Betänkande
FiUB
23
2017 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande (RP 152/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Delegationen har hört 
finansråd
Elina
Pylkkänen
finansministeriet
överinspektör
Jyrki
Einiö
Skatteförvaltningen
juristchef
Heli
Backman
Pensionsskyddscentralen
utvecklingschef
Jukka
Hakola
​Finlands Kommunförbund.
Delegationen har fått skriftligt yttrande av 
Statistikcentralen
Kyrkostyrelsen
Folkpensionsanstalten.
Inget yttrande av 
Finlands ortodoxa kyrkostyrelse
Skattebetalarnas Centralförbund rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om skatteredovisning, lagen om Skatteförvaltningen och lagen om beskattningsförfarande ändras. 
Det föreslås ändringar i de allmänna redovisningsförfarandena enligt lagen om skatteredovisning. För skatteåret föreslås att förvärvs- och kapitalinkomstskatternas samt fastighetsskattens rättelseredovisningar ska göras månatligen istället för de nuvarande årliga rättelserna. Rättelseredovisningsperioden föreslås förkortas till fyra kalenderår som följer skatteåret. Det föreslås att uttag och betalning av räntor med stöd av lagen om skatteredovisning ska slopas. Det förslås också att återkrav av och anstånd för skatter som ska redovisas för skattetagarna ska slopas. 
Det föreslås inga ändringar i grundprincipen för redovisning av skattemedel, så redovisningarna till skattetagarna ska fortsatt grunda sig på utdelning och redovisning enligt nettointaget. 
Genom reformerna förenklas redovisningsförfarandet och det gör det möjligt att redovisa skattemedlen för skattetagarna mer i realtid, mer regelbundet och mer förutsägbart än i nuläget. En förenkling av redovisningsförfarandet ökar transparensen i redovisningen för skattetagarna och sänker även kostnaderna för införande och underhåll av det nya datasystem som Skatteförvaltningen ska ta i bruk. 
Dessutom föreslås det ändringar i lagen om Skatteförvaltningen. Det föreslås att skattetagarnas andelar av beskattningskostnaderna ändras så att kommunernas andel höjs med 0,2 procentenheter och statens andel sänks på motsvarande sätt med 0,2 procentenheter. Kommunernas andel av beskattningskostnaderna utgör därmed 29,1 procent, andelen för den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar 3,2 procent och Folkpensionsanstaltens andel 5,6 procent. 
Det föreslås att lagen om beskattningsförfarande ändras så att Skatteförvaltningen får information av Folkpensionsanstalten om ansökningar och beslut som gäller beviljade pensioner och förmåner, utbetalning av pensioner och förmåner samt sådana uppgifter om beslut om arbetspensioner som Folkpensionen har i sin besittning. 
Ändringarna av lagen om skatteredovisning avses träda i kraft den 1 november 2018. Ändringarna av lagen om Skatteförvaltningen och av lagen om beskattningsförfarande avses träda i kraft vid ingången av 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet tillstyrker propositionen, med smärre preciseringar i 18 § i lagen om beskattningsförfarande. 
Propositionen är en vital del av Skatteförvaltningens projekt Valmis. Projektets tredje och sista del behandlas för närvarande i riksdagen (RP 97/2017 rd). Genom föreliggande proposition införs de lagändringar som blir möjliga när man övergår till beskattning i realtid. De nya bestämmelserna ska tillämpas på redovisningar till skattetagarna från och med den1 november 2018. 
Utskottet har konsekvent förhållit sig positivt till projektet Valmis och de lagändringar som anknyter till projektet. Grunderna för reformen behandlas i detalj i utskottets betänkande FiUB 26/2017 rd om regeringens proposition RP 97/2017 rd. Projektet syftar till att verkställa beskattningen och genom de lagändringar som redan har gjorts har verkställandet förenklats och uppdaterats. 
Utskottet anser att även denna proposition är motiverad eftersom den utgör en viktig del av ett smidigt och tidsenligt beskattnings- och redovisningsförfarande. Redovisningsförfarandet förenklas och det blir möjligt att bättre redovisa skattetagarnas andelar i realtid, regelbundet och mer förutsägbart än i nuläget. Kostnaderna för redovisningen kommer dessutom att sjunka. 
Förslaget har fått ett positivt mottagande också bland de sakkunniga som utskottet har hört. Skattetagarnas representanter har deltagit aktivt i lagberedningen och uttryckt tillfredsställelse med resultatet. Utskottet har därmed inget särskilt att kommentera heller i detta hänseende. 
