Senast publicerat 13-10-2021 12:36

Betänkande FiUB 31/2020 rd RP 167/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning (RP 167/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Motion

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande motion: 

åtgärdsmotion
 AM 139/2020 rd  
Sari Essayah kd m.fl. 
 
Åtgärdsmotion om att återta höjningen av energiskatter.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört (distanskontakt) 

 • lagstiftningsråd Leo Parkkonen 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Veli Auvinen 
  finansministeriet
 • överinspektör Veli-Pekka Reskola 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • industriråd Petteri Kuuva 
  arbets- och näringsministeriet
 • miljöråd Magnus Cederlöf 
  miljöministeriet
 • ledande expert Kati Ruohomäki 
  Finlands näringsliv rf
 • expert Mari Nasser 
  Finsk Energiindustri rf
 • direktör Timo Sipilä 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • expert på energi och utsläppshandel Tuomas Tikka 
  Skogsindustrin rf
 • programchef Jussi Nikula 
  WWF Finland.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Klimatpanelen
 • Kemiindustrin KI rf
 • Metallinjalostajat ry
 • Miljöindustrin och -tjänster YTP rf
 • Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • Stora Enso Oyj.

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN

Propositionen

I propositionen föreslås ändringar av lagen om punktskatt på flytande bränslen, lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket. 

Skatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner, dvs. lätt och tung brännolja, biobränsle, flytande gas, stenkol och naturgas höjs genom en höjning av energiinnehållsskatten. Höjningen är 2,7 euro per megawattimme. Energiskatten på torv och tallolja höjs i motsvarande grad. Skattestödet för kombinerad produktion av el och värme sänks genom slopande av beräkningsregeln, som sänker beskattningen av den värmemängd som beskattas i produktionen och således skatten på bränslen som används i värmeproduktion. Sänkningen av energiinnehållsskatten på kombinerad produktion av el och värme bevaras vid 7,63 euro per megawattimme. Dessa åtgärder ökar statens årliga skatteintäkter med 105 miljoner euro. 

Skatten enligt skatteklass II för elström sänks från 0,69 cent till EU:s miniminivå på 0,05 cent per kilowattimme i början av 2021. Återbäringen av energiskatt på bränslen till energiintensiva företag slopas stegvis 2021—2024 så att företagen inte längre är berättigade till återbäring för 2025. Slopandet av återbäringen genomförs så att energiskattebelastningen för de företag som belastas mest av en höjning av nettobeskattningen ökar kraftigast först i slutet av övergångsperioden. Utifrån dessa utgångspunkter genomförs slopandet av återbäringen så jämnt som möjligt. Ändringarna av skatten enligt skatteklass II för elström och återbäring av energiskatter omfattar utöver industrin dessutom gruvdrift och yrkesmässiga växthus. Även skatten på el som används bland annat inom jordbruk sänks, men detta sker på samma sätt som i dag genom att årligen återbära skatt som motsvarar skillnaden mellan skatteklass I och II till jordbruk. Sänkningen av skatteklass II för elström gäller också el som förbrukas av serverhallar med en total effekt på över fem megawatt. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021. Skatteåterbäringen till energiintensiva företag slopas gradvis 2021—2024. 

Åtgärdsmotionen

I åtgärdsmotionen om att återta höjningen av energiskatter (AM 139/2020 rd) föreslås det att regeringen vidtar åtgärder för att återta höjningen av beskattningen av drivmedel för arbetsmaskiner och uppvärmningsbränslen. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker propositionen, men med vissa tekniska ändringar. Siffrorna i skattetabellerna i bilagan beaktar de ändringar som följde av proposition RP 144/2020 rd. 

Propositionen har principiellt vunnit bred acceptans vid utskottets utfrågning av sakkunniga. En del av de sakkunniga har dock ansett att propositionen är otillräcklig med tanke på de uppställda målen. Vissa sakkunniga har å sin sida ansett att propositionen äventyrar industrins konkurrenskraft i en redan försvårad situation. Utskottet behandlar nedan i korthet de viktigaste ändringsförslagen samt propositionens konsekvenser för industrin. 

Bakgrund

Bakgrunden till propositionen är regeringsprogrammet för regeringen Marin, enligt vilket styrningen av utsläppen inom energiproduktionen ökas genom att man frångår systemet för återbäring av energiskatt inom industrin samtidigt som punktskatten på elström enligt skatteklass II sänks i riktning mot den miniminivå som EU tillåter. Reformen ska genomföras på ett kostnadsneutralt sätt under en övergångsperiod. Enligt regeringsprogrammet sänks skattesubventionen för kombinerad el- och värmeproduktion och höjs skattenivån för uppvärmningsbränslen så att skatteinkomsterna ökar med sammanlagt 100 miljoner euro under valperioden. 

I regeringsprogrammet har man dessutom kommit överens om att gruvorna överförs till skatteklass I för elström och att gruvdriften inte längre ska omfattas av energiskatteåterbäring. I fråga om torv har det överenskommits att som ett led i den totala översynen av energibeskattningen bedöms det vilka förändringar som krävs i beskattningen av torv för att det mål som gäller torv ska uppnås 2030. Enligt regeringsprogrammet bör det säkerställas att gagnvirke inte används för förbränning. 

Vid sitt klimatmöte i Nordsjö i Helsingfors den 3 februari 2020 preciserade regeringen ovan nämnda riktlinjer så att elskatten för industrin sänks till EU:s miniminivå och återbäringen av energiskatten slopas stegvis och skattehöjningen för uppvärmningsbränslen genomförs vid ingången av 2021. 

Finansministeriet tillsatte en arbetsgrupp för tiden 18.11.2019—1.9.2020 med uppgift att bereda verkställandet av de skrivningar om energiskatten som ingår i regeringsprogrammet och bedöma de övriga utvecklingsbehoven inom energiskattesystemet.Arbetsgrupp som utreder reformen av energibeskattningen VM148:00/2019. Arbetsgruppen försökte finna sådana lösningar som ur ett ekonomiskt perspektiv mest effektivt främjar regeringens klimatmål, snabbar upp utvecklingen bort från fossila bränslen och samtidigt uppfyller kraven på social rättvisa. Utöver klimatneutralitetsmålet gick arbetsgruppens uppgift ut på att beakta företagens konkurrenskraft samt de sociala och regionpolitiska synpunkterna. Dessutom bedömde arbetsgruppen konsekvenserna för intäkterna av energiskatter, åtgärdernas kostnadseffektivitet och kravet på att skatteintäkterna inte får sjunka och skattestöden för fossila bränslen stiga när konsekvenserna av skatteåtgärderna bedöms samlat. 

Målsättning

Målet för propositionen är att genomföra regeringsprogrammets skrivningar om energibeskattningen i den omfattning som beslut om dem fattats i förhandlingarna om statsbudgeten för 2021. 

Som ett resultat av förhandlingarna höjs beskattningen av uppvärmningsbränslen, inklusive torv, från början av 2021 med 105 miljoner euro netto och slopas 0,9-kalkylregeln för kombinerad produktion. Elskatten för industrin sänks till den miniminivå som EU tillåter 2021 och samtidigt slopas automatiskt cirka två tredjedelar av skatteåterbäringen för energiintensiva företag, när skatt inte längre återbärs för elskatt. De resterande återbäringarna till energiintensiva företag slopas under en övergångstid på fyra år med början 2021, så att företagen inte längre är berättigade till återbäring från och med 2025. Slopandet av stödet genomförs så att energiskattebelastningen för de företag som belastas mest av en höjning av nettobeskattningen ökar kraftigast först i slutet av övergångsperioden. Utifrån dessa utgångspunkter ska sänkningen av stödet genomföras så jämnt som möjligt. 

