Senast publicerat 08-05-2021 16:20

Betänkande FvUB 15/2016 rd RP 100/2016 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och av lagen om nödcentralsverksamhet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och av lagen om nödcentralsverksamhet (RP 100/2016 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • grundlagsutskottet 
  GrUU 38/2016 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • direktör för it-näten Pekka Tulokas 
  inrikesministeriet
 • räddningsöverinspektör Veli-Pekka Hautamäki 
  inrikesministeriet
 • polisöverinspektör Stefan Gerkman 
  inrikesministeriet
 • överinspektör Anne Ihanus 
  inrikesministeriet
 • direktör Martti Kunnasvuori 
  Nödcentralsverket
 • polisinspektör Marko Savolainen 
  Polisstyrelsen
 • brandingenjör Ilkka Eskelinen 
  Räddningsverket i Östra Nyland.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • finansministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • dataombudsmannens byrå
 • Räddningsinstitutet
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
 • Befolkningsregistercentralen
 • Räddningsverket i Östra Nyland
 • Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att räddningslagen och lagen om nödcentralsverksamhet ändras. Propositiones syfte är att förtydliga och utöka myndigheternas rätt att få uppgifter. 

Räddningsmyndigheternas rätt att få vissa uppgifter som är viktiga för drivandet av räddningsväsendet ska ökas. Dessutom ändras bestämmelserna om utlämnande och lagring av uppgifter i räddningsväsendets register.  

Gränsbevakningsväsendets ställning som samarbetspart för myndigheterna klargörs och Gränsbevakningsväsendet ges rätt att använda det landsomfattande nödcentralsdatasystemet. Den rätt att få uppgifter som behövs för den operativa verksamheten inom Nödcentralsverket och de myndigheter som deltar i nödcentralsverksamheten utökas. Dessutom ska användaruppgifterna och logguppgifterna som gäller användningen av nödcentralsdatasystemet kunna lämnas till de ansvariga myndigheterna för tillsynen. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Syftet med de föreslagna ändringarna i räddningslagen (379/2011) och lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) är att förtydliga och förbättra myndigheternas rätt till information. Ändringarna i räddningslagen gäller planering och genomförande av räddningsverksamhet samt skötsel av de föreskrivna tillsynsuppgifterna. Ändringarna i lagen om nödcentralsverksamhet gäller Nödcentralsverkets rätt att få information som behövs för att säkerställa förberedande åtgärder i samband med utryckningsuppdrag eller arbetarskyddet eller för att stödja den myndighet eller enhet som har hand om uppdraget. Gränsbevakningsväsendets ställning som samarbetspart klargörs och myndigheten får rätt att använda det landsomfattande nödcentralsdatasystemet. I dagsläget bygger samverkan mellan Gränsbevakningsväsendet och Nödcentralsverket i stor utsträckning på ett samarbetsavtal på praktisk nivå. 

De föreslagna lagändringarna är avsedda att svara mot de praktiska utmaningar och behov som upptäckts efter det att räddningslagen och lagen om nödcentralsverksamhet stiftades. Utskottet är medvetet om att behoven att ändra vår nationella lagstiftning för närvarande undersöks med anledning av EU:s nya dataskyddslagstiftning. I det sammanhanget kommer också lagstiftningen om räddningsväsendet och nödcentralerna att granskas. Dessutom pågår ett projekt för att omarbeta lagstiftningen om polisens behandling av personuppgifter. Även de närmaste årens stora reformer i fråga om exempelvis landskap, social- och hälsovård och räddningsväsende väntas leda till att lagstiftningen behöver ses över på nytt. 

Utskottet anser att de föreslagna ändringarna behövs för att myndigheterna ska kunna arbeta effektivt och nödcentralstjänsterna tillhandahållas med hög kvalitet. Det är inte motiverat att invänta att de stora reformerna genomförs. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med följande anmärkningar och ändringsförslag. 

Säkerhetsinformation

I 89 § i räddningslagen (lagförslag 1) föreslås bl.a. en bestämmelse om att räddningsmyndigheten har rätt att ur nödcentralsdatasystemet få de uppgifter om arbetarskyddet som behövs för räddningsmyndighetens säkerhet eller arbetarskyddet (så kallad säkerhetsinformation). Bestämmelsen förbättrar räddningsmyndigheternas arbetarskydd både inom den operativa verksamheten och i tillsynsuppgifter såsom brandsyner. 

