Betänkande
FiUB
24
2017 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande samt av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande samt av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (RP 154/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Delegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Minna
Upola
finansministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
överinspektör
Taito
von Konow
Skatteförvaltningen
juris doktor
Kristiina
Äimä
Suomen Veroasiantuntijat rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
inrikesministeriet
Skattebetalarnas Centralförbund rf.
Inget yttrande av 
justitieministeriet
Finlands näringsliv rf
Finanssiala ry
Centralhandelskammaren
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.
PROPOSITIONEN
I denna proposition föreslås det att lagen om beskattningsförfarande ändras. Genom rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (EU) 2016/2258 utvidgas skattemyndigheternas rätt till information till att omfatta vissa uppgifter om penningtvätt som preciseras närmare i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG. Med information om penningtvätt avses här sådana uppgifter för identifiering av kunder och uppgifter om verkliga förmånstagare som de rapporteringsskyldiga innehar. 
Det föreslås att lagen om beskattningsförfarande ändras så att det till lagen fogas en ny bestämmelse om att de rapporteringsskyldiga som avses i lagen om penningtvätt på uppmaning av Skatteförvaltningen med stöd av identifieringsuppgifter, bankkontonummer, en kontotransaktion eller någon annan motsvarande identifikation ska lämna in och visa upp för granskning uppgifter om mekanismer, förfaranden, dokument och annan information med stöd av vilka rapporterande finska finansinstitut har iakttagit de förpliktelser och de aktsamhetsprocedurer för identifiering av rapporteringspliktiga konton som avses i 17 a § 1 mom., 17 b § 1 mom., 17 c § 1 mom. och 17 d §. Det föreslås att 23 § i lagen om beskattningsförfarande preciseras. Dessutom föreslås det en ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter. 
Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker den därför utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 154/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 12.12.2017 
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ozan
Yanar
gröna
ersättare
Olavi
Ala-Nissilä
cent
ersättare
Timo
Harakka
sd
ersättare
Lasse
Hautala
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Betänkande
FiUB
24
2017 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande samt av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande samt av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (RP 154/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Delegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Minna
Upola
finansministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
överinspektör
Taito
von Konow
Skatteförvaltningen
juris doktor
Kristiina
Äimä
Suomen Veroasiantuntijat rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
inrikesministeriet
Skattebetalarnas Centralförbund rf.
Inget yttrande av 
justitieministeriet
Finlands näringsliv rf
Finanssiala ry
Centralhandelskammaren
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.
PROPOSITIONEN
I denna proposition föreslås det att lagen om beskattningsförfarande ändras. Genom rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (EU) 2016/2258 utvidgas skattemyndigheternas rätt till information till att omfatta vissa uppgifter om penningtvätt som preciseras närmare i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG. Med information om penningtvätt avses här sådana uppgifter för identifiering av kunder och uppgifter om verkliga förmånstagare som de rapporteringsskyldiga innehar. 
Det föreslås att lagen om beskattningsförfarande ändras så att det till lagen fogas en ny bestämmelse om att de rapporteringsskyldiga som avses i lagen om penningtvätt på uppmaning av Skatteförvaltningen med stöd av identifieringsuppgifter, bankkontonummer, en kontotransaktion eller någon annan motsvarande identifikation ska lämna in och visa upp för granskning uppgifter om mekanismer, förfaranden, dokument och annan information med stöd av vilka rapporterande finska finansinstitut har iakttagit de förpliktelser och de aktsamhetsprocedurer för identifiering av rapporteringspliktiga konton som avses i 17 a § 1 mom., 17 b § 1 mom., 17 c § 1 mom. och 17 d §. Det föreslås att 23 § i lagen om beskattningsförfarande preciseras. Dessutom föreslås det en ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter. 
Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker den därför utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 154/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 12.12.2017 
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ozan
Yanar
gröna
ersättare
Olavi
Ala-Nissilä
cent
ersättare
Timo
Harakka
sd
ersättare
Lasse
Hautala
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Senast publicerat 27.9.2019 11:36