Senast publicerat 08-05-2021 11:40

Betänkande FiUB 2/2017 rd RP 49/2017 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten (RP 49/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets förvaltnings- och säkerhetsdelegation. 

Sakkunniga

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen har hört 

  • konsultativ tjänsteman Anna Hyvärinen 
    finansministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statsbudgeten ändras. Bestämmelsen får en övergångsbestämmelse som ska säkerställa att avgångsåldern för de tjänstemän som övergår från gränsbevakningsväsendet eller försvarsmakten till det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna fortsatt följer det som föreskrivs i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och lagen om försvarsmakten. 

Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker den därför utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 49/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 1.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Aila Paloniemi cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent 
 
ersättare 
Anne Kalmari cent 
 
ersättare 
Pauli Kiuru saml 
 
ersättare 
Mika Niikko saf 
 
ersättare 
Joakim Strand sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mari Nuutila.