Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FiUB 18/2016 rd

Senast publicerat 20-02-2018 16:21

Betänkande FiUB 18/2016 rd RP 142/2016 rd  RP 203/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivetRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet och till vissa lagar som har samband med den

Finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (RP 142/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet och till vissa lagar som har samband med den (RP 203/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. Delegationen förenade behandlingen av ärendena vid sitt möte den 8 november 2016. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • specialsakkunnigLeenaAine
  finansministeriet
 • konsultativ tjänstemanAndersColliander
  finansministeriet
 • lagstiftningsrådMarianneMalmgrén
  finansministeriet
 • Tax DirectorAnna-LiisaAminoff-Lindblad
  Metsä Group
 • ledande skatteexpertSamiLaaksonen
  Skatteförvaltningen
 • överinspektörJoonasTuominen
  Skatteförvaltningen
 • biträdande professorTomiViitala
  Aalto-universitetet
 • Head of TaxTittaHeikkinen
  Nokia Oyj
 • skatteexpertTeroHonkavaara
  Finlands näringsliv rf
 • direktörAnn-MariKemell
  Centralhandelskammaren
 • juris doktorKristiinaÄimä
  Suomen Veroasiantuntijat rf
 • professor (emeritus)RaimoImmonen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finnwatch rf.

PROPOSITIONERNA

Proposition RP 142/2016 rd

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om dokumentation av internprissättning i lagen om beskattningsförfarande ändras. Dessutom ska det till lagen fogas en skyldighet att lämna en land-för-land-rapport för beskattningen till Skatteförvaltningen. I lagen ska det också föreskrivas om skatteförhöjning vid land-för-land-rapport för beskattningen. Skatteförvaltningen bemyndigas att meddela noggrannare föreskrifter om land-för-land-rapporten för beskattningen. 

I propositionen föreslås dessutom att lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet ändras. Genom propositionen genomförs de ändringar som gäller land-för-land-rapporteringen för beskattningen i det direktiv som genomförts genom lagen.  

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2017. Lagen om beskattningsförfarande ska tillämpas första gången vid beskattningen för de skatteår som börjar den 1 januari 2017 eller därefter. När det gäller land-för-land-rapporten för beskattningen tillämpas lagen första gången på de uppgifter som ska lämnas om räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2016 eller därefter. 

Proposition RP 203/2016 rd

I propositionen föreslås det ändringar i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet. Genom ändringarna genomförs de ändringar som gjorts i det direktiv som utgör grunden för lagen och genom vilka man tar i bruk obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning.  

I propositionen föreslås det också ändringar i lagen om beskattningsförfarande, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund, i vilka det tas in ett omnämnande av ändringen av direktivet.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet propositionerna vara behövliga och angelägna. Utskottet tillstyrker att de godkänns med vissa ändringar som främst är tekniska. Ändringarna motiveras separat i detaljmotiven. 

Proposition RP 142/2016 rd baserar sig på en utredning publicerad 2013 av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) om skattebaserosion och vinstförflyttning och ett åtgärdsprogram som gäller utredningen, och senare 2015 publicerade anvisningar samt Rådets direktiv 2016/881/EU, som gäller land-för-land-rapporter som ska lämnas till skatteförvaltningen. Direktivet ingår i det så kallade handräckningsdirektivet. 

Innehållet i en dokumentation av internprissättning utvidgas och fördelas i framtiden i uppgifter på koncernnivå (master file) och detaljerade uppgifter om skattskyldiga (local file). De föreslagna uppgifterna ingår i 14 b § i den ändrade lagen om beskattningsförfarande. I propositionen föreslås också nya bestämmelser om villkor för skyldigheten att ge land-för-land-rapporter för beskattningen och om rapportens innehåll. Genom propositionen får Skatteförvaltningen behörighet att meddela närmare föreskrifter om innehållet i den anmälan som hör ihop med den som lämnar en land-för-land-rapport samt innehållet i land-för-land-rapporten, och om hur de ska ges in. 