I 17 § i lagen om nödcentralsverksamhet (lagförslag 2) föreskrivs det om den säkerhetsinformation som lagras i nödcentralsdatasystemet. Säkerhetsinformationen är information som är nödvändig för någons personliga säkerhet eller för arbetarskyddet, exempelvis om ett objekts eller en persons farlighet eller oberäknelighet. Informationen kan gälla till exempel explosionsrisk i objektet, risk för strålning eller känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen (523/1999). Utskottet understryker att den mottagande myndigheten måste behandla informationen på det sätt och med den utrustning som skyddsnivån kräver, om säkerhetsinformationen förmedlas tekniskt till en enhet på myndigheten. 

I 17 § 2 mom. föreslås användningen av säkerhetsinformation på grund av informationens art bli avgränsad på så sätt att räddningsväsendets, polisväsendets och social- och hälsovårdsväsendets myndigheter samt enheter som sköter uppgifter för och personer som är anställda hos sådana myndigheter får behandla informationen endast i anslutning till uppgifter inom det egna ansvars-området, om det behövs för ett enskilt uppdrag. De som använder och behandlar information ska omfattas av bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Utskottet anser att det föreslagna 17 § 2 mom. är motiverat och vill samtidigt även i övrigt poängtera att enligt 21 § får information som lämnats ut från nödcentralsdatasystemet endast behandlas för avsett ändamål. 

Åtgärdsregister

Åtgärdsregistret är ett personregister som räddningsverket har för uppföljning och utveckling av räddningsväsendet. I registret får sådana uppgifter införas som registreras i nödcentralsdatasystemet och som en nödcentral med stöd av 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet har lämnat ut till räddningsmyndighetens ansvariga registerförare. I åtgärdsregistret får det även föras in t.ex. viktiga uppgifter om åtgärder som vidtagits av andra myndigheter i samband med räddningsuppdrag. Räddningsinstitutet är registrets tekniska administratör. 

Regeringen föreslår att räddningslagens 91 § om åtgärdsregistret ändras bland annat på så sätt att Räddningsinstitutet på vissa villkor får lämna ut information ur registret. Bestämmelserna ska även kompletteras när det gäller vem som har rätt att föra in uppgifter i registret. Bestämmelserna ska avgränsas när det handlar om uppgifter som beskriver polisens verksamhet så att information i fråga om polisen inte får föras in i åtgärdsregistret när det gäller uppgifter om metoder, personalresurser, fordon och annan materiel som använts i samband med åtgärder. Avgränsningen är motiverad med beaktande av polisverksamhetens art. 

Utskottet ser det som lämpligt att uppgifter om första insatsen (3 mom.) ska få föras in av en aktör som deltagit i uppdraget i fråga och att varje aktör som deltagit i ett uppdrag ska få föra in sina egna uppgifter när det handlar om räddningsuppdrag (4 mom.). De föreslagna bestämmelserna tillåter att också andra aktörer än myndigheter, såsom enheter inom avtalsbrandkårer, för in uppgifter om sin egen verksamhet direkt i åtgärdsregistret när de deltagit i ett uppdrag. Tack vare ändringen höjs kvaliteten på den information som förs in samtidigt som informationen blir mer tillförlitlig. Ändringen bidrar också till en effektivare verksamhet. 

Utskottet ser det som viktigt att det är den ansvariga registerföraren, det vill säga det berörda räddningsverket, som svarar för att den lagrade informationen preciseras eller kompletteras. Enligt 91 § 4 mom. i den gällande räddningslagen finns det bara ett undantag från den här huvudregeln. Om räddningsverksamheten har letts av någon annan räddningsledare som avses i 34 § i räddningslagen, till exempel någon som hör till en avtalsbrandkår, har personen nämligen rätt att föra in information och dessutom också att behandla uppgifter i fråga om de uppdrag där personen har fungerat som räddningsledare. 

I fråga om grundlagsutskottets påpekanden hänvisar förvaltningsutskottet till detaljmotiveringen nedan. 

