Senast publicerat 08-05-2021 16:00

Betänkande FiUB 5/2015 rd RP 33/2015 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen (RP 33/2015 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • konsultativ tjänsteman Markus Teräväinen 
  finansministeriet
 • bilbeskattningsdirektör Tapio Rouhiainen 
  Tullen
 • verkställande direktör Pasi Nieminen 
  Automobilförbundet rf
 • enhetschef Tuovi Tervasmäki 
  Trafiksäkerhetsverket
 • verkställande direktör Pekka Rissa 
  Autoalan Keskusliitto ry
 • verkställande direktör Tero Kallio 
  Bilimportörerna rf
 • jurist Timo Niemi 
  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • chefsjurist Juha Koponen 
  Skattebetalarnas centralförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • kommunikationsministeriet
 • Statens ämbetsverk på Åland
 • Förening för Teknisk Handel och Tjänster rf.

Inget yttrande av 

 • arbets- och näringsministeriet
 • miljöministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att bilskattelagen och fordonsskattelagen ändras. Ändringen av bilskattelagen innebär att bilskatten för bilar med små och medelstora utsläpp stegvis sänks. Skattesänkningen fokuserar tydligt på bilar med små utsläpp. Beroende på bilens specifika koldioxidutsläpp sjunker bilskatten med högst 5,4 procentenheter fram till 2019. Eftersom man antar att bilarnas specifika koldioxidutsläpp kommer att sjunka kommer skatten på en bil med medelstora utsläpp ungefär att halveras fram till 2020. Fordonsskattelagen ändras så att fordonsskattens grundskatt för bilar höjs. Grundskatten höjs med 36,50 euro per år för alla bilar. Sammantaget innebär skatteändringarna dock att trafikbeskattningen lindras från och med 2018.  

Dessutom föreslår regeringen att bilskattelagen ändras utifrån en dom av Europeiska unionens domstol i fråga om bestämmande av skatten på begagnade fordon som förs in i landet. Vid beskattningen av sådana fordon ska man enligt förslaget tillämpa en jämförelseskatt för att säkerställa att det inte tas ut mera i skatt för en importbil än vad som återstår i bilskatt i värdet på en motsvarande, i Finland redan registrerad bil.  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.  

Lagen om ändring av bilskattelagen avses träda i kraft vid ingången av 2016. Skattesänkningarna genomförs i fyra steg vid ingången av 2016, 2017, 2018 respektive 2019. Bilbeskattningen för införda begagnade fordon för vilka det tagits ut för mycket skatt ska kunna rättas från och med den 1 januari 2012 så att den stämmer överens med den föreslagna lagen. 

Också lagen om ändring av fordonsskattelagen avses träda i kraft vid ingången av 2016. Fordonsskattens höjda grundskattedel tillämpas dock först i fråga om skatt som tas ut den 1 januari 2017 och därefter.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Bakgrund

Propositionen är ett led i den reformering av trafikbeskattningen som ingår i programmet för statsminister Juha Sipiläs regeringÅtgärderna i reformen beskrivs i bilaga 1 till regeringsprogrammet (Lösningar för Finland, strategiskt program för statsminister Juha Sipiläs regering 29.5.2015, Regeringens publikationsserie 10/2015). Andra åtgärder är bland annat en årlig skatt för registrerade båtar och motorfordon och vägtullar för tung trafik. Meningen är att propositioner som gäller dessa åtgärder ska lämnas senare under regeringsperioden. . Syftet med reformen är att sänka bilskatten stegvis under regeringsperioden så att skatteintäkterna till följd av ändringen minskar med cirka 200 miljoner euro på 2019 års nivå. De stegvisa sänkningarna kommer att genomföras vid ingången av de följande fyra åren och inriktas på fordon med låga utsläpp. Syftet är att effektivisera miljöstyrningen. För att de fiskala intäkterna av skatten inte ska sjunka för mycket när utsläppen från nya bilar minskar har en del av sänkningen också gäller bilar med medelstora utsläpp. På dessa grunder har gränsen satts vid 140 g/km. Bilskatten kommer således att sjunka för de bilar vars specifika koldioxidutsläpp är högst denna mängd. Om utsläppsnivån är högre än så är skattesatsen oförändrad. 

I propositionen ingår emellertid också en höjning av den årliga fordonsskatten från ingången av 2017. Avsikten är att höja grundskatten för hela bilbeståndet med 36,50 euro. Även detta förslag grundar sig på regeringsprogrammet, och målet är att öka de årliga skatteintäkterna med cirka 100 miljoner euro. Trots att lagändringarna ingår i samma proposition är det fråga om självständiga ändringar. Det var således i vilket fall som helst meningen att höja fordonsskatten av fiskala skäl, oberoende av ändringen av bilskatten. Sammantaget innebär propositionen dock att beskattningen av bilismen lindras med början år 2018. 

Förutom dessa ändringar, som ingår i regeringsprogrammet, ändras beskattningen av begagnade fordon som importeras till landet. Ändringsbehovet beror på nya domar från EU-domstolen som ändrade den linje som domstolen gick in för 2006 och som Finland följde vid den miljöstyrda skattereformen 2008. Förslaget betyder att man inte heller efter skattereformen kan ta ut mer skatt på begagnade importbilar än vad som återstår i värdet på en likadan bil som redan tidigare är registrerad i Finland. 

I det följande behandlar utskottet helt kort de ändringar som föreslås i skattenivån, hur sänkningen inriktas, beskattningen av elbilar och avslutningsvis beskattningen av begagnade importbilar. 

Ändringarna i beskattningsnivån

De förslag som grundar sig på regeringsprogrammet gäller således endast nivån på bilskatten och fordonsskatten. Den miljöbaserade och teknikoberoende grundstrukturen på dessa skatter är således oförändrad. Som helhet lindrar ändringarna beskattningen av bilismen, gynnar bilar med låga utsläpp och flyttar fokus i beskattningen från bilinköpet mot beskattning av användningen. Utskottet anser att de här vägvalen är konsekventa och motiveradeI detta sammanhang hänvisar utskottet till sina betänkanden FiUB 23/2007 rd — RP 147/2007 rd och FiUB 24/2007 rd — RP 146/2007 rd. I de betänkandena behandlas den miljöstyrda bilskattereform som genomfördes 2008 och den likaså miljöstyrda fordonsbeskattningen som trädde i kraft i februari 2010. Styrkorna hos de skattemodeller som då infördes är uttryckligen att skattenivån är direkt kopplad till de specifika koldioxidutsläppen hos fordonet och är oberoende av fordonets tekniska egenskaper. Också den reform av energibeskattningen som genomfördes vid ingången av 2011 och där skatten bestäms enligt bränslets energiinnehåll och koldioxidutsläppen effektiviserar skattestyrningen av trafiken. Dessutom har man gjort en kvalitetsgradering för trafikbränslen där man också beaktar de hälsovådliga lokala utsläppen av bränslena. Reformen behandlas i utskottets betänkande FiUB 51/2010 rd — RP 147/2010 rd.

Utskottet tillstyrker också att sänkningen av bilskatten genomförs i fyra lika stora etapper under 2016—2019. Det ger både konsumenter och bilhandeln mer tid att anpassa sig till ändringen än om den genomfördes på en gång, och på det sättet kan man också förhindra eventuella marknadsstörningar och plötsliga värdeförändringar. I proportion till anpassningspriset på nya bilar blir den skattesänkning som träder i kraft vid respektive års början dessutom så pass liten att den inte i onödan bedöms skjuta upp konsumenternas köpbeslut. Denna lösning är också statsfinansiellt motiverad och garanterar ett jämnt skatteinflöde.  

Bilbranschen har själv uppskattat att skattesänkningen på grund av den hårda konkurrensen kommer att överföras direkt till priserna och öka efterfrågan på nya bilar med cirka 2 000—2 500 bilar per år. Trots att detta är en liten mängd när man beaktar den totala försäljningen kommer den att räcka för att hålla efterfrågan på detta års nivå, dvs. cirka 109 000 nyregistreringar. Inom branschen har man ansett att detta är synnerligen viktigt, eftersom den långvariga recessionen har gjort att bilhandeln har avtagit. Att också små ekonomiska incitament har effekt syns bäst i till exempel försöket med skrotningspremier, som kommer att öka försäljningen av nya bilar med cirka 5 000 bilar i år. 

Eftersom skattesänkningarna främst gynnar bilar med små utsläpp varierar beloppet av sänkningen och nyttan för konsumenterna enligt bilens utsläppsnivå. I propositionsmotiven nämns ett exempel där skatten för en ny bil med genomsnittsutsläpp (124 g/km) sjunker med 2,7 procentenheter eller relativt sett med 13 procent fram till 2019. Sänkningen är klart större, 5,1 procentenheter och relativt sett 32 procent, när utsläppsnivån är 95 g/km, vilket också är EU:s målnivå för koldioxidutsläppen från nya personbilar 2020. Den ekonomiska nyttan i euro för konsumenterna varierar likaså enligt utsläppen och är för exempelvis en medelprissatt bil (32 000 euro) 0—470 euro per år. 

Utskottet anser att de konsekvenser som nämns ovan är positiva både för konsumenterna och för bilbranschen. Skattesänkningen minskar något det kapital som är bundet till bilköp och ökar därmed konsumenternas köpkraft. Samtidigt stöder den bilbranschen som direkt sysselsätter ungefär 30 000 och indirekt ungefär 46 000 personer. Dessutom förnyas bilparken och medelåldern på bilar ökar inte lika snabbtGenomsnittsåldern för personbilar som var i användning i trafiken 2014 var 11,1 år när man inte räknar med museibilarna. När man bedömer fordonsparken bör man notera att inte alla bilar som finns i fordonstrafikregistret används i trafiken. Till exempel fanns det cirka 3,2 miljoner personbilar i registret vid ingången av detta år, och av dem användes cirka 2,6 miljoner i trafiken.. Det här är bra för miljön och har dessutom också positiva effekter för trafiksäkerheten. Propositionen kan således förordas också på dessa grunder. Trots att propositionen är lindrigt regressiv har den inte heller några betydande konsekvenser för inkomstfördelningen.  

Sänkningens fokus och beskattningen av elbilar

Kommunikationsministeriet har föreslagit att skattesänkningen ännu tydligare ska fokusera på utsläppssnåla fordon, till exempel fordon vars specifika utsläpp är högst så stort som de nuvarande genomsnittliga utsläppen från nya bilar, dvs. cirka 124 g/km. Dessutom bör alla fordon med nollutsläpp befrias från bilskatt helt och hållet, om också bara temporärt. Det kunde främja användningen av fordon med alternativ teknik, till exempel el- och gasbilar. Enligt ministeriet bör skattesänkningen dessutom göras snabbare än vad som nu föreslås. 

Utskottet har delvis tangerat dessa frågor redan ovan. De avgränsningar som gjorts i propositionen beror på skattemodellens grundläggande egenskaper och är i sista hand fiskala. Bilskatten — och fordonsskatten — är till sin utgångspunkt fiskala skatter, trots att deras syfte och struktur är kraftigt miljöstyrande. En annan uttrycklig styrka med skattemodellen är dessutom att den anses vara teknikneutral. Det gör att skattestyrningen är smidig och lätt att ändra efter behov. Också bilbranschen förespråkar modellen. Utskottet anser därför att det inte är motiverat med skattelättnader, ens temporära sådana, särskilt när man vet hur svårt det i allmänhet är att slopa dem. 

Ändringen är enligt utskottet inte befogad heller av den anledningen att skattemodellen i sig redan nu klart gynnar alla typer av utsläppssnåla bilar, oberoende av teknik. När man förutom bil- och fordonsskatten också beaktar nyttan av miljöstyrningen i fråga om trafikbränslen kan man notera att elbilarna på tio år får en skatteförmån på cirka 11 000 euro jämfört med till exempel bensindrivna bilar, då den årliga körsträckan är 17 000 km. Motsvarande förmån jämfört med dieselbilar är cirka 14 000 euro. 

Å andra sidan vet man att utsläppsnivån för nya personbilar har sjunkit med 4—5 g/km per år under de senaste åren och kommer att närma sig nivån 100 g/km 2020. När man dessutom beaktar effekten av den föreslagna skattesänkningen kommer EU:s målnivå, 95 g/km, sannolikt att nås 2020. Med tanke på det är den planerade ändringen tillräckligt effektiv redan i dag. — I propositionsmotiven hänvisas det också till en färsk gemensam undersökning från Teknologiska forskningscentralen VTT och Statens ekonomiska forskningscentral VATT om hur koldioxidutsläppen från vägtrafiken ska kunna minskas med 40 procent före 2030Nylund m.fl. (2015): Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset, VTT-R-00752-15.. Enligt undersökningen är det från samhällsekonomisk synpunkt kostnadseffektivaste sättet att minska utsläppen att investera i produktion och ökad användning av sådana inhemska biobränslen som lämpar sig för användning i dagens fordonsmateriel. 

En relativt låg bilskatt på elbilar kan motiveras även på rent fiskala grunder. När bilarnas allmänna utsläppsnivå sjunker minskar också intäkterna av bilskatten. Därför är det viktigt med en neutral skattemodell som gäller hela bilbeståndet. Till exempel den ändring som nämns ovan, 4–5 g/km, kommer att minska skatteintäkterna med cirka 25—30 miljoner euro per år också utan skattelättnader. Om utvecklingen fortsätter som väntat och man vill behålla bilskattens fiskala betydelse på lång sikt blir man i något skede tvungen att ta upp frågan om skattens struktur på nytt. Frågan är dock ännu inte aktuell, eftersom intäkterna av skatten fortfarande är höga och varierar årligen på båda sidor om miljardstrecket beroende på det allmänna ekonomiska lägetI budgeten för nästa år uppskattas intäkterna av bilskatten uppgå till cirka 840 miljoner euro och intäkterna av fordonsskatten till 1,115 miljarder euro. I bokslutet för 2014 var intäkterna cirka 920 och 880 miljoner euro, vilket grovt taget var cirka 40 procent av samtliga skatteintäkter från trafiken, som är cirka 4,6 miljarder euro.

Beskattningen av begagnade importbilar

Genom propositionen ändras således beskattningen av begagnade importbilar så att den motsvarar EU-domstolens gängse rättspraxis. I propositionsmotiven beskrivs det ingående hur domstolens rättspraxis har utvecklats från besluten om Ungern 2006 (målen C-290/05, Nadashi, och C-333/05, Nemeth) till domarna om Rumänien och Nederländerna (C 402/09, Tatu, och C-437/12, X). Där beskrivs också på ett bra sätt den oklarhet som man tvingas leva med när man fattar nationella beslut. 

I samband med bilskattereformen 2008 stödde vi oss på den tolkning som gjordes i fallet Ungern. Förhandlingar fördes också med bland annat kommissionens tjänstemän. Utskottet ansåg också utifrån expertbedömningar att man kunde göra en ny tolkning av förbudet mot skattediskriminering när hela skattesystemet reformerades enligt principen om miljöstyrning. Utskottet ansåg att man efter en så grundläggande strukturell förändring inte vid beskattningen av begagnade importbilar behövde göra jämförelser med fordon som beskattats tidigare. Man kunde således beskatta begagnade importbilar på miljömässiga grunder på samma sätt som nya bilar. — Denna tolkning har nu visat sig vara ohållbar i ljuset av domstolens senare domar. 

Utskottet godkänner den föreslagna lagändringen, som har genomförts på ett lagstiftningstekniskt synnerligen enkelt sätt. Den nya bestämmelsen (8 § i bilskattelagen) garanterar att man inte tar ut mera skatt för en begagnad importbil än det belopp som återstår av värdet på ett motsvarande fordon som redan tidigare registrerats i Finland. Utskottet har i övrigt inget att anföra i fråga om själva förslaget. 

