Direkt till innehållet

FiUB 6/2016 rd

Senast publicerat 09-09-2016 09:40

Betänkande FiUB 6/2016 rd RP 45/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 45/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

  • konsultativ tjänstemanAndersColliander
    finansministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Skattebetalarnas centralförbund rf.

Inget yttrande av 

Tjänstemannacentralorganisationen STTK ry har beretts tillfälle att yttra sig. 

  • Skatteförvaltningen
  • Finlands näringsliv rf
  • Centralhandelskammaren
  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
  • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner det med Uzbekistan i mars 2016 ingångna protokollet om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.  

Genom protokollet ändras avtalets bestämmelser om utbyte av upplysningar och kompletteras avtalet med en bestämmelse om handräckning vid indrivning av skatter. 

Protokollet träder i kraft trettio dagar efter den dag då de avtalsslutande staterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för protokollets ikraftträdande har uppfyllts. 

I propositionen ingår ett lagförslag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft samtidigt med protokollet, vid en tidpunkt som anges i en förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker förslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner protokollet om ändring av det i proposition RP 45/2016 rd avsedda avtalet.  Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 45/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 29.4.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TimoKallicent
medlem
ToukoAaltogröna
medlem
ToimiKankaanniemisaf
medlem
KristaKiurusd
medlem
EskoKivirantacent
medlem
MatsNylundsv
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
MarkkuRossicent
medlem
SariSarkomaasaml
medlem
SamiSaviosaf
medlem
PiaViitanensd
ersättare
OlaviAla-Nissiläcent
ersättare
PauliKiurusaml
ersättare
JariRonkainensaf
ersättare
HarryWallinsd
ersättare
PeterÖstmankd.

Sekreterare var

utskottsråd
MaaritPekkanen.