldighet i anslutning till punktskattetillstånd som föreskrivs i 22 eller 27 § i punktskattelagenUtskottet föreslår en ändring  eller ett sådant i tillståndsbeslutet fastställt villkor som avses 27 § i punktskattelagen Slut på ändringsförslaget, 
7) den skyldighet att lämna uppgifter om proviantering och produktprover som föreskrivs i 98 § i punktskattelagen, 
8) den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 98 a § i punktskattelagen, om det är fråga om stöd som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten i den paragrafen, 
9) den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 26 b § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 
10) den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i 10 § 1 mom. i avfallsskattelagen, 
11) den skyldighet att lämna uppgifter om kvantiteter, prisklasser och statistiska uppgifter om tobaksprodukter som föreskrivs i 13 § 1 mom. i lagen om tobaksaccisUtskottet föreslår en ändring  eller i en föreskrift som meddelats med stöd av det momentet Slut på ändringsförslaget. 
Skatteförvaltningen ålägger den skattskyldige eller i en situation som avses i 1 punkten avsändaren eller mottagaren av punktskattepliktiga produkter att betala högst 2 000 euro i försummelseavgift, om denne underlåter att fullgöra 
1) den skyldighet i fråga om flyttningsförfarande som föreskrivs i 54, 58, 59, 62—64, 66—68, 71, 72, 74, 78 eller 80 § i punktskattelagen, 
2) den skyldighet i fråga om prisetiketter eller tryckta detaljhandelspriser som föreskrivs i 11 § i lagen om tobaksaccisUtskottet föreslår en ändring  eller i en förordning som utfärdats med stöd av den Slut på ändringsförslaget. 
Försummelseavgift påförs inte, om försummelsen är ringa eller om det finns en giltig orsak Utskottet föreslår en ändring eller någon annan särskild orsak  Slut på ändringsförslagettill försummelsen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
52 § 
Meddelande av beslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut i ett ärende enligt 45 § som avser fortsatt tidsfrist för påförande av skatt eller rättelse av beslut. 
Ett beslut som avses i 1 mom. meddelas separat för varje skatteperiod. 
62 § 
Ändringssökande som gäller vissa beslut av Skatteförvaltningen 
Den som får ett beslut om registrering, andra som har rätt att söka ändring och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett sådant beslut av Skatteförvaltningen som gäller registrering enligt den berörda skattelagen. 
Den som är skyldig att lämna uppgifter får söka ändring i Skatteförvaltningens beslut som gäller skyldighet att lämna uppgifter enligt 5 kap., 98 § i punktskattelagen, 26 b § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 13 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis eller 10 § 1 mom. i avfallsskattelagen. Den som är skyldig att lämna uppgifter och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift som påförts med stöd av 31 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
64 § 
Besvär till förvaltningsdomstolen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Beslut som gäller mervärdesskatt, skatt på försäkringspremie och punktskatt eller accis överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol genom besvär. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
1. Denna lag träder i kraft den 20 . 
2. Denna lag tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar efter det att lagen har trätt i kraft. 
3. På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som löpt ut före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan. 
4. Om en skattskyldig som avses i 2 § 7 punkten har tagit emot produkterna eller dennes skyldighet att betala skatt annars har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag i fråga om andra skattskyldiga än i 6 § 18 punkten i punktskattelagen avsedda skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod, om inte något annat föreskrivs nedan. 
5. Om Skatteförvaltningen med stöd av de bestämmelser i 32 § i punktskattelagen som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har godkänt att skattedeklarationen för en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod lämnas in på en pappersblankett, är den sista skatteperioden för vilken deklarationen får lämnas in på en pappersblankett den sista skatteperioden kalenderåret 2020. 
6. På delgivning av ett beslut om punktbeskattning som Skatteförvaltningen fattar i fråga om en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet av denna lag och på sökande av ändring i ett sådant beskattningsbeslut tillämpas bestämmelser i denna lag, om beslutet fattas den 1 februari 2021 eller därefter. 
7. På delgivning av ett beslut som Skatteförvaltningen meddelar med anledning av en sådan ansökan om återbäring av punktskatt eller accis som är anhängig när denna lag träder i kraft och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas bestämmelserna i denna lag, om beslutet fattas den 1 februari 2021 eller därefter. 