Den föreslagna regleringen är av ganska allmän karaktär varför det exakta innehållet i dokumentationen av internprissättning och i land-för-land-rapporten för beskattningen beskrivs i propositionsmotiven. Men utskottet ser regleringssättet som motiverat eftersom det ger möjlighet att tolka kraven på dokumentationen av internprissättning i överensstämmelse med OECD:s internprissättningsanvisningar, och på så sätt eliminerar överflödiga skillnader mellan nationell lagstiftning och internationella anvisningar. Utskottet framhåller att Skatteförvaltningen i sina tolkningar och anvisningar bör stödja sig på OECD:s anvisningar och avhålla sig från en tolkning som utvidgar informationsinnehållet i land-för-land-rapporterna. Utskottet ser positivt på att Skatteförvaltningen separat ger en anvisning för tillämpning av dokumentationen av internprissättningen och land-för-land-rapporterna. 

Utskottet fäster uppmärksamhet vid bestämmelsen enligt vilken Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet av den anmälan som anges i 14 d § 9 mom. i den föreslagna lagen samt av land-för-land-rapporten och om hur de ska ges in. Informationen i land-för-land-rapporten förtecknas i 14 e § i den föreslagna lagen om beskattningsförfarande. Skatteförvaltningens behörighet att meddela närmare föreskrifter begränsas till den information som nämns i lagen. Skatteförvaltningen kan exempelvis precisera uppgifter om de parter som hör till koncernen eller företaget i fråga om identifierings- eller adressuppgifter. Analogt kan Skatteförvaltningen meddela närmare föreskrifter om hur informationen ska ges in, såsom elektronisk deklaration. Utöver de obligatoriska uppgifter som förtecknas i lagen kan rapportören välja att lämna ytterligare upplysningar eller utredningar som rapportören anser vara behövliga eller som gör det lättare att förstå informationen i rapporten. Uppgifterna är inte obligatoriska, men i fråga om frivilliga uppgifter kunde Skatteförvaltningen exempelvis begränsa den maximala mängden eller formen på de uppgifter som lämnas. Regleringen är befogad eftersom det handlar om årliga uppgifter och de ska ges i en i form som fastställs separat. Uppgifternas detaljerade innehåll och form preciseras enligt den internationella utvecklingen. 

Enligt handräckningsdirektivet ska en medlemsstat i Europeiska unionen, som tar emot en land-för-land-rapport för beskattning av en rapporteringsskyldig i sin egen medlemsstat genom ett automatiskt utbyte av upplysningar lämna rapporten till de andra medlemsstater som upplysningarna i rapporten gäller. Skyldigheten baserar sig således på direktivet och ska vara ömsesidig. Direktivet innehåller bestämmelser om sekretess för information. Mellan länder som inte hör till Europeiska unionen kan uppgifter i land-för-land-rapporten för beskattningen bytas automatiskt med stöd av ett avtal mellan berörda myndigheter om automatiskt utbyte av land-för-land-upplysningar. Att byta information förutsätter då ytterligare att avtalsparterna också har i kraft en konvention mellan Europarådets medlemsstater och OECD:s medlemsländer om ömsesidig handräckning i skattefrågor. I det sistnämnda avtalet, som Finland har satt i kraft genom lag, ingår reglering om sekretess. I det multilaterala avtalet om behöriga myndigheter som gäller land-för-land-rapporten finns villkor och sanktioner om användning av information och sekretess samt förutsättningar för att avsluta avtalet. 

Villkoren gäller exempelvis att avbryta automatiskt utbyte av information och att häva avtal. Om Finland skulle byta information med en annan stat på den andra statens enskilda begäran, kan det ske exempelvis med stöd av skatteavtalet och inom ramen för de förutsättningar och sekretessbestämmelser som ingår i avtalet. Utskottet menar att de gällande begränsningarna av sekretess är tillräckliga, men om det visar sig att villkoren för sekretess inte blir iakttagna, måste behövliga åtgärder vidtas. På de uppgifter i land-för-land-rapporten som Skatteförvaltningen får del av tillämpas lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, och uppgifterna är sekretessbelagda hos Skatteförvaltningen. I detta avseende uppfyller regleringen kraven på sekretess i direktivet och de ovannämnda internationella avtalen. 

