Senast publicerat 08-05-2021 13:04

Betänkande FiUB 2/2020 rd RP 98/2019 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (RP 98/2019 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

  • konsultativ tjänsteman Anders Colliander 
    finansministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen ger sitt samtycke till att Finland säger upp de avtal som den ingick 2004 och 2005 med Anguilla, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Montserrat och Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande. 

Finland slutade tillämpa de flesta av avtalen 2016. Samtliga avtalsslutande parter tillämpar numera den internationella standarden för automatiskt informationsutbyte av upplysningar om finanskonton som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har publicerat. Avtalen behövs därför inte längre. 

Avtalet med Anguilla kan sägas upp genom anmälan om uppsägning till en avtalsslutande part minst sex månader före utgången av ett kalenderår då tre år, räknat från och med dagen för avtalets ikraftträdande, har förflutit. Då upphör avtalet att gälla för den period som börjar efter det kalenderår när anmälan gjordes. De övriga avtalen kan sägas upp genom en skriftlig anmälan om uppsägningen till den avtalsslutande parten. Avtalen upphör då att gälla tolv månader efter uppsägningen. 

Regeringen föreslår lagar om upphävande av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen. Lagarna avses träda i kraft genom förordning av statsrådet samtidigt som uppsägningen träder i kraft. Regeringen föreslår också en lag om upphävande av de bestämmelser i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning som bara berör de här avtalen. Lagen träder i kraft när det sista av avtalen upphör att gälla till följd av uppsägningen. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner uppsägningen av avtalen i proposition RP 98/2019 rd. Riksdagen godkänner lagförslag 1—9 i proposition RP 98/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 21.2.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Petri Honkonen cent 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
ersättare 
Merja Kyllönen vänst 
 
ersättare 
Riitta Mäkinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.