Senast publicerat 08-05-2021 11:46

Betänkande FiUB 7/2017 rd RP 81/2017 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 81/2017 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • konsultativ tjänsteman Markus Teräväinen 
  finansministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • inrikesministeriet
 • Riksåklagarämbetet
 • Polisstyrelsen
 • Gränsbevakningsväsendet
 • Tullen
 • Trafiksäkerhetsverket
 • Automobilförbundet rf.

Inget yttrande av 

 • kommunikationsministeriet
 • Skatteförvaltningen.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att straffbestämmelserna i fordonsskattelagen, bränsleavgiftslagen och fordonslagen ändras. Man kommer att avstå från straffrättsliga åtgärder när en straffbar gärning också kan leda till en administrativ sanktion i form av tilläggsskatt till fordonsskatten. Tilläggsskatten blir således den enda sanktionen för en sådan gärning. 

Samtidigt preciseras straffansvaret vid fordonsskatteförseelser och bränsleavgiftsförseelser. Det ingår även lagtekniska preciseringar i lagen om ordningsbotsförseelser när det gäller avställda fordon. 

I fordonsskattelagen föreslås dessutom en ny bestämmelse som gör det möjligt att utöva tillsyn över fordonsskatten på teknisk väg. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

Syftet med propositionen är att förtydliga reglerna för fordonsbeskattning i fall som avser förbudet mot dubbel straffbarhet (ne bis in idem). Ett förtydligande har blivit nödvändigt eftersom procedurbestämmelserna i den speciallagLag om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut (781/2013). som reglerar förhållandet mellan skattehöjning och straffprocessen inte är tillämpliga på tilläggsskatten i fordonsbeskattningen. Propositionen rättar till den bristen. Den preciserar straffansvaret vid fordonsskatteförseelse och bränsleavgiftsförseelseFordonsskatteförseelse ska vara en straffbar gärning bara vid uppsåt. I motiven (s. 9) nämns av misstag också oaktsamhet. och förbättrar möjligheterna att övervaka uttaget av fordonsskatt på teknisk väg. 

Utskottet anser att ändringarna är väl underbyggda och fyller sitt syfte. De gör förfarandet mer förutsägbart och samordnar skattebemötandet när tilläggsskatt alltid kommer att påföras i stället för straff vid ne bis in idem. 

Syftet med tilläggsskatten är att förhindra att fordon används i trafiken om skatten inte är betald eller om fordonet är avställt. Samtidigt återfår tilläggsskatten den preventiva effekt som den hade före högsta förvaltningsdomstolens dom HFD:2015:186, som medverkat till propositionen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tilläggsskatten enligt fordonsskattelagen är en straffrättslig administrativ sanktion som berörs av förbudet mot dubbel straffbarhet. 

Propositionen förtydligar och förenklar också förfarandet mellan myndigheterna och förbättrar därmed de allmänna förutsättningarna för skattekontroll. Skatteintäkterna beräknas öka med ungefär två miljoner euro årligen, medan böterna beräknas minska med cirka 100 000 euro på årsbasis. Ändringarna hänger samman med att risken att åka fast ökar och med att tilläggsskatt vanligen ska påföras till ett större belopp än böter som sanktion för motsvarande gärningar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 81/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 10.10.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Eero Heinäluoma sd (delvis) 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent (delvis) 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Maria Tolppanen sd 
 
medlem 
Matti Torvinen blåa 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ozan Yanar gröna 
 
ersättare 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
ersättare 
Timo Harakka sd (delvis) 
 
ersättare 
Riitta Myller sd 
 
ersättare 
Markku Pakkanen cent (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.