Senast publicerat 08-05-2021 11:55

Betänkande FiUB 7/2016 rd RP 34/2016 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen (RP 34/2016 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • konsultativ tjänsteman Markus Teräväinen 
  finansministeriet
 • bilbeskattningsdirektör Tapio Rouhiainen 
  Tullen
 • avdelningschef Toni Pallaspuro 
  Trafiksäkerhetsverket
 • vice ordförande Timo Orilähde 
  Suomen Autovuokraamojen Liitto Ry
 • verkställande direktör Pekka Rissa 
  Autoalan Keskusliitto ry
 • verkställande direktör Pasi Nieminen 
  Automobilförbundet rf
 • verkställande direktör Tero Kallio 
  Bilimportörerna rf
 • chefsjurist Juha Koponen 
  Skattebetalarnas centralförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • kommunikationsministeriet
 • Trafikförsäkringscentralen
 • Finansbranschens Centralförbund rf
 • Bilimportörerna rf
 • ALD Automotive
 • Lease Plan Finland Oy.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att bilskattelagen ändras. Beskattningsförfarandet i fråga om leasing- och hyrbilar som ska användas i Finland under en bestämd tid ändras. I samband med den första registreringen av leasing- eller hyrbilar ska det bli möjligt att på förhand ansöka om återbäring av bilskatt vid utförsel. Den skatt som återbetalas på förhand beräknas schablonmässigt utifrån den genomsnittliga värdeminskningen för fordon. När återbäringen dras av från den påförda bilskatten betalas endast den del av skatten som hänför sig till den tid fordonet ska användas i Finland. När fordonet förs ut ur landet efter att hyresavtalet löpt ut, utjämnas den schablonmässigt beräknade förskottsåterbäringen till det verkliga skattebelopp som motsvarar fordonets restvärde vid tidpunkten för utförseln. 

Det avdrag på 300 euro som görs vid återbäring av bilskatt vid utförsel slopas, och det minsta belopp som återbärs sänks till 500 euro. Villkoren för återbäring vid utförsel ändras också på vissa andra punkter.  

Dessutom föreslås bestämmelser om elektronisk delgivning av beslut. Skattemyndigheten ska få en mera omfattande fullmakt att bestämma hur bilskattedeklaration ska lämnas. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Syftet med propositionen är att komplettera bilskattelagen så att den återbäring vid utförsel som ges i samband med att fordonet förs ut ur Finland och motsvarar den bilskatt som återstår i ett fordons värde ska kunna sökas redan på förhand (förskottsåterbäring) för ett fordon som innehas med stöd av ett leasing- eller hyresavtal. Om avsikten alltså är att fordonet med stöd av ett sådant avtal ska användas i Finland endast för en viss tid på högst fem år kan bilskatten redan i samband med den första beskattningen fastställas till ett belopp som motsvarar brukstiden. Eftersom bilskattens verkliga belopp kontrolleras vid den slutliga utförseln av fordonet gäller ändringen främst beskattningsförfarandet. Det nya förfarandet skulle dock säkerställa att bestämmelserna inte ställer hinder för friheten att tillhandahålla tjänster mellan Finland och andra EU- och EES-länder, vilket kommissionen krävt. 

Ändringen påverkar inte bilskattelagens befintliga bestämmelser om återbäring vid utförsel. Återbäringen kommer att finnas kvar som ett alternativt återbäringsförfarande också för leasing- och hyresbilar. Avsikten är dock att lindra villkoren för återbäring vid utförsel så att det inte längre krävs att fordonet registreras i ett annat medlemsland. Det ska alltså räcka att den sökande kan påvisa att fordonet förs ut ur landet för permanent bruk någon annanstans än i Finland. Dessutom föreslås att det avdrag på 300 euro som i dag görs vid återbäring av bilskatt vid utförsel slopas och att minimibeloppet för återbäring vid utförsel sänks från 1 000 till 500 euro. 

