Betänkande
FiUB
7
2017 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 81/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Markus
Teräväinen
finansministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
inrikesministeriet
Riksåklagarämbetet
Polisstyrelsen
Gränsbevakningsväsendet
Tullen
Trafiksäkerhetsverket
Automobilförbundet rf.
Inget yttrande av 
kommunikationsministeriet
Skatteförvaltningen.
PROPOSITIONEN
I proposition föreslår regeringen att straffbestämmelserna i fordonsskattelagen, bränsleavgiftslagen och fordonslagen ändras. Man kommer att avstå från straffrättsliga åtgärder när en straffbar gärning också kan leda till en administrativ sanktion i form av tilläggsskatt till fordonsskatten. Tilläggsskatten blir således den enda sanktionen för en sådan gärning. 
Samtidigt preciseras det straffansvaret vid fordonsskatteförseelser och bränsleavgiftsförseelser. Det ingår även lagtekniska preciseringar i lagen om ordningsbotsförseelser när det gäller avställda fordon. 
I fordonsskattelagen föreslås dessutom en ny bestämmelse som gör det möjligt att utöva tillsyn över fordonsskatten på teknisk väg. 
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 
Syftet med propositionen är att förtydliga reglerna för fordonsbeskattning i fall som avser principen ”inte två gånger i samma sak” (ne bis in idem). Ett förtydligande har blivit nödvändigt eftersom procedurbestämmelserna i den speciallagLag om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut (781/2013). som reglerar förhållandet mellan skattehöjning och straffprocessen inte är tillämplig på tilläggsskatten i fordonsbeskattningen. Propositionen rättar till den bristen. Den preciserar straffansvaret vid fordonsförseelse och bränsleavgiftsförseelseFordonsförseelse ska vara en straffbar gärning bara vid uppsåt. I motiven (s. 9) nämns av misstag också oaktsamhet. och förbättrar möjligheterna att övervaka uttaget av fordonsskatt på teknisk väg. 
Utskottet anser att ändringarna är väl underbyggda och fyller sitt syfte. De gör förfarandet mer förutsägbart och samordnar beskattningsprinciperna när tilläggsskatt alltid kommer att påföras i stället för straff vid ne bis in idem. 
Syftet med tilläggsskatten är att förhindra att fordon används i trafiken om skatten inte är betald eller om fordonet är avställt. Samtidigt återfår tilläggsskatten den preventiva effekt som den hade före högsta förvaltningsdomstolens dom HFD:2015:186, som medverkat till propositionen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tilläggsskatten enligt fordonsskattelagen är en straffrättslig administrativ sanktion som berörs av förbudet enligt ne bis in idem. 
Propositionen förtydligar och förenklar också förfarandet mellan myndigheterna och förbättrar därmed de allmänna förutsättningarna för skattekontroll. Skatteintäkterna beräknas öka med ungefär två miljoner euro årligen, medan böterna beräknas minska med cirka 100 000 euro på årsbasis. Ändringarna hänger samman med att risken att åka fast ökar och med att tilläggsskatt vanligen ska påföras till ett större belopp än böter som sanktion vid liknande gärningar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 81/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 10.10.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Eero
Heinäluoma
sd
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Maria
Tolppanen
sd
medlem
Matti
Torvinen
blåa
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ozan
Yanar
gröna
ersättare
Olavi
Ala-Nissilä
cent
ersättare
Timo
Harakka
sd (delvis)
ersättare
Riitta
Myller
sd
ersättare
Markku
Pakkanen
cent (delvis).
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Senast publicerat 16.10.2017 10:56