Vid sakkunnighörandet i utskottet har det betonats att propositionen sammantaget beaktar industrin på ett gynnsammare sätt än regeringsprogrammet och klimatmötet i Nordsjö, eftersom det i propositionen föreslås att elskatten sänks till EU:s miniminivå vid ingången av 2021, medan regeringsprogrammet utgick från att åtgärden i riktning mot EU:s miniminivå ska genomföras kostnadsneutralt och stegvis. Det har inte heller föreslagits att gruvdrift ska undantas från energiskattestöden, i motsats till vad som anges i regeringsprogrammet. Dessutom ökar energiskattestöden för jordbruket. 

Konsekvenser för industrin

Vid utskottets sakkunnigutfrågning har det dock framförts oro över att propositionen höjer kostnaderna för den energiintensiva industrin i situationer där coronapandemin hotar att avsevärt försämra utsikterna för exportindustrin. Sakkunniga har betonat att skatteändringarna bör göras på ett sätt som möjliggör en övergång till allt renare energilösningar, dock utan att alltför mycket försämra den finländska industrins förmåga att konkurrera på världsmarknaden. I anslutning till detta har utfrågade sakkunniga understrukit vikten av en tillräcklig övergångstid som gör det möjligt att anpassa sig till förändringarna, och en övergångsperiod på fem år har ansetts vara för kort. Vid bedömningen av övergångsperioden har det också betonats att den har föreslagits bli genomförd på ett sätt som de facto innebär en betydligt kortare tid än fem år för flera aktörer. För många blir den endast 1—2 år. 

Propositionens konsekvenser på branschnivå är enligt utskottet måttfulla, men utskottet betonar dock att ändringarna i skattebelastningen varierar avsevärt mellan företagen. Utskottet delar därför delvis den oro som utfrågade sakkunniga uttryckte. 

En del aktörer drar nytta av ändringen och deras skattebörda minskar. Det finns cirka 75 sådana företag. För vissa innebär ändringen en ökning av skattebelastningen. Det finns uppskattningsvis 110 sådana företag. I tabell 8 i propositionen har de företag som får skatteåterbäring klassificerats enligt förändringen i energiskattebelastningen. 

Sänkningen inom skatteklass II för elström och slopandet av skatteåterbäringen för energiintensiva företag gagnar de industriliknande företag som hör till skatteklass II och som inte har omfattats av skatteåterbäringen för energiintensiva företag. Förslaget gynnar även serverhallar med en total effekt på över fem megawatt som inte har rätt till återbäring för energiintensiva företag och som hör till skatteklass II för elström samt företag som har rätt till återbäring av energiskatt inom jordbruket. Också många företag som omfattas av skatteåterbäringen för energiintensiva företag drar nytta av ändringen när skattebelastningen minskar. För dessa företag är elens andel av den beskattade energiförbrukningen stor. Dessutom gagnas de företag som omfattas av energiskatteåterbäringen, men som har haft ett lågt återbäringsbelopp. 

Energiskattebelastningen ökar däremot för de företag som får återbäring av energiskatt och vars förbrukning av skattepliktiga fossila uppvärmningsbränslen är stor jämfört med elförbrukningen. Det finns fyra företag vars energiskattebelastning i absoluta tal stiger med över en miljon euro och med över 2 procent i förhållande till omsättningen. I dessa företag ligger dock ökningen av energiskattebelastningen i förhållande till omsättningen klart under tre procent. Antalet företag där ökningen av energiskattebelastningen i absoluta tal är över en miljon euro och i förhållande till omsättningen 1—2 procent är färre än fyra. Hos en stor del av de företag där energiskattebelastningen stiger med över en miljon euro ökar således energiskattebelastningen i förhållande till omsättningen ändå med mindre än en procent. För merparten av företagen ökar energiskattebelastningen med mindre än 250 000 euro. 

Höjningen av energiskatten i förhållande till omsättningen beaktar dock inte konkurrenssituationen inom internationella koncerner mellan enheter i olika länder, där förändringen kan leda till att konkurrensläget inom koncernen för vissa fabriker i Finland försämras. 

Slopandet av återbäringen genomförs enligt propositionen så att energiskattebelastningen för de företag som belastas mest av en höjning av nettobeskattningen ökar kraftigast först i slutet av övergångsperioden. Utifrån dessa utgångspunkter genomförs sänkningen av stödet dessutom så jämnt som möjligt. 

Utskottet betonar att slopandet av återbäringssystemet har genomförts i enlighet med de riktlinjer som ligger till grund för propositionen och att det belopp som återbärs på detta sätt i euro beräknas minska relativt jämnt under övergångsperioden. Antalet företag som omfattas av återbäringen minskar dock snabbare än så, vilket innebär att återbäringen under de sista åren, 2023 och 2024, riktar sig endast till ett litet antal av de mest energiintensiva företagen. På så sätt fungerar återbäringssystemet på planerat sätt. 

Dessutom bör det observeras att enligt prognoserna kommer den beskattade förbrukningen av fossila uppvärmningsbränslen att fortsätta att minska kraftigt under de närmaste åren, och vidare ger det stegvisa slopandet av återbäringen av energiskatt till energiintensiva företag tid för företagen att anpassa sig. Därför blir skattebelastningen i de flesta fallen inte lika stor som enligt den statiska granskningen. 

Utskottet delar dock den oro som framfördes vid hörandet av sakkunniga om att propositionen trots de orsaker som nämns ovan kan öka vissa finländska företags kostnader avsevärt och på så sätt försvaga deras konkurrenskraft. Därför anser utskottet att det är viktigt att regeringen noga följer hur den stegvisa nedskärningen av skatteåterbäringarna enligt 8 a § i lagförslag 2 påverkar energiintensiva industriföretags konkurrenskraft i en osäker konjunktursituation. Utskottet anser också att det är viktigt att regeringen vidtar de korrigerande åtgärder som behövs för att trygga kontinuiteten i sysselsättningen och produktionen inom ramen för åtagandena om utsläppsminskning. 

Utskottet betonar att man vid bedömningen av åtgärderna noggrant bör ta hänsyn till de utsläppsmål som anges i regeringsprogrammet. Ett ytterligare mål är att minska det totala beloppet av miljöskadliga stöd. Åtgärder som stöder övergången inom industrin och sysselsättningen i regionerna kan beredas inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt och EU:s program för en rättvis omställning. 

Utskottet påminner också om propositionens mål, som även ska beaktas vid bedömningen av eventuella korrigerande åtgärder. Propositionen har som mål att främja uppnåendet av regeringens mål för klimatneutralitet. Syftet är att öka incitamenten för att ersätta användningen av skattepliktiga fossila bränslen i värmeproduktionen med biomassa och andra former av värmeproduktion. Ändringarna främjar dessutom elektrifiering. 

I anslutning till detta föreslår utskottet ett uttalande. 

Genomförande av höjningen genom högre skatt på energiinnehåll

En del av de sakkunniga har påpekat att om skattehöjningen enbart riktas till energiinnehållsskatten höjer det relativt sett skatten på naturgas mer än skatten på stenkol. Skattehöjningen riktas enbart till energiinnehållsskatten på uppvärmningsbränslen, varvid höjningen är 2,7 euro per megawattimme för alla skattepliktiga bränslen, torven medräknad. Eftersom det har beslutats att användningen av stenkol ska slopas senast den 30 april 2029, anser utskottet inte att det valda förhöjningssättet är problematiskt ur denna synvinkel. 

