Senast publicerat 08-05-2021 12:43

Betänkande FiUB 30/2018 rd RP 283/2018 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen (RP 283/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • konsultativ tjänsteman Marja Niiranen 
  finansministeriet
 • ledande expert Soili Sinisalo 
  Skatteförvaltningen.

Delegationen har fått skriftligt yttrande av 

 • ​Finlands Kommunförbund
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf.

Inget yttrande av 

 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren
 • Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf
 • Finlands Revisorer rf
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i mervärdesskattelagen, lagen om skatteuppbörd och lagen om skattetillägg och förseningsränta. 

Det skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar för mervärdesskatt vilka gäller radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster ska enligt förslaget automatiseras och förenhetligas med de förfaranden som i övrigt tillämpas på skatter som betalas på eget initiativ. Ändringarna gäller i huvudsak skatt som skattskyldiga med en annan identifieringsmedlemsstat ska betala till Finland. 

Som ett led i reformen föreslås det att de påföljdsavgifter som tillämpas i fråga om skattskyldiga som använder den särskilda ordningen ska förenhetligas med de påföljdsavgifter som i övrigt till-lämpas på skatter som betalas på eget initiativ. Det innebär att förseningsavgift eller skatteförhöjning ska påföras som påföljd vid försummelse av deklarationsskyldigheten för skattskyldiga som använder den särskilda ordningen. 

Vidare föreslås det att lagen om skattetillägg och förseningsränta ändras så att det föreskrivs att det på skatter som omfattas av en särskild ordning i stället för skattetillägg och förseningsränta ska beräknas dröjsmålsränta på samma sätt som på alla andra skatter som betalas på eget initiativ och omfattas av tillämpningsområdet för det förenhetligade beskattningsförfarandet. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 november 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 283/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 1.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Aila Paloniemi cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Eero Suutari saml 
 
medlem 
Maria Tolppanen sd 
 
medlem 
Matti Torvinen blå 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ozan Yanar gröna 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.