Senast publicerat 22-11-2021 14:45

Betänkande FiUB 17/2021 rd RP 210/2021 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen (RP 210/2021 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

  • skatteexpert Tiia Hyysalo 
    finansministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • jord- och skogsbruksministeriet
  • Skatteförvaltningen
  • Renbeteslagsföreningen.

Inget yttrande av 

  • justitieministeriet
  • sametinget
  • Skolternas byastämma.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i inkomstskattelagen. I bestämmelsen om beräkning av inkomst av renskötsel görs en lagteknisk precisering så att det föreskrivs att de årliga intäktsgrunderna för renskötseln fastställs genom förordning av statsrådet. Det är en ändring som förtydligar rättsläget. Dessutom föreslås det att den finska språkdräkten i bestämmelsen om tidsfristerna preciseras. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft senast den 9 december 2021, innan statsrådets förordning om fastställande av intäktsgrunderna för renskötseln för 2021 sätts i kraft. Enligt den gällande finskspråkiga lagen ska intäktsgrunderna för skatteåret 2021 fastställas genom förordning av statsrådet före den 10 december 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 210/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 19.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Merja Kyllönen vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.