En ytterligare aspekt som motiverar propositionen är avsikten att öka kommunernas andel av beskattningskostnaderna med 0,2 procentenheter. Ändringen är en följd av revideringen av fastighetsbeskattningen, som innebär att kommunerna ska stå för kostnaderna för värderingssystemet för byggnader. Statens andel ska sänkas så att den motsvarar höjningen och de andra skattetagarnas andelar bibehålls oförändrade. Inte heller om denna ändring råder det oenighet. 
Den tredje stora frågan som behandlas i propositionen sammanhänger med riktigheten i förskottsuppbörden och syftet att lindra de skattskyldigas och myndigheternas administrativa börda. Det föreslås därför bestämmelser om en utvidgad rätt för Skatteförvaltningen att få uppgifter om pensioner och förmåner som Folkpensionsanstalten har betalat. 
Utskottet finner propositionen motiverad också i detta avseende. Det finns emellertid skäl att precisera den sista meningen i det nya moment som föreslås fogat till 18 § i beskattningslagen så att Folkpensionsanstalten ska lämna Skatteförvaltningen sådana uppgifter om beslut som den har i sin besittning om arbetspensioner och om den tidpunkt från och med vilken de har börjat betalas. På så sätt blir formuleringen exaktare. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 152/2017 rd utan ändringar. 
Riksdagen godkänner lagförslag 3 i proposition RP 152/2017 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
1. 
Lag 
om ändring av lagen om skatteredovisning 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om skatteredovisning (532/1998) 3 § 3 mom. samt 8, 9, 17—19 och 22 §, av dem 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag 58/2017, 8 § sådan den lyder i lag 1086/2005, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 254/2008, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 347/2002 och 254/2008 och 22 § sådan den lyder i lag 254/2008, samt 
ändras 1 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 och 7 §, rubriken för 16 §, 20 § samt 21 § 1 och 2 mom., 
av dem 1 § 1 mom. och 5 § 1 mom. sådana de lyder i lag 793/2016 samt rubriken för 16 § sådan den lyder i lag 1086/2005, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Till staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten (skattetagarna) redovisas de skatter och avgifter som avses i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) samt fastighetsskatter och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (skatter) på det sätt som föreskrivs i denna lag. 
5 § 
Utdelning och minimibeloppet av arbetsgivarprestationer vid förskottsuppbörden 
För att förskottsinnehållningar och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalats innan beskattningen har slutförts ska kunna uppdelas i stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt i den försäkrades sjukförsäkringspremie föreskrivs genom förordning av finansministeriet för varje skatteår om de relativa andelar (skattetagargruppernas utdelning), enligt vilka skattetagargruppernas motsvarande andelar beräknas utfalla vid beskattningen för skatteåret. Dessutom föreskrivs genom förordning av finansministeriet om det månadsvisa minimibeloppet av förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas på eget initiativ (minimibeloppet av arbetsgivarprestationer) så att deras sammanlagda belopp så bra som möjligt motsvarar det faktiska totala skatteårsvisa intaget av förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas på eget initiativ. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs också om grunderna för beräkning av de andelar enligt vilka den andel som har fastställts att utgöra kommunalskatt och kyrkoskatt beräknas fördela sig mellan kommunerna och församlingarna (kommunernas och församlingarnas utdelning). 
6 § 
Redovisning efter slutförd beskattning 
Skatterna redovisas till skattetagarna på basis av utdelningen enligt debiteringsförhållandena, senast när beskattningen för skatteåret är slutförd. Den första redovisningen enligt debiteringen görs i samband med den periodiska redovisning som följer på den månad då beskattningen har slutförts. I samband med denna redovisning rättas de redovisningar som har gjorts tidigare för skatteåret för att motsvara utdelningen på basis av debiteringen. 
I april det andra år som följer efter att beskattningen har slutförts rättas de tidigare redovisningar som har gjorts för skatteåret så att de utgår från utdelningen enligt de skatter som har influtit till skattetagarens fördel. 
Utdelningar enligt debitering och intag rättas månatligen i samband med den periodiska redovisningen. 
7 § 
Redovisning per skatteår 
Redovisningarna per skatteår görs under de fyra kalenderår som följer på skatteåret. 
De belopp som inflyter och återbetalas efter de fyra kalenderår som följer på skatteåret behandlas i samband med redovisningarna för följande skatteår. Dessa belopp redovisas i enlighet med den utdelning som tillämpas i redovisningarna för skatteåret i fråga. De belopp som redovisas med utdelningar för följande skatteår rättas inte längre. 
