Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FiUB 32/2016 rd

Senast publicerat 27-03-2018 13:51

Betänkande FiUB 32/2016 rd RP 236/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tilllämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna

Finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tilllämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (RP 236/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • chef för granskningen av finanspolitikenMattiOkko
    Statens revisionsverk
  • budgetrådNikoIjäs
    finansministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna. I vissa bestämmelser stryks den prövningsrätt som statsrådet för närvarande har. Prövningsrätten stryks i fråga om den nationella korrigeringsmekanismens redogörelsefas samt statsrådets offentliga ställningstagande med anledning av Statens revisionsverks tillsynsställningstagande om att lagen inte har efterlevts till den del som statsrådet inte instämmer i revisionsverkets slutsatser. I fortsättningen ska statsrådet alltid vara skyldigt att lämna en redogörelse och att ta offentlig ställning i de situationer som avses i lagen. 

Europeiska kommissionen har utrett hur fördraget om en förstärkt ekonomisk union har genomförts i medlemsstaterna. Kommissionen har uppmanat Finland att ändra de nationella bestämmelserna om genomförandet av fördraget. Med de föreslagna ändringarna säkerställs det att fördraget genomförs på behörigt sätt. Dessutom stöds även i övrigt skötseln av den regelbaserade finanspolitiken.  

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 236/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.12.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TimoKallicent
vice ordförande
VilleVähämäkisaf
medlem
ToukoAaltogröna
medlem
TimoHeinonensaml
medlem
EeroHeinäluomasd
medlem
ToimiKankaanniemisaf
medlem
KristaKiurusd
medlem
EskoKivirantacent
medlem
ElinaLepomäkisaml
medlem
MikaLintiläcent
medlem
OutiMäkeläsaml
medlem
HannaMäntyläsaf
medlem
MatsNylundsv
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
SamiSaviosaf
medlem
KariUotilavänst
ersättare
MarkkuEestiläsaml
ersättare
LasseHautalacent.

Sekreterare var

utskottsråd
HelleviIkävalko.