Senast publicerat 08-09-2021 10:18

Betänkande FiUB 25/2020 rd RP 197/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård (RP 197/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört (distanskontakt) 

 • specialsakkunnig Antti Sinkman 
  finansministeriet
 • skatteexpert Tiia Hyysalo 
  finansministeriet
 • chefsjurist Matti Merisalo 
  Skatteförvaltningen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • miljöministeriet
 • Företagarna i Finland rf
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf.

Inget yttrande av 

 • jord- och skogsbruksministeriet
 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

PROPOSITIONEN

I proposition föreslås det att bestämmelser om avdragbarhet i inkomstbeskattningen för den medieavgift som betalas på Åland ska tas in i inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk. 

Lagarna föreslås dessutom få bestämmelser om skattefrihet för vissa stödåtgärder inom naturvården och vatten- och havsvården i enlighet med naturvårdslagen och lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021. De bestämmelser som gäller den medieavgift som betalas på Åland tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. Bestämmelserna om skattefrihet för de stödåtgärder som används inom naturvården samt vatten- och havsvården tillämpas retroaktivt för skatteåret 2020 till den del stödåtgärderna har genomförts redan 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

Enligt utskottet garanterar propositionen på rätt sätt likabehandlingen av samfund på Åland och i riket i övrigt när det gäller rätten att dra av rundradioskatten och den därmed jämförbara medieavgiften. Utskottet anser också att det behövs bestämmelser i lag om skattefrihet för nya stödåtgärder som används inom naturvården samt vatten- och havsvården. Regleringen främjar på så sätt syftet med stödet och undanröjer osäkerhet i beskattningen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 197/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 20.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Lulu Ranne saf 
 
ersättare 
Jussi Wihonen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.