I samband med behandlingen av ärendet aktualiserades emellertid frågan om huruvida felaktiga beslut som gäller redan verkställd beskattning kunde rättas på tjänstens vägnar. Finansministeriet har utrett möjligheten tillsammans med Tullen, men den har visat sig vara synnerligen svår att genomföra rent praktiskt. Det enda sättet att hitta de fall som ska rättas är nämligen att gå igenom hela det digra skattematerialet, delvis också manuellt. Tullen har inte heller de skattskyldigas kontouppgifter så det skulle också vara problematiskt att betala ut återbäringarna. Därför är ansökningsförfarandet för närvarande det snabbaste och enklaste sättet att göra rättelser. En fritt formulerad ansökan räcker som begäran om omprövning. 

Å andra sidan handlar det om ett normalt överklagande och den skattskyldige kan själv enklast och snabbast bedöma sitt behov av rättsskydd. För att göra det så enkelt som möjligt att kontrollera beskattningen och bedöma om det finns behov av att framställa en begäran om omprövning har Tullen dessutom gett information och anvisningar och publicerat jämförelseprocent på sin webbplats. Tullen kommer att fortsätta med sin styrning när behandlingen av denna lag är klar. — Utskottet konstaterar vidare att Tullen har reserverat extra resurser för handläggningen av begäranden om omprövning. Tullen har också ändrat sin beskattningspraxis efter det att högsta förvaltningsdomstolen kom med ett avgörande om saken i december i fjol (HFD 2014:182).  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 33/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.11.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
medlem 
Touko Aalto gröna (delvis) 
 
medlem 
Timo Heinonen saml (delvis) 
 
medlem 
Eero Heinäluoma sd 
 
medlem 
Kalle Jokinen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Krista Kiuru sd (delvis) 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Mika Lintilä cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent (delvis) 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml (delvis) 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Markku Eestilä saml (delvis) 
 
ersättare 
Timo Harakka sd 
 
ersättare 
Riitta Myller sd (delvis) 
 
ersättare 
Mika Niikko saf 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf 
 
ersättare 
Eero Suutari saml (delvis) 
 
ersättare 
Harry Wallin sd (delvis) 
 
ersättare 
Ozan Yanar gröna (delvis) 
 
ersättare 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen. 
 

RESERVATION 1 /vänst

Motivering

Regeringen gör svåra nedskärningar i vanliga finländares försörjning och service. Till exempel skär man i bostadsbidraget för pensionärer och läkemedelsersättningarna och höjer avgifterna inom social- och hälsovården. Grupperna inom dagvården blir större och man skär i utbildningen. Också finansministeriets egna kalkyler visar att nedskärningarna främst drabbar pensionärer, barnfamiljer, arbetslösa, dem som är beroende av sociala trygghetsförmåner och studerande. 

Samtidigt som regeringen klagar över brist på pengar och tar av vanliga låginkomsttagare lindrar den bilskatten och avstår frivilligt från skatteintäkter på flera hundra miljoner euro. Bilskatteändringen väntas minska skatteintäkterna med totalt cirka 31 miljoner euro 2016, cirka 67 miljoner euro 2017, cirka 117 miljoner euro 2018 och cirka 182 miljoner euro 2019, när man beaktar styr- och efterfrågeeffekterna. 

I praktiken gynnar regeringens bilskatterea främst höginkomsttagare som har möjlighet att marschera in i bilaffären och beställa en splitterny bil av importören. Den största delen av skattesänkningen kommer sannolikt att gå till företag som tillverkar och importerar bilar. Vänsterförbundets riksdagsgrupp anser att detta stöd som gynnar rika människor och den utländska bilindustrin är orättvist, särskilt som man samtidigt tar av låginkomsttagarna. 

Det är positivt att regeringen beaktar utsläppen i bilskattens struktur. De färska uppgifterna om att både dieseldrivna och bensindrivna bilar har manipulerats så att utsläppssiffrorna vid mätning är lägre än de verkliga utsläppen visar att man allvarligt måste överväga att också se över själva mätningen och den metod som används. 

Sammantaget anser Vänsterförbundets riksdagsgrupp inte att det är befogat att sänka bilskatten som en enskild åtgärd. Vi anser att beskattningen av landsvägstrafiken måste reformeras så att den i sin helhet är miljövänligare. Också skillnaderna i konkurrensläget när det gäller utländska varutransportörer talar för en reform. Reformbehovet gäller då beskattningen av fordonsinköpet, ägandetiden och drivmedlet och eventuellt av antalet körkilometer. Regeringen har också all anledning att bereda en skattereform som är hållbar med tanke på miljön och som beaktar konkurrensläget, utan att glömma att vårt land är glest befolkat. 

Förslag

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och att riksdagen godkänner lagförslag 1 med ändringar. (Reservationens ändringsförslag) 

Reservationens ändringsförslag

1. Lag om ändring av bilskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 266/2003, 
ändras 6 och 7 § Utskottet föreslår en strykning samt skattetabell 1 i bilagan Slut på strykningsförslaget, sådana de lyder, 6 § i lagarna 5/2009 och 1316/2011Utskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslaget 7 § i lag 5/2009 Utskottet föreslår en strykning och skattetabell 1 i bilagan i lag 1316/2011 Slut på strykningsförslaget, samt 
fogas till lagen en ny 8 a § som följer: 
6, 7, 8 a och 9 §  
                                                            (som i FiUB) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Ikraftträdandebestämmelsen 
                                                            (som i FiUB) 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 6.11.2015
Kari Uotila vänst 
 

RESERVATION 2 /sd

Motivering

Regeringen föreslår i enlighet med sitt program att bilskatten sänks så att effekten på skatteintäkterna är cirka 200 miljoner euro på 2019 års nivå. Samtidigt föreslår regeringen nedskärningar i den upphandlade kollektivtrafiken, vilket leder till att tågförbindelser som är viktiga för landskapen måste upphöra. Vi anser att så här stora lättnader i bilskatten inte är befogade i det rådande ekonomiska läget och föreslår att en del av skattelättnaden används för att säkerställa VR:s köpta trafiktjänster och återta en del andra orättvisa nedskärningar som regeringen har gjort. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och att riksdagen godkänner lagförslag 1 enligt betänkandet men Skattetabell 1 i bilagan med ändringar. (Reservationens ändringsförslag) 

Reservationens ändringsförslag

1. Lag om ändring av bilskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 266/2003, 
ändras 6 och 7 § samt skattetabell 1 i bilagan, sådana de lyder, 6 § i lagarna 5/2009 och 1316/2011, 7 § i lag 5/2009 och skattetabell 1 i bilagan i lag 1316/2011, samt 
fogas till lagen en ny 8 a § som följer: 
6, 7, 8 a och 9 §  
                                                            (som i FiUB) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Ikraftträdandebestämmelsen 
                                                            (som i FiUB) 
 Slut på lagförslaget 

SKATTETABELL 1 

Bilens  

total- 

massa (kg) 

 

Bilens  

CO2-utsläpp 

(g/km) 

1.1–31.12. 

2016  

tillämplig 

skattesats 

1.1–31.12. 

2017  

tillämplig 

skattesats 

1.1–31.12. 

2018  

tillämplig 

skattesats 

1.1.2019 och därefter 

tillämplig 

skattesats 

drivkraft annan än 

dieselolja 

drivkraft  

dieselolja 

 

 

 

 

 

högst 51 

högst 354 

Utskottet föreslår en ändring 5,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,3 Slut på ändringsförslaget 

52-60 

355-363 

Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,3 Slut på ändringsförslaget 

61-69 

364-372 

Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,3 Slut på ändringsförslaget 

70-78 

373-381 

Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,4 Slut på ändringsförslaget 

79-87 

382-390 

Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,4 Slut på ändringsförslaget 

88-96 

391-399 

Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,4 Slut på ändringsförslaget 

97-105 

400-408 

Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,5 Slut på ändringsförslaget 

106-114 

409-417 

Utskottet föreslår en ändring 5,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,5 Slut på ändringsförslaget 

115-123 

418-426 

Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,5 Slut på ändringsförslaget 

124-132 

427-435 

Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,6 Slut på ändringsförslaget 

133-141 

436-444 

10 

Utskottet föreslår en ändring 5,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,6 Slut på ändringsförslaget 

142-150 

445-453 

11 

Utskottet föreslår en ändring 5,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,7 Slut på ändringsförslaget 

151-159 

454-462 

12 

Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,7 Slut på ändringsförslaget 

160-168 

463-471 

13 

Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,7 Slut på ändringsförslaget 

169-177 

472-480 

14 

Utskottet föreslår en ändring 6,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,8 Slut på ändringsförslaget 

178-186 

481-489 

15 

Utskottet föreslår en ändring 6,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,8 Slut på ändringsförslaget 

187-195 

490-498 

16 

Utskottet föreslår en ändring 6,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,9 Slut på ändringsförslaget 

196-204 

499-507 

17 

Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,9 Slut på ändringsförslaget 

205-213 

508-516 

18 

Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,9 Slut på ändringsförslaget 

214-222 

517-525 

19 

Utskottet föreslår en ändring 6,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,0 Slut på ändringsförslaget 

223-231 

526-534 

20 

Utskottet föreslår en ändring 6,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,0 Slut på ändringsförslaget 

232-240 

535-543 

21 

Utskottet föreslår en ändring 6,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,1 Slut på ändringsförslaget 

241-249 

544-552 

22 

Utskottet föreslår en ändring 6,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,1 Slut på ändringsförslaget 

250-258 

553-561 

23 

Utskottet föreslår en ändring 6,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,2 Slut på ändringsförslaget 

259-267 

562-570 

24 

Utskottet föreslår en ändring 6,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,2 Slut på ändringsförslaget 

268-276 

571-579 

25 

Utskottet föreslår en ändring 6,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,3 Slut på ändringsförslaget 

277-285 

580-588 

26 

Utskottet föreslår en ändring 7,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,3 Slut på ändringsförslaget 

286-294 

589-597 

27 

Utskottet föreslår en ändring 7,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 

295-303 

598-606 

28 

Utskottet föreslår en ändring 7,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 

304-312 

607-615 

29 

Utskottet föreslår en ändring 7,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,5 Slut på ändringsförslaget 

313-321 

616-624 

30 

Utskottet föreslår en ändring 7,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,5 Slut på ändringsförslaget 

322-330 

625-633 

31 

Utskottet föreslår en ändring 7,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,6 Slut på ändringsförslaget 

331-339 

634-642 

32 

Utskottet föreslår en ändring 7,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 

340-348 

643-651 

33 

Utskottet föreslår en ändring 7,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 

349-357 

652-660 

34 

Utskottet föreslår en ändring 7,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,8 Slut på ändringsförslaget 

358-366 

661-669 

35 

Utskottet föreslår en ändring 7,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,8 Slut på ändringsförslaget 

367-375 

670-678 

36 

Utskottet föreslår en ändring 8,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,9 Slut på ändringsförslaget 

376-384 

679-687 

37 

Utskottet föreslår en ändring 8,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,0 Slut på ändringsförslaget 

385-393 

688-696 

38 

Utskottet föreslår en ändring 8,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,0 Slut på ändringsförslaget 

394-402 

697-705 

39 

Utskottet föreslår en ändring 8,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 

403-411 

706-714 

40 

Utskottet föreslår en ändring 8,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 

412-420 

715-723 

41 

Utskottet föreslår en ändring 8,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 

421-429 

724-732 

42 

Utskottet föreslår en ändring 8,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 

430-438 

733-741 

43 

Utskottet föreslår en ändring 8,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 

439-447 

742-750 

44 

Utskottet föreslår en ändring 8,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 

448-456 

751-759 

45 

Utskottet föreslår en ändring 8,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,5 Slut på ändringsförslaget 

457-465 

760-768 

46 

Utskottet föreslår en ändring 9,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 

466-474 

769-777 

47 

Utskottet föreslår en ändring 9,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,7 Slut på ändringsförslaget 

475-483 

778-786 

48 

Utskottet föreslår en ändring 9,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,7 Slut på ändringsförslaget 

484-492 

787-795 

49 

Utskottet föreslår en ändring 9,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,8 Slut på ändringsförslaget 

493-501 

796-804 

50 

Utskottet föreslår en ändring 9,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 

502-510 

805-813 

51 

Utskottet föreslår en ändring 9,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,0 Slut på ändringsförslaget 

511-519 

814-822 

52 

Utskottet föreslår en ändring 9,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,1 Slut på ändringsförslaget 

520-528 

823-831 

53 

Utskottet föreslår en ändring 9,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,2 Slut på ändringsförslaget 

529-537 

832-840 

54 

Utskottet föreslår en ändring 9,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 

538-546 

841-849 

55 

Utskottet föreslår en ändring 10,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 

547-555 

850-858 

56 

Utskottet föreslår en ändring 10,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,5 Slut på ändringsförslaget 

556-564 

859-867 

57 

Utskottet föreslår en ändring 10,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,5 Slut på ändringsförslaget 

565-573 

868-876 

58 

Utskottet föreslår en ändring 10,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,6 Slut på ändringsförslaget 

574-582 

877-885 

59 

Utskottet föreslår en ändring 10,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,7 Slut på ändringsförslaget 

583-591 

886-994 

60 

Utskottet föreslår en ändring 10,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,8 Slut på ändringsförslaget 

592-600 

995-1003 

61 

Utskottet föreslår en ändring 10,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,0 Slut på ändringsförslaget 

601-609 

1004-1012 

62 

Utskottet föreslår en ändring 10,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,0 Slut på ändringsförslaget 

610-618 

1013-1021 

63 

Utskottet föreslår en ändring 11,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,1 Slut på ändringsförslaget 

619-627 

1022-1030 

64 

Utskottet föreslår en ändring 11,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,3 Slut på ändringsförslaget 

628-636 

1031-1039 

65 

Utskottet föreslår en ändring 11,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,4 Slut på ändringsförslaget 

637-645 

1040-1048 

66 

Utskottet föreslår en ändring 11,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,5 Slut på ändringsförslaget 

646-654 

1049-1057 

67 

Utskottet föreslår en ändring 11,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,6 Slut på ändringsförslaget 

655-663 

1058-1066 

68 

Utskottet föreslår en ändring 11,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,7 Slut på ändringsförslaget 

664-672 

1067-1075 

69 

Utskottet föreslår en ändring 11,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,8 Slut på ändringsförslaget 

673-681 

1076-1084 

70 

Utskottet föreslår en ändring 12,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,0 Slut på ändringsförslaget 

682-690 

1085-1093 

71 

Utskottet föreslår en ändring 12,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,1 Slut på ändringsförslaget 

691-699 

1094-1102 

72 

Utskottet föreslår en ändring 12,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,2 Slut på ändringsförslaget 

700-708 

1103-1111 

73 

Utskottet föreslår en ändring 12,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,4 Slut på ändringsförslaget 

709-717 

1112-1120 

74 

Utskottet föreslår en ändring 12,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,5 Slut på ändringsförslaget 

718-726 

1121-1129 

75 

Utskottet föreslår en ändring 12,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,6 Slut på ändringsförslaget 

727-735 

1130-1138 

76 

Utskottet föreslår en ändring 12,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,8 Slut på ändringsförslaget 

736-744 

1139-1147 

77 

Utskottet föreslår en ändring 12,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,9 Slut på ändringsförslaget 

745-753 

1148-1156 

78 

Utskottet föreslår en ändring 13,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,0 Slut på ändringsförslaget 

754-762 

1157-1165 

79 

Utskottet föreslår en ändring 13,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,2 Slut på ändringsförslaget 

763-772 

1166-1174 

80 

Utskottet föreslår en ändring 13,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,3 Slut på ändringsförslaget 

773-781 

1175-1183 

81 

Utskottet föreslår en ändring 13,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,5 Slut på ändringsförslaget 

