Senast publicerat 08-05-2021 12:34

Betänkande FiUB 9/2018 rd RP 82/2018 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (RP 82/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • konsultativ tjänsteman Risto Sakki 
  finansministeriet
 • överinspektör Tea Niiranen 
  Skatteförvaltningen
 • skatteexpert Toni Jääskeläinen 
  Finsk Handel rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Ålands landskapsregering
 • Företagarna i Finland rf
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf.

Inget yttrande av 

 • kommunikationsministeriet
 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren
 • Finlands Revisorer rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen ändras. 

I mervärdesskattelagstiftningen föreslås de ändringar som föranleds av rådets direktiv om gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter, vilket ska träda i kraft vid ingången av 2019. 

Beskattningsplatsen för radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster som säljare etablerade i en medlemsstat i Europeiska unionen säljer till konsumenter i andra medlemsstater kan enligt säljarens val vara säljarens etableringsstat i stället för som för närvarande köparens stat, om det totala värdet av försäljningarna under ett kalenderår inte överstiger 10 000 euro. 

Det föreslås att tillämpningsområdet för den särskilda ordningen för radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster som tillhandahålls av säljare etablerade utanför gemenskapen utvidgas så att även sådana skattskyldiga som inte är etablerade inom gemenskapen men är registrerade som mervärdesskatteskyldiga i någon medlemsstat i Europeiska unionen ges möjlighet att tillämpa denna särskilda ordning. Med hjälp av den särskilda ordningen kan säljare etablerade utanför gemenskapen sköta sina betalnings- och anmälningsförpliktelser till konsumtionsmedlemsstaterna centralt via skatteförvaltningen i en medlemsstat som de väljer. 

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen är behövlig och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 82/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 20.6.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Timo Kalli cent 
 
vice ordförande 
Ville Vähämäki saf 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Kauko Juhantalo cent 
 
medlem 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Markku Rossi cent 
 
medlem 
Eero Suutari saml 
 
medlem 
Maria Tolppanen sd 
 
medlem 
Kari Uotila vänst 
 
medlem 
Ozan Yanar gröna 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent 
 
ersättare 
Reijo Hongisto blå 
 
ersättare 
Eero Reijonen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maarit Pekkanen.