8. På delgivning av ett beslut om punktbeskattning som Skatteförvaltningen fattar efter ikraftträdandet av denna lag och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas i sådana fall som avses i 4 mom. bestämmelserna i denna lag, om beslutet fattas den 1 februari 2021 eller därefter. Den tidsfrist som avses i 61 § räknas från utgången av det kalenderår under vilket produkterna togs emot eller skyldigheten att betala skatt annars uppkom. 
9. På försummelser som avses i 39 § och som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På försummelser av utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag dock endast, om uppgifterna har begärts före ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 14 kap., 
ändras 72 j § 2 mom., 72 k § 1 mom., 73 § 2 mom., 133 c § 4 mom., 156 § 3 mom., 156 l § 3 mom., 161 § 3 mom. och 172 § 2 mom., 
sådana de lyder, 72 j § 2 mom. i lag 1392/2010, 72 k § 1 mom. i lag 529/2010, 73 § 2 mom. i lag 311/2018 samt 133 c § 4 mom., 156 § 3 mom., 156 l § 3 mom., 161 § 3 mom. och 172 § 2 mom. i lag 773/2016, samt 
fogas till 72 k §, sådan den lyder i lagarna 1767/1995 och 529/2010, nya 4 och 5 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., till 133 c §, sådan den lyder i lagarna 1486/1994, 529/2010 och 773/2016, nya 5 och 6 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 7 mom., till 156 §, sådan den lyder i lag 773/2016, nya 4 och 5 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 6 mom. och till 156 l §, sådan den lyder i lag 773/2016, nya 4 och 5 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., samt till lagen en ny 172 a § och en ny 176 §, i stället för den 176 § som upphävts genom lag 773/2016, som följer: 
72 j § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Punktskattepliktiga varor anses omfattas av skatteupplagringsförfarande när de finns i ett sådant skatteupplag som avses i 6 § 4 punkten i punktskattelagen (182/2010). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
72 k § 
Tillstånd till hållande av skattefritt lager beviljas av Skatteförvaltningen på ansökan. Ansökan ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan dock av särskilda skäl godkänna att ansökan görs på något annat sätt än elektroniskt. I tillståndsbeslutet fastställs villkoren för hållande av lagret. Skatteförvaltningen kan kräva att en säkerhet ska ställas för betalning av skatt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På delgivning av beslut som gäller tillstånd tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. 
Vad som i 59 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som söker tillstånd till hållande av skattefritt lager. I ärenden som gäller tillstånd får ändring sökas även av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Ändring söks genom en skriftlig begäran om omprövning i enlighet med 10 kap. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ med iakttagande av vad som i 62 § 5 mom. i den lagen föreskrivs om tidsfristen för begäran om omprövning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
73 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bilskatt på fordon som ett i 46 § i bilskattelagen ( / ) avsett registrerat bilskatteombud enligt 7 § 1 mom. i den lagen betalat i stället för en i trafik- och transportregistret införd fordonsägare och debiterat av denne, utgör inte del av det vederlag som bilskatteombudet debiterat en återförsäljare för försäljning av fordonet och inte heller av det vederlag som en återförsäljare debiterat en i registret införd fordonsägare för försäljning av fordonet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
133 c § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40—42 och 45—50 §, 52 § 1 och 4 mom., 54—56, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73 och 80 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som ansöker om återbäring enligt 133 a och 133 b § i denna lag, och vad som i 8 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om fullgörande av deklarationsskyldigheten tillämpas också på ansökan om återbäring. 
Vid tillämpningen av 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ på den som ansöker om återbäring enligt 133 a och 133 b § i denna lag betraktas det kalenderår under vilket rätten till skatteåterbäring uppkom som skatteperiod. 
Om det i ansökan om återbäring eller i samband med den lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
156 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40—42, 45—48 och 50 §, 52 § 1 och 4 mom., 54—56, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73 och 80 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som ansöker om återbäring enligt 150 § i denna lag, och vad som i 8 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om fullgörande av deklarationsskyldigheten tillämpas också på ansökan om återbäring. 