16 § 
Redovisning av samfundsskatt per skatteår 
20 § 
Skatter som ska återkrävas 
Om de skatter som redovisas till skattetagaren inte förslår till betalning av de belopp som vid samma redovisning ska avdras och återkrävas, överförs skillnaden att indrivas i samband med följande periodiska redovisning. 
21 § 
Fel i redovisningen 
Om ett för stort eller ett för litet belopp av misstag har redovisats till en skattetagare, rättas felet i samband med följande periodiska redovisning. 
Ett väsentligt fel ska rättas och de skatter som redovisats till för litet belopp betalas utan att följande redovisning inväntas. Det belopp som ska återkrävas ska delges skattetagaren. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas första gången på periodiska redovisningar som görs i november 2018. De bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas sista gången på periodiska redovisningar som görs i oktober 2018. 
Redovisningarna av fastighetsskatter ska rättas månatligen från och med november 2019. Förskottskompletteringar som fysiska personer och dödsbon har betalat efter lagens ikraftträdande redovisas som förskott som ska betalas. 
2. 
Lag 
om ändring av 30 § i lagen om Skatteförvaltningen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 30 § 2 mom., sådant det lyder i lag 528/2017, som följer: 
30 § 
Beskattningskostnaderna och deras fördelning 
Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. tar staten ut sammanlagt 29,1 procent av kommunerna, sammanlagt 3,2 procent av den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och 5,6 procent av Folkpensionsanstalten. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Denna lag tillämpas första gången när de årliga beskattningskostnaderna för kalenderåret 2018 tas ut. 
3. 
Lag 
om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 18 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder i lagarna 71/2010 och 520/2010, ett nytt 8 mom., varvid det nuvarande 8 mom. blir 9 mom., som följer: 
18 § 
Myndigheternas allmänna skyldighet att lämna uppgifter 
Folkpensionsanstalten ska för beskattningen lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om beviljade pensioner och förmåner. Uppgifter ska lämnas om ansökningar som är anhängiga och om beslut och utbetalningar till följd av ansökningarna. Folkpensionsanstalten ska dessutom lämna Skatteförvaltningen sådana uppgifter om beviljade arbetspensioners belopp och begynnelsetidpunkter som den har i sin besittning. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 12.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ozan
Yanar
gröna
ersättare
Olavi
Ala-Nissilä
cent
ersättare
Timo
Harakka
sd
ersättare
Lasse
Hautala
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Betänkande
FiUB
23
2017 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande (RP 152/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Delegationen har hört 
finansråd
Elina
Pylkkänen
finansministeriet
överinspektör
Jyrki
Einiö
Skatteförvaltningen
juristchef
Heli
Backman
Pensionsskyddscentralen
utvecklingschef
Jukka
Hakola
​Finlands Kommunförbund.
Delegationen har fått skriftligt yttrande av 
Statistikcentralen
Kyrkostyrelsen
Folkpensionsanstalten.
Inget yttrande av 
Finlands ortodoxa kyrkostyrelse
Skattebetalarnas Centralförbund rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om skatteredovisning, lagen om Skatteförvaltningen och lagen om beskattningsförfarande ändras. 
Det föreslås ändringar i de allmänna redovisningsförfarandena enligt lagen om skatteredovisning. För skatteåret föreslås att förvärvs- och kapitalinkomstskatternas samt fastighetsskattens rättelseredovisningar ska göras månatligen istället för de nuvarande årliga rättelserna. Rättelseredovisningsperioden föreslås förkortas till fyra kalenderår som följer skatteåret. Det föreslås att uttag och betalning av räntor med stöd av lagen om skatteredovisning ska slopas. Det förslås också att återkrav av och anstånd för skatter som ska redovisas för skattetagarna ska slopas. 
Det föreslås inga ändringar i grundprincipen för redovisning av skattemedel, så redovisningarna till skattetagarna ska fortsatt grunda sig på utdelning och redovisning enligt nettointaget. 
Genom reformerna förenklas redovisningsförfarandet och det gör det möjligt att redovisa skattemedlen för skattetagarna mer i realtid, mer regelbundet och mer förutsägbart än i nuläget. En förenkling av redovisningsförfarandet ökar transparensen i redovisningen för skattetagarna och sänker även kostnaderna för införande och underhåll av det nya datasystem som Skatteförvaltningen ska ta i bruk. 
Dessutom föreslås det ändringar i lagen om Skatteförvaltningen. Det föreslås att skattetagarnas andelar av beskattningskostnaderna ändras så att kommunernas andel höjs med 0,2 procentenheter och statens andel sänks på motsvarande sätt med 0,2 procentenheter. Kommunernas andel av beskattningskostnaderna utgör därmed 29,1 procent, andelen för den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar 3,2 procent och Folkpensionsanstaltens andel 5,6 procent. 