Utskottet menar att bestämmelserna om förskottsåterbäring behövs, eftersom kommissionen lämnat Finland en formell underrättelse och ett motiverat yttrande i ärendet. De föreslagna ändringarna i villkoren för återbäring vid utförsel underlättar å sin sida det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster och är viktiga för bilhandeln. Ändringarna har också förordats av de sakkunniga som utskottet hört. Det är enligt utskottet också acceptabelt att återbäringen vid utförsel på samma sätt som i gällande lag begränsas så att den inte gäller fordon som är äldre än tio år och fordon vars första beskattning gjorts före den 1 april 2009. Det är motiverat av såväl miljömässiga som administrativa skäl. 

I propositionsmotiven bedömer regeringen att ändringarna har relativt små direkta statsfinansiella konsekvenser. År 2014 söktes till exempel återbäring vid utförsel för något över 200 bilar, och återbäring betalades ut till ett sammanlagt belopp av cirka 1,7 miljoner euro. Leasingbilarnas andel av det var omkring 600 000 euro. Bedömningen påverkas av att andelen leasingbilar tills vidare är relativt liten, cirka 67 000 bilar, vilket utgör två procent av hela bilparken. Leasingbilarnas andel av de nya bilarna är visserligen klart större, cirka 17 procent, och deras andel av bilskatteintäkterna exempelvis 2015 var cirka 150 miljoner euro. De föreslagna ändringarna i beskattningsförfarandet och villkoren för återbäring vid utförsel kan dessutom höja intresset för införsel och visstidsbruk av leasingbilar i Finland. 

Propositionen kan alltså påverka bilhandeln och leasingbranschens marknadsandel och därigenom också intäkterna från bilskatten. Det är dock svårt att i dag bedöma hur stora förändringarna blir. Viktigt i sammanhanget är att de föreslagna ändringarna i förfarandet inte påverkar skattebeloppet utan behandlar såväl bilhandeln som leasingbranschen rättvist. Av bland annat dessa skäl förordar utskottet att förfarandet med förskottsåterbäring omfattar två steg och att det då fordonet slutligt förs ut ur landet alltid kontrolleras att återbäringsbeloppet är korrekt. Propositionen skiljer sig till den delen från den danska modellen, som lyftes fram under sakkunnigutfrågningen. 

Propositionen har väckt vissa farhågor om hur smidigt det nya förfarandet kan genomföras och om hur man i fortsättningen får tillgång till uppgifter som behövs exempelvis för att avsluta trafikförsäkringar. Reformen kräver också ändringar i datasystem och ökar Tullens och Trafiksäkerhetsverkets behov av resurser. Dessa myndigheter och finansministeriet har dock efter förhandlingar hittat sätt som gör det möjligt att undvika höga kostnader för datasystem och säkerställa att allmänheten kan få besked om partiell betalning av bilskatten vid bilbyte. Också detta talar för att propositionen kan godkännas utan ändringar. 

Utskottet har inget att invända mot propositionen till den del den gäller den schablonmässiga beräkningen av förskottsåterbäring, Tullens befogenheter eller de justeringar i bilskattelagen som föranleds av de huvudsakliga förslagen. Ändringarna syftar till en effektiv och förutsebar beskattning och till ett förfarande som är så smidigt som möjligt för alla parter. Utskottet ser det inte heller som möjligt att i detta sammanhang behandla de momsfrågor som togs upp under sakkunnigutfrågningen och som baserar sig på direktiv som är bindande för Finland. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 34/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 31.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Maria Tolppanen saf 
 
medlem 
Touko Aalto gröna 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Kalle Jokinen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Krista Kiuru sd 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Mika Lintilä cent 
 
medlem Mats Nylund sv 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem Sari Sarkomaa saml (delvis) 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem Pia Viitanen sd 
 
ersättare Timo Harakka sd (delvis) 
 
ersättare Riitta Myller sd (delvis) 
 
ersättare Harry Wallin sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.