Elskatteklass för cirkulär ekonomi

Vid sakkunnighörandet i utskottet ansågs det problematiskt att återvinningsindustrin inte hör till skatteklass II för elström på samma sätt som den övriga industrin. Propositionen korrigerar således inte problemet med att omvandlingen av avfall till returråvara hör till en högre elskatteklass än motsvarande tillverkning av jungfruliga råvaror. Problemet beror till stor del på statistikcentralens näringsgrensindelning, där industrin hör till huvudklass C och den industriella tillverkningen av återvunna råvaror hör till näringsgrensgrupp E, som i sin tur inte hör till den sänkta elskatteklassen II. 

Utskottet delar den oro som framfördes vid hörandet av sakkunniga och betonar behovet av fortsatt utredning, vilket framfördes i slutrapporten från den arbetsgrupp som finansministeriet tillsatt för att utreda reformen av energibeskattningenFinansministeriets publikationer 2020:62.. I arbetsgruppen ansågs det motiverat att separat utreda om industriell tillverkning och förädling av återvunnet material för främjande av cirkulär ekonomi bör jämställas med annan industri och överföras till skatteklass II för elström. Utskottet påskyndar genomförandet av utredningen. 

Kombinerad produktion.

Vid sakkunnighörandet har det fästs uppmärksamhet vid att slopandet av 0,9-kalkylregeln inom kraftvärmeproduktionen (kombinerad produktion av el och värme) försvagar konkurrenskraften hos den energieffektiva produktionsformen och ökar den överlappande utsläppsstyrningen vid sådan produktion. Utskottet betonar dock att kraftvärmeproduktionen fortfarande är klart lindrigare beskattad än separat värmeproduktion och dessutom bör det noteras att stödet för kraftvärmeproduktion riktas till fossila bränslen, som det är viktigt att slopa med tanke på uppnåendet av målet om klimatneutralitet. Utskottet anser att propositionsmodellen är rätt dimensionerad och balanserad. I propositionen har man på ett balanserat sätt beaktat å ena sidan främjandet av målet om klimatneutralitet och å andra sidan främjandet av den energieffektiva kraftvärmeproduktionens konkurrenskraft. 

Skattenivån på torv

I anslutning till höjningen av skatten på uppvärmningsbränslen föreslås att även energiskatten på torv höjs med 2,7 euro per megawattimme. En del av de sakkunniga påpekade att skatten på torv fortfarande inte skulle bestämmas enligt den miljöbaserade skattemodellen. Skattestödet för torv ökar dock inte enligt förslaget, eftersom skattenivån för torv stiger lika mycket som för andra bränslen. Den föreslagna höjningen av skatten på torv främjar för sin del regeringens mål att halvera användningen av torv före 2030. Regeringen bereder en lägstaprismekanism för torv 2022 för att säkerställa att användningen av torv halveras. Vid sakkunnighörandet har man också betonat vikten av tillräcklig uppföljning och omvärdering av lägstapriset. Utskottet instämmer i detta. 

Konsekvenser för hushållen

Utskottet avslutar med att fästa uppmärksamhet vid propositionens konsekvenser för hushållen. Enligt uppskattning stiger bränslekostnaderna för ett egnahemshus med oljeuppvärmning med cirka 71 euro per år och uppvärmningskostnaderna för ett egnahemshus med fjärrvärme med cirka 38 euro per år. Uppvärmningskostnaderna för en höghuslägenhet stiger med omkring 16 euro per år med genomsnittlig bränslestruktur. Utskottet anser att propositionens konsekvenser till dessa delar är skäliga. Utskottet understryker ändå vikten av att ge akt på förslagets konsekvenser. 

Utskottet påminner i detta sammanhang om understödet till ägarna till småhus för att ersätta oljeeldning med en mer hållbar uppvärmningsform. Understöd kan beviljas för de kostnader som orsakas när man slopar systemet för oljeuppvärmning och ändrar uppvärmningsform och som uppkommit efter den 1 juni 2020 och fram till utgången av 2022. Understöd beviljas till ett belopp av 4 000 euro när man övergår till fjärrvärme, jordvärme eller luftvattenvärmepump i småhus. Andra uppvärmningsformer understöds med 2 500 euro. Understöd beviljas inte för byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. 

Motionen

Utskottet föreslår att åtgärdsmotionen avslås. 

DETALJMOTIVERING

2. Lagen om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

8 a §.

