Senast publicerat 08-05-2021 12:43

jBetänkande FiUB 35/2018 rd RP 306/2018 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen (RP 306/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • konsultativ tjänsteman Jaana Mikkola 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Jyrki Orpana 
  arbets- och näringsministeriet
 • chefsjurist Matti Merisalo 
  Skatteförvaltningen
 • skattedirektör Anita Isomaa-Myllymäki 
  Finlands näringsliv rf
 • skattejurist Lauri Luukkonen 
  Finanssiala ry
 • direktör Ann-Mari Kemell 
  Centralhandelskammaren
 • verkställande direktör Pia Santavirta 
  Pääomasijoittajat ry
 • advokat Ossi Haapaniemi 
  Suomen Veroasiantuntijat rf
 • chef för juridiska ärenden Vesa Korpela 
  Skattebetalarnas Centralförbund rf
 • verkställande direktör Sari Lounasmeri 
  Börsstiftelsen i Finland
 • professor Pekka Nykänen 
  Tammerfors universitet
 • biträdande professor Tomi Viitala 
  Aalto-universitetet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Företagarna i Finland rf.

Inget yttrande av 

 • Finnwatch rf
 • Finlands Advokatförbund
 • OP Gruppen.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i inkomstskattelagen. 

Förslaget går ut på att ändra beskattningen av investeringar som begränsat skattskyldiga har gjort i finländska kapitalfonder i kommanditbolagsform. Det innebär att investeringen också kan göras genom en fondandelsfond och att investeringen i beskattningen får samma ställning som en investering gjord direkt i ett finländskt målbolag. Enligt förslaget ska vidare ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning tillämpas på en utländsk kapitalplacerare. I propositionen föreslås dessutom att fondandelsfonden ska vara registrerad inom en sådan jurisdiktion eller grundad i enlighet med lagstiftningen i en sådan jurisdiktion med vilken ett avtal har ingåtts om utbyte av information i skattefrågor mellan myndigheterna. Därtill föreslås det att bestämmelserna i inkomstskattelagen kompletteras med ett krav på att ett kommanditbolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet ska vara en sådan alternativ investeringsfond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Lagen avses träda i kraft våren 2019. Lagen tillämpas huvudsakligen första gången vid beskattningen för skatteåret 2019. I fråga om investerare i kommanditbolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet registrerade innan lagen träder i kraft tillämpas kravet på tillämpning av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder dock första gången vid beskattningen för 2024. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

Propositionen gäller utländska investerare i så kallade fondandelsfonder som bedriver kapitalplaceringsverksamhet och deras behandling i skattehänseende. Avsikten är att också denna typ av flerstegsinvesteringar inom beskattningen ska ha samma ställning som motsvarande direkta investeringar. Detta var den ledande tanken redan 2005 när 9 § i inkomstskattelagen kompletterades med ett 5 mom. om utländska investerare. I rättspraxis har den bestämmelsen emellertid tolkats snävt i enlighet med ordalydelsen. Detta har bidragit till att hålla tillbaka sådana investeringar från utlandet till Finland som görs via fondstrukturer i flera steg. — Detta rättas nu till genom propositionen. 

Utskottet anser att propositionen behövs och att den är välmotiverad. Rättsläget blir klarare på avsett sätt och Finland blir klart mer attraktivt som investeringsobjekt. Vidare stöder propositionen målen enligt regeringen Sipiläs program, och den ligger också i linje med rekommendationerna i arbetsgruppsrapporten om skattebehandlingen av olika investeringsformerEri sijoitusmuotojen verokohtelu, Työryhmäraportti, Finansministeriets publikationer 14/2018.

De föreslagna ändringarna bör dessutom sättas i kraft så snart som möjligt. Fondandelsfonderna är internationellt sett stora investerare och deras andel inom den internationella medelsanskaffningen har ökat. Det är i synnerhet små och medelstora företag som lättare kan få finansiering tack vare ändringarna. Dessutom offentliggjorde Europeiska kommissionen våren 2018 programmet VentureEUProgram för en europeisk fondandelsfond för riskkapital (Pan-European Venture Capital Funds-of-Funds programme), 10.4.2018. där de ingående sex fondandelsfonderna får EU-stöd för investeringar på den europeiska riskkapitalmarknaden. Avsikten är att på detta sätt mobilisera mer än 2 miljarder euro i form av offentliga och privata investeringar. Lagändringen ger finländska aktörer möjlighet att också få en del av dessa investeringar. 

Utskottet har heller inget att anmärka mot de tillämpningsvillkor som utländska fonder eller de som placerar i sådana ska uppfylla. Detta gäller också den sammanslutningsform som en fond ska ha, även om önskemål framförts om att begreppet ska utvidgas också till andra genomgångsenheter. En sådan ändring kan utskottet inte stödja eftersom begreppet genomgångsenhet i rättspraxis utformats utifrån avgöranden i enskilda fall. Begreppet blir inte tillräckligt väl avgränsat utan en särskild definition. Dessutom vill utskottet påpeka att lagen inte kräver att sammanslutningen ska kunna jämställas med finländska kommanditbolag. Det räcker att det är fråga om en sammanslutning som inte beskattas för sina egna inkomster, utan vars inkomster fördelas för att beskattas som delägarnas inkomster. 

Förslaget är motiverat också till den del det krävs att ett finländskt kommanditbolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet ska vara en sådan alternativ investeringsfond som anges i den berörda paragrafen. I praktiken är detta huvudsakligen fallet redan i dag. Bestämmelsen garanterar ändå en adekvat tillsyn och övervakning. Den övergångsperiod som reserveras för ändringen är fem år, och den är tillräcklig för att fonderna vid behov ska kunna anpassa sin verksamhet efter de nya kraven. 

Avsikten är således att skapa förutsättningar för nya slags investeringar i Finland. Eftersom det i praktiken hittills inte gjorts några investeringar genom fondstrukturer i flera steg uppskattas förändringen inte ha några effekter på skatteintäkterna. Det är även i övrigt fråga om strävan efter neutralitet i beskattningen, och då behandlas inkomster skattemässigt på samma sätt som om det vore en direkt investering. Dessutom påpekar utskottet att uppskattningen bara gäller en statisk förändring. Däremot kan propositionen ha betydande positiva effekter bland annat för målbolagens omsättning och personalstyrka. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 306/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Maria Tolppanen sd 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Emma Kari gröna 
 
ersättare 
Eero Reijonen cent 
 
ersättare 
Juhana Vartiainen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.