Senast publicerat 08-05-2021 11:40

Betänkande FiUB 19/2017 rd RP 112/2017 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning och 124 § i inkomstskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning och 124 § i inkomstskattelagen (RP 112/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

  • konsultativ tjänsteman Merja Taipalus 
    finansministeriet
  • utvecklingschef Jukka Hakola 
    ​Finlands Kommunförbund.

Inget yttrande av 

  • Skatteförvaltningen.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen så att utdelningen av samfundsskatt till respektive skattetagargrupp ändras. 

Genom ändringarna av utdelningen kompenseras kommunerna genom samfundsskatten för de minskade inkomster som sänkningen av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken medför från och med 2018, varvid utdelningen av samfundsskatt till kommunerna ökar och utdelningen till staten minskar i motsvarande grad. 

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet finner att propositionen behövs och fyller sitt syfte, och det tillstyrker den utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 112/2017 rd utan ändringar.  
Helsingfors 1.12.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Eero Heinäluoma sd 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Krista Kiuru sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Kari Kulmala sin 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Aila Paloniemi cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Ozan Yanar gröna 
 
ersättare 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
ersättare 
Riitta Myller sd 
 
ersättare 
Juhana Vartiainen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.