Senast publicerat 26-11-2021 11:12

Betänkande FsUB 3/2021 rd RP 174/2021 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet (RP 174/2021 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • försvarsministeriet.

PROPOSITIONEN

Propositionen

I propositionen föreslås det att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet ska upphävas. I avtalet är endast artikel 2 i kraft, och endast gällande Danmark. Därför kan avtalet och lagen upphävas i sin helhet vid ikraftträdandet av Danmarks tillträde till bilagan om försörjningsberedskap till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft genom förordning av statsrådet vid en tidpunkt som sammanfaller med ikraftträdandet av avtalet om Danmarks tillträde, som gäller bilagan om försörjningsberedskap. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks försvarsministrar undertecknade 2015 i Sverige ett nordiskt avtal om försörjningsberedskap på försvarsmaterielområdet. I samarbetsavtalet konstateras det att staterna enligt egen prövning kan förbinda sig till bilageavtal som gäller de olika substansområdena i samarbetsavtalet. 

(2)Finland, Sverige och Norge undertecknade 2019 ett bilageavtal om försörjningsberedskap. Under avtalsprocessen rörande bilagan om försörjningsberedskap drog sig Danmark ur avtalet, men meddelade i samband med de andra ländernas undertecknande att landet ämnar ansluta sig till avtalet senare. Då Finland anslöt sig till bilageavtalet (se FsUB 1/2020 rdRP 92/2019 rd) såg försvarsutskottet det som viktigt att också Danmark ansluter sig senare. Detta mål uppnåddes den 5 november 2020, då Danmark undertecknade bilagan om försörjningsberedskap. 

(3)Enligt bilagan om försörjningsberedskap ersätter den artikel 2 i samarbetsavtalet från 2001. Eftersom Danmark ursprungligen inte anslöt sig till bilagan, förblev artikeln i kraft i förhållande till Danmark. När avtalet om Danmarks tillträde träder i kraft upphävs artikel 2 i samarbetsavtalet från 2001 gällande även Danmark. Således kan lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet (384/2002) upphävas. 

(4)Danmarks godkännande kommer att delges utrikesministeriet i Norge, som är depositarie för avtalet. Avtalet om Danmarks tillträde har än så länge inte trätt i kraft, eftersom alla parter måste godkänna avtalet för att det ska börja gälla. Avtalet träder i kraft trettio (30) dagar efter dagen då depositarien har tagit emot det sista ratificerings- eller godkännandeinstrumentet. Således föreslås det i propositionen att upphävandet av den lag som propositionen gäller ska träda i kraft vid samma tidpunkt som avtalet om Danmarks tillträde träder i kraft. Bestämmelser om ikraftträdandet av lagen om upphävande utfärdas enligt förslaget genom förordning av statsrådet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Försvarsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 174/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Juha Mäenpää saf 
 
medlem 
Veijo Niemi saf 
 
medlem 
Erkki Tuomioja sd 
 
ersättare 
Matti Semi vänst 
 
ersättare 
Kari Tolvanen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Heikki Savola.