Vid tillämpningen av 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ på den som ansöker om återbäring enligt 150 § i denna lag betraktas den period som avses i 150 § 3 mom. i denna lag som skatteperiod. 
Om det i ansökan om återbäring eller i samband med den lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
156 l § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40—42, 45—48 och 50 §, 52 § 1 och 4 mom., 54—56, 59, 61, 66, 68, 70, 71 och 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som ansöker om återbäring enligt 156 a § i denna lag, och vad som i 8 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om fullgörande av deklarationsskyldigheten tillämpas också på ansökan om återbäring. 
Vid tillämpningen av 73 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ på den som ansöker om återbäring enligt 156 a § i denna lag betraktas den period som avses i 156 b § 1 mom. i denna lag som skatteperiod. 
Om det i ansökan om återbäring eller i samband med den lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
161 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas inte på den som köper ett nytt i 26 d § 1 mom. 1 punkten och 26 d § 2 mom. avsett nytt transportmedel och som med stöd av denna lag inte är skattskyldig för annan verksamhet och inte heller på den som köper i 26 e § avsedda punktskattepliktiga varor och vars övriga anskaffningar inte utgör gemenskapsinterna förvärv enligt 26 c § 2 mom. 
18 kap. 
Registrering 
172 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I registret över mervärdesskattskyldiga införs med avvikelse från 1 mom. inte den som köper ett nytt i 26 d § 1 mom. 1 punkten och 26 d § 2 mom. avsett transportmedel och som med stöd av denna lag inte är skattskyldig för annan verksamhet och inte heller den som köper i 26 e § avsedda punktskattepliktiga varor och vars övriga anskaffningar inte utgör gemenskapsinterna förvärv enligt 26 c § 2 mom. 
172 a § 
Syftet med registret över mervärdesskattskyldiga är att identifiera skattskyldiga med tanke på beskattningen och tillsynen över den samt för att förbättra rättssäkerheten för parterna i en transaktion. 
176 § 
Uppgifterna i registret över mervärdesskattskyldiga bevaras i 12 år från den tidpunkt då den skattskyldige avregistrerades, dock så länge det är möjligt att göra ändringar i den skattskyldiges beskattning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Bestämmelserna i denna lag om gemenskapsinterna förvärv av ett nytt transportmedel eller av punktskattepliktiga varor tillämpas, om skyldigheten att betala mervärdesskatt för gemenskapsinterna förvärv har uppkommit enligt 16 a § efter ikraftträdandet av denna lag. På gemenskapsinterna förvärv för vilka skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Med avvikelse från detta ska på sökande av ändring i beslut som fattas efter denna lags ikraftträdande inte 148 b § utan bestämmelserna i denna lag tillämpas. 
På ett ärende som gäller tillstånd och som är anhängigt när denna lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag. När Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt söker ändring i ett ärende som gäller tillstånd och som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
På sådana ansökningar om återbäring som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
På de försummelser som avses i 133 c § 6 mom., 156 § 5 mom. och 156 l § 5 mom. och som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteuppbörd (11/2018) 1 § 1 mom., 25 § 2 mom., 38 § 1 och 7 mom., 50 § 2 mom., 51 § och 52 § 2 mom., 
fogas till 16 § nya 9—11 mom., till 38 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 343/2019, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 6 mom. och det ändrade 7 mom. blir 7 och 8 mom., och till 47 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4—8 mom. blir 5—9 mom., som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på förfarandet vid betalning, återbetalning och indrivning av skatter och avgifter enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). Lagen tillämpas på skatter enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), mervärdesskattelagen (1501/1993) och punktskattelagen (182/2010) även till den del som lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ inte tillämpas på dem, om inte något annat föreskrivs i den lag det är fråga om. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16 § 
Riktande av inbetalningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Betalaren får rikta en inbetalning till betalning av sådan säkerhet som avses i 53, 74, 78 eller 80 § i punktskattelagen eller som krävs med stöd av 2 b § i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994). 
