Senast publicerat 08-05-2021 12:43

Betänkande FiUB 27/2018 rd RP 258/2018 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen (RP 258/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • specialsakkunnig Tuula Karjalainen 
  finansministeriet
 • äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • skatteexpert Tiina Ruohola 
  Finlands näringsliv rf
 • verksamhetsledare Antti Kotilainen 
  Musiikkituottajat - IFPI Finland ry
 • styrelseledamot Jukka Airaksinen 
  Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit - Finnish Entertainment Agency Association ry
 • skatteexpert Sanna Linna-Aro 
  Företagarna i Finland rf
 • chef för juridiska ärenden Vesa Korpela 
  Skattebetalarnas Centralförbund rf.

Inget yttrande av 

 • Skatteförvaltningen
 • Suomen Muusikkojen Liitto ry.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen ändras så att utövande konstnärer, andra offentligt uppträdande och idrottsmän samt artistförmedlingar som säljer deras framträdanden ges möjlighet att ansöka om att bli skattskyldiga i fråga om honorar och sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden då avsikten är att framträdandet ska överlåtas till arrangören av ett evenemang. På sådan försäljning ska enligt förslaget tillämpas en sänkt skattesats på 10 procent. 

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 258/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.12.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Mats Nylund sv (delvis) 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Aila Paloniemi cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Eero Suutari saml 
 
medlem 
Maria Tolppanen sd 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Ozan Yanar gröna 
 
ersättare 
Ari Jalonen blå 
 
ersättare 
Joakim Strand sv (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.