I propositionen föreslås att handräckningsdirektivet, sådant det lyder senast ändrat genom rådets direktiv (EU) 2016/881, ska sättas i kraft på lagnivå. Enligt direktivet kan informationen i land-för-land-rapporten användas för att bedöma internprissättningsrisker samt andra risker som hänför sig till skattebaserosion och vinstöverföring. Informationen kan också användas för bedömning av risker som förorsakas av att företag inte iakttar reglerna för internprissättning, och vid behov för ekonomisk och statistisk analys. I direktivet konstateras att skattemyndighetens rättelse av internprissättningen inte får vara baserad på information som ingår i en land-för-land-rapport och har blivit bytta med stöd av direktivet. Men direktivet hindrar inte genomförandet av ytterligare utredningar på grundval av en land-för-land-rapport, och adekvata rättelser kan göras i ett bolags beskattningsbara inkomst. 

Den ovan nämnda regleringen i direktivet kan anses vara exakt och noga avgränsad. Regleringen i direktivet gäller i detta avseende endast myndigheternas befogenheter, och myndigheterna kan antas vara väl förtrogna med bestämmelserna i direktivet. På dessa grunder anser utskottet att omnämnandet i direktivet räcker och det behövs ingen separat nationell reglering av användningen av uppgifter. Påförande av skatt i situationer som gäller internprissättning sker också i fortsättningen i enlighet med tillämpningsvillkoren i 31 § i lagen om beskattningsförfarande, och utöver uppgifterna i land-för-land-rapporten för beskattningen ska det alltid användas också andra informationskällor, och vid behov ska tilläggsuppgifter begäras av den skattskyldige innan ett tillägg med anledning av internprissättning görs till den beskattningsbara inkomsten. 

Genom propositionen tillfogas bestämmelser om skatteförhöjning som hänför sig till försummelse av land-för-land-rapporten för beskattningen. Skatteförhöjningen uppgår maximalt till 25 000 euro, och beloppet motsvarar den gällande skatteförhöjningen i anslutning till försummelse av dokumentationen av internprissättningen. Regleringen är befogad och överensstämmer med kraven i direktivet, men utskottet anser det önskvärt att förhöjningspraxis iakttar måttlighet under de första åren då de nya bestämmelserna är i kraft. 

Proposition RP 203/2016 är baserad på direktiv 2015/2376/EU, som reglerar obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning. Det som sägs ovan om sekretessbestämmelserna i handräckningsdirektivet gäller också automatiskt utbyte av upplysningar i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning. 

DETALJMOTIVERING

Utskottet har sammanfört ändringsförslagen i de två propositionerna och inkluderar lagförslag 2 i proposition RP 142/2016 rd i lagförslag 1 i proposition RP 203/2016 rd och ändrat ingressen i den senare propositionen i analogi med detta. Därför föreslår utskottet att lagförslag 2 i proposition RP 142/2016 rd förkastas. Dessutom inkluderar utskottet lagförslag 1 i proposition RP 142/2016 rd i lagförslag 2 i proposition RP 203/2016 rd och ändrar ingressen i lagförslaget i analogi med detta. 

Lagförslag 1

Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet

1 §. Genomförande av direktivet.

Paragrafen hänvisar till den senaste ändringen av direktivet, varvid också tidigare ändringar ingår i hänvisningen. De bestämmelser i direktivet som hör till området för lagstiftning iakttas som lag i Finland. 

2 §. Tillämpningsområde.

I båda propositionerna föreslås en ny 5 punkt. Därför föreslår utskottet att paragrafen utöver en 5 punkt får en 6 punkt. 

3 §. Samarbetsformer.