782-790 

1184-1192 

82 

Utskottet föreslår en ändring 13,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,6 Slut på ändringsförslaget 

791-799 

1193-1202 

83 

Utskottet föreslår en ändring 13,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,8 Slut på ändringsförslaget 

800-808 

1203-1211 

84 

Utskottet föreslår en ändring 14,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,0 Slut på ändringsförslaget 

809-817 

1212-1220 

85 

Utskottet föreslår en ändring 14,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,1 Slut på ändringsförslaget 

818-826 

1221-1229 

86 

Utskottet föreslår en ändring 14,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,3 Slut på ändringsförslaget 

827-835 

1230-1238 

87 

Utskottet föreslår en ändring 14,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,4 Slut på ändringsförslaget 

836-844 

1239-1247 

88 

Utskottet föreslår en ändring 14,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,6 Slut på ändringsförslaget 

845-853 

1248-1256 

89 

Utskottet föreslår en ändring 14,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,8 Slut på ändringsförslaget 

854-862 

1257-1265 

90 

Utskottet föreslår en ändring 14,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,0 Slut på ändringsförslaget 

863-871 

1266-1274 

91 

Utskottet föreslår en ändring 15,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,2 Slut på ändringsförslaget 

872-880 

1275-1283 

92 

Utskottet föreslår en ändring 15,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,3 Slut på ändringsförslaget 

881-889 

1284-1292 

93 

Utskottet föreslår en ändring 15,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,5 Slut på ändringsförslaget 

890-898 

1293-1301 

94 

Utskottet föreslår en ändring 15,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,7 Slut på ändringsförslaget 

899-907 

1302-1310 

95 

Utskottet föreslår en ändring 15,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,9 Slut på ändringsförslaget 

908-916 

1311-1319 

96 

Utskottet föreslår en ändring 15,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,1 Slut på ändringsförslaget 

917-925 

1320-1328 

97 

Utskottet föreslår en ändring 16,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,3 Slut på ändringsförslaget 

926-934 

1329-1337 

98 

Utskottet föreslår en ändring 16,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,5 Slut på ändringsförslaget 

935-943 

1338-1346 

99 

Utskottet föreslår en ändring 16,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,7 Slut på ändringsförslaget 

944-952 

1347-1355 

100 

Utskottet föreslår en ändring 16,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,9 Slut på ändringsförslaget 

953-961 

1356-1364 

101 

Utskottet föreslår en ändring 16,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,1 Slut på ändringsförslaget 

962-970 

1365-1373 

102 

Utskottet föreslår en ändring 16,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,3 Slut på ändringsförslaget 

971-979 

1374-1382 

103 

Utskottet föreslår en ändring 17,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,5 Slut på ändringsförslaget 

980-988 

1383-1391 

104 

Utskottet föreslår en ändring 17,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,8 Slut på ändringsförslaget 

989-997 

1392-1400 

105 

Utskottet föreslår en ändring 17,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,0 Slut på ändringsförslaget 

998-1006 

1401-1409 

106 

Utskottet föreslår en ändring 17,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,2 Slut på ändringsförslaget 

1007-1015 

1410-1418 

107 

Utskottet föreslår en ändring 17,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,4 Slut på ändringsförslaget 

1016-1024 

1419-1427 

108 

Utskottet föreslår en ändring 17,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,7 Slut på ändringsförslaget 

1025-1033 

1428-1436 

109 

Utskottet föreslår en ändring 18,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,9 Slut på ändringsförslaget 

1034-1042 

1437-1445 

110 

Utskottet föreslår en ändring 18,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,2 Slut på ändringsförslaget 

1043-1051 

1446-1454 

111 

Utskottet föreslår en ändring 18,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,4 Slut på ändringsförslaget 

1052-1060 

1455-1463 

112 

Utskottet föreslår en ändring 18,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,6 Slut på ändringsförslaget 

1061-1069 

1464-1472 

113 

Utskottet föreslår en ändring 18,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,9 Slut på ändringsförslaget 

1070-1078 

1473-1481 

114 

Utskottet föreslår en ändring 19,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,1 Slut på ändringsförslaget 

1079-1087 

1482-1490 

115 

Utskottet föreslår en ändring 19,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,4 Slut på ändringsförslaget 

1088-1096 

1491-1499 

116 

Utskottet föreslår en ändring 19,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,6 Slut på ändringsförslaget 

1097-1105 

1500-1508 

117 

Utskottet föreslår en ändring 19,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,9 Slut på ändringsförslaget 

1106-1114 

1509-1517 

118 

Utskottet föreslår en ändring 19,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,2 Slut på ändringsförslaget 

1115-1123 

1518-1526 

119 

Utskottet föreslår en ändring 19,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,4 Slut på ändringsförslaget 

1124-1132 

1527-1535 

120 

Utskottet föreslår en ändring 20,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,7 Slut på ändringsförslaget 

1133-1141 

1536-1544 

121 

Utskottet föreslår en ändring 20,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,0 Slut på ändringsförslaget 

1142-1150 

1545-1553 

122 

Utskottet föreslår en ändring 20,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,2 Slut på ändringsförslaget 

1151-1159 

1554-1562 

123 

Utskottet föreslår en ändring 20,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,5 Slut på ändringsförslaget 

1160-1168 

1563-1571 

124 

Utskottet föreslår en ändring 20,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,8 Slut på ändringsförslaget 

1169-1177 

1572-1580 

125 

Utskottet föreslår en ändring 21,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,1 Slut på ändringsförslaget 

1178-1186 

1581-1589 

126 

Utskottet föreslår en ändring 21,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,4 Slut på ändringsförslaget 

1187-1195 

1590-1598 

127 

Utskottet föreslår en ändring 21,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,7 Slut på ändringsförslaget 

1196-1204 

1599-1607 

128 

Utskottet föreslår en ändring 21,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,9 Slut på ändringsförslaget 

1205-1213 

1608-1616 

129 

Utskottet föreslår en ändring 21,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,2 Slut på ändringsförslaget 

1214-1222 

1617-1625 

130 

Utskottet föreslår en ändring 21,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,5 Slut på ändringsförslaget 

1223-1231 

1626-1634 

131 

Utskottet föreslår en ändring 22,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,8 Slut på ändringsförslaget 

1232-1240 

1635-1643 

132 

Utskottet föreslår en ändring 22,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,1 Slut på ändringsförslaget 

1241-1249 

1644-1652 

133 

Utskottet föreslår en ändring 22,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,4 Slut på ändringsförslaget 

1250-1258 

1653-1661 

134 

Utskottet föreslår en ändring 22,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,7 Slut på ändringsförslaget 

1259-1267 

1662-1670 

135 

Utskottet föreslår en ändring 22,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,0 Slut på ändringsförslaget 

1268-1276 

1671-1679 

136 

Utskottet föreslår en ändring 23,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,3 Slut på ändringsförslaget 

1277-1285 

1680-1688 

137 

Utskottet föreslår en ändring 23,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,6 Slut på ändringsförslaget 

1286-1295 

1689-1697 

138 

Utskottet föreslår en ändring 23,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,9 Slut på ändringsförslaget 

1296-1304 

1698-1706 

139 

Utskottet föreslår en ändring 23,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,3 Slut på ändringsförslaget 

1305-1313 

1707-1715 

140 

Utskottet föreslår en ändring 23,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,6 Slut på ändringsförslaget 

