Betänkande
FiUB
6
2016 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 45/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Anders
Colliander
finansministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Skattebetalarnas centralförbund rf.
Inget yttrande av 
Skatteförvaltningen
Finlands näringsliv rf
Centralhandelskammaren
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Företagarna i Finland rf.
Tjänstemannacentralorganisationen STTK ry har beretts tillfälle att yttra sig. 
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner det med Uzbekistan i mars 2016 ingångna protokollet om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.  
Genom protokollet ändras avtalets bestämmelser om utbyte av upplysningar och kompletteras avtalet med en bestämmelse om handräckning vid indrivning av skatter. 
Protokollet träder i kraft trettio dagar efter den dag då de avtalsslutande staterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för protokollets ikraftträdande har uppfyllts. 
I propositionen ingår ett lagförslag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft samtidigt med protokollet, vid en tidpunkt som anges i en förordning av statsrådet. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker förslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner protokollet om ändring av det i proposition RP 45/2016 rd avsedda avtalet.  
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 45/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 29.4.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Krista
Kiuru
sd
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Pia
Viitanen
sd
ersättare
Olavi
Ala-Nissilä
cent
ersättare
Pauli
Kiuru
saml
ersättare
Jari
Ronkainen
saf
ersättare
Harry
Wallin
sd
ersättare
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Senast publicerat 9.9.2016 09:40