I båda propositionerna föreslås nya samarbetsformer. Utskottet kompletterar paragrafen med en ny 6 punkt, varvid 6 punkten blir en ny 7 punkt. 

Lagförslag 2

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

14 d §. Land-för-land-rapport för beskattningen.

I 11 mom. föreslås en omformulering av texten.  

Ikraftträdande

Enligt sista meningen i ikraftträdandebestämmelsen ges den anmälan för räkenskapsperiod 2016 som avses i 14 d § 9 mom. dock före den 1 juni 2017 om räkenskapsperioden har löpt ut före det. 

För att det ska vara klart att den längre tidsfrist för att ge anmälan som avses i bestämmelsen också kan tillämpas på räkenskapsperioder som har löper ut under kalenderåret 2017, föreslår utskottet att bestämmelsen ändras i det avseendet. Samtidigt föreslår utskottet att formuleringen i bestämmelsen preciseras. I alla de situationer där den anmälningsskyldiges räkenskapsperiod löper ut före den 31 maj 2017, ska anmälan således ges senast den 31 maj 2017. Om räkenskapsperioden löper ut den 31 maj 2017 eller senare gäller huvudregeln, enligt vilken anmälan ska ges senast den sista dagen av räkenskapsperioden. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 3 och 4 i proposition RP 203/2016 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 203/2016 rd med ändringar samt lagförslag 1 i proposition RP 142/2016 rd och lagförslag 2 i proposition RP 203/2016 rd sammanförda till ett nytt lagförslag 2. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen förkastar lagförslag 2 i proposition RP 142/2016 rd. 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag  om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013) 1 § 1 mom., 2 § 4 punkten och 3 §, sådana de lyder i lag 1703/2015, och 
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1703/2015, Utskottet föreslår en ändring nya 5 och 6 punkter Slut på ändringsförslaget som följer: 
1 § 
Genomförande av direktivet  
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, nedan handräckningsdirektivet, sådant det lyder Utskottet föreslår en ändring senast ändrat genom rådets direktiv (EU) 2016/881 Slut på ändringsförslaget, ska iakttas som lag, om inte något annat följer av denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Tillämpningsområde 
I enlighet med denna lag och handräckningsdirektivet:  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) lämnas upplysningar om rapporteringspliktiga konton till behöriga myndigheter i andra medlemsstater, 
5) lämnas upplysningar om utfärdade, ändrade eller förnyade förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning till behöriga myndigheter i andra medlemsstater och till Europeiska Utskottet föreslår en ändring kommissionen, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6) lämnas upplysningar om land-för-land-rapporter för beskattningen till andra berörda medlemsstater och till alla medlemsstater upplysningar om vägran att lämna en land-för-land-rapport för beskattningen. Slut på ändringsförslaget 
3 § 
Samarbetsformer 
Samarbetet omfattar  
1) utbyte av upplysningar utan föregående begäran,  
2) utbyte av upplysningar på begäran, 
3) automatiskt utbyte av upplysningar om specificerade kategorier av inkomst och kapital, 
4) lämnande av upplysningar om rapporteringspliktiga konton genom automatiskt utbyte av upplysningar,  
5) lämnande av upplysningar genom automatiskt utbyte om utfärdade, ändrade eller förnyade förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning,  
Utskottet föreslår en ändring 6) lämnande av upplysningar om land-för-land-rapporter för beskattningen genom automatiskt utbyte av upplysningar, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7) Slut på ändringsförslaget rätt för tjänstemän som bemyndigats av en behörig myndighet i en medlemsstat att närvara vid kontor och medverka i administrativa utredningar i en annan medlemsstat, samtidiga kontroller, delgivning och givande av återkoppling. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 14 b § Utskottet föreslår en ändring och 17 b § 1 mom., sådana de lyder, 14 b § i lag 1041/2006 och 17 b § 1 mom. i lag 1704/2015 Slut på ändringsförslaget, samt  
fogas till lagen nya 14 d och 14 e § samt till 32 §, sådan den lyder i lagarna 907/2001, 565/2004, 1079/2005 och 1041/2006, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom., som följer:  
2 kap. 
Deklarationsskyldighet 
14 b § 
Innehållet i en dokumentation av internprissättning 
En dokumentation av internprissättning ska innehålla följande uppgifter om en koncern: 
1) organisationsstruktur, 
2) en beskrivning av affärsverksamheten, 
3) en beskrivning av verksamhet som hänför sig till immateriella tillgångar, 
4) en beskrivning av finansieringsverksamheten, 
5) ett bokslut eller om ett sådant saknas motsvarande befintliga uppgifter,  
6) uppgifter om sådana på förhand meddelade ställningstaganden och överenskommelser om gränsöverskridande allokering av inkomster inom beskattningen. 
En dokumentation av internprissättning ska innehålla följande uppgifter om den skattskyldige: 