Till bestämmelsen fogas ett omnämnande av att skatt som betalats för el inte räknas in i beloppet av punktskatter som betalats vid tillämpningen av 1 mom. 2—5 punkten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 3 i proposition RP 167/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 167/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen förkastar åtgärdsmotion AM 139/2020 rd. Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 4 § 1—4 mom., 9 a § 1 mom., 10 b § 1 mom. i och bilagan, 
sådana de lyder, 4 § 1 och 4 mom. samt 9 a § 1 mom. i lag 1399/2010, 4 § 2 mom. i lag 1225/2018, 4 § 3 mom. i lag 395/2013, 10 b § 1 mom. i lag 1169/2002 och bilagan i lag 1554/2019, som följer: 
4 § 
Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift ska betalas enligt de till lagen bifogade skattetabellerna. 
Sänkt skatt enligt skattetabell 2 tillämpas på bränslen som används i kombinerad el- och värmeproduktion. 
Vad som i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen föreskrivs eller vad som med stöd av den föreskrivs eller bestäms om avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin ska iakttas när skattetabeller tillämpas på produktgrupper som markeras med förkortningen T. 
Skatterna i skattetabeller tillämpas på flytande bränslen som används som sådana eller blandade med annat flytande bränsle eller annat motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 a § 
Den sänkning av skatten som avses i 4 § 2 mom. samt den skattefrihet som avses i 9 § 2, 3 och 5 punkten genomförs så att skatten på produkterna återbärs till användaren på ansökan, om bränslet har använts för skattefritt ändamål eller för ett ändamål som ger rätt till sänkning av skatt av någon annan än en godkänd upplagshavare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 b § 
Om elström produceras vid kombinerad produktion av el och värme betalas skatt på de bränslen som används för produktion av värme enligt skattetabell 2 på basis av den till förbrukning överlåtna värmen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
SKATTETABELL Utskottet föreslår en ändring 1 A Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tillämpas 1.1—31.12.2021 Slut på ändringsförslaget 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Energiinnehållsskatt 
Koldioxidskatt 
Försörjningsberedskapsavgift 
Sammanlagt 
Motorbensin cent/l 
10 
53,79 
21,49 
0,68 
75,96 
Småmotorbensin cent/l 
11 
33,79 
21,49 
0,68 
55,96 
Bioetanol cent/l 
20 
35,30 
14,10 
0,68 
50,08 
Bioetanol R cent/l 
21 
35,30 
7,05 
0,68 
43,03 
Bioetanol T cent/l 
22 
35,30 
0,00 
0,68 
35,98 
MTBE cent/l 
23 
43,71 
17,46 
0,68 
61,85 
MTBE R cent/l 
24 
43,71 
15,54 
0,68 
59,93 
MTBE T cent/l 
25 
43,71 
13,62 
0,68 
58,01 
TAME cent/l 
26 
47,07 
18,80 
0,68 
66,55 
TAME R cent/l 
27 
47,07 
17,11 
0,68 
64,86 
TAME T cent/l 
28 
47,07 
15,42 
0,68 
63,17 
ETBE cent/l 
29 
45,39 
18,13 
0,68 
64,20 
ETBE R cent/l 
30 
45,39 
14,78 
0,68 
60,85 
ETBE T cent/l 
31 
45,39 
11,42 
0,68 
57,49 
TAEE cent/l 
32 
48,75 
19,47 
0,68 
68,90 
TAEE R cent/l 
33 
48,75 
16,65 
0,68 
66,08 
TAEE T cent/l 
34 
48,75 
13,82 
0,68 
63,25 
Biobensin cent/l 
38 
53,79 
21,49 
0,68 
75,96 
Biobensin R cent/l 
39 
53,79 
10,74 
0,68 
65,21 
Biobensin T cent/l 
40 
53,79 
0,00 
0,68 
54,47 
Etanoldiesel cent/l 
47 
Utskottet föreslår en ändring 20,23 Slut på ändringsförslaget 
14,38 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 34,96 Slut på ändringsförslaget 
Etanoldiesel cent/l R 
48 
Utskottet föreslår en ändring 20,23 Slut på ändringsförslaget 
7,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 28,48 Slut på ändringsförslaget 
Etanoldiesel cent/l T 
49 
Utskottet föreslår en ändring 20,23 Slut på ändringsförslaget 
1,42 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 22,00 Slut på ändringsförslaget 
Dieselolja cent/l 
50 
34,57 
24,56 
0,35 
59,48 
Dieselolja para cent/l 
51 
Utskottet föreslår en ändring 28,65 Slut på ändringsförslaget 
23,20 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 52,20 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja cent/l 
52 
31,69 
22,51 
0,35 
54,55 
Biodieselolja R cent/l 
53 
31,69 
11,26 
0,35 
43,30 
Biodieselolja T cent/l 
54 
31,69 
0,00 
0,35 
32,04 
Biodieselolja P cent/l 
55 
Utskottet föreslår en ändring 28,65 Slut på ändringsförslaget 
23,20 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 52,20 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja P R cent/l 
56 
Utskottet föreslår en ändring 28,65 Slut på ändringsförslaget 
11,60 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 40,60 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja P T cent/l 
57 
Utskottet föreslår en ändring 28,65 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 29,00 Slut på ändringsförslaget 
Lätt brännolja cent/l 
60 
Utskottet föreslår en ändring 12,98 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 30,23 Slut på ändringsförslaget 
Lätt brännolja svavelfri cent/l 
61 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 27,58 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja cent/l 
62 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 27,58 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja R cent/l 
63 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
8,45 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 19,13 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja T cent/l 
64 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 10,68 Slut på ändringsförslaget 
Tung brännolja cent/kg 
71 
Utskottet föreslår en ändring 11,59 Slut på ändringsförslaget 
18,67 
0,28 
Utskottet föreslår en ändring 30,54 Slut på ändringsförslaget 
Flygpetroleum cent/l 
81 
57,49 
23,33 
0,35 
81,17 
Flygbensin cent/l 
91 
52,11 
20,81 
0,68 
73,60 
Metanol cent/l 
100 
26,90 
10,74 
0,68 
38,32 
Metanol R cent/l 
101 
26,90 
5,37 
0,68 
32,95 
Metanol T cent/l 
102 
26,90 
0,00 
0,68 
27,58 
Flytgas cent/kg 
110 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
18,09 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 31,49 Slut på ändringsförslaget 
Bioflytgas cent/kg 
111 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
18,09 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 31,49 Slut på ändringsförslaget 
Bioflytgas R cent/kg 
112 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
9,04 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 22,44 Slut på ändringsförslaget 
Bioflytgas T cent/kg 
113 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 13,40 Slut på ändringsförslaget 
SKATTETABELL Utskottet föreslår en ändring 1 B Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tillämpas 1.1—31.12.2022 Slut på ändringsförslaget 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Energiinnehållsskatt 
Koldioxidskatt 
Försörjningsberedskapsavgift 
Sammanlagt 
Motorbensin cent/l 
10 
53,79 
21,49 
0,68 
75,96 
Småmotorbensin cent/l 
11 
33,79 
21,49 
0,68 
55,96 
Bioetanol cent/l 
20 
35,30 
14,10 
0,68 
50,08 
Bioetanol R cent/l 
21 
35,30 
7,05 
0,68 
43,03 
Bioetanol T cent/l 
22 
35,30 
0,00 
0,68 
35,98 
MTBE cent/l 
23 
43,71 
17,46 
0,68 
61,85 
MTBE R cent/l 
24 
43,71 
15,54 
0,68 
59,93 
MTBE T cent/l 
25 
43,71 
13,62 
0,68 
58,01 
TAME cent/l 
26 
47,07 
18,80 
0,68 
66,55 
TAME R cent/l 
27 
47,07 
17,11 
0,68 
64,86 
TAME T cent/l 
28 
47,07 
15,42 
0,68 
63,17 
ETBE cent/l 
29 
45,39 
18,13 
0,68 
64,20 
ETBE R cent/l 
30 
45,39 
14,78 
0,68 
60,85 
ETBE T cent/l 
31 
45,39 
11,42 
0,68 
57,49 
TAEE cent/l 
32 
48,75 
19,47 
0,68 
68,90 
TAEE R cent/l 
33 
48,75 
16,65 
0,68 
66,08 
TAEE T cent/l 
34 
48,75 
13,82 
0,68 
63,25 
Biobensin cent/l 
38 
53,79 
21,49 
0,68 
75,96 
Biobensin R cent/l 
39 
53,79 
10,74 
0,68 
65,21 
Biobensin T cent/l 
40 
53,79 
0,00 
0,68 
54,47 
Etanoldiesel cent/l 
47 
Utskottet föreslår en ändring 20,23 Slut på ändringsförslaget 
14,38 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 34,96 Slut på ändringsförslaget 
Etanoldiesel cent/l R 
48 
Utskottet föreslår en ändring 20,23 Slut på ändringsförslaget 
7,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 28,48 Slut på ändringsförslaget 
Etanoldiesel cent/l T 
49 
Utskottet föreslår en ändring 20,23 Slut på ändringsförslaget 
1,42 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 22,00 Slut på ändringsförslaget 
Dieselolja cent/l 
50 
34,57 
24,56 
0,35 
59,48 
Dieselolja para cent/l 
51 
Utskottet föreslår en ändring 30,65 Slut på ändringsförslaget 
23,20 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 54,20 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja cent/l 
52 
31,69 
22,51 
0,35 
54,55 
Biodieselolja R cent/l 
53 
31,69 
11,26 
0,35 
43,30 
Biodieselolja T cent/l 
54 
31,69 
0,00 
0,35 
32,04 
Biodieselolja P cent/l 
55 
Utskottet föreslår en ändring 30,65 Slut på ändringsförslaget 
23,20 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 54,20 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja P R cent/l 
56 
Utskottet föreslår en ändring 30,65 Slut på ändringsförslaget 
11,60 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 42,60 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja P T cent/l 
57 
Utskottet föreslår en ändring 30,65 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 31,00 Slut på ändringsförslaget 
Lätt brännolja cent/l 
60 
Utskottet föreslår en ändring 12,98 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 30,23 Slut på ändringsförslaget 
Lätt brännolja svavelfri cent/l 
61 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 27,58 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja cent/l 
62 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 27,58 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja R cent/l 
63 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
8,45 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 19,13 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja T cent/l 
64 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 10,68 Slut på ändringsförslaget 
Tung brännolja cent/kg 
71 
Utskottet föreslår en ändring 11,59 Slut på ändringsförslaget 
18,67 
0,28 
Utskottet föreslår en ändring 30,54 Slut på ändringsförslaget 
Flygpetroleum cent/l 
81 
57,49 
23,33 
0,35 
81,17 
Flygbensin cent/l 
91 
52,11 
20,81 
0,68 
73,60 
Metanol cent/l 
100 
26,90 
10,74 
0,68 
38,32 
Metanol R cent/l 
101 
26,90 
5,37 
0,68 
32,95 
Metanol T cent/l 
102 
26,90 
0,00 
0,68 
27,58 
Flytgas cent/kg 
110 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
18,09 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 31,49 Slut på ändringsförslaget 
Bioflytgas cent/kg 
111 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
18,09 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 31,49 Slut på ändringsförslaget 
Bioflytgas R cent/kg 
112 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
9,04 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 22,44 Slut på ändringsförslaget 
Bioflytgas T cent/kg 
113 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 13,40 Slut på ändringsförslaget 
SKATTETABELL Utskottet föreslår en ändring 1 C Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tillämpas fr.o.m. 1.1.2023 Slut på ändringsförslaget 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Energiinnehållsskatt 
Koldioxidskatt 
Försörjningsberedskapsavgift 
Sammanlagt 
Motorbensin cent/l 
10 
53,79 
21,49 
0,68 
75,96 
Småmotorbensin cent/l 
11 
33,79 
21,49 
0,68 
55,96 
Bioetanol cent/l 
20 
35,30 
14,10 
0,68 
50,08 
Bioetanol R cent/l 
21 
35,30 
7,05 
0,68 
43,03 
Bioetanol T cent/l 
22 
35,30 
0,00 
0,68 
35,98 
MTBE cent/l 
23 
43,71 
17,46 
0,68 
61,85 
MTBE R cent/l 
24 
43,71 
15,54 
0,68 
59,93 
MTBE T cent/l 
25 
43,71 
13,62 
0,68 
58,01 
TAME cent/l 
26 
47,07 
18,80 
0,68 
66,55 
TAME R cent/l 
27 
47,07 
17,11 
0,68 
64,86 
TAME T cent/l 
28 
47,07 
15,42 
0,68 
63,17 
ETBE cent/l 
29 
45,39 
18,13 
0,68 
64,20 
ETBE R cent/l 
30 
45,39 
14,78 
0,68 
60,85 
ETBE T cent/l 
31 
45,39 
11,42 
0,68 
57,49 
TAEE cent/l 
32 
48,75 
19,47 
0,68 
68,90 
TAEE R cent/l 
33 
48,75 
16,65 
0,68 
66,08 
TAEE T cent/l 
34 
48,75 
13,82 
0,68 
63,25 
Biobensin cent/l 
38 
53,79 
21,49 
0,68 
75,96 
Biobensin R cent/l 
39 
53,79 
10,74 
0,68 
65,21 
Biobensin T cent/l 
40 
53,79 
0,00 
0,68 
54,47 
Etanoldiesel cent/l 
47 
Utskottet föreslår en ändring 20,23 Slut på ändringsförslaget 
14,38 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 34,96 Slut på ändringsförslaget 
Etanoldiesel cent/l R 
48 
Utskottet föreslår en ändring 20,23 Slut på ändringsförslaget 
7,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 28,48 Slut på ändringsförslaget 
Etanoldiesel cent/l T 
49 
Utskottet föreslår en ändring 20,23 Slut på ändringsförslaget 
1,42 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 22,00 Slut på ändringsförslaget 
Dieselolja cent/l 
50 
34,57 
24,56 
0,35 
59,48 
Dieselolja para cent/l 
51 
Utskottet föreslår en ändring 32,65 Slut på ändringsförslaget 
23,20 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 56,20 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja cent/l 
52 
31,69 
22,51 
0,35 
54,55 
Biodieselolja R cent/l 
53 
31,69 
11,26 
0,35 
43,30 
Biodieselolja T cent/l 
54 
31,69 
0,00 
0,35 
32,04 
Biodieselolja P cent/l 
55 
Utskottet föreslår en ändring 32,65 Slut på ändringsförslaget 
23,20 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 56,20 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja P R cent/l 
56 
Utskottet föreslår en ändring 32,65 Slut på ändringsförslaget 
11,60 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 44,60 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja P T cent/l 
57 
Utskottet föreslår en ändring 32,65 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 33,00 Slut på ändringsförslaget 
Lätt brännolja cent/l 
60 
Utskottet föreslår en ändring 12,98 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 30,23 Slut på ändringsförslaget 
Lätt brännolja svavelfri cent/l 
61 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 27,58 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja cent/l 
62 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 27,58 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja R cent/l 
63 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
8,45 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 19,13 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja T cent/l 
64 
Utskottet föreslår en ändring 10,33 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 10,68 Slut på ändringsförslaget 
Tung brännolja cent/kg 
71 
Utskottet föreslår en ändring 11,59 Slut på ändringsförslaget 
18,67 
0,28 
Utskottet föreslår en ändring 30,54 Slut på ändringsförslaget 
Flygpetroleum cent/l 
81 
57,49 
23,33 
0,35 
81,17 
Flygbensin cent/l 
91 
52,11 
20,81 
0,68 
73,60 
Metanol cent/l 
100 
26,90 
10,74 
0,68 
38,32 
Metanol R cent/l 
101 
26,90 
5,37 
0,68 
32,95 
Metanol T cent/l 
102 
26,90 
0,00 
0,68 
27,58 
Flytgas cent/kg 
110 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
18,09 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 31,49 Slut på ändringsförslaget 
Bioflytgas cent/kg 
111 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
18,09 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 31,49 Slut på ändringsförslaget 
Bioflytgas R cent/kg 
112 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
9,04 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 22,44 Slut på ändringsförslaget 
Bioflytgas T cent/kg 
113 
Utskottet föreslår en ändring 13,29 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,11 
Utskottet föreslår en ändring 13,40 Slut på ändringsförslaget 
SKATTETABELL 2 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Energiinnehållsskatt 
Koldioxidskatt 
Försörjnings 
beredskaps- 
avgift 
Sammanlagt 
Lätt brännolja cent/l 
60a 
5,35 
16,90 
0,35 
22,60 
Lätt brännolja svavelfri cent/l 
61a 
2,70 
16,90 
0,35 
19,95 
Biobrännolja cent/l 
62a 
2,70 
16,90 
0,35 
19,95 
Biobrännolja R cent/l 
63a 
2,70 
8,45 
0,35 
11,50 
Biobrännolja T cent/l 
64a 
2,70 
0,00 
0,35 
3,05 
Tung brännolja cent/kg 
71a 
3,03 
18,67 
0,28 
21,98 
Flytgas cent/kg 
110a 
3,47 
18,09 
0,11 
21,67 
Bioflytgas cent/kg 
111a 
3,47 
18,09 
0,11 
21,67 
Bioflytgas R cent/kg 
112a 
3,47 
9,04 
0,11 
12,62 
Bioflytgas T cent/kg 
113a 
3,47 
0,00 
0,11 
3,58 

2. Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 4 § 1 och 3 mom., 8 a § 1 mom., 10 § 1 mom. i och bilagan, 
sådana de lyder, 4 § 1 mom. i lag 1400/2010, 4 § 3 mom. och bilagan i lag 1226/2018, 8 a § 1 mom. i lag 1185/2014 och 10 § 1 mom. i lag 1168/2002, och 
fogas till 8 a §, sådan den lyder i lagarna 1168/2002, 1185/2014 och 1180/2016, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2—5 mom. blir 3—6 mom., som följer: 
4 § 
Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift ska betalas enligt de till lagen bifogade skattetabellerna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Sänkt skatt enligt skattetabell 3 tillämpas på stenkol och naturgas som används i kombinerad el- och värmeproduktion. 
8 a § 
När de punktskatter som ett företag under räkenskapsperioden betalat för i denna lag avsedda produkter, för lätt och tung brännolja, biobrännolja och flytgas som används inom industrin för annat ändamål än som motorbränsle eller de punktskatter som ingått i anskaffningspriset för dessa produkter (beloppet av betalda punktskatter): 
1) utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde år 2020, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
2) utgör mer än 1,0 procent av företagets förädlingsvärde år 2021, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
3) utgör mer än 1,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2022, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
4) utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2023, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
5) utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2024, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 45 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras. Från och med 2025 har företag inte rätt till skatteåterbäring. 
Det förädlingsvärde som används vid beräkningen av skatteåterbäringen ska vara noll eller högre. Av den i 1 mom. avsedda skatteåterbäringen utbetalas dock endast den andel som överstiger 50 000 euro. Utskottet föreslår en ändring Vid tillämpningen av 1 mom. 2—5 punkten räknas skatt som betalats på elström inte in i beloppet av betalda punktskatter Slut på ändringsförslaget.Vid beräkningen av beloppet av betalda punktskatter kan företaget beakta punktskatter på i mom. 1 avsedda produkter som ingår i fjärrvärme och processånga som anskaffats av företaget, om det kan lägga fram tillförlitlig utredning om dessa. Punktskatter som ingår i köpvärme bestäms utifrån medeltalet av de punktskatter som ingår i den värmeproducerande anläggningens värmeproduktion under skatteperioden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
Om elström produceras vid kombinerad produktion av el och värme betalas skatt på de bränslen som används för produktion av värme enligt skattetabell 3 i bilagan på basis av den till förbrukning överlåtna värmen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
SKATTETABELL 1 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Energi- 
innehållsskatt 
Koldioxid- 
skatt 
Försörjnings- 
beredskaps- 
avgift 
Sammanlagt 
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 
71,45 
147,81 
1,18 
220,44 
Naturgas, euro/MWh 
10,33 
12,94 
0,084 
23,354 
SKATTETABELL 2 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Energiskatt 
Försörjningsberedskapsavgift 
Sammanlagt 
Elström cent/kWh 
 