Om en inbetalning har riktats till betalning av säkerhet enligt 53, 74, 78 eller 80 § i punktskattelagen, används inbetalningen inte förrän den skattskyldige har lämnat in sin skattedeklaration för den skatteperiod under vilken de produkter tagits emot för vilka säkerheten har ställts i syfte att trygga den punktskatt som ska betalas på produkterna eller förrän punktskatt för skatteperioden har påförts enligt uppskattning med stöd av 43 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Säkerheten används i första hand till betalning av punktskatten för den skatteperiod till vilken den skattskyldige i skattedeklarationen riktar säkerheten eller den skatteperiod i fråga om vilken skatt har påförts enligt uppskattning. Därefter används inbetalningen till betalning av andra skatter med iakttagande av 6 §. 
Om en inbetalning har riktats till betalning av sådan säkerhet enligt 9 mom. som ska ställas för produkter för vilka det inte behöver lämnas in någon skattedeklaration, ska inbetalningen på ansökan betalas tillbaka till den skattskyldige. Om förutsättningarna för återbetalning av en inbetalning uppfylls, kan Skatteförvaltningen betala tillbaka inbetalningen även på eget initiativ. 
25 § 
Hinder för användning av återbäring 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Till betalning av en fordran används inte 
1) återbäring på skatt som har betalats av misstag, 
2) återbäring när motsvarande medel har betalats som utdelning ur ett konkursbo, 
3) skatteåterbäring som överförs till en främmande stat, 
4) återbäring av försummelseavgifter enligt 22 a § i lagen om beskattningsförfarande, 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och 95 § i bilskattelagen ( / ). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
38 § 
Beräkning av krediteringsränta 
På skatt som ska betalas tillbaka beräknas krediteringsränta från dagen efter den dag då skatten betalades till den dag då det belopp som ska betalas tillbaka debiteras Skatteförvaltningens konto eller används till betalning av skatt. På sådan återbäring av i 7 § avsedd skatt som används till betalning av i den paragrafen avsedd skatt beräknas krediteringsränta till den dag då skatten senast ska betalas enligt lag eller förordning. På sådan skatt som ska betalas tillbaka och som Skatteförvaltningen håller kvar för betalning av senare skatter, och som det inte i enlighet med någon annan lag ska betalas ränta på, beräknas krediteringsränta dock från dagen efter den dag då det beslut som berättigar till återbäring har fattats. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en återbäring beror på ett beslut som gäller skatt som med stöd av bilskattelagen ( / ), punktskattelagen eller respektive lag om punktskatt eller accis ska betalas tillbaka på ansökan, beräknas krediteringsränta på återbäringen från dagen efter beslutsdagen till den dag som avses i 1 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På en inbetalning som används till betalning av skatt senare än på betalningsdagen beräknas krediteringsränta från dagen efter betalningsdagen till den dag då inbetalningen används till betalning av skatten. På en sådan inbetalning av i 7 § avsedd skatt som används till betalning av i den paragrafen avsedd skatt beräknas krediteringsränta till den dag då skatten senast ska betalas enligt lag eller förordning. På en inbetalning som betalas tillbaka med stöd av 20 § eller används på det sätt som avses i 23 § 1 mom. beräknas krediteringsränta från dagen efter betalningsdagen till den dag då det belopp som ska betalas tillbaka debiteras Skatteförvaltningens konto. 
47 § 
Befrielse från skatt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. kan befrielse från punktskatt beviljas, om det är fråga om sådana punktskattepliktiga produkter som under en begränsad tid används för forsknings- eller utvecklingsprojekt vilkas syfte är teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller av bränslen från förnybara källor. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
50 § 
Preskription av skatt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en skattedeklaration som gäller skatter som betalas på eget initiativ lämnas in för sent, preskriberas skatten för skatteperioden i fråga fem år från ingången av det kalenderår som följer på det år då deklarationen lämnades in, till den del skattebeloppet för skatteperioden ökar på basis av deklarationen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
51 § 
Preskription av belopp som ska återkrävas 
Belopp som ska återkrävas med stöd av 34 § preskriberas fem år från ingången av det kalenderår som följer på beslutsdagen. 