23,5 

1314-1322 

1716-1725 

141 

24,0 

24,0 

24,0 

24,0 

1323-1331 

1726-1734 

142 

24,2 

24,2 

24,2 

24,2 

1332-1340 

1735-1743 

143 

24,4 

24,4 

24,4 

24,4 

1341-1349 

1744-1752 

144 

24,6 

24,6 

24,6 

24,6 

1350-1358 

1753-1761 

145 

24,8 

24,8 

24,8 

24,8 

1359-1367 

1762-1770 

146 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

1368-1376 

1771-1779 

147 

25,2 

25,2 

25,2 

25,2 

1377-1385 

1780-1788 

148 

25,4 

25,4 

25,4 

25,4 

1386-1394 

1789-1797 

149 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

1395-1403 

1798-1806 

150 

25,8 

25,8 

25,8 

25,8 

1404-1412 

1807-1815 

151 

26,0 

26,0 

26,0 

26,0 

1413-1421 

1816-1824 

152 

26,2 

26,2 

26,2 

26,2 

1422-1430 

1825-1833 

153 

26,4 

26,4 

26,4 

26,4 

1431-1439 

1834-1842 

154 

26,6 

26,6 

26,6 

26,6 

1440-1448 

1843-1851 

155 

26,8 

26,8 

26,8 

26,8 

1449-1457 

1852-1860 

156 

27,0 

27,0 

27,0 

27,0 

1458-1466 

1861-1869 

157 

27,1 

27,1 

27,1 

27,1 

1467-1475 

1870-1878 

158 

27,3 

27,3 

27,3 

27,3 

1476-1484 

1879-1887 

159 

27,5 

27,5 

27,5 

27,5 

1485-1493 

1888-1896 

160 

27,7 

27,7 

27,7 

27,7 

1494-1502 

1897-1905 

161 

27,9 

27,9 

27,9 

27,9 

1503-1511 

1906-1914 

162 

28,1 

28,1 

28,1 

28,1 

1512-1520 

1915-1923 

163 

28,3 

28,3 

28,3 

28,3 

1521-1529 

1924-1932 

164 

28,5 

28,5 

28,5 

28,5 

1530-1538 

1933-1941 

165 

28,7 

28,7 

28,7 

28,7 

1539-1547 

1942-1950 

166 

28,9 

28,9 

28,9 

28,9 

1548-1556 

1951-1959 

167 

29,1 

29,1 

29,1 

29,1 

1557-1565 

1960-1968 

168 

29,3 

29,3 

29,3 

29,3 

1566-1574 

1969-1977 

169 

29,5 

29,5 

29,5 

29,5 

1575-1583 

1978-1986 

170 

29,7 

29,7 

29,7 

29,7 

1584-1592 

1987-1995 

171 

29,9 

29,9 

29,9 

29,9 

1593-1601 

1996-2004 

172 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

1602-1610 

2005-2013 

173 

30,2 

30,2 

30,2 

30,2 

1611-1619 

2014-2022 

174 

30,4 

30,4 

30,4 

30,4 

1620-1628 

2023-2031 

175 

30,6 

30,6 

30,6 

30,6 

1629-1637 

2032-2040 

176 

30,8 

30,8 

30,8 

30,8 

1638-1646 

2041-2049 

177 

31,0 

31,0 

31,0 

31,0 

1647-1655 

2050-2058 

178 

31,2 

31,2 

31,2 

31,2 

1656-1664 

2059-2067 

179 

31,4 

31,4 

31,4 

31,4 

1665-1673 

2068-2076 

180 

31,6 

31,6 

31,6 

31,6 

1674-1682 

2077-2085 

181 

31,7 

31,7 

31,7 

31,7 

1683-1691 

2086-2094 

182 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

1692-1700 

2095-2103 

183 

32,1 

32,1 

32,1 

32,1 

1701-1709 

2104-2112 

184 

32,3 

32,3 

32,3 

32,3 

1710-1718 

2113-2121 

185 

32,5 

32,5 

32,5 

32,5 

1719-1727 

2122-2130 

186 

32,7 

32,7 

32,7 

32,7 

1728-1736 

2131-2139 

187 

32,8 

32,8 

32,8 

32,8 

1737-1745 

2140-2148 

188 

33,0 

33,0 

33,0 

33,0 

1746-1754 

2149-2157 

189 

33,2 

33,2 

33,2 

33,2 

1755-1763 

2158-2166 

190 

33,4 

33,4 

33,4 

33,4 

1764-1772 

2167-2175 

191 

33,6 

33,6 

33,6 

33,6 

1773-1781 

2176-2184 

192 

33,7 

33,7 

33,7 

33,7 

1782-1790 

2185-2193 

193 

33,9 

33,9 

33,9 

33,9 

1791-1799 

2194-2202 

194 

34,1 

34,1 

34,1 

34,1 

1800-1808 

2203-2211 

195 

34,3 

34,3 

34,3 

34,3 

1809-1818 

2212-2220 

196 

34,4 

34,4 

34,4 

34,4 

1819-1827 

2221-2229 

197 

34,6 

34,6 

34,6 

34,6 

1828-1836 

2230-2238 

198 

34,8 

34,8 

34,8 

34,8 

1837-1845 

2239-2247 

199 

35,0 

35,0 

35,0 

35,0 

1846-1854 

2248-2257 

200 

35,1 

35,1 

35,1 

35,1 

1855-1863 

2258-2266 

201 

35,3 

35,3 

35,3 

35,3 

1864-1872 

2267-2275 

202 

35,5 

35,5 

35,5 

35,5 

1873-1881 

2276-2284 

203 

35,7 

35,7 

35,7 

35,7 

1882-1890 

2285-2293 

204 

35,8 

35,8 

35,8 

35,8 

1891-1899 

2294-2302 

205 

36,0 

36,0 

36,0 

36,0 

1900-1908 

2303-2311 

206 

36,2 

36,2 

36,2 

36,2 

1909-1917 

2312-2320 

207 

36,3 

36,3 

36,3 

36,3 

1918-1926 

2321-2329 

208 

36,5 

36,5 

36,5 

36,5 

1927-1935 

2330-2338 

209 

36,6 

36,6 

36,6 

36,6 

1936-1944 

2339-2347 

210 

36,8 

36,8 

36,8 

36,8 

1945-1953 

2348-2356 

211 

37,0 

37,0 

37,0 

37,0 

1954-1962 

2357-2365 

212 

37,1 

37,1 

37,1 

37,1 

1963-1971 

2366-2374 

213 

37,3 

37,3 

37,3 

37,3 

1972-1980 

2375-2383 

214 

37,5 

37,5 

37,5 

37,5 

1981-1989 

2384-2392 

215 

37,6 

37,6 

37,6 

37,6 

1990-1998 

2393-2401 

216 

37,8 

37,8 

37,8 

37,8 

1999-2007 

2402-2410 

217 

37,9 

37,9 

37,9 

37,9 

2008-2016 

2411-2419 

218 

38,1 

38,1 

38,1 

38,1 

2017-2025 

2420-2428 

219 

38,2 

38,2 

38,2 

38,2 

2026-2034 

2429-2437 

220 

38,4 

38,4 

38,4 

38,4 

2035-2043 

2438-2446 

221 

38,5 

38,5 

38,5 

38,5 

2044-2052 

2447-2455 

222 

38,7 

38,7 

38,7 

38,7 

2053-2061 

2456-2464 

223 

38,8 

38,8 

38,8 

38,8 

2062-2070 

2465-2473 

224 

39,0 

39,0 

39,0 

39,0 

2071-2079 

2474-2482 

225 

39,1 

39,1 

39,1 

39,1 

2080-2088 

2483-2491 

226 

39,3 

39,3 

39,3 

39,3 

2089-2097 

2492-2500 

227 

39,4 

39,4 

39,4 

39,4 

2098-2106 

2501-2509 

228 

39,6 

39,6 

39,6 

39,6 

2107-2115 

2510-2518 

229 

39,7 

39,7 

39,7 

39,7 

2116-2124 

2519-2527 

230 

39,8 

39,8 

39,8 

39,8 

2125-2133 

2528-2536 

231 

40,0 

40,0 

40,0 

40,0 

2134-2142 

2537-2545 

232 

40,1 

40,1 

40,1 

40,1 

2143-2151 

2546-2554 

233 

40,3 

40,3 

40,3 

40,3 

2152-2160 

2555-2563 

234 

40,4 

40,4 

40,4 

40,4 

2161-2169 

2564-2572 

235 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

2170-2178 

2573-2581 

236 

40,7 

40,7 

40,7 

40,7 

2179-2187 

2582-2590 

237 

40,8 

40,8 

40,8 

40,8 

2188-2196 

2591-2599 

238 

40,9 

40,9 

40,9 

40,9 

2197-2205 

2600-2608 

239 

41,1 

41,1 

41,1 

41,1 

2206-2214 

2609-2617 

240 

41,2 

41,2 

41,2 

41,2 

2215-2223 

2618-2626 

241 

41,3 

41,3 

41,3 

41,3 

2224-2232 

2627-2635 

242 

41,5 

41,5 

41,5 

41,5 

2233-2241 

2636-2644 

243 

41,6 

41,6 

41,6 

41,6 

2242-2250 

2645-2653 

244 

41,7 

41,7 

41,7 

41,7 

2251-2259 

2654-2662 

245 

41,8 

41,8 

41,8 

41,8 

2260-2268 

2663-2671 

246 

42,0 

42,0 

42,0 

42,0 

2269-2277 

2672-2680 

247 

42,1 

42,1 

42,1 

42,1 

2278-2286 

2681-2689 

248 

42,2 

42,2 

42,2 

42,2 

2287-2295 

2690-2698 

249 

42,3 

42,3 

42,3 

42,3 

2296-2304 

2699-2707 

250 

42,4 

42,4 

42,4 

42,4 

2305-2313 

2708-2716 

251 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

2314-2322 

2717-2725 

252 

42,7 

42,7 

42,7 

42,7 

2323-2331 

2726-2734 

253 

42,8 

42,8 

42,8 

42,8 

2332-2340 

2735-2743 

254 

42,9 

42,9 

42,9 

42,9 

2341-2350 

2744-2752 

255 

43,0 

43,0 

43,0 

43,0 

2351-2359 

2753-2761 

256 

43,1 

43,1 

43,1 

43,1 

2360-2368 

2762-2770 

257 

43,2 

43,2 

43,2 

43,2 

2369-2377 

2771-2780 

258 

43,4 

43,4 

43,4 

43,4 

2378-2386 

2781-2789 

259 

43,5 

43,5 

43,5 

43,5 

2387-2395 

2790-2798 

260 

43,6 

43,6 

43,6 

43,6 

2396-2404 

2799-2807 

261 

43,7 

43,7 

43,7 

43,7 

2405-2413 

2808-2816 

262 

43,8 

43,8 

43,8 

43,8 

2414-2422 

2817-2825 

263 

43,9 

43,9 

43,9 

43,9 

2423-2431 

2826-2834 

264 

44,0 

44,0 

44,0 

44,0 

2432-2440 

2835-2843 

265 

44,1 

44,1 

44,1 

44,1 

2441-2449 

2844-2852 

266 

44,2 

44,2 

44,2 

44,2 

2450-2458 

2853-2861 

267 

44,3 

44,3 

44,3 

44,3 

2459-2467 

2862-2870 

268 

44,4 

44,4 

44,4 

44,4 

2468-2476 

2871-2879 

269 

44,5 

44,5 

44,5 

44,5 

2477-2485 

2880-2888 

270 

44,6 

44,6 

44,6 

44,6 

2486-2494 

2889-2897 

271 

44,7 

44,7 

44,7 

44,7 

2495-2503 

2898-2906 

272 

44,8 

44,8 

44,8 

44,8 

2504-2512 

2907-2915 

273 

44,9 

44,9 

44,9 

44,9 

2513-2521 

2916-2924 

274 

45,0 

45,0 

45,0 

45,0 

2522-2530 

2925-2933 

275 

45,1 

45,1 

45,1 

45,1 

2531-2539 

2934-2942 

276 

45,2 

45,2 

45,2 

45,2 

2540-2548 

2943-2951 

277 

45,2 

45,2 

45,2 

45,2 

2549-2557 

2952-2960 

278 

45,3 

45,3 

45,3 

45,3 

2558-2566 

2961-2969 

279 

45,4 

45,4 

45,4 

45,4 

2567-2575 

2970-2978 

280 

45,5 

45,5 

45,5 

45,5 

2576-2584 

2979-2987 

281 

45,6 

45,6 

45,6 

45,6 

2585-2593 

2988-2996 

282 

45,7 

45,7 

45,7 

45,7 

2594-2602 

2997-3005 

283 

45,8 

45,8 

45,8 

45,8 

2603-2611 

3006-3014 

284 

45,8 

45,8 

45,8 

45,8 

2612-2620 

3015-3023 

285 

45,9 

45,9 

45,9 

45,9 

2621-2629 

3024-3032 

286 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

2630-2638 

3033-3041 

287 

46,1 

46,1 

46,1 

46,1 

2639-2647 

3042-3050 

288 

46,2 

46,2 

46,2 

46,2 

2648-2656 

3051-3059 

289 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

2657-2665 

3060-3068 

290 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

2666-2674 

3069-3077 

291 

46,4 

46,4 

46,4 

46,4 

2675-2683 

3078-3086 

292 

46,5 

46,5 

46,5 

46,5 

2684-2692 

3087-3095 

293 

46,6 

46,6 

46,6 

46,6 

2693-2701 

3096-3104 

294 

46,6 

46,6 

46,6 

46,6 

2702-2710 

3105-3113 

295 

46,7 

46,7 

46,7 

46,7 

2711-2719 

3114-3122 

296 

46,8 

46,8 

46,8 

46,8 

2720-2728 

3123-3131 

297 

46,9 

46,9 

46,9 

46,9 

2729-2737 

3132-3140 

298 

46,9 

46,9 

46,9 

46,9 

2738-2746 

3141-3149 

299 

47,0 

47,0 

47,0 

47,0 

2747-2755 

3150-3158 

300 

47,1 

47,1 

47,1 

47,1 

2756-2764 

3159-3167 

301 

47,1 

47,1 

47,1 

47,1 

2765-2773 

3168-3176 

302 

47,2 

47,2 

47,2 

47,2 

2774-2782 

3177-3185 

303 

47,3 

47,3 

47,3 

47,3 

2783-2791 

3186-3194 

304 

47,3 

47,3 

47,3 

47,3 

2792-2800 

3195-3203 

305 

47,4 

47,4 

47,4 

47,4 

2801-2809 

3204-3212 

306 

47,5 

47,5 

47,5 

47,5 

2810-2818 

3213-3221 

307 

47,5 

47,5 

47,5 

47,5 

2819-2827 

3222-3230 

308 

47,6 

47,6 

47,6 

47,6 

2828-2836 

3231-3239 

309 

47,6 

47,6 

47,6 

47,6 

2837-2845 

3240-3248 

310 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

2846-2854 

3249-3257 

311 

47,8 

47,8 

47,8 

47,8 

2855-2863 

3258-3266 

312 

47,8 

47,8 

47,8 

47,8 

2864-2873 

3267-3275 

313 

47,9 

47,9 

47,9 

47,9 

2874-2882 

3276-3284 

314 

47,9 

47,9 

47,9 

47,9 

2883-2891 

3285-3293 

315 

48,0 

48,0 

48,0 

48,0 

2892-2900 

3294-3302 

316 

48,1 

48,1 

48,1 

48,1 

2901-2909 

3303-3312 

317 

48,1 

48,1 

48,1 

48,1 

2910-2918 

3313-3321 

318 

48,2 

48,2 

48,2 

48,2 

2919-2927 

3322-3330 

319 

48,2 

48,2 

48,2 

48,2 

2928-2936 

3331-3339 

320 

48,3 

48,3 

48,3 

48,3 

2937-2945 

3340-3348 

321 

48,3 

48,3 

48,3 

48,3 

2946-2954 

3349-3357 

322 

48,4 

48,4 

48,4 

48,4 

2955-2963 

3358-3366 

323 

48,4 

48,4 

48,4 

48,4 

2964-2972 

3367-3375 

324 

48,5 

48,5 

48,5 

48,5 

2973-2981 

3376-3384 

325 

48,5 

48,5 

48,5 

48,5 

2982-2990 

3385-3393 

326 

48,6 

48,6 

48,6 

48,6 

2991-2999 

3394-3402 

327 

48,6 

48,6 

48,6 

48,6 

3000-3008 

3403-3411 

328 

48,7 

48,7 

48,7 

48,7 

3009-3017 

3412-3420 

329 

48,7 

48,7 

48,7 

48,7 

3018-3026 

3421-3429 

330 

48,8 

48,8 

48,8 

48,8 

3027-3035 

3430-3438 

331 

48,8 

48,8 

48,8 

48,8 

3036-3044 

3439-3447 

332 

48,9 

48,9 

48,9 

48,9 

3045-3053 

3448-3456 

333 

48,9 

48,9 

48,9 

48,9 

3054-3062 

3457-3465 

334 

49,0 

49,0 

49,0 

49,0 

3063-3071 

3466-3474 

335 

49,0 

49,0 

49,0 

49,0 

3072-3080 

3475-3483 

336 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3081-3089 

3484-3492 

337 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3090-3098 

3493-3501 

338 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3099-3107 

3502-3510 

339 

49,2 

49,2 

49,2 

49,2 

3108-3116 

3511-3519 

340 

49,2 

49,2 

49,2 

49,2 

3117-3125 

3520-3528 

341 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3126-3134 

3529-3537 

342 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3135-3143 

3538-3546 

343 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3144-3152 

3547-3555 

344 

49,4 

49,4 

49,4 

49,4 

3153-3161 

3556-3564 

345 

49,4 

49,4 

49,4 

49,4 

3162-3170 

3565-3573 

346 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3171-3179 

3574-3582 

347 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3180-3188 

3583-3591 

348 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3189-3197 

3592-3600 

349 

49,6 

49,6 

49,6 

49,6 

3198-3206 

3601-3609 

350 

49,6 

49,6 

49,6 

49,6 

3207-3215 

3610-3618 

351 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3216-3224 

3619-3627 

352 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3225-3233 

3628-3636 

353 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3234-3242 

3637-3645 

354 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3243-3251 

3646-3654 

355 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3252-3260 

3655-3663 

356 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3261-3269 

3664-3672 

357 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3270-3278 

3673-3681 

358 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3279-3287 

3682-3690 

359 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3288 eller mera 

3691 eller mera 

360 eller mera 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

Helsingfors 6.11.2015
Pia Viitanen sd 
 
Timo Harakka sd 
 
Eero Heinäluoma sd 
 
Krista Kiuru sd 
 
Riitta Myller sd 
 
Harry Wallin sd 
 

RESERVATION 3 /kd

Motivering

I proposition RP 33/2015 rd föreslår regeringen ändringar i bilskattelagen och fordonsskattelagen. Bilskattelagen ändras så att bilskatten för bilar med små och medelstora utsläpp stegvis sänks. Skattesänkningen fokuserar tydligt på utsläppssnåla bilar. Att bilskatten sänks är motiverat eftersom det främjar att bilparken i landet förnyas och att antalet bilar med låga utsläpp ökar. Tillsammans med skrotningspremien för gamla bilar piggar bilskattesänkningen upp bilhandeln och förbättrar sysselsättningen i branschen. 

Men den sänkning som föreslås i propositionen är överdimensionerad, hela 200 miljoner euro på 2019 års nivå. Samtidigt ska fordonsskatten höjas med 100 miljoner euro. I det rådande ekonomiska läget är en så betydande sänkning av bilskatten inte motiverad när det samtidigt görs kännbara nedskärningar i forskning, utbildning och social trygghet för låginkomsttagare. Sänkningen av bilskatten inverkar också till följd av ökande efterfrågan negativt på utvecklingen av landets bytesbalans. Därför vore en mindre sänkning av bilskatten vettig. En stegvis sänkning av bilskatten bör i stället för åren 2016—2019 göras åren 2017—2019. 

Den förfalskning av utsläppsresultat för stora biltillverkares personbilar som har avslöjats i höst visar att kriterierna för fastställande av bilskatt bör ses över. Det bör i fortsättningen övervägas om bilbeskattningen bör ändras så att den baserar sig på bilens totalvikt och bränsleförbrukning snarare än på utsläppsresultat. 

Förslag

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen ändrar sjätte stycket i motiveringen till betänkande FiUB 5/2015 rd som följer: "Utskottet föreslår att sänkningen av bilskatten genomförs i tre lika stora etapper under 2017—2019, varvid skattesänkningen blir måttligare än i propositionen, 150 miljoner euro på 2019 års nivå. Det ger både konsumenter och bilhandeln mer tid att anpassa sig till ändringen än om den genomfördes på en gång, och på det sättet kan man också förhindra eventuella marknadsstörningar och plötsliga värdeförändringar. I proportion till anskaffningspriset på nya bilar blir den skattesänkning som träder i kraft vid respektive års början dessutom så pass liten att den inte i onödan bedöms skjuta upp konsumenternas köpbeslut. Denna lösning är också statsfinansiellt motiverad och garanterar ett jämnt skatteinflöde."  att riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och att riksdagen godkänner lagförslag 1 enligt betänkandet men skattetabell 1 i bilagan med ändringar. (Reservationens ändringsförslag) 

Reservationens ändringsförslag

1. Lag om ändring av bilskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 266/2003, 
ändras 6 och 7 § samt skattetabell 1 i bilagan, sådana de lyder, 6 § i lagarna 5/2009 och 1316/2011, 7 § i lag 5/2009 och skattetabell 1 i bilagan i lag 1316/2011, samt 
fogas till lagen en ny 8 a § som följer: 
6, 7, 8 a och 9 §  
                                                            (som i FiUB) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Ikraftträdandebestämmelsen 
                                                            (som i FiUB) 
 Slut på lagförslaget 

SKATTETABELL 1 

Bilens  

total- 

massa (kg) 

 

Bilens  

CO2-ut-släpp 

(g/km) 

1.1–31.12. 

2016  

tillämplig 

skattesats 

1.1–31.12. 

2017  

tillämplig 

skattesats 

1.1–31.12. 

