Senast publicerat 21-12-2021 10:51

Betänkande FiUB 34/2021 rd RP 233/2021 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen (RP 233/2021 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Marja Niiranen 
    finansministeriet
  • ledande skatteexpert Mika Jokinen 
    Skatteförvaltningen.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en temporär ändring i mervärdesskattelagen. 

Enligt förslaget ska sådana medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av sjukdomen covid-19 som används vid självtestning undantas från skatt. Skatteundantaget gäller försäljning i Finland och anskaffning från utlandet. Dessutom ska undantaget för försäljning vara förenat med rätt att dra av den skatt som ingår i anskaffningarna. 

Proposition har samband med de åtgärder som statsminister Sanna Marins regering vidtar för att underlätta kampen mot covid-19-pandemin. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla till och med den 31 december 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför propositionen utan ändringar. 

Vidare anser utskottet det vara viktigt att propositionen går vidare snabbt och att de föreslagna ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022. Det är också viktigt att skattesänkningen överförs till konsumentpriserna till fullt belopp för att målen med propositionen ska nås fullt ut. 

Samtidigt vill utskottet uppmärksamma den fortsatta beredningen. Det är angeläget att i fortsättningen ta ställning till de övriga undantag som Europeiska unionens lagstiftning möjliggör och som kan anses vara relevanta för kampen mot covid-19-epidemin. Utskottet anser att momsundantag för covid-19-material bör utredas så snabbt som möjligt för att det i fortsättningen också ska gälla privata tjänsteleverantörer. Vid bedömningen måste också konkurrensneutraliteten vid undantag för mervärdesskatt beaktas. 

I och med att propositionen överlämnats till riksdagen först nu har konsekvenserna beträffande intäktskalkylen för mervärdesskatt inte kunnat beaktas i budgetpropositionen för 2022. Med hänvisning till osäkerhetsfaktorerna i bedömningen av skatteintäkterna och den totala avkastningen av mervärdesskatten anser utskottet att ändringarna i intäktskalkylen vid behov kan göras senare i samband med en tilläggsbudget. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 233/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 21.12.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Sari Essayah kd 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
ersättare 
Raimo Piirainen sd 
 
ersättare 
Lulu Ranne saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.