Senast publicerat 29-09-2021 10:03

Betänkande FiUB 29/2020 rd RP 217/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin (RP 217/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört (distanskontakt) 

  • konsultativ tjänsteman Risto Sakki 
    finansministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen ändras. Ikraftträdandebestämmelsen ändras enligt förslaget så att lagens giltighetstid och samtidigt giltighetstiden för den temporära skattefrihet för försäljning i Finland och gemenskapsinterna förvärv från andra medlemsstater som avser varor som används för att förhindra, testa och behandla smitta av covid-19 förlängs med sex månader till utgången av april 2021. 

Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

Utskottet behandlade i våras och i höstas i år en temporär ändring av mervärdesskattelagen i sina betänkanden FiUB 12/2020 rdRP 89/2020 rd och FiUB 14/2020 rdRP 112/2020 rd. Utskottet konstaterar att det i fråga om den proposition som nu behandlas alltjämt gäller en förlängning av den nämnda lagens giltighetstid, som nu förlängs med sex månader. 

Till mervärdesskattelagen fogades genom lag 486/2020 en temporär bestämmelse enligt vilken skatt inte betalas på försäljning eller gemenskapsinterna förvärv av varor som behövs på grund av covid-19, om köparen är en aktör som utan vederlag överlåter varorna till en producent av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster eller socialvårdstjänster eller en sådan statlig organisation eller organisation som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller ett i mervärdesskattelagen avsett allmännyttigt samfund. Nollskattesatsen tillämpas dessutom på försäljning till statliga aktörer. 

När utskottet behandlade ändringen i sitt betänkande FiUB 12/2020 rd och förlängningen av dess giltighetstid i betänkande FiUB 14/2020 rd ansåg utskottet att den föreslagna begränsningen var riktig och förenlig med kommissionens anvisningar. I samband med båda utskottsbehandlingarna föreslogs vid sakkunnigutfrågningen en utvidgning av momsbefrielsen även till privat hälsovård som produceras av privata aktörer, vilket utskottet trots de synpunkter som framförts i betänkandet inte ansåg vara möjligt. 

Vid behandlingen av den föreslagna förlängningen av giltighetstiden har utskottet beaktat de utlåtanden som framförts vid tidigare behandlingar. Därför upprepar utskottet sin ståndpunkt i tidigare betänkanden och de skäl som ligger till grund för dem. 

Utskottet betonar fortfarande nödvändigheten av att följa upp lagens giltighet. Man bör se till att den föreslagna bestämmelsens giltighet omvärderas, om giltighetstiden för kommissionens beslut förlängs ytterligare. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 217/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
ersättare 
Katja Hänninen vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.  
 

RESERVATION saml och kd

Motivering

I regeringens proposition RP 217/2020 rd till riksdagen föreslås det att lagen om en temporär ändring av mervärdesskattelagen ändras så att den temporära ändringen förlängs med tre månader till utgången av april 2021. Den temporära ändringen av mervärdesskattelagen handlar om att inhemsk försäljning av varor som används för att förebygga, testa och behandla covid-19-smitta och gemenskapsinterna förvärv från andra medlemsstater kan befrias från mervärdesskatt på de villkor som anges i den föreslagna 38 c § i mervärdesskattelagen. Om epidemin fortsätter och man förbereder sig på att den accelererar är propositionen nödvändig och motiverad. Propositionen bör dock ändras så att regleringen gäller privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster samt socialvårdstjänster i större utsträckning än vad som föreslås. 

Den föreslagna ändringen innehåller fortfarande en för beskattningspraxis okänd problematisk gränsdragning mellan offentliga och privata hälsovårdstjänster. I mervärdesskattelagen eller beskattningspraxisen har gränsdragningen aldrig gjorts på grund av att det är fråga om "en producent av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster eller socialvårdstjänster". Således är definitionen i mervärdesskattelagens föreslagna 38 c § 1 mom. 1 punkten i propositionen RP 217/2020 rd främmande för mervärdesskattelagen och beskattningspraxisen. 

Det är särskilt viktigt att företagen utan oskäliga utredningskrav kan följa och iaktta bestämmelserna i skattelagen. På motsvarande sätt ska Skatteförvaltningens skattekontroll i fråga om skatt som betalas på eget initiativ vara effektiv eftersom det är fråga om ett massförfarande. I sin nuvarande form innebär ordalydelsen i 38 c § i mervärdesskattelagen i värsta fall flera korrigeringar i efterhand för försäljarna från skattefrihet till skatteplikt eller vice versa. Dessutom tvingas säljarna bära en oskäligt stor efterbeskattningsrisk, när beskattningen av försäljningen bestäms utifrån användningsändamålet för köparens masker i stället för köparens status. 