2018  

tillämplig 

skattesats 

1.1.2019 och därefter 

tillämplig 

skattesats 

drivkraft annan än 

dieselolja 

drivkraft  

dieselolja 

 

 

 

 

 

högst 51 

högst 354 

Utskottet föreslår en ändring 5,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,3 Slut på ändringsförslaget 

52-60 

355-363 

Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,3 Slut på ändringsförslaget 

61-69 

364-372 

Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,3 Slut på ändringsförslaget 

70-78 

373-381 

Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,4 Slut på ändringsförslaget 

79-87 

382-390 

Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,4 Slut på ändringsförslaget 

88-96 

391-399 

Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,4 Slut på ändringsförslaget 

97-105 

400-408 

Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,5 Slut på ändringsförslaget 

106-114 

409-417 

Utskottet föreslår en ändring 5,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,5 Slut på ändringsförslaget 

115-123 

418-426 

Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,5 Slut på ändringsförslaget 

124-132 

427-435 

Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,6 Slut på ändringsförslaget 

133-141 

436-444 

10 

Utskottet föreslår en ändring 5,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,6 Slut på ändringsförslaget 

142-150 

445-453 

11 

Utskottet föreslår en ändring 5,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,7 Slut på ändringsförslaget 

151-159 

454-462 

12 

Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,7 Slut på ändringsförslaget 

160-168 

463-471 

13 

Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,7 Slut på ändringsförslaget 

169-177 

472-480 

14 

Utskottet föreslår en ändring 6,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,8 Slut på ändringsförslaget 

178-186 

481-489 

15 

Utskottet föreslår en ändring 6,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,8 Slut på ändringsförslaget 

187-195 

490-498 

16 

Utskottet föreslår en ändring 6,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,9 Slut på ändringsförslaget 

196-204 

499-507 

17 

Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,9 Slut på ändringsförslaget 

205-213 

508-516 

18 

Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3,9 Slut på ändringsförslaget 

214-222 

517-525 

19 

Utskottet föreslår en ändring 6,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,0 Slut på ändringsförslaget 

223-231 

526-534 

20 

Utskottet föreslår en ändring 6,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,0 Slut på ändringsförslaget 

232-240 

535-543 

21 

Utskottet föreslår en ändring 6,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,1 Slut på ändringsförslaget 

241-249 

544-552 

22 

Utskottet föreslår en ändring 6,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,1 Slut på ändringsförslaget 

250-258 

553-561 

23 

Utskottet föreslår en ändring 6,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,2 Slut på ändringsförslaget 

259-267 

562-570 

24 

Utskottet föreslår en ändring 6,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,2 Slut på ändringsförslaget 

268-276 

571-579 

25 

Utskottet föreslår en ändring 6,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,3 Slut på ändringsförslaget 

277-285 

580-588 

26 

Utskottet föreslår en ändring 7,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,3 Slut på ändringsförslaget 

286-294 

589-597 

27 

Utskottet föreslår en ändring 7,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 

295-303 

598-606 

28 

Utskottet föreslår en ändring 7,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,4 Slut på ändringsförslaget 

304-312 

607-615 

29 

Utskottet föreslår en ändring 7,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,5 Slut på ändringsförslaget 

313-321 

616-624 

30 

Utskottet föreslår en ändring 7,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,5 Slut på ändringsförslaget 

322-330 

625-633 

31 

Utskottet föreslår en ändring 7,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,6 Slut på ändringsförslaget 

331-339 

634-642 

32 

Utskottet föreslår en ändring 7,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 

340-348 

643-651 

33 

Utskottet föreslår en ändring 7,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,7 Slut på ändringsförslaget 

349-357 

652-660 

34 

Utskottet föreslår en ändring 7,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,8 Slut på ändringsförslaget 

358-366 

661-669 

35 

Utskottet föreslår en ändring 7,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,8 Slut på ändringsförslaget 

367-375 

670-678 

36 

Utskottet föreslår en ändring 8,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4,9 Slut på ändringsförslaget 

376-384 

679-687 

37 

Utskottet föreslår en ändring 8,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,0 Slut på ändringsförslaget 

385-393 

688-696 

38 

Utskottet föreslår en ändring 8,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,0 Slut på ändringsförslaget 

394-402 

697-705 

39 

Utskottet föreslår en ändring 8,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,1 Slut på ändringsförslaget 

403-411 

706-714 

40 

Utskottet föreslår en ändring 8,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 

412-420 

715-723 

41 

Utskottet föreslår en ändring 8,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,2 Slut på ändringsförslaget 

421-429 

724-732 

42 

Utskottet föreslår en ändring 8,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,3 Slut på ändringsförslaget 

430-438 

733-741 

43 

Utskottet föreslår en ändring 8,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 

439-447 

742-750 

44 

Utskottet föreslår en ändring 8,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,4 Slut på ändringsförslaget 

448-456 

751-759 

45 

Utskottet föreslår en ändring 8,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,5 Slut på ändringsförslaget 

457-465 

760-768 

46 

Utskottet föreslår en ändring 9,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,6 Slut på ändringsförslaget 

466-474 

769-777 

47 

Utskottet föreslår en ändring 9,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,7 Slut på ändringsförslaget 

475-483 

778-786 

48 

Utskottet föreslår en ändring 9,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,7 Slut på ändringsförslaget 

484-492 

787-795 

49 

Utskottet föreslår en ändring 9,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,8 Slut på ändringsförslaget 

493-501 

796-804 

50 

Utskottet föreslår en ändring 9,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5,9 Slut på ändringsförslaget 

502-510 

805-813 

51 

Utskottet föreslår en ändring 9,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,0 Slut på ändringsförslaget 

511-519 

814-822 

52 

Utskottet föreslår en ändring 9,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,1 Slut på ändringsförslaget 

520-528 

823-831 

53 

Utskottet föreslår en ändring 9,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,2 Slut på ändringsförslaget 

529-537 

832-840 

54 

Utskottet föreslår en ändring 9,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 

538-546 

841-849 

55 

Utskottet föreslår en ändring 10,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,3 Slut på ändringsförslaget 

547-555 

850-858 

56 

Utskottet föreslår en ändring 10,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,5 Slut på ändringsförslaget 

556-564 

859-867 

57 

Utskottet föreslår en ändring 10,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,5 Slut på ändringsförslaget 

565-573 

868-876 

58 

Utskottet föreslår en ändring 10,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,6 Slut på ändringsförslaget 

574-582 

877-885 

59 

Utskottet föreslår en ändring 10,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,7 Slut på ändringsförslaget 

583-591 

886-994 

60 

Utskottet föreslår en ändring 10,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6,8 Slut på ändringsförslaget 

592-600 

995-1003 

61 

Utskottet föreslår en ändring 10,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,0 Slut på ändringsförslaget 

601-609 

1004-1012 

62 

Utskottet föreslår en ändring 10,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,0 Slut på ändringsförslaget 

610-618 

1013-1021 

63 

Utskottet föreslår en ändring 11,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,1 Slut på ändringsförslaget 

619-627 

1022-1030 

64 

Utskottet föreslår en ändring 11,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,3 Slut på ändringsförslaget 

628-636 

1031-1039 

65 

Utskottet föreslår en ändring 11,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,4 Slut på ändringsförslaget 

637-645 

1040-1048 

66 

Utskottet föreslår en ändring 11,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,5 Slut på ändringsförslaget 

646-654 

1049-1057 

67 

Utskottet föreslår en ändring 11,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,6 Slut på ändringsförslaget 

655-663 

1058-1066 

68 

Utskottet föreslår en ändring 11,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,7 Slut på ändringsförslaget 

664-672 

1067-1075 

69 

Utskottet föreslår en ändring 11,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7,8 Slut på ändringsförslaget 

673-681 

1076-1084 

70 

Utskottet föreslår en ändring 12,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,0 Slut på ändringsförslaget 

682-690 

1085-1093 

71 

Utskottet föreslår en ändring 12,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,1 Slut på ändringsförslaget 

691-699 

1094-1102 

72 

Utskottet föreslår en ändring 12,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,2 Slut på ändringsförslaget 

700-708 

1103-1111 

73 

Utskottet föreslår en ändring 12,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,4 Slut på ändringsförslaget 

709-717 

1112-1120 

74 

Utskottet föreslår en ändring 12,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,5 Slut på ändringsförslaget 

718-726 

1121-1129 

75 

Utskottet föreslår en ändring 12,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,6 Slut på ändringsförslaget 

727-735 

1130-1138 

76 

Utskottet föreslår en ändring 12,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,8 Slut på ändringsförslaget 

736-744 

1139-1147 

77 

Utskottet föreslår en ändring 12,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8,9 Slut på ändringsförslaget 

745-753 

1148-1156 

78 

Utskottet föreslår en ändring 13,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,0 Slut på ändringsförslaget 

754-762 

1157-1165 

79 

Utskottet föreslår en ändring 13,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,2 Slut på ändringsförslaget 

763-772 

1166-1174 

80 

Utskottet föreslår en ändring 13,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,3 Slut på ändringsförslaget 

773-781 

1175-1183 

81 

Utskottet föreslår en ändring 13,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,5 Slut på ändringsförslaget 

782-790 

1184-1192 

82 

Utskottet föreslår en ändring 13,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,6 Slut på ändringsförslaget 

791-799 

1193-1202 

83 

Utskottet föreslår en ändring 13,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9,8 Slut på ändringsförslaget 

800-808 

1203-1211 

84 

Utskottet föreslår en ändring 14,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,0 Slut på ändringsförslaget 

809-817 

1212-1220 

85 

Utskottet föreslår en ändring 14,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,1 Slut på ändringsförslaget 

818-826 

1221-1229 

86 

Utskottet föreslår en ändring 14,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,3 Slut på ändringsförslaget 

827-835 

1230-1238 

87 

Utskottet föreslår en ändring 14,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,4 Slut på ändringsförslaget 

836-844 

1239-1247 

88 

Utskottet föreslår en ändring 14,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,6 Slut på ändringsförslaget 

845-853 

1248-1256 

89 

Utskottet föreslår en ändring 14,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10,8 Slut på ändringsförslaget 

854-862 

1257-1265 

90 

Utskottet föreslår en ändring 14,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,0 Slut på ändringsförslaget 

863-871 

1266-1274 

91 

Utskottet föreslår en ändring 15,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,2 Slut på ändringsförslaget 

872-880 

1275-1283 

92 

Utskottet föreslår en ändring 15,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,3 Slut på ändringsförslaget 

881-889 

1284-1292 

93 

Utskottet föreslår en ändring 15,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,5 Slut på ändringsförslaget 

890-898 

1293-1301 

94 

Utskottet föreslår en ändring 15,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,7 Slut på ändringsförslaget 

899-907 

1302-1310 

95 

Utskottet föreslår en ändring 15,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,9 Slut på ändringsförslaget 

908-916 

1311-1319 

96 

Utskottet föreslår en ändring 15,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,1 Slut på ändringsförslaget 

917-925 

1320-1328 

97 

Utskottet föreslår en ändring 16,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,3 Slut på ändringsförslaget 

926-934 

1329-1337 

98 

Utskottet föreslår en ändring 16,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,5 Slut på ändringsförslaget 

935-943 

1338-1346 

99 

Utskottet föreslår en ändring 16,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,7 Slut på ändringsförslaget 

944-952 

1347-1355 

100 

Utskottet föreslår en ändring 16,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,9 Slut på ändringsförslaget 

953-961 

1356-1364 

101 

Utskottet föreslår en ändring 16,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,1 Slut på ändringsförslaget 

962-970 

1365-1373 

102 

Utskottet föreslår en ändring 16,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,3 Slut på ändringsförslaget 

971-979 

1374-1382 

103 

Utskottet föreslår en ändring 17,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,5 Slut på ändringsförslaget 

980-988 

1383-1391 

104 

Utskottet föreslår en ändring 17,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,8 Slut på ändringsförslaget 

989-997 

1392-1400 

105 

Utskottet föreslår en ändring 17,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,0 Slut på ändringsförslaget 

998-1006 

1401-1409 

106 

Utskottet föreslår en ändring 17,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,2 Slut på ändringsförslaget 

1007-1015 

1410-1418 

107 

Utskottet föreslår en ändring 17,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,4 Slut på ändringsförslaget 

1016-1024 

1419-1427 

108 

Utskottet föreslår en ändring 17,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,7 Slut på ändringsförslaget 

1025-1033 

1428-1436 

109 

Utskottet föreslår en ändring 18,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14,9 Slut på ändringsförslaget 

1034-1042 

1437-1445 

110 

Utskottet föreslår en ändring 18,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,2 Slut på ändringsförslaget 

1043-1051 

1446-1454 

111 

Utskottet föreslår en ändring 18,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,4 Slut på ändringsförslaget 

1052-1060 

1455-1463 

112 

Utskottet föreslår en ändring 18,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,6 Slut på ändringsförslaget 

1061-1069 

1464-1472 

113 

Utskottet föreslår en ändring 18,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,9 Slut på ändringsförslaget 

1070-1078 

1473-1481 

114 

Utskottet föreslår en ändring 19,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,1 Slut på ändringsförslaget 

1079-1087 

1482-1490 

115 

Utskottet föreslår en ändring 19,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,4 Slut på ändringsförslaget 

1088-1096 

1491-1499 

116 

Utskottet föreslår en ändring 19,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,6 Slut på ändringsförslaget 

1097-1105 

1500-1508 

117 

Utskottet föreslår en ändring 19,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,9 Slut på ändringsförslaget 

1106-1114 

1509-1517 

118 

Utskottet föreslår en ändring 19,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,2 Slut på ändringsförslaget 

1115-1123 

1518-1526 

119 

Utskottet föreslår en ändring 19,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,4 Slut på ändringsförslaget 

1124-1132 

1527-1535 

120 

Utskottet föreslår en ändring 20,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 17,7 Slut på ändringsförslaget 

1133-1141 

1536-1544 

121 

Utskottet föreslår en ändring 20,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,0 Slut på ändringsförslaget 

1142-1150 

1545-1553 

122 

Utskottet föreslår en ändring 20,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,2 Slut på ändringsförslaget 

1151-1159 

1554-1562 

123 

Utskottet föreslår en ändring 20,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,5 Slut på ändringsförslaget 

1160-1168 

1563-1571 

124 

Utskottet föreslår en ändring 20,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,8 Slut på ändringsförslaget 

1169-1177 

1572-1580 

125 

Utskottet föreslår en ändring 21,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,1 Slut på ändringsförslaget 

1178-1186 

1581-1589 

126 

Utskottet föreslår en ändring 21,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,4 Slut på ändringsförslaget 

1187-1195 

1590-1598 

127 

Utskottet föreslår en ändring 21,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,7 Slut på ändringsförslaget 

1196-1204 

1599-1607 

128 

Utskottet föreslår en ändring 21,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,9 Slut på ändringsförslaget 

1205-1213 

1608-1616 

129 

Utskottet föreslår en ändring 21,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,2 Slut på ändringsförslaget 

1214-1222 

1617-1625 

130 

Utskottet föreslår en ändring 21,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,5 Slut på ändringsförslaget 

1223-1231 

1626-1634 

131 

Utskottet föreslår en ändring 22,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,8 Slut på ändringsförslaget 

1232-1240 

1635-1643 

132 

Utskottet föreslår en ändring 22,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,1 Slut på ändringsförslaget 

1241-1249 

1644-1652 

133 

Utskottet föreslår en ändring 22,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,4 Slut på ändringsförslaget 

1250-1258 

1653-1661 

134 

Utskottet föreslår en ändring 22,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21,7 Slut på ändringsförslaget 

1259-1267 

1662-1670 

135 

Utskottet föreslår en ändring 22,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,0 Slut på ändringsförslaget 

1268-1276 

1671-1679 

136 

Utskottet föreslår en ändring 23,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,3 Slut på ändringsförslaget 

1277-1285 

1680-1688 

137 

Utskottet föreslår en ändring 23,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,6 Slut på ändringsförslaget 

1286-1295 

1689-1697 

138 

Utskottet föreslår en ändring 23,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 22,9 Slut på ändringsförslaget 

1296-1304 

1698-1706 

139 

Utskottet föreslår en ändring 23,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,3 Slut på ändringsförslaget 

1305-1313 

1707-1715 

140 

Utskottet föreslår en ändring 23,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,6 Slut på ändringsförslaget 