Gränsbevakningsväsendet

I den föreslagna 2 a § i lagen om nödcentralsverksamhet står det att bestämmelser om samarbetet mellan Nödcentralsverket och Gränsbevakningsväsendet finns i den lagen och i sjöräddningslagen (1145/2001). Bestämmelsen behövs för att förtydliga Gränsbevakningsväsendets ställning och på grund av de ändringar som föreslås i andra paragrafer i lagen. Gränsbevakningsväsendet är ledande sjöräddningsmyndighet enligt 3 § i sjöräddningslagen. Enligt 4 § i den lagen är Nödcentralsverket en övrig sjöräddningsmyndighet, och verket är utöver Gränsbevakningsväsendet skyldigt att utan ersättning delta i uppgifter inom sjöräddningstjänsten, om det är motiverat med tanke på de uppgifter som ingår i dess verksamhetsområde eller om det är behövligt med beaktande av hur allvarligt det kritiska läget är eller dess särskilda karaktär, och utförandet av uppgiften inte avsevärt äventyrar Nödcentralsverkets utförande av någon annan viktig lagstadgad uppgift. Närmare detaljer om deltagandet har fastställts i ett samarbetsavtal mellan Gränsbevakningsväsendet och Nödcentralsverket. 

Det föreslagna 14 a § 1 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet berör Gränsbevakningsväsendets uppgift som ledande sjöräddningsmyndighet. Där föreskrivs det att när det gäller sådana uppgifter inom sjöräddningstjänsten som avses i 4 § i sjöräddningslagen ska Gränsbevakningsväsendet ge Nödcentralsverket anvisningar och planer om utförande av förberedande åtgärder och överföring av dem till Gränsbevakningsväsendet för behandling. Sjöräddningen har ett eget larmnummer, men också numret 112 kan kontaktas. Därför är det nödvändigt att Gränsbevakningsväsendet kan ge Nödcentralsverket anvisningar om hantering av samtal som gäller sjöräddning. Anvisningar och planer snabbar upp hela hjälpkedjan, gör det lättare att avgöra vilket slags hjälp som behövs i uppdraget och frigör olika myndighetsenheters resurser för myndigheternas kärnuppgifter. Anvisningar och planer med förslag till respons ska utarbetas under ledning av Gränsbevakningsväsendet i samarbete med polisväsendet, räddningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet. 

Andra meddelanden som hör till Gränsbevakningsväsendet än sådana som gäller sjöräddningstjänsten ska enligt 2 mom. överföras till Gränsbevakningsväsendet för behandling enligt de anvisningar och planer som Gränsbevakningsväsendet gett Nödcentralsverket. Den här typen av meddelanden till nödcentralen kan till exempel gälla gränssäkerhetsuppdrag. Utskottet anser att den föreslagna bestämmelsen är motiverad men att den behöver preciseras på det sätt som anges närmare i detaljmotiveringen nedan. 

Enligt den gällande lagstiftningen har Gränsbevakningsväsendet inte rätt att föra in uppgifter i nödcentralsdatasystemet genom direkt anslutning. I lagen om nödcentralsverksamhet föreslås nu en ny bestämmelse om Gränsbevakningsväsendets rätt att använda nödcentralsdatasystemet och att där lagra information om sitt eget ansvarsområde (16 §). Bestämmelsen är ytterst viktig för att garantera flexibelt myndighetssamarbete och för att minska Nödcentralsverkets arbetsbörda. 

Kostnader för att genomföra rättigheterna till information

När informationen lämnas ut ska man enligt propositionsmotiven huvudsakligen utnyttja befintliga datanätstjänster genom registrens webbportaler. Arrangemangen i samband med rätten att få information kan enligt bedömning föranleda nya kostnader relaterade till enskilda abonnemang, om man inte kan utnyttja registrens webbportaler. 

Enligt uppgift går det till största delen att använda de webbportaler som redan finns i fråga om räddningsverken. Men luftfartsregistret kräver särskilda tekniska lösningar. Kostnaderna i fråga om Nödcentralsverket kan vara relaterade till säkerhetslösningen för nödcentralsdatasystemet, eftersom det systemet fungerar inom förvaltningens säkerhetsnät (TUVE). De beräknade kostnaderna per abonnemang varierar mellan 50 000 och 100 000 euro. De årliga underhållskostnaderna beräknas variera mellan 10 och 20 procent av investeringskostnaderna. I statsbudgeten är Nödcentralsverkets omkostnader budgeterade under moment 26.30.02. Anslaget under momentet ska bland annat användas för utgifter som föranleds av det nya nödcentralsdatasystemet (Erica). 

