Senast publicerat 06-09-2018 13:30

Betänkande FiUB 21/2016 rd RP 139/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen

Finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen (RP 139/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • specialsakkunnigTuulaKarjalainen
  finansministeriet
 • ledande mervärdesskatteexpert PäiviTaipalus
  Skatteförvaltningen
 • processdirektörTimoLaukkanen
  Skatteförvaltningen
 • statistikdirektörMariYlä-Jarkko
  Statistikcentralen
 • direktörAnnaLundén
  Företagarna i Finland rf
 • verkställande direktör, CGR-revisorEeroPrepula
  Tilintarkastus PK-Finland Oy.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf
 • Finlands Revisorer rf.

Inget yttrande av 

 • arbets- och näringsministeriet
 • ​Finlands Kommunförbund
 • Finsk Handel rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen ändras så att företag vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro ges möjlighet att redovisa sådan mervärdesskatt enligt betalningsprincipen som ska betalas på försäljning eller som dras av för inköp.  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget men med vissa ändringar som främst är tekniska och klarlägger det rådande rättsläget. Ändringarna motiveras separat i detaljmotiven. 

Propositionens syfte är att utvidga tillämpningsområdet för möjligheten att redovisa mervärdesskatten enligt betalningsprincipen. Utöver det nuvarande tillämpningsområdet ska de skattskyldiga vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro får möjlighet att om de så vill redovisa mervärdesskatten enligt betalningsprincipen, och då hänförs den mervärdesskatt som ska betalas på försäljningar och den mervärdesskatt som dras av för inköp till den månad då betalningen för den sålda varan eller tjänsten har influtit eller inköpet har betalats. Om den skattskyldige väljer den redovisning enligt betalningsprincipen som föreslås i propositionen ska den tillämpas symmetriskt på både försäljningar och inköp. 

DETALJMOTIVERING

137 §.

Avsikten med propositionen är inte att ändra nuvarande tillämpningspraxis för mervärdesskatt enligt betalningsprincipen, dvs. att den skatt som ska betalas på försäljningar med avvikelse från prestationsprincipen får hänföras till den kalendermånad under vilken försäljningspriset eller en del av det har influtit. Den gällande 137 § innehåller inte något gränsbelopp för omsättningen, utan rätten att redovisa mervärdesskatten enligt betalningsprincipen bestäms utifrån rättigheterna och skyldigheterna i bokföringslagen. På denna grund kan de skattskyldiga som bokföringslagen inte tillämpas på eller som enligt bokföringslagen har rätt att upprätta bokslut enligt betalningsprincipen, om de så vill, redovisa mervärdesskatten enligt betalningsprincipen. Genom den ändring av bokföringslagen som trädde i kraft 2016 ville man jämställa rörelseidkare med yrkesutövare med avseende på bokföringsskyldigheten och på samma sätt befria dem från kravet på att upprätta bokslut i vissa situationer. Efter ändringarna i bokföringslagen ska den gällande 137 § i mervärdesskattelagen tolkas så att också rörelseidkare som inte är skyldiga att upprätta bokslut har rätt att redovisa mervärdesskatten enligt betalningsprincipen. När bokföringslagen reviderades gjorde man inte de behövliga ändringarna i 137 § i mervärdesskattelagen. Utskottet föreslår därför att 1 och 4 mom. kompletteras med hänvisningar också till de skattskyldiga som enligt bokföringslagen inte behöver upprätta bokslut. Utskottet betonar att det handlar om en klargörande ändring som de facto trädde i kraft vid ingången av 2016. Formuleringen i 2 mom. preciseras. I förfarandet enligt betalningsprincipen har kreditförluster som hänför sig till försäljning inte uppgetts.  

143 §.

Till följd av den ovannämnda ändringen i 137 § 1 och 4 mom. görs en motsvarande precisering i 143 § 1 och 2 mom. Också här handlar det om ett klargörande av rättsläget.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 139/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 137 och 143 §, av dem 137 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 886/2009, som följer: 
137 § 
En skattskyldig, vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro Utskottet föreslår en ändring och en skattskyldig Slut på ändringsförslaget som bokföringslagen inte tillämpas på eller som Utskottet föreslår en strykning enligt den lagen Slut på strykningsförslaget har rätt att upprätta ett bokslut enligt betalningsprincipen Utskottet föreslår en ändring eller låta bli att upprätta ett bokslut Slut på ändringsförslaget, får i de situationer som nämns i 15 § 1 mom. 1 punkten hänföra skatt på försäljning till den kalendermånad under vilken försäljningspriset eller en del av det har influtit. 
Den skatt som avses i 1 mom. hänförs dock senast till den kalendermånad under vilken det har gått 12 månader från det att varan levererades eller tjänsten utfördes, om det inte är fråga om en kreditförlust som hänför sig till försäljningUtskottet föreslår en strykning  som har uppgivits som skattepliktig Slut på strykningsförslaget
När skattskyldigheten upphör skall skatten på de försäljningspriser som avses i 1 mom. och som inte har influtit hänföras till den sista kalendermånaden av verksamheten.  
Om omsättningen för en skattskyldig som tillämpar det förfarande som avses i 1 mom. och som inte har rätt att upprätta ett bokslut enligt betalningsprincipen Utskottet föreslår en ändring eller låta bli att upprätta ett bokslut Slut på ändringsförslaget överstiger 500 000 euro under räkenskapsperioden och överskridningen beror på en oförutsägbar eller överraskande orsak, får den skattskyldige fortsätta att tillämpa förfarandet till räkenskapsperiodens utgång. 
Räkenskapsperiodens omsättning enligt 1 och 4 mom. beräknas i enlighet med 3 §. 
143 § 
En skattskyldig som tillämpar 137 § på hänförandet av skatt på försäljning Utskottet föreslår en strykning och som inte har rätt att upprätta ett bokslut enligt betalningsprincipen Slut på strykningsförslaget ska i de fall som avses i 141 § 1 punkten hänföra avdraget till den kalendermånad under vilken inköpspriset eller en del av det har betaltsUtskottet föreslår en ändring , om inte något annat föreskrivs i 2 mom Slut på ändringsförslaget
En skattskyldig som bokföringslagen inte tillämpas på eller som Utskottet föreslår en strykning enligt bokföringslagen Slut på strykningsförslaget har rätt att upprätta ett bokslut enligt betalningsprincipen Utskottet föreslår en ändring eller låta bli att upprätta ett bokslut Slut på ändringsförslaget får i de fall som avses i 141 § 1 punkten hänföra avdraget till den kalendermånad under vilken inköpspriset eller en del av det har betalts. 
När skattskyldigheten upphör skall avdraget för obetalda inköp som avses i 1 och 2 mom. hänföras till den sista kalendermånaden av verksamheten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Denna lag tillämpas när en vara har levererats eller en tjänst har utförts efter det att lagen har trätt i kraft.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.11.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TimoKallicent
vice ordförande
VilleVähämäkisaf
medlem
ToukoAaltogröna
medlem
TimoHeinonensaml
medlem
ToimiKankaanniemisaf
medlem
EskoKivirantacent
medlem
ElinaLepomäkisaml
medlem
OutiMäkeläsaml
medlem
HannaMäntyläsaf
medlem
MatsNylundsv
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
MarkkuRossicent
medlem
SariSarkomaasaml
medlem
SamiSaviosaf
medlem
MariaTolppanensd
medlem
KariUotilavänst
medlem
PiaViitanensd
ersättare
OlaviAla-Nissiläcent
ersättare
TimoHarakkasd
ersättare
LasseHautalacent.

Sekreterare var

utskottsråd
IlkkaLahti.