Det föreslås att lagen om beskattningsförfarande ändras så att Skatteförvaltningen får information av Folkpensionsanstalten om ansökningar och beslut som gäller beviljade pensioner och förmåner, utbetalning av pensioner och förmåner samt sådana uppgifter om beslut om arbetspensioner som Folkpensionen har i sin besittning. 
Ändringarna av lagen om skatteredovisning avses träda i kraft den 1 november 2018. Ändringarna av lagen om Skatteförvaltningen och av lagen om beskattningsförfarande avses träda i kraft vid ingången av 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet tillstyrker propositionen, med smärre preciseringar i 18 § i lagen om beskattningsförfarande. 
Propositionen är en vital del av Skatteförvaltningens projekt Valmis. Projektets tredje och sista del behandlas för närvarande i riksdagen (RP 97/2017 rd). Genom föreliggande proposition införs de lagändringar som blir möjliga när man övergår till beskattning i realtid. De nya bestämmelserna ska tillämpas på redovisningar till skattetagarna från och med den1 november 2018. 
Utskottet har konsekvent förhållit sig positivt till projektet Valmis och de lagändringar som anknyter till projektet. Grunderna för reformen behandlas i detalj i utskottets betänkande FiUB 26/2017 rd om regeringens proposition RP 97/2017 rd. Projektet syftar till att verkställa beskattningen och genom de lagändringar som redan har gjorts har verkställandet förenklats och uppdaterats. 
Utskottet anser att även denna proposition är motiverad eftersom den utgör en viktig del av ett smidigt och tidsenligt beskattnings- och redovisningsförfarande. Redovisningsförfarandet förenklas och det blir möjligt att bättre redovisa skattetagarnas andelar i realtid, regelbundet och mer förutsägbart än i nuläget. Kostnaderna för redovisningen kommer dessutom att sjunka. 
Förslaget har fått ett positivt mottagande också bland de sakkunniga som utskottet har hört. Skattetagarnas representanter har deltagit aktivt i lagberedningen och uttryckt tillfredsställelse med resultatet. Utskottet har därmed inget särskilt att kommentera heller i detta hänseende. 
En ytterligare aspekt som motiverar propositionen är avsikten att öka kommunernas andel av beskattningskostnaderna med 0,2 procentenheter. Ändringen är en följd av revideringen av fastighetsbeskattningen, som innebär att kommunerna ska stå för kostnaderna för värderingssystemet för byggnader. Statens andel ska sänkas så att den motsvarar höjningen och de andra skattetagarnas andelar bibehålls oförändrade. Inte heller om denna ändring råder det oenighet. 
Den tredje stora frågan som behandlas i propositionen sammanhänger med riktigheten i förskottsuppbörden och syftet att lindra de skattskyldigas och myndigheternas administrativa börda. Det föreslås därför bestämmelser om en utvidgad rätt för Skatteförvaltningen att få uppgifter om pensioner och förmåner som Folkpensionsanstalten har betalat. 
Utskottet finner propositionen motiverad också i detta avseende. Det finns emellertid skäl att precisera den sista meningen i det nya moment som föreslås fogat till 18 § i beskattningslagen så att Folkpensionsanstalten ska lämna Skatteförvaltningen sådana uppgifter om beslut som den har i sin besittning om arbetspensioner och om den tidpunkt från och med vilken de har börjat betalas. På så sätt blir formuleringen exaktare. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 152/2017 rd utan ändringar. 
Riksdagen godkänner lagförslag 3 i proposition RP 152/2017 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
1. 
Lag 
om ändring av lagen om skatteredovisning 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om skatteredovisning (532/1998) 3 § 3 mom. samt 8, 9, 17—19 och 22 §, av dem 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag 58/2017, 8 § sådan den lyder i lag 1086/2005, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 254/2008, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 347/2002 och 254/2008 och 22 § sådan den lyder i lag 254/2008, samt 
ändras 1 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 och 7 §, rubriken för 16 §, 20 § samt 21 § 1 och 2 mom., 
av dem 1 § 1 mom. och 5 § 1 mom. sådana de lyder i lag 793/2016 samt rubriken för 16 § sådan den lyder i lag 1086/2005, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Till staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten (skattetagarna) redovisas de skatter och avgifter som avses i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) samt fastighetsskatter och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (skatter) på det sätt som föreskrivs i denna lag. 