Den begränsning som föreslås i tillämpningsområdet behandlar inte olika aktörer neutralt. Exempelvis coronavirustest kan ordnas som en del av företagshälsovårdstjänsterna, som produceras av såväl privata aktörer som kommuner, och det är viktigt att skydda personalen mot smitta inom företagshälsovårdstjänsterna oberoende av producent. Då skattefriheten endast gäller offentligt producerade tjänster utgör detta ett neutralitetsproblem mellan företagshälsovårdstjänster som produceras av olika aktörer. 

Regeringens gränsdragning baserar sig på en tolkning enligt vilken kommissionens beslut begränsar möjligheten att utsträcka skattefriheten till att omfatta privata producenter av hälsovårdstjänster. Någon motsvarande tolkning har dock inte gjorts i alla andra medlemsländer. 

Många andra EU-medlemsstater har fastställt en skattesats på 0 procent eller en reducerad skattesats för inhemsk skyddsutrustning och annan utrustning för bekämpning av corona. Förutom Nederländerna har åtminstone Italien, Österrike, Estland och Irland tillåtit en skattesats på 0 procent för masker eller för masker och skyddsutrustning. Åtminstone Belgien, Frankrike, Grekland, Polen och Portugal har tillämpat en reducerad skattesats. Dessa länder gör ingen åtskillnad mellan privata och offentliga tjänsteleverantörer. Därför finns det inte heller i Finland några grunder för motsvarande gränsdragning utifrån kommissionens riktlinjer. 

Sätten att ordna social- och hälsovårdstjänster är så olika i de olika medlemsstaterna att kommissionen avsiktligt har överlåtit bestämmanderätten till medlemsstaterna till denna del. Tillämpningen av en skattesats på 0 procent på aktörer inom hälso- och sjukvården samt socialvården som står under omfattande offentlig tillsyn är en ekonomisk precisionsåtgärd genom vilken man på ett relativt riktat sätt kan stödja aktörerna och tillsammans bekämpa covid-19-pandemin. 

Det är värt att notera att handsprit och masker (mer allmänt: skyddsutrustning) inte nämns i bilagan till mervärdesskattedirektivet — så på motsvarande sätt som att fastställa en skattesats på 0 procent i Finland strider också fastställandet av en reducerad skattesats i princip mot direktivet. Kommissionen har dock konstaterat att den under dessa omständigheter inte kommer att väcka överträdelseförfaranden mot medlemsstaterna. 

Att den temporära skattelagstiftningen baserar sig på en helt ny gränsdragning leder oundvikligen till många gränsdragningssituationer och en risk för efterbeskattning ur företagens synvinkel, vilket också med tanke på Skatteförvaltningens skattekontroll är en synnerligen tung administrativ åtgärd. Utifrån kommissionens och regeringens mål för bekämpning av coronaviruspandemin, mervärdesskatteneutraliteten, tillämpningsområdet för kommissionens beslut och det manuella arbete som föranleds av de föreslagna begränsningarna anser vi att när den temporära ändringen av mervärdesskattelagen förlängs måste lagen korrigeras så att momsbefrielsen tillämpas på de privata aktörer som bedriver social- och hälsovårdstjänster under myndigheternas godkännande och tillsyn. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner lagförslaget enligt utskottets betänkande och dessutom tillfogar 38 c § 1 mom. som följer: (Reservationens ändringsförslag) 

Reservationens ändringsförslag

38 c § 
Skatt betalas inte på försäljning eller gemenskapsinterna förvärv av varor som direkt hänför sig till förhindrande, testning eller behandling av smitta med anledning av covid-19-epidemin, om köparen är 
1)Utskottet föreslår en ändring  en producent av skattefria hälso- och sjukvårdstjänster enligt 34—36 § eller socialvårdstjänster enligt 37—38 § i mervärdesskattelagen Slut på ändringsförslaget
2) en sådan statlig organisation eller organisation som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som avses i kommissionens beslut (EU) 2020/491 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020 eller ett sådant allmännyttigt samfund som avses i 4 § i denna lag, eller 
3) en aktör som utan vederlag överlåter varorna till en sådan aktör som avses i 1 eller 2 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Helsingfors 27.11.2020
Matias Marttinen saml 
 
Sari Essayah kd 
 
Elina Lepomäki saml 
 
Sari Sarkomaa saml