Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FiUB 9/2020 rd

Senast publicerat 16-06-2020 14:21

Betänkande FiUB 9/2020 rd RP 75/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån (RP 75/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

  • specialsakkunnigSamiNapari
    finansministeriet
  • branschdirektörTeppoKoivisto
    Statskontoret.

PROPOSITIONEN

Det föreslås att fullmakten för statsrådet att uppta lån ska ökas från 125 miljarder euro till 150 miljarder euro, och att maximibeloppet av den kortfristiga upplåning som ingår i det beloppet ska höjas från 18 miljarder euro till 25 miljarder euro. Denna proposition påverkar inte innehållet i budgeten för 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget finner utskottet propositionen behövlig och lämplig och tillstyrker den utan ändringar. Utskottet hänvisar till sitt betänkande om planen för de offentliga finanserna (FvUB 7/2020 rdSRR 1/2020 rd) och påpekar också här att statsskulden, de finansiella tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen ökat betydligt under det senaste årtiondet. Utskottet understryker vikten av en noggrann förvaltning av statens finansiella åtaganden och av en tillräcklig riskhantering och uppföljning, särskilt i en situation då statsfinanserna uppvisar underskott. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen berättigar statsrådet att, på de villkor som statsrådet bestämmer, ta upp lån så att statsskuldens nominella värde tills vidare får uppgå till sammanlagt högst 150 miljarder euro och så att beloppet av den kortfristiga skuld som utgörs av lån med en giltighetstid på högst 12 månader då lånen upptas får uppgå till högst 25 miljarder euro av ovan nämnda belopp och att, inom de gränser statsrådet bestämmer, ge finansministeriet eller Statskontoret i uppdrag att besluta om upplåningen. Riksdagen berättigar statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet bestämmer, finansministeriet eller Statskontoret att utöver vad som nämns ovan enligt egen prövning använda kredit med en giltighetstid på högst 12 månader för att trygga statens likviditet och för att täcka det finansieringsbehov som påkallas av en ändamålsenlig skötsel av säsongsbetonade utgiftstoppar i statens betalningsrörelse och av statens kassaplaceringar. Riksdagen berättigar statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet bestämmer, finansministeriet eller Statskontoret att enligt egen prövning ingå ränte- och valutaväxlingsavtal och andra derivatavtal som behövs vid riskhantering i anslutning till statens skuldhantering. Riksdagen berättigar statsrådet att använda upplåningsfullmakter och övriga fullmakter enligt detta beslut från och med den 1 juli 2020 tills vidare och att redan före detta datum vidta behövliga förberedande åtgärder för upplåningen.  
Helsingfors 16.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JohannesKoskinensd
vice ordförande
EskoKivirantacent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
TarjaFilatovsd
medlem
TimoHeinonensaml
medlem
AnneliKiljunensd
medlem
JariKoskelasaf
medlem
ElinaLepomäkisaml
medlem
PiaLohikoskivänst
medlem
RaimoPiirainensd
medlem
ArtoPirttilahticent
medlem
JussiSaramovänst
medlem
IirisSuomelagröna
medlem
PiaViitanensd
medlem
VilleVähämäkisaf
ersättare
SariEssayahkd
ersättare
MariHolopainengröna
ersättare
JaniMäkeläsaf
ersättare
LuluRannesaf
ersättareVeronicaRehn-Kivisv.

Sekreterare var

utskottsråd
IlkkaLahti.