Enligt inkommen utredning har de ekonomiska konsekvenserna av samarbetet mellan Nödcentralsverket och Gränsbevakningsväsendet beaktats redan tidigare i anknytning till arbetet för att utveckla datasystemen. 

DETALJMOTIVERING

1. Lag om ändring av räddningslagen

91 §. Åtgärdsregister.

I 6 mom. föreskrivs det att Räddningsinstitutet kan lämna ut uppgifter ur åtgärdsregistret på det sätt som avses i 91 § 5 mom., om man särskilt har kommit överens om det med det räddningsverk som för registret. I det föreslagna 5 mom., vars innehåll i huvudsak ingår också i den gällande lagen, föreskrivs det att uppgifterna i registret trots sekretessbestämmelserna får lämnas ut för de ändamål som räknas upp i momentet. Bestämmelsen saknar ett nödvändighetskrav och preciserar inte heller vilka uppgifter som får lämnas ut. Enligt grundlagsutskottets uppfattning hänför sig bestämmelserna om utlämnande av information också till känsliga uppgifter. Till denna del måste bestämmelserna preciseras så att de blir förenliga med grundlagsutskottets praxis för bestämmelser som berör rätten att få och att lämna ut myndighetsinformation trots sekretess. En sådan ändring är enligt grundlagsutskottet ett villkor för att lagförslaget ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Förvaltningsutskottet slår fast att den information som lämnas ut också kan innehålla känsliga uppgifter. Bestämmelsen kan inte uttömmande räkna upp vilket datainnehåll som får lämnas ut. Därför föreslår förvaltningsutskottet med hänvisning till den praxis som grundlagsutskottet beskriver i sitt utlåtande att det inledande stycket i 91 § 5 mom. kompletteras med att uppgifterna trots sekretessbestämmelserna får lämnas ut om det med hänsyn till syftet är nödvändigt att få uppgifterna. De syften för vilka uppgifterna får lämnas ut föreskrivs särskilt i punkterna i 5 mom.  

I sitt utlåtande kommenterar grundlagsutskottet också 5 mom. 5 punkten, där det står att uppgifterna i registret trots sekretessbestämmelserna får utlämnas för vetenskaplig forskning också till andra myndigheter, forskningsinstitut och forskare än sådana som avses i 1—4 punkten. Enligt grundlagsutskottet finns det skäl att precisera bestämmelsen så att de möjliga mottagarna av informationen uppges åtminstone i fråga om känsliga uppgifter. 

Enligt förvaltningsutskottets åsikt är det svårt att i lag uttömmande ange alla mottagare av information i sammanhang som gäller vetenskaplig forskning. Om det finns en förteckning i lagen kan det också leda till att lagen måste ändras upprepade gånger. Med anledning av grundlagsutskottets utlåtande föreslår förvaltningsutskottet därför att 5 mom. 5 punkten preciseras med att de uppgifter som lämnas ut till andra myndigheter, forskningsinstitut och forskare än sådana som avses i 1—4 punkten inte får innehålla känsliga personuppgifter. Den här typen av uppgifter finns enligt inhämtad utredning i åtgärdsregistret främst i fråga om personer som dött eller blivit allvarligt skadade vid bränder. Uppgifterna går att filtrera ut. 

2. Lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet

14 a §. Gränsbevakningsväsendets anvisningar.

Andra meddelanden som hör till Gränsbevakningsväsendet än sådana som gäller sjöräddningstjänsten ska enligt 2 mom. överföras till Gränsbevakningsväsendet för behandling enligt de anvisningar och planer som Gränsbevakningsväsendet gett Nödcentralsverket. Enligt detaljmotiveringen till paragrafen ska det inte vara Nödcentralsverkets uppgift att för Gränsbevakningsväsendets del utifrån meddelandena bedöma vilka resurser situationen kräver, så som fallet är för räddningsväsendets, polisväsendets och social- och hälsovårdsväsendets del. Meddelandena kan bland annat ha samband med upprätthållande av gränssäkerheten. Enligt lagen om nödcentralsverksamhet har jourpersonalen rätt att avbryta eller avsluta en kontakt som gäller ett mottaget meddelande, om ärendet till sin karaktär inte hör till Nödcentralsverkets uppgifter eller om det inte är fråga om ett nödmeddelande. Om man identifierar ett meddelande som hör till Gränsbevakningsväsendet överförs det dit. 