23,5 

1314-1322 

1716-1725 

141 

24,0 

24,0 

24,0 

24,0 

1323-1331 

1726-1734 

142 

24,2 

24,2 

24,2 

24,2 

1332-1340 

1735-1743 

143 

24,4 

24,4 

24,4 

24,4 

1341-1349 

1744-1752 

144 

24,6 

24,6 

24,6 

24,6 

1350-1358 

1753-1761 

145 

24,8 

24,8 

24,8 

24,8 

1359-1367 

1762-1770 

146 

25,0 

25,0 

25,0 

25,0 

1368-1376 

1771-1779 

147 

25,2 

25,2 

25,2 

25,2 

1377-1385 

1780-1788 

148 

25,4 

25,4 

25,4 

25,4 

1386-1394 

1789-1797 

149 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

1395-1403 

1798-1806 

150 

25,8 

25,8 

25,8 

25,8 

1404-1412 

1807-1815 

151 

26,0 

26,0 

26,0 

26,0 

1413-1421 

1816-1824 

152 

26,2 

26,2 

26,2 

26,2 

1422-1430 

1825-1833 

153 

26,4 

26,4 

26,4 

26,4 

1431-1439 

1834-1842 

154 

26,6 

26,6 

26,6 

26,6 

1440-1448 

1843-1851 

155 

26,8 

26,8 

26,8 

26,8 

1449-1457 

1852-1860 

156 

27,0 

27,0 

27,0 

27,0 

1458-1466 

1861-1869 

157 

27,1 

27,1 

27,1 

27,1 

1467-1475 

1870-1878 

158 

27,3 

27,3 

27,3 

27,3 

1476-1484 

1879-1887 

159 

27,5 

27,5 

27,5 

27,5 

1485-1493 

1888-1896 

160 

27,7 

27,7 

27,7 

27,7 

1494-1502 

1897-1905 

161 

27,9 

27,9 

27,9 

27,9 

1503-1511 

1906-1914 

162 

28,1 

28,1 

28,1 

28,1 

1512-1520 

1915-1923 

163 

28,3 

28,3 

28,3 

28,3 

1521-1529 

1924-1932 

164 

28,5 

28,5 

28,5 

28,5 

1530-1538 

1933-1941 

165 

28,7 

28,7 

28,7 

28,7 

1539-1547 

1942-1950 

166 

28,9 

28,9 

28,9 

28,9 

1548-1556 

1951-1959 

167 

29,1 

29,1 

29,1 

29,1 

1557-1565 

1960-1968 

168 

29,3 

29,3 

29,3 

29,3 

1566-1574 

1969-1977 

169 

29,5 

29,5 

29,5 

29,5 

1575-1583 

1978-1986 

170 

29,7 

29,7 

29,7 

29,7 

1584-1592 

1987-1995 

171 

29,9 

29,9 

29,9 

29,9 

1593-1601 

1996-2004 

172 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

1602-1610 

2005-2013 

173 

30,2 

30,2 

30,2 

30,2 

1611-1619 

2014-2022 

174 

30,4 

30,4 

30,4 

30,4 

1620-1628 

2023-2031 

175 

30,6 

30,6 

30,6 

30,6 

1629-1637 

2032-2040 

176 

30,8 

30,8 

30,8 

30,8 

1638-1646 

2041-2049 

177 

31,0 

31,0 

31,0 

31,0 

1647-1655 

2050-2058 

178 

31,2 

31,2 

31,2 

31,2 

1656-1664 

2059-2067 

179 

31,4 

31,4 

31,4 

31,4 

1665-1673 

2068-2076 

180 

31,6 

31,6 

31,6 

31,6 

1674-1682 

2077-2085 

181 

31,7 

31,7 

31,7 

31,7 

1683-1691 

2086-2094 

182 

31,9 

31,9 

31,9 

31,9 

1692-1700 

2095-2103 

183 

32,1 

32,1 

32,1 

32,1 

1701-1709 

2104-2112 

184 

32,3 

32,3 

32,3 

32,3 

1710-1718 

2113-2121 

185 

32,5 

32,5 

32,5 

32,5 

1719-1727 

2122-2130 

186 

32,7 

32,7 

32,7 

32,7 

1728-1736 

2131-2139 

187 

32,8 

32,8 

32,8 

32,8 

1737-1745 

2140-2148 

188 

33,0 

33,0 

33,0 

33,0 

1746-1754 

2149-2157 

189 

33,2 

33,2 

33,2 

33,2 

1755-1763 

2158-2166 

190 

33,4 

33,4 

33,4 

33,4 

1764-1772 

2167-2175 

191 

33,6 

33,6 

33,6 

33,6 

1773-1781 

2176-2184 

192 

33,7 

33,7 

33,7 

33,7 

1782-1790 

2185-2193 

193 

33,9 

33,9 

33,9 

33,9 

1791-1799 

2194-2202 

194 

34,1 

34,1 

34,1 

34,1 

1800-1808 

2203-2211 

195 

34,3 

34,3 

34,3 

34,3 

1809-1818 

2212-2220 

196 

34,4 

34,4 

34,4 

34,4 

1819-1827 

2221-2229 

197 

34,6 

34,6 

34,6 

34,6 

1828-1836 

2230-2238 

198 

34,8 

34,8 

34,8 

34,8 

1837-1845 

2239-2247 

199 

35,0 

35,0 

35,0 

35,0 

1846-1854 

2248-2257 

200 

35,1 

35,1 

35,1 

35,1 

1855-1863 

2258-2266 

201 

35,3 

35,3 

35,3 

35,3 

1864-1872 

2267-2275 

202 

35,5 

35,5 

35,5 

35,5 

1873-1881 

2276-2284 

203 

35,7 

35,7 

35,7 

35,7 

1882-1890 

2285-2293 

204 

35,8 

35,8 

35,8 

35,8 

1891-1899 

2294-2302 

205 

36,0 

36,0 

36,0 

36,0 

1900-1908 

2303-2311 

206 

36,2 

36,2 

36,2 

36,2 

1909-1917 

2312-2320 

207 

36,3 

36,3 

36,3 

36,3 

1918-1926 

2321-2329 

208 

36,5 

36,5 

36,5 

36,5 

1927-1935 

2330-2338 

209 

36,6 

36,6 

36,6 

36,6 

1936-1944 

2339-2347 

210 

36,8 

36,8 

36,8 

36,8 

1945-1953 

2348-2356 

211 

37,0 

37,0 

37,0 

37,0 

1954-1962 

2357-2365 

212 

37,1 

37,1 

37,1 

37,1 

1963-1971 

2366-2374 

213 

37,3 

37,3 

37,3 

37,3 

1972-1980 

2375-2383 

214 

37,5 

37,5 

37,5 

37,5 

1981-1989 

2384-2392 

215 

37,6 

37,6 

37,6 

37,6 

1990-1998 

2393-2401 

216 

37,8 

37,8 

37,8 

37,8 

1999-2007 

2402-2410 

217 

37,9 

37,9 

37,9 

37,9 

2008-2016 

2411-2419 

218 

38,1 

38,1 

38,1 

38,1 

2017-2025 

2420-2428 

219 

38,2 

38,2 

38,2 

38,2 

2026-2034 

2429-2437 

220 

38,4 

38,4 

38,4 

38,4 

2035-2043 

2438-2446 

221 

38,5 

38,5 

38,5 

38,5 

2044-2052 

2447-2455 

222 

38,7 

38,7 

38,7 

38,7 

2053-2061 

2456-2464 

223 

38,8 

38,8 

38,8 

38,8 

2062-2070 

2465-2473 

224 

39,0 

39,0 

39,0 

39,0 

2071-2079 

2474-2482 

225 

39,1 

39,1 

39,1 

39,1 

2080-2088 

2483-2491 

226 

39,3 

39,3 

39,3 

39,3 

2089-2097 

2492-2500 

227 

39,4 

39,4 

39,4 

39,4 

2098-2106 

2501-2509 

228 

39,6 

39,6 

39,6 

39,6 

2107-2115 

2510-2518 

229 

39,7 

39,7 

39,7 

39,7 

2116-2124 

2519-2527 

230 

39,8 

39,8 

39,8 

39,8 

2125-2133 

2528-2536 

231 

40,0 

40,0 

40,0 

40,0 

2134-2142 

2537-2545 

232 

40,1 

40,1 

40,1 

40,1 

2143-2151 

2546-2554 

233 

40,3 

40,3 

40,3 

40,3 

2152-2160 

2555-2563 

234 

40,4 

40,4 

40,4 

40,4 

2161-2169 

2564-2572 

235 

40,5 

40,5 

40,5 

40,5 

2170-2178 

2573-2581 

236 

40,7 

40,7 

40,7 

40,7 

2179-2187 

2582-2590 

237 

40,8 

40,8 

40,8 

40,8 

2188-2196 

2591-2599 

238 

40,9 

40,9 

40,9 

40,9 

2197-2205 

2600-2608 

239 

41,1 

41,1 

41,1 

41,1 

2206-2214 

2609-2617 

240 

41,2 

41,2 

41,2 

41,2 

2215-2223 

2618-2626 

241 

41,3 

41,3 

41,3 

41,3 

2224-2232 

2627-2635 

242 

41,5 

41,5 

41,5 

41,5 

2233-2241 

2636-2644 

243 

41,6 

41,6 

41,6 

41,6 

2242-2250 

2645-2653 

244 

41,7 

41,7 

41,7 

41,7 

2251-2259 

2654-2662 

245 

41,8 

41,8 

41,8 

41,8 

2260-2268 

2663-2671 

246 

42,0 

42,0 

42,0 

42,0 

2269-2277 

2672-2680 

247 

42,1 

42,1 

42,1 

42,1 

2278-2286 

2681-2689 

248 

42,2 

42,2 

42,2 

42,2 

2287-2295 

2690-2698 

249 

42,3 

42,3 

42,3 

42,3 

2296-2304 

2699-2707 

250 

42,4 

42,4 

42,4 

42,4 

2305-2313 

2708-2716 

251 

42,6 

42,6 

42,6 

42,6 

2314-2322 

2717-2725 

252 

42,7 

42,7 

42,7 

42,7 

2323-2331 

2726-2734 

253 

42,8 

42,8 

42,8 

42,8 

2332-2340 

2735-2743 

254 

42,9 

42,9 

42,9 

42,9 

2341-2350 

2744-2752 

255 

43,0 

43,0 

43,0 

43,0 

2351-2359 

2753-2761 

256 

43,1 

43,1 

43,1 

43,1 

2360-2368 

2762-2770 

257 

43,2 

43,2 

43,2 

43,2 

2369-2377 

2771-2780 

258 

43,4 

43,4 

43,4 

43,4 

2378-2386 

2781-2789 

259 

43,5 

43,5 

43,5 

43,5 

2387-2395 

2790-2798 

260 

43,6 

43,6 

43,6 

43,6 

2396-2404 

2799-2807 

261 

43,7 

43,7 

43,7 

43,7 

2405-2413 

2808-2816 

262 

43,8 

43,8 

43,8 

43,8 

2414-2422 

2817-2825 

263 

43,9 

43,9 

43,9 

43,9 

2423-2431 

2826-2834 

264 

44,0 

44,0 

44,0 

44,0 

2432-2440 

2835-2843 

265 

44,1 

44,1 

44,1 

44,1 

2441-2449 

2844-2852 

266 

44,2 

44,2 

44,2 

44,2 

2450-2458 

2853-2861 

267 

44,3 

44,3 

44,3 

44,3 

2459-2467 

2862-2870 

268 

44,4 

44,4 

44,4 

44,4 

2468-2476 

2871-2879 

269 

44,5 

44,5 

44,5 

44,5 

2477-2485 

2880-2888 

270 

44,6 

44,6 

44,6 

44,6 

2486-2494 

2889-2897 

271 

44,7 

44,7 

44,7 

44,7 

2495-2503 

2898-2906 

272 

44,8 

44,8 

44,8 

44,8 

2504-2512 

2907-2915 

273 

44,9 

44,9 

44,9 

44,9 

2513-2521 

2916-2924 

274 

45,0 

45,0 

45,0 

45,0 

2522-2530 

2925-2933 

275 

45,1 

45,1 

45,1 

45,1 

2531-2539 

2934-2942 

276 

45,2 

45,2 

45,2 

45,2 

2540-2548 

2943-2951 

277 

45,2 

45,2 

45,2 

45,2 

2549-2557 

2952-2960 

278 

45,3 

45,3 

45,3 

45,3 

2558-2566 

2961-2969 

279 

45,4 

45,4 

45,4 

45,4 

2567-2575 

2970-2978 

280 

45,5 

45,5 

45,5 

45,5 

2576-2584 

2979-2987 

281 

45,6 

45,6 

45,6 

45,6 

2585-2593 

2988-2996 

282 

45,7 

45,7 

45,7 

45,7 

2594-2602 

2997-3005 

283 

45,8 

45,8 

45,8 

45,8 

2603-2611 

3006-3014 

284 

45,8 

45,8 

45,8 

45,8 

2612-2620 

3015-3023 

285 

45,9 

45,9 

45,9 

45,9 

2621-2629 

3024-3032 

286 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

2630-2638 

3033-3041 

287 

46,1 

46,1 

46,1 

46,1 

2639-2647 

3042-3050 

288 

46,2 

46,2 

46,2 

46,2 

2648-2656 

3051-3059 

289 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

2657-2665 

3060-3068 

290 

46,3 

46,3 

46,3 

46,3 

2666-2674 

3069-3077 

291 

46,4 

46,4 

46,4 

46,4 

2675-2683 

3078-3086 

292 

46,5 

46,5 

46,5 

46,5 

2684-2692 

3087-3095 

293 

46,6 

46,6 

46,6 

46,6 

2693-2701 

3096-3104 

294 

46,6 

46,6 

46,6 

46,6 

2702-2710 

3105-3113 

295 

46,7 

46,7 

46,7 

46,7 

2711-2719 

3114-3122 

296 

46,8 

46,8 

46,8 

46,8 

2720-2728 

3123-3131 

297 

46,9 

46,9 

46,9 

46,9 

2729-2737 

3132-3140 

298 

46,9 

46,9 

46,9 

46,9 

2738-2746 

3141-3149 

299 

47,0 

47,0 

47,0 

47,0 

2747-2755 

3150-3158 

300 

47,1 

47,1 

47,1 

47,1 

2756-2764 

3159-3167 

301 

47,1 

47,1 

47,1 

47,1 

2765-2773 

3168-3176 

302 

47,2 

47,2 

47,2 

47,2 

2774-2782 

3177-3185 

303 

47,3 

47,3 

47,3 

47,3 

2783-2791 

3186-3194 

304 

47,3 

47,3 

47,3 

47,3 

2792-2800 

3195-3203 

305 

47,4 

47,4 

47,4 

47,4 

2801-2809 

3204-3212 

306 

47,5 

47,5 

47,5 

47,5 

2810-2818 

3213-3221 

307 

47,5 

47,5 

47,5 

47,5 

2819-2827 

3222-3230 

308 

47,6 

47,6 

47,6 

47,6 

2828-2836 

3231-3239 

309 

47,6 

47,6 

47,6 

47,6 

2837-2845 

3240-3248 

310 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

2846-2854 

3249-3257 

311 

47,8 

47,8 

47,8 

47,8 

2855-2863 

3258-3266 

312 

47,8 

47,8 

47,8 

47,8 

2864-2873 

3267-3275 

313 

47,9 

47,9 

47,9 

47,9 

2874-2882 

3276-3284 

314 

47,9 

47,9 

47,9 

47,9 

2883-2891 

3285-3293 

315 

48,0 

48,0 

48,0 

48,0 

2892-2900 

3294-3302 

316 

48,1 

48,1 

48,1 

48,1 

2901-2909 

3303-3312 

317 

48,1 

48,1 

48,1 

48,1 

2910-2918 

3313-3321 

318 

48,2 

48,2 

48,2 

48,2 

2919-2927 

3322-3330 

319 

48,2 

48,2 

48,2 

48,2 

2928-2936 

3331-3339 

320 

48,3 

48,3 

48,3 

48,3 

2937-2945 

3340-3348 

321 

48,3 

48,3 

48,3 

48,3 

2946-2954 

3349-3357 

322 

48,4 

48,4 

48,4 

48,4 

2955-2963 

3358-3366 

323 

48,4 

48,4 

48,4 

48,4 

2964-2972 

3367-3375 

324 

48,5 

48,5 

48,5 

48,5 

2973-2981 

3376-3384 

325 

48,5 

48,5 

48,5 

48,5 

2982-2990 

3385-3393 

326 

48,6 

48,6 

48,6 

48,6 

2991-2999 

3394-3402 

327 

48,6 

48,6 

48,6 

48,6 

3000-3008 

3403-3411 

328 

48,7 

48,7 

48,7 

48,7 

3009-3017 

3412-3420 

329 

48,7 

48,7 

48,7 

48,7 

3018-3026 

3421-3429 

330 

48,8 

48,8 

48,8 

48,8 

3027-3035 

3430-3438 

331 

48,8 

48,8 

48,8 

48,8 

3036-3044 

3439-3447 

332 

48,9 

48,9 

48,9 

48,9 

3045-3053 

3448-3456 

333 

48,9 

48,9 

48,9 

48,9 

3054-3062 

3457-3465 

334 

49,0 

49,0 

49,0 

49,0 

3063-3071 

3466-3474 

335 

49,0 

49,0 

49,0 

49,0 

3072-3080 

3475-3483 

336 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3081-3089 

3484-3492 

337 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3090-3098 

3493-3501 

338 

49,1 

49,1 

49,1 

49,1 

3099-3107 

3502-3510 

339 

49,2 

49,2 

49,2 

49,2 

3108-3116 

3511-3519 

340 

49,2 

49,2 

49,2 

49,2 

3117-3125 

3520-3528 

341 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3126-3134 

3529-3537 

342 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3135-3143 

3538-3546 

343 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

3144-3152 

3547-3555 

344 

49,4 

49,4 

49,4 

49,4 

3153-3161 

3556-3564 

345 

49,4 

49,4 

49,4 

49,4 

3162-3170 

3565-3573 

346 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3171-3179 

3574-3582 

347 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3180-3188 

3583-3591 

348 

49,5 

49,5 

49,5 

49,5 

3189-3197 

3592-3600 

349 

49,6 

49,6 

49,6 

49,6 

3198-3206 

3601-3609 

350 

49,6 

49,6 

49,6 

49,6 

3207-3215 

3610-3618 

351 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3216-3224 

3619-3627 

352 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3225-3233 

3628-3636 

353 

49,7 

49,7 

49,7 

49,7 

3234-3242 

3637-3645 

354 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3243-3251 

3646-3654 

355 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3252-3260 

3655-3663 

356 

49,8 

49,8 

49,8 

49,8 

3261-3269 

3664-3672 

357 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3270-3278 

3673-3681 

358 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3279-3287 

3682-3690 

359 

49,9 

49,9 

49,9 

49,9 

3288 eller 

mera 

3691 eller  

mera 

360 eller  

mera 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

Helsingfors 6.11.2015
Peter Östman kd 
 

RESERVATION 4 /gröna

Motivering

Regeringen föreslår att bilskatten under regeringsperioden ska lindras med 200 miljoner euro och att fordonsskatten ska stramas åt med 100 miljoner euro. Sammantaget lindras beskattningen av bilkörningen under regeringsperioden med ca 100 miljoner euro. 

