Betänkande
FiUB
9
2018 rd
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (RP 82/2018 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 
Beredning i delegation
Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 
Sakkunniga
Skattedelegationen har hört 
konsultativ tjänsteman
Risto
Sakki
finansministeriet
överinspektör
Tea
Niiranen
Skatteförvaltningen
skatteexpert
Toni
Jääskeläinen
Finsk Handel rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Ålands landskapsregering
Företagarna i Finland rf
Skattebetalarnas Centralförbund rf.
Skattedelegationen har fått ett meddelande, ingenting att yttra 
kommunikationsministeriet
Finlands näringsliv rf
Centralhandelskammaren
Finlands Revisorer rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen ändras. 
I mervärdesskattelagstiftningen föreslås de ändringar som föranleds av rådets direktiv om gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter, vilket ska träda i kraft vid ingången av 2019. 
Beskattningsplatsen för radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster som säljare etablerade i en medlemsstat i Europeiska unionen säljer till konsumenter i andra medlemsstater kan enligt säljarens val vara säljarens etableringsstat i stället för som för närvarande köparens stat, om det totala värdet av försäljningarna under ett kalenderår inte överstiger 10 000 euro. 
Det föreslås att tillämpningsområdet för den särskilda ordningen för radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster som tillhandahålls av säljare etablerade utanför gemenskapen utvidgas så att även sådana skattskyldiga som inte är etablerade inom gemenskapen men är registrerade som mervärdesskatteskyldiga i någon medlemsstat i Europeiska unionen ges möjlighet att tillämpa denna särskilda ordning. Med hjälp av den särskilda ordningen kan säljare etablerade utanför gemenskapen sköta sina betalnings- och anmälningsförpliktelser till konsumtionsmedlemsstaterna centralt via skatteförvaltningen i en medlemsstat som de väljer. 
Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen är behövlig och tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Finansutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 82/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 20.6.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Timo
Kalli
cent
vice ordförande
Ville
Vähämäki
saf
medlem
Timo
Harakka
sd
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Kauko
Juhantalo
cent
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Elina
Lepomäki
saml
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Markku
Rossi
cent
medlem
Eero
Suutari
saml
medlem
Maria
Tolppanen
sd
medlem
Kari
Uotila
vänst
medlem
Ozan
Yanar
gröna
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Reijo
Hongisto
blå
ersättare
Eero
Reijonen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Maarit
Pekkanen.
Senast publicerat 20.6.2018 13:00