1) en beskrivning av organisations- och förvaltningsstrukturen, 
2) uppgifter om affärsverksamheten, 
3) en beskrivning av relationer i intressegemenskap, 
4) uppgifter om transaktioner mellan parter i intressegemenskap samt transaktioner mellan företaget och dess fasta driftställe,  
5) en funktionsanalys av transaktioner mellan parter i intressegemenskap samt transaktioner mellan företaget och dess fasta driftställe, 
6) en jämförbarhetsanalys och tillgängliga uppgifter om jämförelseobjekten, 
7) en beskrivning av vald internprissättningsmetod och dess tillämpning,  
8) ett bokslut eller om ett sådant saknas motsvarande befintliga uppgifter,  
9) sådana på förhand meddelade ställningstaganden och överenskommelser inom beskattningen som gäller den skattskyldiges transaktioner i en intressegemenskap och som inte meddelats av Finland eller där Finland inte är avtalspart. 
Med koncern avses en koncern enligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen eller i motsvarande utländska bestämmelser. Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också på sådana utländska företag som har ett fast driftställe i Finland men inte hör till någon koncern. 
De uppgifter som avses i 1 mom. kan läggas fram endast för det självständigt fungerande och avgränsbara affärsverksamhetsområde som den skattskyldige hör till. I enlighet med 1 mom. ska uppgifterna om koncernen dock alltid innehålla uppgifter om hela koncernens centraliserade funktioner och transaktioner. Den skattskyldige ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lägga fram de uppgifter som avses i 1 mom. också med avseende på de övriga affärsverksamhetsområdena.  
De uppgifter som avses i 1 mom. krävs inte, om det sammanlagda värdet av transaktionerna mellan den skattskyldige och varje enskild andra part uppgår till högst 500 000 euro under skatteåret. De uppgifter som avses i 2 mom. 5—7 punkten krävs inte, om det sammanlagda värdet av transaktionerna mellan den skattskyldige och den andra parten under skatteåret uppgår till högst 500 000 euro. 
14 d § 
Land-för-land-rapport för beskattningen 
En allmänt skattskyldig, som är en koncerns yttersta moderföretag (den utredningsskyldige), ska till Skatteförvaltningen lämna en land-för-land-rapport som ska utarbetas för varje räkenskapsperiod, om  
1) det till koncernen hör minst en utländsk part förutom den utredningsskyldige, och 
2) omsättningen enligt koncernresultaträkningen uppgår till minst 750 miljoner euro under den räkenskapsperiod som föregår den räkenskapsperiod som ska utredas.  
Med en koncerns yttersta moderföretag avses ett företag som enligt bokföringslagen eller motsvarande utländska bestämmelser är skyldigt att upprätta ett koncernbokslut eller som skulle vara skyldigt att göra detta i det fall att företagets andelar i eget kapital är föremål för handel på en värdepappersbörs inom den jurisdiktion där det har sin skatterättsliga hemvist. En förutsättning är dessutom att företaget inte står under direkt eller indirekt bestämmande inflytande av en sådan part som är skyldig att upprätta ett koncernbokslut.  
Med koncernresultaträkning avses en sådan koncernresultaträkning som upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen eller motsvarande standarder. Om ett koncernbokslut inte upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder, används ett koncernbokslut som upprättats i enlighet med bokföringslagstiftningen i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om sådana bokslut saknas används ett bokslut som upprättats i enlighet med motsvarande bestämmelser. 
En land-för-land-rapport ska också ges in av en allmänt skattskyldig som inte hör till en koncern och som i utlandet har ett sådant fast driftställe som avses i bilaga III till rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, sådant det lyder senast ändrat genom rådets direktiv (EU) 2016/881, och vars omsättning under den räkenskapsperiod som föregår den räkenskapsperiod som ska utredas uppgår till minst 750 miljoner euro.  
En allmänt skattskyldig, som inte är en koncerns yttersta moderföretag, och ett sådant fast driftställe i en koncern som avses i bilaga III till rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, sådant det lyder senast ändrat genom rådets direktiv (EU) 2016/881, (utredningsskyldig i andra hand) ska ge in en land-för-land-rapport till Skatteförvaltningen för varje räkenskapsperiod, om omsättningen enligt koncernresultaträkningen uppgår till minst 750 miljoner euro under den räkenskapsperiod som föregår den räkenskapsperiod som ska utredas. Dessutom krävs att det utländska yttersta moderföretaget i koncernen  
1) inte är skyldigt att utarbeta en land-för-land-rapport,  
2) har skatterättslig hemvist i en sådan jurisdiktion utanför Europeiska unionen med vilken Finland har ett internationellt avtal enligt direktivet men inte ett avtal om utbyte av upplysningar om land-för-land-rapporter för beskattningen senast vid tidpunkten för lämnande av land-för-land-rapporten, eller  
