Betänkande
FiUB
32
2016 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tilllämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tilllämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (RP 236/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
chef för granskningen av finanspolitiken
Matti
Okko
Statens revisionsverk
budgetråd
Niko
Ijäs
finansministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår ändringar lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna. I vissa bestämmelser stryks den prövningsrätt som statsrådet för närvarande har. Prövningsrätten stryks i fråga om den nationella korrigeringsmekanismens redogörelsefas samt statsrådets offentliga ställningstagande med anledning av Statens revisionsverks tillsynsställningstagande om att lagen inte har efterlevts till den del som statsrådet inte instämmer i revisionsverkets slutsatser. I fortsättningen ska statsrådet alltid vara skyldigt att lämna en redogörelse och att ta offentlig ställning i de situationer som avses i lagen. 
Europeiska kommissionen har utrett hur fördraget om en förstärkt ekonomisk union har genomförts i medlemsstaterna. Kommissionen har uppmanat Finland att ändra de nationella bestämmelserna om genomförandet av fördraget. Med de föreslagna ändringarna säkerställs det att fördraget genomförs på behörigt sätt. Dessutom stöds även i övrigt skötseln av den regelbaserade finanspolitiken.  
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 236/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.12.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Eero
Heinäluoma
sd
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Mika
Lintilä
cent
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Hanna
Mäntylä
saf
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Kari
Uotila
vänst
ersättare
Markku
Eestilä
saml
ersättare
Lasse
Hautala
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Hellevi
Ikävalko.
Senast publicerat 27-03-2018 13:51