 
 
  
– skatteklass I 
2,24 
0,013 
2,253 
– skatteklass II 
0,05 
0,013 
0,063 
Tallolja cent/kg 
30,54 
0,00 
30,54 
Bränntorv euro/MWh 
5,70 
0,00 
5,70 
SKATTETABELL 3 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION 
 
Produkt 
Produktgrupp 
Energi- 
skatt 
Energi- 
innehållsskatt 
Koldioxid- 
skatt 
Försörjnings- 
beredskaps- 
avgift 
Sammanlagt 
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 
1a 
0,00 
18,68 
147,81 
1,18 
167,67 
Naturgas, euro/MWh 
2a 
0,00 
2,70 
12,94 
0,084 
15,724 
Tallolja cent/kg 
3a 
30,54 
0,00 
0,00 
0,00 
30,54 
Bränntorv euro/MWh 
4a 
5,70 
0,00 
0,00 
0,00 
5,70 

3. Lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1186/2014, som följer: 
4 § 
Skatteåterbäringens belopp 
För lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja som under skatteåret använts i jordbruket och beskattats i Finland, återbärs punktskatt till sökanden i enlighet med vad som i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) föreskrivs om energiinnehållsskatt på svavelfri lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja. När det gäller biobrännolja med förkortningen T enligt 2 § 27 punkten underpunkt b återbärs 2,1 cent per liter för den överskjutande andelen av energiinnehållsskatten. För el återbärs punktskatt 2,19 cent per kilowattimme. Återbäring betalas enligt det återbäringsbelopp som gäller vid tidpunkten för konsumtionen av brännoljan eller elen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen noggrant följer hur den graderade nedskärningen av skatteåterbäringen enligt 8 a § i lagförslag 2 påverkar de energiintensiva industriföretagens konkurrenskraft i det osäkra konjunkturläget och för att trygga sysselsättningen och fortsatt produktion vidtar behövliga åtgärder inom ramen för utsläppsminskningsåtagandena. 
Helsingfors 1.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Markku Eestilä saml 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
ersättare 
Katja Hänninen vänst 
 
ersättare 
Lulu Ranne saf 
 
ersättare 
Janne Sankelo saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti. 
 

RESERVATION 1 /saf

Motivering

På grund av vårt nordliga läge, de långa avstånden och utrikeshandelns stora betydelse är det en hörnsten i en god ekonomisk politik att energibeskattningen hålls på en måttlig nivå. En ständigt högre beskattning av fossila bränslen i syfte att bromsa upp eller förhindra klimatförändringen är problematisk med tanke på den regionala jämlikheten och inkomstfördelningen. Så länge det inte finns något priskonkurrenskraftigt och lättillgängligt alternativ till oljeuppvärmning eller förbränningsmotor är de överdrivna skattehöjningarna för trafikbränslen och uppvärmningsbränslen inte godtagbara. Sannfinländarna föreslår därför att de planerade skattehöjningarna på bränslen ska slopas. 

Med tanke på de geopolitiska spänningarna och den störningsbenägenhet i de globaliserade leveranskedjorna som coronapandemin avslöjat samt det ökade behovet av reglerkraft till följd av vindkraftens utbredning är det klart att torv är en energikälla för förbränning som det inte finns någon trovärdig ersättare för. Hittills är träflis och motsvarande alternativ inte realistiska för att ersätta torv. Sannfinländarna anser att regeringens strävan att halvera användningen av torv med hjälp av en lägstaprismekanism är ogenomtänkt. Även höjningen av skatten på torv måste återtas. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner lagförslag 1 enligt betänkandet, men skattetabell 1 i bilagan till lagförslaget med ändringar, (Reservationens ändringsförslag) att riksdagen godkänner lagförslag 2 enligt betänkandet, men skattetabell 2 och 3 i bilagan till lagförslaget med ändringar, (Reservationens ändringsförslag) att riksdagen godkänner två uttalanden. (Reservationens förslag till uttalanden) 