3) har skatterättslig hemvist i jurisdiktion där det skett ett sådant systemsammanbrott som avses i bilaga III punkt 14 till direktivet och Skatteförvaltningen har gjort en anmälan om detta.  
Den som är utredningsskyldig i andra hand är skyldig att lämna endast sådan information som den utredningsskyldiga erhållit eller inhämtat och som denne förfogar över, om det utländska yttersta moderföretaget i koncernen har vägrat tillhandahålla uppgifter och det har gjorts en anmälan om vägran.  
En skyldighet enligt 5 och 6 mom. att i andra hand lämna uppgifter i en land-för-land-rapport föreligger inte, om det utländska yttersta moderföretaget i koncernen har anvisat en till koncernen hörande part med skatterättslig hemvist i Europeiska unionen att lämna en land-för-land-rapport i enlighet med kraven. Skyldighet att lämna uppgifter föreligger inte heller, om det utländska yttersta moderföretaget i koncernen utsett en annan part i koncernen (utsedd utredningsskyldig) att ge in land-för-land-rapporten till skattemyndigheten i dennes skatterättsliga hemvist som ligger utanför Europeiska unionen. Dessutom krävs att 
1) jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist kräver att land-för-land-rapporter ges in, 
2) det finns ett avtal om utbyte av upplysningar om land-för-land-rapporter mellan Finland och jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist, senast vid tidpunkten för lämnande av land-för-land-rapporten,  
3) jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist inte har underrättat Skatteförvaltningen om ett systemsammanbrott,  
4) det har gjorts en anmälan om den som ska ge in land-för-land-rapporten till jurisdiktionen där den utsedde utredningsskyldige har sin skatterättsliga hemvist, och  
5) en anmälan om den utsedde utredningsskyldige har getts in till Skatteförvaltningen. 
Det som föreskrivs i 5—7 mom. tillämpas också på utländska företag som inte hör till en koncern och som i Finland har ett fast driftställe enligt bilaga III till rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, sådant det lyder senast ändrat genom rådets direktiv (EU) 2016/881.  
En anmälan om den som ska lämna in land-för-land-rapporten för beskattningen ska ges in till Skatteförvaltningen. Anmälan ska ges in av en allmänt skattskyldig och av ett fast driftställe som avses i bilaga III till rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, sådant det lyder senast ändrat genom rådets direktiv (EU) 2016/881, som  
1) hör till en koncern till vilken det hör minst en utländsk part och vars omsättning enligt koncernresultaträkningen uppgår till minst 750 miljoner euro under den räkenskapsperiod som föregår den som ska utredas, eller  
2) hör till ett företag vars omsättning uppgår till minst 750 miljoner euro under den räkenskapsperiod som föregår den som ska utredas och till vilket det hör minst ett i utlandet beläget fast driftställe enligt bilaga III till direktivet eller ett utländskt företag som i Finland har ett fast driftställe enligt bilaga III till direktivet. 
Det som i 1—9 mom. föreskrivs om allmänt skattskyldiga tillämpas också på öppna bolag och kommanditbolag samt på en part, som är organiserad enligt finsk lag men som inte har en skatterättslig hemvist i Finland eller i utlandet.  
En anmälan enligt 9 mom. ska ges in till Skatteförvaltningen Utskottet föreslår en ändring senast Slut på ändringsförslaget den sista dagen av den räkenskapsperiod som utreds. Land-för-land-rapporten och anmälan om vägran enligt 6 mom. ska ges in inom tolv månader efter den sista dagen i den räkenskapsperiod som utreds. Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet av den anmälan som anges i 9 mom. samt av land-för-land-rapporten och om hur de ska ges in. 
14 e § 
Innehållet i en land-för-land-rapport för beskattningen  
En land-för-land-rapport ska innehålla följande landsspecifika uppgifter om de parter som hör till koncernen eller företaget: 
1) intäkter,  
2) vinst eller förlust före skatt, 
3) inbetald och upplupen inkomstskatt samt källskatt, 
4) det egna kapitalets bokföringsvärde, 
5) ackumulerade vinstmedel, 
6) antal anställda,  
7) andra materiella tillgångar än kontanter och andra penningsmedel. 
Den land-för-land-rapporten ska innehålla också uppgifter om de parter som hör till koncernen eller företaget, arten av deras verksamhet, samt de uppgiftskällor och den valuta som använts. 
17 b §  
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter med anledning av rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG 
Ett sådant rapporterande finskt finansinstitut som avses i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv (EU) 2015/2376 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, ska lämna Skatteförvaltningen de uppgifter som behövs för tillämpningen av direktivet. Ett rapporterande finskt finansinstitut är skyldigt att iaktta de förpliktelser som i direktivet och i avsnitt I—IX i bilaga I och i bilaga II till direktivet åläggs finska rapporterande finansinstitut samt den i dem föreskrivna aktsamhetsproceduren för identifiering av konton. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 §  