Bilskatten i Finland är jämförelsevis hög och det kan ses som en bidragande orsak till att vi har relativt hög ålder på vår bilpark. Att överföra tyngdpunkten för beskattningen från bilskatt som betalas när bilen köps till fordonsskatten, som betalas årligen, är mot denna bakgrund motiverat. 

Men att lindra den totala beskattningen är inte motiverat i detta ekonomiska läge. Skattelindringsmarginalen bör nu styras till lindring av beskattning på arbete och till att förbättra det ekonomiska läget för de människor som har de allra lägsta inkomsterna. 

Därför föreslår jag att bilskatten ska lindras med 100 miljoner euro, vilket gör helheten kostnadsneutral då fordonsskatten ska höjas lika mycket. Det kan genomföras så att de två första av de planerade sänkningarna för regeringsperioden genomförs. Båda uppgår till cirka 50 miljoner euro.  

Gradering av bilskatten och fordonsskatten

Bilskatt som är knuten till utsläpp har starkt styrt folk till att skaffa bilar med lägre utsläpp och detta incitament bör ytterligare stärkas. 

Regeringen riktar sänkningen av bilskatten till bilar vars specifika koldioxidutsläpp är under 140 g/km.  

Jag föreslår att miljöstyrningen effektiviseras ytterligare genom att skattesänkningen ännu starkare riktas till utsläppssnåla fordon. Alla fordon med nollutsläpp bör temporärt befrias från bilskatt fram till 2019. Det skulle påskynda utvecklingen av alternativ teknik och öka förekomsten av el- och gasbilar. 

Regeringen föreslår att fordonsskatten för alla bilar ska höjas med 36,50 euro. Med andra ord ska utsläppsgraderingen förbli oförändrad. 

Jag föreslår att utsläppsfria bilar temporärt ska befrias också från fordonsskatt till slutet av 2019.  

Förslag

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen godkänner lagförslag 1 enligt betänkandet men skattetabell 1 i bilagan med ändringar och att riksdagen godkänner lagförslag 2 enligt betänkandet men skattetabell 1 i bilagan med ändringar. (Reservationens ändringsförslag) 

Reservationens ändringsförslag

1. Lag om ändring av bilskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 266/2003, 
ändras 6 och 7 § samt skattetabell 1 i bilagan, sådana de lyder, 6 § i lagarna 5/2009 och 1316/2011, 7 § i lag 5/2009 och skattetabell 1 i bilagan i lag 1316/2011, samt 
fogas till lagen en ny 8 a § som följer: 
6, 7, 8 a och 9 §  
                                                             (som i FiUB) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Ikraftträdandebestämmelsen 
                                                             (som i FiUB) 
 Slut på lagförslaget 

SKATTETABELL 1 

Bilens  

total- 

massa (kg) 

 

Bilens  

CO2-utsläpp 

(g/km) 

1.1–31.12. 

2016  

tillämplig 

skattesats 

1.1Utskottet föreslår en ändring . Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning 31.12. Slut på strykningsförslaget 
2017 Utskottet föreslår en ändring och därefter Slut på ändringsförslaget 

tillämplig 

skattesats 

Utskottet föreslår en strykning 1.1–31.12. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2018  Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning tillämplig Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning skattesats Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1.1.2019 och därefter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning tillämplig Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning skattesats Slut på strykningsförslaget 

drivkraft annan än 

dieselolja 

drivkraft  

dieselolja 

 

 

 

 

 

högst 51 

högst 354 

Utskottet föreslår en ändring 0 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 0 Slut på ändringsförslaget 

 

 

52-60 

355-363 

4,5 

3,9 

 

 

61-69 

364-372 

4,6 

4,0 

 

 

70-78 

373-381 

4,6 

4,0 

 

 

79-87 

382-390 

4,7 

4,0 

 

 

88-96 

391-399 

4,7 

4,1 

 

 

97-105 

400-408 

4,8 

4,1 

 

 

106-114 

409-417 

4,8 

4,2 

 

 

115-123 

418-426 

4,9 

4,2 

 

 

124-132 

427-435 

4,9 

4,2 

 

 

133-141 

436-444 

10 

5,0 

4,3 

 

 

142-150 

445-453 

11 

5,1 

4,4 

 

 

151-159 

454-462 

12 

5,2 

4,4 

 

 

160-168 

463-471 

13 

5,2 

4,4 

 

 

169-177 

472-480 

14 

5,3 

4,5 

 

 

178-186 

481-489 

15 

5,3 

4,6 

 

 

187-195 

490-498 

16 

5,4 

4,6 

 

 

196-204 

499-507 

17 

5,5 

4,7 

 

 

205-213 

508-516 

18 

5,5 

4,7 

 

 

214-222 

517-525 

19 

5,6 

4,8 

 

 

223-231 

526-534 

20 

5,7 

4,9 

 

 

232-240 

535-543 

21 

5,8 

4,9 

 

 

241-249 

544-552 

22 

5,8 

5,0 

 

 

250-258 

553-561 

23 

5,9 

5,1 

 

 

259-267 

562-570 

24 

5,9 

5,1 

 

 

268-276 

571-579 

25 

6,0 

5,1 

 

 

277-285 

580-588 

26 

6,1 

5,2 

 

 

286-294 

589-597 

27 

6,2 

5,3 

 

 

295-303 

598-606 

28 

6,3 

5,3 

 

 

304-312 

607-615 

29 

6,4 

5,4 

 

 

313-321 

616-624 

30 

6,4 

5,5 

 

 

322-330 

625-633 

31 

6,5 

5,6 

 

 

331-339 

634-642 

32 

6,6 

5,6 

 

 

340-348 

643-651 

33 

6,7 

5,7 

 

 

349-357 

652-660 

34 

6,8 

5,8 

 

 

358-366 

661-669 

35 

6,9 

5,9 

 

 

367-375 

670-678 

36 

7,0 

5,9 

 

 

376-384 

679-687 

37 

7,1 

6,0 

 

 

385-393 

688-696 

38 

7,1 

6,1 

 

 

394-402 

697-705 

39 

7,2 

6,2 

 

 

403-411 

706-714 

40 

7,3 

6,2 

 

 

412-420 

715-723 

41 

7,4 

6,3 

 

 

421-429 

724-732 

42 

7,5 

6,4 

 

 

430-438 

733-741 

43 

7,6 

6,5 

 

 

439-447 

742-750 

44 

7,7 

6,6 

 

 

448-456 

751-759 

45 

7,8 

6,6 

 

 

457-465 

760-768 

46 

7,9 

6,7 

 

 

466-474 

769-777 

47 

8,0 

6,8 

 

 

475-483 

778-786 

48 

8,0 

6,9 

 

 

484-492 

787-795 

49 

8,1 

7,0 

 

 

493-501 

796-804 

50 

8,2 

7,1 

 

 

502-510 

805-813 

51 

8,4 

7,2 

 

 

511-519 

814-822 

52 

8,5 

7,3 

 

 

520-528 

823-831 

53 

8,6 

7,4 

 

 

529-537 

832-840 

54 

8,7 

7,5 

 

 

538-546 

841-849 

55 

8,8 

7,6 

 

 

547-555 

850-858 

56 

9,0 

7,7 

 

 

556-564 

859-867 

57 

9,0 

7,8 

 

 

565-573 

868-876 

58 

9,1 

7,9 

 

 

574-582 

877-885 

59 

9,2 

8,0 

 

 

583-591 

886-994 

60 

9,3 

8,1 

 

 

592-600 

995-1003 

61 

9,5 

8,2 

 

 

601-609 

1004-1012 

62 

9,6 

8,3 

 

 

610-618 

1013-1021 

63 

9,7 

8,4 

 

 

619-627 

1022-1030 

64 

9,9 

8,6 

 

 

628-636 

1031-1039 

65 

10,0 

8,7 

 

 

637-645 

1040-1048 

66 

10,1 

8,8 

 

 

646-654 

1049-1057 

67 

10,2 

8,9 

 

 

655-663 

1058-1066 

68 

10,4 

9,1 

 

 

664-672 

1067-1075 

69 

10,5 

9,2 

 

 

673-681 

1076-1084 

70 

10,7 

9,3 

 

 

682-690 

1085-1093 

71 

10,8 

9,4 

 

 

691-699 

1094-1102 

72 

10,9 

9,5 

 

 

700-708 

1103-1111 

73 

11,1 

9,7 

 

 

709-717 

1112-1120 

74 

11,2 

9,8 

 

 

718-726 

1121-1129 

75 

11,3 

9,9 

 

 

727-735 

1130-1138 

76 

11,5 

10,1 

 

 

736-744 

1139-1147 

77 

11,6 

10,2 

 

 

745-753 

1148-1156 

78 

11,7 

10,4 

 

 

754-762 

1157-1165 

79 

11,9 

10,5 

 

 

763-772 

1166-1174 

80 

12,0 

10,7 

 

 

773-781 

1175-1183 

81 

12,2 

10,8 

 

 

782-790 

1184-1192 

82 

12,3 

11,0 

 

 

791-799 

1193-1202 

83 

12,5 

11,1 

 

 

800-808 

1203-1211 

84 

12,7 

11,3 

 

 

809-817 

1212-1220 

85 

12,8 

11,4 

 

 

818-826 

1221-1229 

86 

13,0 

11,6 

 

 

827-835 

1230-1238 

87 

13,1 

11,8 

 

 

836-844 

1239-1247 

88 

13,3 

11,9 

 

 

845-853 

1248-1256 

89 

13,4 

12,1 

 

 

854-862 

1257-1265 

90 

13,6 

12,3 

 

 

863-871 

1266-1274 

91 

13,8 

12,5 

 

 

872-880 

1275-1283 

92 

13,9 

12,6 

 

 

881-889 

1284-1292 

93 

14,1 

12,8 

 

 

890-898 

1293-1301 

94 

14,2 

13,0 

 

 

899-907 

1302-1310 

95 

14,4 

13,2 

 

 

908-916 

1311-1319 

96 

14,6 

13,4 

 

 

917-925 

1320-1328 

97 

14,8 

13,5 

 

 

926-934 

1329-1337 

98 

15,0 

13,7 

 

 

935-943 

1338-1346 

99 

15,2 

13,9 

 

 

944-952 

1347-1355 

100 

15,3 

14,1 

 

 

953-961 

1356-1364 

101 

15,5 

14,3 

 

 

962-970 

1365-1373 

102 

15,7 

14,5 

 

 

971-979 

1374-1382 

103 

15,8 

14,7 

 

 

980-988 

1383-1391 

104 

16,1 

14,9 

 

 

989-997 

1392-1400 

105 

16,3 

15,1 

 

 

998-1006 

1401-1409 

106 

16,5 

15,4 

 

 

1007-1015 

1410-1418 

107 

16,6 

15,5 

 

 

1016-1024 

1419-1427 

108 

16,8 

15,8 

 

 

1025-1033 

1428-1436 

109 

17,0 

16,0 

 

 

1034-1042 

1437-1445 

110 

17,3 

16,2 

 

 

1043-1051 

1446-1454 

111 

17,4 

16,4 

 

 

1052-1060 

1455-1463 

112 

17,6 

16,6 

 

 

1061-1069 

1464-1472 

113 

17,8 

16,9 

 

 

1070-1078 

1473-1481 

114 

18,0 

17,1 

 

 

1079-1087 

1482-1490 

115 

18,2 

17,3 

 

 

1088-1096 

1491-1499 

116 

18,4 

17,5 

 

 

1097-1105 

1500-1508 

117 

18,6 

17,8 

 

 

1106-1114 

1509-1517 

118 

18,9 

18,0 

 

 

1115-1123 

1518-1526 

119 

19,1 

18,3 

 

 

1124-1132 

1527-1535 

120 

19,3 

18,5 

 

 

1133-1141 

1536-1544 

121 

19,5 

18,7 

 

 

1142-1150 

1545-1553 

122 

19,7 

19,0 

 

 

1151-1159 

1554-1562 

123 

19,9 

19,2 

 

 

1160-1168 

1563-1571 

124 

20,1 

19,5 

 

 

1169-1177 

1572-1580 

125 

20,4 

19,7 

 

 

1178-1186 

1581-1589 

126 

20,6 

20,0 

 

 

1187-1195 

1590-1598 

127 

20,8 

20,2 

 

 

1196-1204 

1599-1607 

128 

21,0 

20,5 

 

 

1205-1213 

1608-1616 

129 

21,2 

20,7 

 

 

1214-1222 

1617-1625 

130 

21,4 

21,0 

 

 

1223-1231 

1626-1634 

131 

21,7 

21,2 

 

 

1232-1240 

1635-1643 

132 

21,9 

21,5 

 

 

1241-1249 

1644-1652 

133 

22,1 

21,8 

 

 

1250-1258 

1653-1661 

134 

22,4 

22,0 

 

 

1259-1267 

1662-1670 

135 

22,6 

22,3 

 

 

1268-1276 

1671-1679 

136 

22,8 

22,6 

 

 

1277-1285 

1680-1688 

137 

23,1 

22,9 

 

 

1286-1295 

1689-1697 

138 

23,3 

23,1 

 

 

1296-1304 

1698-1706 

139 

23,6 

23,4 

 

 

1305-1313 

1707-1715 

140 

23,7 

23,6 

 

 

1314-1322 

1716-1725 

141 

24,0 

24,0 

 

 

1323-1331 

1726-1734 

142 

24,2 

24,2 

 

 

1332-1340 

1735-1743 

143 

24,4 

24,4 

 

 

