Senast publicerat 30-11-2021 11:48

Betänkande FiUB 24/2021 rd RP 189/2021 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen (RP 189/2021 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • specialsakkunnig Paula Laakso 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Antti Hästbacka 
  Tullen
 • ledande skatteexpert Mika Jokinen 
  Skatteförvaltningen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Ålands landskapsregering
 • Finlands näringsliv rf
 • Finsk Handel rf
 • Centralhandelskammaren
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf.

Inget yttrande av 

 • utrikesministeriet
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det i mervärdesskattelagen görs de ändringar som förutsätts i direktivet om ändring av Europeiska unionens direktiv om mervärdesskattesystemet och som gäller mervärdesskattefrihet av förvärv som gjorts av Europeiska kommissionen eller av en byrå eller ett organ som inrättats med stöd av unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin. 

I mervärdesskattelagen tas det in bestämmelser enligt vilka import av varor och gemenskapsinterna förvärv som görs av kommissionen eller en EU-byrå eller ett EU-organ befrias från mervärdesskatt. Också försäljning av varor och tjänster till kommissionen eller en EU-byrå eller ett EU-organ befrias från skatt. De skatter som ingår i förvärv som gjorts för dessa försäljningar får dras av eller återbegäras i återbäringsförfarandet, det vill säga det är fråga om försäljning med nollskattesats. 

Skattefriheten gäller endast situationer där kommissionen eller en EU-byrå eller ett EU-organ förvärvar varor och tjänster vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin. Skattefriheten gäller inte situationer där de förvärvade varorna och tjänsterna används av kommissionen eller en EU-byrå eller ett EU-organ för återförsäljning mot vederlag. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. Lagen föreslås bli tillämpad retroaktivt från och med den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Sakkunniga har ansett det viktigt att företagens avdragsrätt för förvärv som gjorts för försäljningar bibehålls, så att det inte uppstår dold skatt vid försäljning av varor och tjänster som ska vara skattefria till kommissionen eller EU-organ. 

Under sakkunnigutfrågningen betonades det också att skattefriheten till följd av avdragsrätten inte ökar kostnaderna eller den administrativa bördan för de företag som säljer varor. Dessutom har ändringarna enligt propositionen endast en mycket liten sänkande effekt på skatteintäkterna. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 189/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 26.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Petri Honkonen cent 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
ersättare 
Merja Kyllönen vänst 
 
ersättare 
Veronica Rehn-Kivi sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.