Reservationens ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 4 § 1—4 mom., 9 a § 1 mom., 10 b § 1 mom. i och bilagan, 
sådana de lyder, 4 § 1 och 4 mom. samt 9 a § 1 mom. i lag 1399/2010, 4 § 2 mom. i lag 1225/2018, 4 § 3 mom. i lag 395/2013, 10 b § 1 mom. i lag 1169/2002 och bilagan i lag 1554/2019, som följer: 
4, 9 a och 10 b § 
(Som i FiUB) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Ikraftträdande 
(Som i FiUB) 
 Slut på lagförslaget 
SKATTETABELL 1 
Produkt 
Produktgrupp 
Energiinnehållsskatt 
Koldioxidskatt 
Försörjningsberedskapsavgift 
Sammanlagt 
Motorbensin cent/l 
10 
Utskottet föreslår en ändring 52,19 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,38 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 70,25 Slut på ändringsförslaget 
Bensin för små motorer cent/l 
11 
Utskottet föreslår en ändring 32,19 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,38 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 50,25 Slut på ändringsförslaget 
Bioetanol cent/l 
20 
Utskottet föreslår en ändring 34,25 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,40 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 46,33 Slut på ändringsförslaget 
Bioetanol R cent/l 
21 
Utskottet föreslår en ändring 34,25 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,70 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 40,63 Slut på ändringsförslaget 
Bioetanol T cent/l 
22 
Utskottet föreslår en ändring 34,25 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 34,93 Slut på ändringsförslaget 
MTBE cent/l 
23 
Utskottet föreslår en ändring 42,41 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,12 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 57,21 Slut på ändringsförslaget 
MTBE R cent/l 
24 
Utskottet föreslår en ändring 42,41 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,56 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 55,65 Slut på ändringsförslaget 
MTBE T cent/l 
25 
Utskottet föreslår en ändring 42,41 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,01 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 54,10 Slut på ändringsförslaget 
TAME cent/l 
26 
Utskottet föreslår en ändring 45,67 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,20 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 61,55 Slut på ändringsförslaget 
TAME R cent/l 
27 
Utskottet föreslår en ändring 45,67 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,84 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 60,19 Slut på ändringsförslaget 
TAME T cent/l 
28 
Utskottet föreslår en ändring 45,67 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,47 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 58,82 Slut på ändringsförslaget 
ETBE cent/l 
29 
Utskottet föreslår en ändring 44,04 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,66 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 59,38 Slut på ändringsförslaget 
ETBE R cent/l 
30 
Utskottet föreslår en ändring 44,04 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,95 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 56,67 Slut på ändringsförslaget 
ETBE T cent/l 
31 
Utskottet föreslår en ändring 44,04 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,24 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 53,96 Slut på ändringsförslaget 
TAEE cent/l 
32 
Utskottet föreslår en ändring 47,30 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,75 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 63,73 Slut på ändringsförslaget 
TAEE R cent/l 
33 
Utskottet föreslår en ändring 47,30 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,46 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 61,44 Slut på ändringsförslaget 
TAEE T cent/l 
34 
Utskottet föreslår en ändring 47,30 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,18 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 59,16 Slut på ändringsförslaget 
Biobensin cent/l 
38 
Utskottet föreslår en ändring 52,19 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,38 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 70,25 Slut på ändringsförslaget 
Biobensin R cent/l 
39 
Utskottet föreslår en ändring 52,19 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,69 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 61,56 Slut på ändringsförslaget 
Biobensin T cent/l 
40 
Utskottet föreslår en ändring 52,19 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 52,87 Slut på ändringsförslaget 
Etanoldiesel cent/l 
47 
Utskottet föreslår en ändring 15,18 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,65 Slut på ändringsförslaget 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 27,18 Slut på ändringsförslaget 
Etanoldiesel cent/l R 
48 
Utskottet föreslår en ändring 15,18 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,40 Slut på ändringsförslaget 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 21,93 Slut på ändringsförslaget 
Etanoldiesel cent/l T 
49 
Utskottet föreslår en ändring 15,18 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1,15 Slut på ändringsförslaget 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 16,68 Slut på ändringsförslaget 
Dieselolja cent/l 
50 
Utskottet föreslår en ändring 32,77 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,90 Slut på ändringsförslaget 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 53,02 Slut på ändringsförslaget 
Dieselolja para cent/l 
51 
Utskottet föreslår en ändring 25,95 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,79 Slut på ändringsförslaget 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 45,09 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja cent/l 
52 
Utskottet föreslår en ändring 30,04 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,24 Slut på ändringsförslaget 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 48,63 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja R cent/l 
53 
Utskottet föreslår en ändring 30,04 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,12 Slut på ändringsförslaget 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 39,51 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja T cent/l 
54 
Utskottet föreslår en ändring 30,04 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 30,39 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja P cent/l 
55 
Utskottet föreslår en ändring 25,95 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,79 Slut på ändringsförslaget 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 45,09 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja P R cent/l 
56 
Utskottet föreslår en ändring 25,95 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,40 Slut på ändringsförslaget 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 35,70 Slut på ändringsförslaget 
Biodieselolja P T cent/l 
57 
Utskottet föreslår en ändring 25,95 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 26,30 Slut på ändringsförslaget 
Lätt brännolja cent/l 
60 
Utskottet föreslår en ändring 10,28 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 27,53 Slut på ändringsförslaget 
Lätt brännolja svavelfri cent/l 
61 
Utskottet föreslår en ändring 7,63 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 24,88 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja cent/l 
62 
Utskottet föreslår en ändring 7,63 Slut på ändringsförslaget 
16,90 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 24,88 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja R cent/l 
63 
Utskottet föreslår en ändring 7,63 Slut på ändringsförslaget 
8,45 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 16,43 Slut på ändringsförslaget 
Biobrännolja T cent/l 
64 
Utskottet föreslår en ändring 7,63 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 7,98 Slut på ändringsförslaget 
Tung brännolja cent/kg 
71 
Utskottet föreslår en ändring 8,56 Slut på ändringsförslaget 
18,67 
0,28 
Utskottet föreslår en ändring 27,51 Slut på ändringsförslaget 
Flygpetroleum cent/l 
81 
Utskottet föreslår en ändring 56,76 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,24 Slut på ändringsförslaget 
0,35 
Utskottet föreslår en ändring 76,35 Slut på ändringsförslaget 
Flygbensin cent/l 
91 
Utskottet föreslår en ändring 51,70 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,21 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 69,59 Slut på ändringsförslaget 
Metanol cent/l 
100 
Utskottet föreslår en ändring 26,10 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,69 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 35,47 Slut på ändringsförslaget 
Metanol R cent/l 
101 
Utskottet föreslår en ändring 26,10 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,34 Slut på ändringsförslaget 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 31,12 Slut på ändringsförslaget 
Metanol T cent/l 
102 
Utskottet föreslår en ändring 26,10 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,68 
Utskottet föreslår en ändring 26,78 Slut på ändringsförslaget 
Flytgas cent/kg 
110 
13,29 
18,09 
0,11 
31,49 
Bioflytgas cent/kg 
111 
13,29 
18,09 
0,11 
31,49 
Bioflytgas R cent/kg 
112 
13,29 
9,04 
0,11 
22,44 
Bioflytgas T cent/kg 
113 
13,29 
0,00 
0,11 
13,40 

2. Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 4 § 1 och 3 mom., 8 a § 1 mom., 10 § 1 mom. i och bilagan, 
sådana de lyder, 4 § 1 mom. i lag 1400/2010, 4 § 3 mom. och bilagan i lag 1226/2018, 8 a § 1 mom. i lag 1185/2014 och 10 § 1 mom. i lag 1168/2002, och 
fogas till 8 a §, sådan den lyder i lagarna 1168/2002, 1185/2014 och 1180/2016, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2—5 mom. blir 3—6 mom., som följer: 
4, 8 a och 10 § 
(Som i FiUB) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Ikraftträdande 
(Som i FiUB) 
 Slut på lagförslaget 
SKATTETABELL 2 
Produkt 
Produkt- 
grupp 
Energiskatt 
Försörjningsberedskapsavgift 
Sammanlagt 
Elström cent/kWh 
 
 
 
  
– skatteklass I 
2,24 
0,013 
2,253 
– skatteklass II 
0,05 
0,013 
0,063 
Tallolja cent/kg 
30,54 
0,00 
30,54 
Bränntorv euro/MWh 
Utskottet föreslår en ändring 3,00 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
Utskottet föreslår en ändring 3,00 Slut på ändringsförslaget 
SKATTETABELL 3 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION 
 
Produkt 
Produktgrupp 
Energi- 
skatt 
Energi- 
innehållsskatt 
Koldioxid- 
skatt 
Försörjnings- 
beredskaps- 
avgift 
Sammanlagt 
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 
1a 
0,00 
18,68 
147,81 
1,18 
167,67 
Naturgas, euro/MWh 
2a 
0,00 
2,70 
12,94 
0,084 
15,724 
Tallolja cent/kg 
3a 
30,54 
0,00 
0,00 
0,00 
30,54 
Bränntorv euro/MWh 
4a 
Utskottet föreslår en ändring 3,00 Slut på ändringsförslaget 
0,00 
0,00 
0,00 
Utskottet föreslår en ändring 3,00 Slut på ändringsförslaget 

Reservationens förslag till uttalanden

1. Riksdagen förutsätter att regeringen omprövar systemet med lägsta priser för torv och sitt mål att halvera användningen av torv. 2. Riksdagen förutsätter att regeringen minimerar de merkostnader som den föreslår för den energiintensiva industrin och utarbetar en ny proposition som möjliggör en full övergång på fem år för olika industrisektorer. 
Helsingfors 1.12.2020
Vilhelm Junnila saf 
 
Sami Savio saf 
 
Lulu Ranne saf 
 
Jari Koskela saf 
 

RESERVATION 2 /saml

Motivering

Samlingspartiets riksdagsgrupp anser att slopandet av återbäringen av energiskatten och sänkningen av elskatten är en bra lösning. Det är förnuftigt att rikta energistöd till annan teknik än sådan som baserar sig på förbränning. 

