Senast publicerat 08-05-2021 19:34

Betänkande FiUB 5/2018 rd RP 39/2018 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt (RP 39/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

  • konsultativ tjänsteman Timo Annala 
    finansministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • ​Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om hundskatt upphävs. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte, och det tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 39/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.4.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Aila Paloniemi cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Eero Suutari saml 
 
medlem 
Maria Tolppanen sd 
 
medlem Kari Uotila vänst (delvis) 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ozan Yanar gröna 
 
ersättare 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
ersättare 
Harry Wallin sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.