52 § 
Preskription av återbäring och inbetalning samt av ränta på dem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en obefogad inbetalning enligt 20 § eller en i 16 § 11 mom. avsedd inbetalning som riktats till betalning av säkerhet inte har kunnat betalas tillbaka till den skattskyldige på grund av bristfälliga betalningsuppgifter, preskriberas inbetalningen samt ränta på den fem år från utgången av det kalenderår då inbetalningen har gjorts. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Bestämmelserna i 16 § 9 mom. tillämpas dock redan från och med den 1 januari 2021. 
På ränta som betalas på återbäring för tiden före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser om ränta som betalas på återbäring som gällde vid ikraftträdandet. 
På preskription av skattebelopp som har ökat på basis av en före denna lags ikraftträdande för sent inlämnad skattedeklaration som gäller skatter som betalas på eget initiativ och på preskription av belopp som det före denna lags ikraftträdande bestämts att ska återkrävas tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 5 a § 1 mom. och 7 § 3 mom., sådana de lyder i lag 20/2018, och 
fogas till 5 b §, sådan den lyder i lagarna 51/2017, 20/2018 och 344/2019, nya 5—8 mom. som följer: 
5 a § 
Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta beräknas på obetald skatt som hör till tillämpningsområdet för lagen om skatteuppbörd, på skatt som påförs i samband med rättelse av beskattningen enligt 57 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), på punktskatt som påförs i en situation som avses i 11 a § 1 mom. och 82 a § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) och på bilskatt som påförs i samband med verkställande eller rättelse av beskattningen enligt 89 § i bilskattelagen ( / ). Dröjsmålsräntan är referensräntan enligt 12 § i räntelagen för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 b § 
Beräkning av dröjsmålsränta 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På punktskatt som påförts i en situation som avses i 11 a § 1 mom. och 82 a § 1 mom. i punktskattelagen beräknas dröjsmålsränta från dagen efter den dag då skyldigheten att betala skatt uppkom till den dag då skatten betalas. 
Dröjsmålsränta enligt 89 § i bilskattelagen beräknas vid beskattning enligt period från dagen efter den lagstadgade förfallodagen till förfallodagen för den skatt som påförs. 
Dröjsmålsräntan enligt 89 § i bilskattelagen beräknas vid fordonsspecifik beskattning från den 25 dagen i den tredje kalendermånaden efter den dag då skyldigheten att betala skatt uppkom till förfallodagen för den skatt som påförs. Om beskattningen av ett fordon verkställs vid fordonsspecifik beskattning på myndighetsinitiativ på den grunden att fordonet har tagits i bruk utan att en skattedeklaration har lämnats in, beräknas dock dröjsmålsräntan på bilskatten från dagen efter den dag då skyldigheten att betala skatt uppkom till förfallodagen för den skatt som påförs. 
På i 89 § i bilskattelagen avsedd skatt som betalats tillbaka till ett för stort belopp beräknas med avvikelse från 6 och 7 mom. dröjsmålsränta från dagen efter den dag då det överskjutande beloppet har använts till betalning av skatt eller debiterats Skatteförvaltningens konto till förfallodagen för den skatt som påförts till följd av rättelse av beskattningen. 
7 § 
Avstående från uppbörd av skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsräntor 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skatteförvaltningen kan lämna dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta helt eller delvis ouppburen, om betalningen har fördröjts av orsaker som inte berott på den skattskyldige eller av ett giltigt skäl, eller av andra särskilda skäl. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Den ränta som ska betalas på bilskatt och punktskatt för tiden före denna lags ikraftträdande beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På ränta som beräknats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag på bilskatt och punktskatt som är obetald när lagen träder i kraft tillämpas dock inte skatteförhöjningens och förseningsräntans minimibelopp på tre euro. 
 Slut på lagförslaget 

Utskottet förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen i samband med lagberedningen angående automatiskt beslutsfattande bedömer behoven av att revidera bestämmelserna om förseningsavgift i fråga om skatter som betalas på eget initiativ och att regeringen då beaktar de synpunkter som grundlagsutskottet framfört i sitt utlåtande. 
Helsingfors 2.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf (delvis) 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml (delvis) 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf (delvis) 
 
ersättare 
Merja Kyllönen vänst 
 
ersättare 
Lulu Ranne saf 
 
ersättare 
Veronica Rehn-Kivi sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.