5 § 
Utdelning och minimibeloppet av arbetsgivarprestationer vid förskottsuppbörden 
För att förskottsinnehållningar och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalats innan beskattningen har slutförts ska kunna uppdelas i stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt i den försäkrades sjukförsäkringspremie föreskrivs genom förordning av finansministeriet för varje skatteår om de relativa andelar (skattetagargruppernas utdelning), enligt vilka skattetagargruppernas motsvarande andelar beräknas utfalla vid beskattningen för skatteåret. Dessutom föreskrivs genom förordning av finansministeriet om det månadsvisa minimibeloppet av förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas på eget initiativ (minimibeloppet av arbetsgivarprestationer) så att deras sammanlagda belopp så bra som möjligt motsvarar det faktiska totala skatteårsvisa intaget av förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas på eget initiativ. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs också om grunderna för beräkning av de andelar enligt vilka den andel som har fastställts att utgöra kommunalskatt och kyrkoskatt beräknas fördela sig mellan kommunerna och församlingarna (kommunernas och församlingarnas utdelning). 
6 § 
Redovisning efter slutförd beskattning 
Skatterna redovisas till skattetagarna på basis av utdelningen enligt debiteringsförhållandena, senast när beskattningen för skatteåret är slutförd. Den första redovisningen enligt debiteringen görs i samband med den periodiska redovisning som följer på den månad då beskattningen har slutförts. I samband med denna redovisning rättas de redovisningar som har gjorts tidigare för skatteåret för att motsvara utdelningen på basis av debiteringen. 
I april det andra år som följer efter att beskattningen har slutförts rättas de tidigare redovisningar som har gjorts för skatteåret så att de utgår från utdelningen enligt de skatter som har influtit till skattetagarens fördel. 
Utdelningar enligt debitering och intag rättas månatligen i samband med den periodiska redovisningen. 
7 § 
Redovisning per skatteår 
Redovisningarna per skatteår görs under de fyra kalenderår som följer på skatteåret. 
De belopp som inflyter och återbetalas efter de fyra kalenderår som följer på skatteåret behandlas i samband med redovisningarna för följande skatteår. Dessa belopp redovisas i enlighet med den utdelning som tillämpas i redovisningarna för skatteåret i fråga. De belopp som redovisas med utdelningar för följande skatteår rättas inte längre. 
16 § 
Redovisning av samfundsskatt per skatteår 
20 § 
Skatter som ska återkrävas 
Om de skatter som redovisas till skattetagaren inte förslår till betalning av de belopp som vid samma redovisning ska avdras och återkrävas, överförs skillnaden att indrivas i samband med följande periodiska redovisning. 
21 § 
Fel i redovisningen 
Om ett för stort eller ett för litet belopp av misstag har redovisats till en skattetagare, rättas felet i samband med följande periodiska redovisning. 
Ett väsentligt fel ska rättas och de skatter som redovisats till för litet belopp betalas utan att följande redovisning inväntas. Det belopp som ska återkrävas ska delges skattetagaren. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas första gången på periodiska redovisningar som görs i november 2018. De bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas sista gången på periodiska redovisningar som görs i oktober 2018. 
Redovisningarna av fastighetsskatter ska rättas månatligen från och med november 2019. Förskottskompletteringar som fysiska personer och dödsbon har betalat efter lagens ikraftträdande redovisas som förskott som ska betalas. 
2. 
Lag 
om ändring av 30 § i lagen om Skatteförvaltningen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 30 § 2 mom., sådant det lyder i lag 528/2017, som följer: 
30 § 
Beskattningskostnaderna och deras fördelning 
Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. tar staten ut sammanlagt 29,1 procent av kommunerna, sammanlagt 3,2 procent av den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och 5,6 procent av Folkpensionsanstalten. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Denna lag tillämpas första gången när de årliga beskattningskostnaderna för kalenderåret 2018 tas ut. 
3. 
Lag 
om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 18 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder i lagarna 71/2010 och 520/2010, ett nytt 8 mom., varvid det nuvarande 8 mom. blir 9 mom., som följer: 
18 § 
Myndigheternas allmänna skyldighet att lämna uppgifter 
Folkpensionsanstalten ska för beskattningen lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om beviljade pensioner och förmåner. Uppgifter ska lämnas om ansökningar som är anhängiga och om beslut och utbetalningar till följd av ansökningarna. Folkpensionsanstalten ska dessutom lämna Skatteförvaltningen sådana uppgifter om beviljade arbetspensioners belopp och begynnelsetidpunkter som den har i sin besittning. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 12.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ozan
Yanar
gröna
ersättare
Olavi
Ala-Nissilä
cent
ersättare
Timo
Harakka
sd
ersättare
Lasse
Hautala
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Senast publicerat 27.9.2019 11:36