1341-1349 

1744-1752 

144 

24,6 

24,6 

 

 

1350-1358 

1753-1761 

145 

24,8 

24,8 

 

 

1359-1367 

1762-1770 

146 

25,0 

25,0 

 

 

1368-1376 

1771-1779 

147 

25,2 

25,2 

 

 

1377-1385 

1780-1788 

148 

25,4 

25,4 

 

 

1386-1394 

1789-1797 

149 

25,6 

25,6 

 

 

1395-1403 

1798-1806 

150 

25,8 

25,8 

 

 

1404-1412 

1807-1815 

151 

26,0 

26,0 

 

 

1413-1421 

1816-1824 

152 

26,2 

26,2 

 

 

1422-1430 

1825-1833 

153 

26,4 

26,4 

 

 

1431-1439 

1834-1842 

154 

26,6 

26,6 

 

 

1440-1448 

1843-1851 

155 

26,8 

26,8 

 

 

1449-1457 

1852-1860 

156 

27,0 

27,0 

 

 

1458-1466 

1861-1869 

157 

27,1 

27,1 

 

 

1467-1475 

1870-1878 

158 

27,3 

27,3 

 

 

1476-1484 

1879-1887 

159 

27,5 

27,5 

 

 

1485-1493 

1888-1896 

160 

27,7 

27,7 

 

 

1494-1502 

1897-1905 

161 

27,9 

27,9 

 

 

1503-1511 

1906-1914 

162 

28,1 

28,1 

 

 

1512-1520 

1915-1923 

163 

28,3 

28,3 

 

 

1521-1529 

1924-1932 

164 

28,5 

28,5 

 

 

1530-1538 

1933-1941 

165 

28,7 

28,7 

 

 

1539-1547 

1942-1950 

166 

28,9 

28,9 

 

 

1548-1556 

1951-1959 

167 

29,1 

29,1 

 

 

1557-1565 

1960-1968 

168 

29,3 

29,3 

 

 

1566-1574 

1969-1977 

169 

29,5 

29,5 

 

 

1575-1583 

1978-1986 

170 

29,7 

29,7 

 

 

1584-1592 

1987-1995 

171 

29,9 

29,9 

 

 

1593-1601 

1996-2004 

172 

30,0 

30,0 

 

 

1602-1610 

2005-2013 

173 

30,2 

30,2 

 

 

1611-1619 

2014-2022 

174 

30,4 

30,4 

 

 

1620-1628 

2023-2031 

175 

30,6 

30,6 

 

 

1629-1637 

2032-2040 

176 

30,8 

30,8 

 

 

1638-1646 

2041-2049 

177 

31,0 

31,0 

 

 

1647-1655 

2050-2058 

178 

31,2 

31,2 

 

 

1656-1664 

2059-2067 

179 

31,4 

31,4 

 

 

1665-1673 

2068-2076 

180 

31,6 

31,6 

 

 

1674-1682 

2077-2085 

181 

31,7 

31,7 

 

 

1683-1691 

2086-2094 

182 

31,9 

31,9 

 

 

1692-1700 

2095-2103 

183 

32,1 

32,1 

 

 

1701-1709 

2104-2112 

184 

32,3 

32,3 

 

 

1710-1718 

2113-2121 

185 

32,5 

32,5 

 

 

1719-1727 

2122-2130 

186 

32,7 

32,7 

 

 

1728-1736 

2131-2139 

187 

32,8 

32,8 

 

 

1737-1745 

2140-2148 

188 

33,0 

33,0 

 

 

1746-1754 

2149-2157 

189 

33,2 

33,2 

 

 

1755-1763 

2158-2166 

190 

33,4 

33,4 

 

 

1764-1772 

2167-2175 

191 

33,6 

33,6 

 

 

1773-1781 

2176-2184 

192 

33,7 

33,7 

 

 

1782-1790 

2185-2193 

193 

33,9 

33,9 

 

 

1791-1799 

2194-2202 

194 

34,1 

34,1 

 

 

1800-1808 

2203-2211 

195 

34,3 

34,3 

 

 

1809-1818 

2212-2220 

196 

34,4 

34,4 

 

 

1819-1827 

2221-2229 

197 

34,6 

34,6 

 

 

1828-1836 

2230-2238 

198 

34,8 

34,8 

 

 

1837-1845 

2239-2247 

199 

35,0 

35,0 

 

 

1846-1854 

2248-2257 

200 

35,1 

35,1 

 

 

1855-1863 

2258-2266 

201 

35,3 

35,3 

 

 

1864-1872 

2267-2275 

202 

35,5 

35,5 

 

 

1873-1881 

2276-2284 

203 

35,7 

35,7 

 

 

1882-1890 

2285-2293 

204 

35,8 

35,8 

 

 

1891-1899 

2294-2302 

205 

36,0 

36,0 

 

 

1900-1908 

2303-2311 

206 

36,2 

36,2 

 

 

1909-1917 

2312-2320 

207 

36,3 

36,3 

 

 

1918-1926 

2321-2329 

208 

36,5 

36,5 

 

 

1927-1935 

2330-2338 

209 

36,6 

36,6 

 

 

1936-1944 

2339-2347 

210 

36,8 

36,8 

 

 

1945-1953 

2348-2356 

211 

37,0 

37,0 

 

 

1954-1962 

2357-2365 

212 

37,1 

37,1 

 

 

1963-1971 

2366-2374 

213 

37,3 

37,3 

 

 

1972-1980 

2375-2383 

214 

37,5 

37,5 

 

 

1981-1989 

2384-2392 

215 

37,6 

37,6 

 

 

1990-1998 

2393-2401 

216 

37,8 

37,8 

 

 

1999-2007 

2402-2410 

217 

37,9 

37,9 

 

 

2008-2016 

2411-2419 

218 

38,1 

38,1 

 

 

2017-2025 

2420-2428 

219 

38,2 

38,2 

 

 

2026-2034 

2429-2437 

220 

38,4 

38,4 

 

 

2035-2043 

2438-2446 

221 

38,5 

38,5 

 

 

2044-2052 

2447-2455 

222 

38,7 

38,7 

 

 

2053-2061 

2456-2464 

223 

38,8 

38,8 

 

 

2062-2070 

2465-2473 

224 

39,0 

39,0 

 

 

2071-2079 

2474-2482 

225 

39,1 

39,1 

 

 

2080-2088 

2483-2491 

226 

39,3 

39,3 

 

 

2089-2097 

2492-2500 

227 

39,4 

39,4 

 

 

2098-2106 

2501-2509 

228 

39,6 

39,6 

 

 

2107-2115 

2510-2518 

229 

39,7 

39,7 

 

 

2116-2124 

2519-2527 

230 

39,8 

39,8 

 

 

2125-2133 

2528-2536 

231 

40,0 

40,0 

 

 

2134-2142 

2537-2545 

232 

40,1 

40,1 

 

 

2143-2151 

2546-2554 

233 

40,3 

40,3 

 

 

2152-2160 

2555-2563 

234 

40,4 

40,4 

 

 

2161-2169 

2564-2572 

235 

40,5 

40,5 

 

 

2170-2178 

2573-2581 

236 

40,7 

40,7 

 

 

2179-2187 

2582-2590 

237 

40,8 

40,8 

 

 

2188-2196 

2591-2599 

238 

40,9 

40,9 

 

 

2197-2205 

2600-2608 

239 

41,1 

41,1 

 

 

2206-2214 

2609-2617 

240 

41,2 

41,2 

 

 

2215-2223 

2618-2626 

241 

41,3 

41,3 

 

 

2224-2232 

2627-2635 

242 

41,5 

41,5 

 

 

2233-2241 

2636-2644 

243 

41,6 

41,6 

 

 

2242-2250 

2645-2653 

244 

41,7 

41,7 

 

 

2251-2259 

2654-2662 

245 

41,8 

41,8 

 

 

2260-2268 

2663-2671 

246 

42,0 

42,0 

 

 

2269-2277 

2672-2680 

247 

42,1 

42,1 

 

 

2278-2286 

2681-2689 

248 

42,2 

42,2 

 

 

2287-2295 

2690-2698 

249 

42,3 

42,3 

 

 

2296-2304 

2699-2707 

250 

42,4 

42,4 

 

 

2305-2313 

2708-2716 

251 

42,6 

42,6 

 

 

2314-2322 

2717-2725 

252 

42,7 

42,7 

 

 

2323-2331 

2726-2734 

253 

42,8 

42,8 

 

 

2332-2340 

2735-2743 

254 

42,9 

42,9 

 

 

2341-2350 

2744-2752 

255 

43,0 

43,0 

 

 

2351-2359 

2753-2761 

256 

43,1 

43,1 

 

 

2360-2368 

2762-2770 

257 

43,2 

43,2 

 

 

2369-2377 

2771-2780 

258 

43,4 

43,4 

 

 

2378-2386 

2781-2789 

259 

43,5 

43,5 

 

 

2387-2395 

2790-2798 

260 

43,6 

43,6 

 

 

2396-2404 

2799-2807 

261 

43,7 

43,7 

 

 

2405-2413 

2808-2816 

262 

43,8 

43,8 

 

 

2414-2422 

2817-2825 

263 

43,9 

43,9 

 

 

2423-2431 

2826-2834 

264 

44,0 

44,0 

 

 

2432-2440 

2835-2843 

265 

44,1 

44,1 

 

 

2441-2449 

2844-2852 

266 

44,2 

44,2 

 

 

2450-2458 

2853-2861 

267 

44,3 

44,3 

 

 

2459-2467 

2862-2870 

268 

44,4 

44,4 

 

 

2468-2476 

2871-2879 

269 

44,5 

44,5 

 

 

2477-2485 

2880-2888 

270 

44,6 

44,6 

 

 

2486-2494 

2889-2897 

271 

44,7 

44,7 

 

 

2495-2503 

2898-2906 

272 

44,8 

44,8 

 

 

2504-2512 

2907-2915 

273 

44,9 

44,9 

 

 

2513-2521 

2916-2924 

274 

45,0 

45,0 

 

 

2522-2530 

2925-2933 

275 

45,1 

45,1 

 

 

2531-2539 

2934-2942 

276 

45,2 

45,2 

 

 

2540-2548 

2943-2951 

277 

45,2 

45,2 

 

 

2549-2557 

2952-2960 

278 

45,3 

45,3 

 

 

2558-2566 

2961-2969 

279 

45,4 

45,4 

 

 

2567-2575 

2970-2978 

280 

45,5 

45,5 

 

 

2576-2584 

2979-2987 

281 

45,6 

45,6 

 

 

2585-2593 

2988-2996 

282 

45,7 

45,7 

 

 

2594-2602 

2997-3005 

283 

45,8 

45,8 

 

 

2603-2611 

3006-3014 

284 

45,8 

45,8 

 

 

2612-2620 

3015-3023 

285 

45,9 

45,9 

 

 

2621-2629 

3024-3032 

286 

46,0 

46,0 

 

 

2630-2638 

3033-3041 

287 

46,1 

46,1 

 

 

2639-2647 

3042-3050 

288 

46,2 

46,2 

 

 

2648-2656 

3051-3059 

289 

46,3 

46,3 

 

 

2657-2665 

3060-3068 

290 

46,3 

46,3 

 

 

2666-2674 

3069-3077 

291 

46,4 

46,4 

 

 

2675-2683 

3078-3086 

292 

46,5 

46,5 

 

 

2684-2692 

3087-3095 

293 

46,6 

46,6 

 

 

2693-2701 

3096-3104 

294 

46,6 

46,6 

 

 

2702-2710 

3105-3113 

295 

46,7 

46,7 

 

 

2711-2719 

3114-3122 

296 

46,8 

46,8 

 

 

2720-2728 

3123-3131 

297 

46,9 

46,9 

 

 

2729-2737 

3132-3140 

298 

46,9 

46,9 

 

 

2738-2746 

3141-3149 

299 

47,0 

47,0 

 

 

2747-2755 

3150-3158 

300 

47,1 

47,1 

 

 

2756-2764 

3159-3167 

301 

47,1 

47,1 

 

 

2765-2773 

3168-3176 

302 

47,2 

47,2 

 

 

2774-2782 

3177-3185 

303 

47,3 

47,3 

 

 

2783-2791 

3186-3194 

304 

47,3 

47,3 

 

 

2792-2800 

3195-3203 

305 

47,4 

47,4 

 

 

2801-2809 

3204-3212 

306 

47,5 

47,5 

 

 

2810-2818 

3213-3221 

307 

47,5 

47,5 

 

 

2819-2827 

3222-3230 

308 

47,6 

47,6 

 

 

2828-2836 

3231-3239 

309 

47,6 

47,6 

 

 

2837-2845 

3240-3248 

310 

47,7 

47,7 

 

 

2846-2854 

3249-3257 

311 

47,8 

47,8 

 

 

2855-2863 

3258-3266 

312 

47,8 

47,8 

 

 

2864-2873 

3267-3275 

313 

47,9 

47,9 

 

 

2874-2882 

3276-3284 

314 

47,9 

47,9 

 

 

2883-2891 

3285-3293 

315 

48,0 

48,0 

 

 

2892-2900 

3294-3302 

316 

48,1 

48,1 

 

 

2901-2909 

3303-3312 

317 

48,1 

48,1 

 

 

2910-2918 

3313-3321 

318 

48,2 

48,2 

 

 

2919-2927 

3322-3330 

319 

48,2 

48,2 

 

 

2928-2936 

3331-3339 

320 

48,3 

48,3 

 

 

2937-2945 

3340-3348 

321 

48,3 

48,3 

 

 

2946-2954 

3349-3357 

322 

48,4 

48,4 

 

 

2955-2963 

3358-3366 

323 

48,4 

48,4 

 

 

2964-2972 

3367-3375 

324 

48,5 

48,5 

 

 

2973-2981 

3376-3384 

325 

48,5 

48,5 

 

 

2982-2990 

3385-3393 

326 

48,6 

48,6 

 

 

2991-2999 

3394-3402 

327 

48,6 

48,6 

 

 

3000-3008 

3403-3411 

328 

48,7 

48,7 

 

 

3009-3017 

3412-3420 

329 

48,7 

48,7 

 

 

3018-3026 

3421-3429 

330 

48,8 

48,8 

 

 

3027-3035 

3430-3438 

331 

48,8 

48,8 

 

 

3036-3044 

3439-3447 

332 

48,9 

48,9 

 

 

3045-3053 

3448-3456 

333 

48,9 

48,9 

 

 

3054-3062 

3457-3465 

334 

49,0 

49,0 

 

 

3063-3071 

3466-3474 

335 

49,0 

49,0 

 

 

3072-3080 

3475-3483 

336 

49,1 

49,1 

 

 

3081-3089 

3484-3492 

337 

49,1 

49,1 

 

 

3090-3098 

3493-3501 

338 

49,1 

49,1 

 

 

3099-3107 

3502-3510 

339 

49,2 

49,2 

 

 

3108-3116 

3511-3519 

340 

49,2 

49,2 

 

 

3117-3125 

3520-3528 

341 

49,3 

49,3 

 

 

3126-3134 

3529-3537 

342 

49,3 

49,3 

 

 

3135-3143 

3538-3546 

343 

49,3 

49,3 

 

 

3144-3152 

3547-3555 

344 

49,4 

49,4 

 

 

3153-3161 

3556-3564 

345 

49,4 

49,4 

 

 

3162-3170 

3565-3573 

346 

49,5 

49,5 

 

 

3171-3179 

3574-3582 

347 

49,5 

49,5 

 

 

3180-3188 

3583-3591 

348 

49,5 

49,5 

 

 

3189-3197 

3592-3600 

349 

49,6 

49,6 

 

 

3198-3206 

3601-3609 

350 

49,6 

49,6 

 

 

3207-3215 

3610-3618 

351 

49,7 

49,7