Skatteförhöjning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om den som enligt 14 d § ska ge in en anmälan och en land-för-land-rapport för beskattningen inte har fullgjort denna skyldighet inom den föreskrivna tidsfristen eller har fullgjort den med väsentliga fel eller brister, kan den påföras en skatteförhöjning om högst 25 000 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för de skatteår som börjar den 1 januari 2017 eller därefter.  
Lagens 14 d och 14 e § samt 32 § 5 mom. tillämpas första gången på uppgifter som ska lämnas om räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2016 eller därefter. Den anmälan Utskottet föreslår en strykning för räkenskapsperiod 2016 Slut på strykningsförslaget som avses i 14 d § 9 Utskottet föreslår en ändring mom. ska dock ges senast den 31 maj 2017 om räkenskapsperioden har löpt ut före det Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 3 § 5 mom. och 13 § 1 mom. 3 punkten underpunkt a, sådana de lyder i lag 1705/2015, som följer: 
3 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Källskatt ska inte betalas på dividend som betalas till ett i Finland begränsat skattskyldigt samfund som motsvarar ett samfund enligt 33 d § 4 mom. i inkomstskattelagen eller 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och dividenden är skattefri enligt dessa bestämmelser om den betalas till ett inhemskt samfund. Samfundet ska inte heller betala källskatt på i 33 e § i inkomstskattelagen och i 6 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsett överskott som ett andelslag betalar, på i 33 a, 33 b och 33 f § i inkomstskattelagen och i 6 a och 6 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsedd utbetalning av medel som ska betraktas som dividend eller överskott och som gjorts från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet, på vinstandel i och ränta på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder som en inhemsk sparbank betalar samt på ränta på garantikapital som ett ömsesidigt försäkringsbolag och en försäkringsförening betalar. En förutsättning för skattefrihet är att samfundet har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och att rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv (EU) 2015/2376 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, eller ett avtal om handräckning och utbyte av information i skatteärenden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller dividendtagarens hemviststat. Dessutom förutsätts att källskatt enligt dividendtagarens utredning i praktiken inte i sin helhet kan gottgöras i dividendtagarens hemviststat på grundval av ett avtal om undanröjande av dubbelbeskattning mellan Finland och dividendtagarens hemviststat.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Följande inkomster beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) på yrkande av en begränsat skattskyldig fysisk person som är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet dividend, om
a) rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv (EU) 2015/2376 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, eller ett avtal om handräckning och utbyte av information i skatteärenden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller dividendtagarens hemviststat, och
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994) 2 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1706/2015, som följer: 
2 a § 
Närmare bestämmelser för samfund med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i skatteavtalsstater  
Denna lag tillämpas inte på utländska samfund med hemvist i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som avses i 2 § 3 mom. 2 punkten, om rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv (EU) 2015/2376 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, gäller staten i fråga eller om det med staten avtalats om ett sådant informationsutbyte i skatteärenden mellan myndigheterna som tillsammans med de avtalsslutande staternas interna lagstiftning möjliggör ett tillräckligt informationsutbyte för tillämpningen av denna lag. En ytterligare förutsättning är att samfundet faktiskt har etablerat sig i hemviststaten och de facto bedriver ekonomisk verksamhet där. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 11.11.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TimoKallicent
vice ordförande
VilleVähämäkisaf
medlem
ToukoAaltogröna
medlem
TimoHeinonensaml
medlem
KaukoJuhantalocent
medlem
ToimiKankaanniemisaf
medlem
KristaKiurusd
medlem
EskoKivirantacent
medlem
ElinaLepomäkisaml
medlem
MikaLintiläcent
medlem
MatsNylundsv
medlem
MarkkuRossicent
medlem
SariSarkomaasaml
medlem
SamiSaviosaf
medlem
KariUotilavänst
medlem
PiaViitanensd
ersättare
TimoHarakkasd
ersättare
LasseHautalacent
ersättare
RiittaMyllersd(delvis)
ersättare
MikaNiikkosaf(delvs).