Vi fäster dock uppmärksamhet vid det sätt på vilket regeringen slopar återbetalningen av energiskatten. En ökning av exportindustrins kostnader mitt i coronasituationen skulle direkt försämra utsikterna för exportindustrin. Energiskattereformen orsakar till exempel skogsindustrin årliga merkostnader på uppskattningsvis 27 miljoner euro under en tid då branschen har beslutat om omfattande uppsägningar. 

Skatteändringarna måste göras på ett hållbart sätt så att övergången till renare energilösningar är möjlig utan att industrins konkurrenskraft går förlorad. Denna princip har också erkänts i regeringens proposition, där det föreslås en övergångsperiod på fem år för avskaffandet av energibeskattningen. Propositionen haltar dock i praktiken, eftersom det föreslagna beräkningssättet garanterar flera fabriker en övergångstid på högst ett eller två år. Effekten av den elskatt som fastställs på EU-miniminivån kompenserar inte de extra kostnader som medförs inom denna tid. 

Den korta övergångsperioden förklaras av de ändringar i energiskatteåterbäringssystemet som föreslagits för att höja tröskelvärdet för förädlingsvärdet samt av att skattestödet för kombinerad el- och värmeproduktion (CHP) slopas. Höjningen av tröskelvärdet för förädlingsvärdet ökar kostnaderna kraftigt redan med en liten ändring av tröskelvärdet. Vi föreslår således ändringar i fastställandet av tröskelvärdet för förädlingsvärdet. 

För att främja cirkulär ekonomi måste återvinningsindustrin, dvs. industriell tillverkning och förädling av återvunnet material, flyttas till skatteklass II för elström. Att belasta återvinningsindustrin med energibeskattning som är högre än den övriga industrin strider mot de nuvarande målen för cirkulär ekonomi och klimat. Den nuvarande lagens näringsgrensindelning är från 2008, då tillverkningen av returråvaror klassificerats som avfallsbehandling. Klassificeringen beaktar således inte utvecklingen inom cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner lagförslaget enligt betänkandet, men 8 a § med ändringar, (Reservationens ändringsförslag) att riksdagen godkänner ett uttalande. (Reservationens förslag till uttalande) 

Reservationens ändringsförslag

8 a § 
När de punktskatter som ett företag under räkenskapsperioden betalat för i denna lag avsedda produkter, för lätt och tung brännolja, biobrännolja och flytgas som används inom industrin för annat ändamål än som motorbränsle eller de punktskatter som ingått i anskaffningspriset för dessa produkter (beloppet av betalda punktskatter): 
1) utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde år 2020, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
2) utgör mer än Utskottet föreslår en ändring 0,6 Slut på ändringsförslaget procent av företagets förädlingsvärde år 2021, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
3) utgör mer än Utskottet föreslår en ändring 0,8 Slut på ändringsförslaget procent av företagets förädlingsvärde år 2022, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
4) utgör mer än Utskottet föreslår en ändring 1,2 Slut på ändringsförslaget procent av företagets förädlingsvärde år 2023, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
5) utgör mer än Utskottet föreslår en ändring 2,0 Slut på ändringsförslaget procent av företagets förädlingsvärde år 2024, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 45 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras. Från och med 2025 har företag inte rätt till skatteåterbäring. 
Det förädlingsvärde som används vid beräkningen av skatteåterbäringen ska vara noll eller högre. Av den i 1 mom. avsedda skatteåterbäringen utbetalas dock endast den andel som överstiger 50 000 euro. Vid beräkningen av beloppet av betalda punktskatter kan företaget beakta punktskatter på i mom. 1 avsedda produkter som ingår i fjärrvärme och processånga som anskaffats av företaget, om det kan lägga fram tillförlitlig utredning om dessa. Punktskatter som ingår i köpvärme bestäms utifrån medeltalet av de punktskatter som ingår i den värmeproducerande anläggningens värmeproduktion under skatteperioden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 

Reservationens förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att industriell tillverkning och förädling av återvunnet material flyttas till skatteklass II för elström. 
Helsingfors 1.12.2020
Matias Marttinen saml 
 
Janne Sankelo saml 
 
Markku Eestilä saml 
 

RESERVATION 3 /kd

Motivering

Regeringen håller på att skärpa beskattningen av uppvärmningsbränslen med 105 miljoner euro 2021 genom att sänka skattestödet för kombinerad el- och värmeproduktion och höja skatten på uppvärmningsbränslen. Åtstramningen av uppvärmningsbränslen försvagar i synnerhet försörjningen för dem som bor på landsbygden. Invånarna i glesbygden blir tvungna att betala mer för sitt boende till följd av den skärpta energibeskattningen. Detta strider mot regeringens tal om social rättvisa i klimatåtgärderna. På grund av coronakrisen är det allt viktigare att se till att boendekostnaderna inte stiger ytterligare. 

Som en del av höjningen av skatten på uppvärmningsbränslen skärps beskattningen av torv med 2,7 euro per megawattimme. Den snabba nedläggningen av användningen av torv kommer i praktiken att leda till att man i värmeproduktionen i fortsättningen i allt högre grad använder stenkol och olja. Också vedeldning inom energiproduktionen kommer att öka, vilket ur miljösynpunkt är allt sämre. Nyligen rapporterades det också att energiverken snabbare än väntat måste förbereda sig på att avstå från förbränning av torv, eftersom torvutvinningen nästan har upphört i Finland. En del av energiverken har redan tytt sig till utländsk flis, eftersom det inte finns några garantier för att det inhemska energivirket räcker till. Att ersätta inhemsk torv med utländsk torv stöder inte hållbar utveckling. 

Man måste sörja för den energiintensiva industrins konkurrenskraft och sysselsättning, och i coronaläget är det inte förnuftigt att öka kostnaderna för exportindustrin. Energiskattereformen måste genomföras på ett sätt som gör det möjligt att övergå till renare lösningar samtidigt som konkurrenskraften bevaras. 

Förslag

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen godkänner tre uttalanden. (Reservationens förslag till uttalanden) 

Reservationens förslag till uttalanden

1. Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att återta skärpningen av beskattningen av drivmedel för arbetsmaskiner och uppvärmningsbränslen. 2. Riksdagen förutsätter att regeringen återtar de åtgärder genom vilka den inhemska torvproduktionen körs ner snabbare än utsläppshandelsmekanismen, eftersom det kommer att leda till ökad användning av utländska fossila bränslen och till att råvirke styrs till förbränning. Det måste ses till att principen om hållbart nyttjande av naturresurser genomförs. 3. Konkurrenskraften och sysselsättningen inom den energiintensiva industrin måste tryggas, och därför måste de graderade nedskärningarna av skatteåterbäringarna utformas på ett sätt som möjliggör en full övergångsperiod på fem år för de olika industrisektorerna. 
Helsingfors 1.12.2020
Sari Essayah kd