Betänkande
FiUB
7
2019 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om olje-avfallsavgift
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift (RP 26/2019 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Delegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Krista
Sinisalo
finansministeriet
överinspektör
Kimmo
Lietkari
Skatteförvaltningen.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Ålands landskapsregering
Finsk Handel rf
Tekniska Handelsförbundet rf.
Inget yttrande av 
miljöministeriet
Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om oljeavfallsavgift upphävs. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020, varefter oljeavfallsavgift inte längre ska tas ut för smörjoljor och smörjmedel. Enligt förslaget ska dock lagens 7 § 1 mom. tillämpas till och med den 31 december 2021 för att det ska gå att fortsätta med utbetalningen av statsunderstöd för kostnader för oljeavfallshanteringen enligt den nuvarande lagen och den förordning som utfärdats med stöd av den till dess att den nuvarande statliga stödordningen upphör. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 26/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Johannes
Koskinen
sd
vice ordförande
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Tarja
Filatov
sd
medlem
Sanni
Grahn-Laasonen
saml
(delvis)
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Vilhelm
Junnila
saf
medlem
Heli
Järvinen
gröna
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Jari
Koskela
saf
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Pia
Lohikoski
vänst
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jussi
Saramo
vänst
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Pia
Viitanen
sd
medlem
Ville
Vähämäki
saf
ersättare
Veronica
Rehn-Kivi
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Ilkka
Lahti.
Senast publicerat 12-11-2019 10:45