Senast publicerat 08-05-2021 13:53

Betänkande FiUB 23/2020 rd RP 195/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk (RP 195/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört (distanskontakt) 

 • specialsakkunnig Antti Sinkman 
  finansministeriet
 • skatteexpert Tiia Hyysalo 
  finansministeriet
 • ledande expert Kari Aaltonen 
  Skatteförvaltningen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • jord- och skogsbruksministeriet
 • Centralhandelskammaren
 • Företagarna i Finland rf
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf.

Inget yttrande av 

 • arbets- och näringsministeriet
 • Finlands näringsliv rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk. Gränserna höjs för avskrivningar som får göras på en gång och för utgiftsrester. Enligt förslaget ska den övre gränsen för anskaffningar som räknas som små anskaffningar av lösa anläggningstillgångar enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet höjas till 1 200 euro och gränsen för små anskaffningar som under skatteåret sammanlagt får dras av höjas till 3 600 euro. Till lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt inkomstskattelagen för gårdsbruk föreslås en ny bestämmelse om avskrivning av utgiftsrester om högst 1 200 euro på en gång. Dessutom föreslås att den gräns för avskrivningar av små anskaffningar eller utgiftsrester som får göras på en gång inom skogsbruket som avses i inkomstskattelagen höjs från 600 euro. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med en ändring. Ändringen gäller en precisering av hänvisningsbestämmelsen i den gällande inkomstskattelagen. 

Propositionen fick brett stöd bland de utfrågade sakkunniga. Utskottet anser att propositionens mål är värda att stödjas, och de föreslagna åtgärderna motsvarar väl de mål som ställts upp för dem. Ändringarna i avskrivningsbestämmelserna ökar de skattskyldigas möjligheter att på ett ändamålsenligt sätt periodisera anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar och förhindrar uppkomsten av skillnader i avskrivningar mellan bokföringen och de icke avskrivna anskaffningsutgifterna vid beskattningen. Propositionen minskar således de skattskyldigas och Skatteförvaltningens administrativa börda på ett ändamålsenligt sätt. Utskottet ställer sig bakom ändringsförslaget. Dessa avskrivningsgränser har inte höjts efter 2002, och därför anser utskottet att höjningarna är nödvändiga och att höjningsbeloppen är måttfulla. 

Vid sakkunnigutfrågningen i utskottet har det dock påpekats att den föreslagna ändringen på basis av hänvisningsbestämmelsen leder till en konflikt mellan det föreslagna beloppet av engångsavskrivningar inom gårdsbruket och skogsbruket. I propositionen fogas till 8 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk ett nytt 8 mom., enligt vilket en utgiftsrest på högst 1 200 euro vid inkomstbeskattningen för gårdsbruk får avskrivas på en gång. Gränsen för engångsavskrivning inom skogsbruket föreslås för sin del bli höjd från 200 till 600 euro. Därför föreslår utskottet att hänvisningen till det föreslagna nya 8 § 8 mom. i inkomstskattelagen stryks ur hänvisningsbestämmelsen i 115 § 2 mom. i den gällande inkomstskattelagen. I övrigt har utskottet inget att anmärka. 

DETALJMOTIVERING

115 §. Periodisering av skogsbruksutgifter.

I bestämmelsen stryks hänvisningen till 8 § 8 mom. i inkomstskattelagen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 195/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 3 i proposition RP 195/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av 30 och 33 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 33 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., sådana de lyder i lag 898/2001, samt 
fogas till 30 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1539/1992 och 473/1998, ett nytt 5 mom. som följer: 
30 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utgiftsrester om högst 1 200 euro får avskrivas på en gång. 
33 § 
Med avvikelse från 30 § avskrivs, när den skattskyldige yrkar det, anskaffningsutgiften för förslitning underkastade lösa anläggningstillgångar i dess helhet under det skatteår då tillgångarna har tagits i bruk, om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna är högst 1 200 euro (liten anskaffning). 
Som liten anskaffning som avses i 1 mom. 2 punkten anses en till anläggningstillgångarna hänförlig nyttighet eller, om flera sådana nyttigheter tillsammans bildar en organisk helhet, en sådan helhet som nyttigheterna bildar. I små anskaffningar får under skatteåret avdras sammanlagt högst 3 600 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 8 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 8 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 718/1990, ett nytt 8 mom. som följer: 
8 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utgiftsrester om högst 1 200 euro får avskrivas på en gång. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 115 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 115 § Utskottet föreslår en ändring 2 och Slut på ändringsförslaget 3 mom., Utskottet föreslår en ändring av dem 3 mom. Slut på ändringsförslaget sådant det lyder i lag 896/2001, som följer: 
115 § 
Periodisering av skogsbruksutgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap, anordningar, byggnader, konstruktioner och andra nyttigheter vilka hänför sig till skogsbruk Utskottet föreslår en ändring ska Slut på ändringsförslaget dras av genom årliga avskrivningar från utgiftsresten enligt 8 Utskottet föreslår en ändring § 1—7 mom. och 9—10 § i Slut på ändringsförslaget inkomstskattelagen för gårdsbruk 
Utgifter eller utgiftsrester om högst 600 euro får avskrivas på en gång. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 2021. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 20.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Lulu Ranne saf 
 
ersättare 
Jussi Wihonen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.