Sekreterare var

utskottsrådIlkkaLahti.

RESERVATION

Motivering

Lagens mål och innehåll är godtagbara. Men vi vill ändå betona att åtgärdsprogrammet för skattebaserosion och vinstförflyttning (BEPS) måste fortsätta och stärkas internationellt. Finland bör agera aktivt för att EU:s mål i arbetet mot kringgående av skatt ska vara tillräckligt ambitiösa. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner ett uttalande. (Reservationens förslag till uttalande) 

Reservationens förslag till uttalande 

Riksdagen förutsätter att Finland i EU främjar en gemensam lagstiftning där offentligheten för land-för-land-rapporter utvidgas bland annat till bolagets egen webbplats, där tillämpningsområdet för land-för-land-rapporterna utvidgas till alla bolag som är skyldiga att anmäla internprissättning (omsättningsgräns 50 miljoner euro), där information måste presenteras i större omfattning (inklusive affärsvinst), där tidsfristen för att lämna anmälan fastställs till 6 månader och där sanktionerna för försummelser är mer ändamålsenliga än i nuläget. 
Helsingfors 11.11.2016
TimoHarakka/sd
ToukoAalto/gröna
KariUotila/vänst
PiaViitanen/sd
KristaKiuru/sd
RiittaMyller/sd