Utskottet erfar att syftet inte är att utvidga Nödcentralsverkets uppgifter så att de också omfattar behandling av andra meddelanden än de som gäller nödcentralstjänster eller att lagstifta om mer omfattande rättigheter för Gränsbevakningsväsendet än vad de andra myndigheterna inom nödcentralsverksamheten har. Utskottet anser att 2 mom. behöver förtydligas och föreslår att bestämmelsen preciseras med att det är fråga om meddelanden som kräver omedelbara åtgärder. 

20 §. Utlämnande av information.

Enligt 5 mom. får det i enskilda fall trots sekretess lämnas ut information som behövs för skyddande av liv eller hälsa eller för undvikande av omfattande miljö- eller egendomsskador. Enligt grundlagsutskottets uppfattning gäller bestämmelsen också känsliga uppgifter. Till denna del måste bestämmelserna preciseras så att de blir förenliga med grundlagsutskottets praxis för bestämmelser som berör rätten att få och att lämna ut myndighetsinformation trots sekretess. En sådan ändring är ett villkor för att lagförslaget ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande föreslår förvaltningsutskottet att ordet "behövs" i 5 mom. ändras till "är nödvändig". 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 108/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av räddningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i räddningslagen (379/2011) 48 § 1 mom. 3 punkten och 89, 91 och 93 §, av dem 48 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 532/2014, som följer: 
48 § 
Extern räddningsplan för objekt som medför särskild risk 
För en eventuell olycka ska räddningsverket göra upp en extern räddningsplan i samarbete med den berörda verksamhetsidkaren för områden där det finns 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) en sådan deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka som avses i 112 § 1 mom. 5 punkten i miljöskyddslagen (527/2014), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
89 § 
Rätt att få uppgifter för räddningsverksamhet och tillsynsuppgifter 
Oberoende av sekretessbestämmelserna har räddningsmyndigheten för att kunna utföra uppgifter enligt denna lag rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som behövs vid planeringen och fullgörandet av räddningsverksamheten och skötseln av de tillsynsuppgifter som ålagts räddningsväsendet. 
I detta syfte har räddningsmyndigheten, både för att sköta tillsynsuppgifter och för att planera och fullgöra räddningsverksamheten, rätt att 
1) få uppgifter om geografiska datamängder som avses i lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009), 
2) få uppgifter enligt följande bestämmelser i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) som avser:
a) fullständigt namn enligt 13 § 1 mom. 1 punkten,
b) personbeteckning enligt 13 § 1 mom. 2 punkten,
c) hemkommun och bostad där, tillfällig bostad samt sådana uppgifter om en fastighet, byggnad och lägenhet som specificerar personens hemkommun och bostad där enligt 13 § 1 mom. 3 punkten,
d) av en person uppgett modersmål och kontaktspråk enligt 13 § 1 mom. 20 punkten,
e) av en person lämnad uppgift om postadress och andra kontaktuppgifter samt yrke enligt 13 § 1 mom. 22 punkten,
f) fastighetsbeteckningar och andra uppgifter som specificerar fastigheter och registerenheter enligt 14 § 1 mom. 1 punkten,
g) byggnadsbeteckningar och andra uppgifter som specificerar byggprojekt och byggnader enligt 15 § 1 mom. 1 punkten,
h) koordinater, användningsändamål, året då en byggnad färdigställdes, antal våningar, lägenhetsyta och volym enligt 15 § 1 mom. 3 punkten,
i) andra beskrivningar av ett byggprojekt och en byggnad, dess konstruktioner och egenskaper enligt 15 § 1 mom. 4 punkten,
j) beskrivningar av en lägenhet eller lokal och dess egenskaper enligt 16 § 1 mom. 2 punkten,
k) besittningsrätten till och användningen av en bostadslägenhet enligt 16 § 1 mom. 3 punkten,
 
3) få uppgifter om tillsynsobjekt ur Säkerhets- och kemikalieverkets register över tillsynsobjekt, 
4) från polisen få uppgifter om anmälningar som gäller anordnandet av offentliga tillställningar enligt 14 § i lagen om sammankomster (530/1999), 
5) få uppgifter om koordinaterna och uppgiftskoderna för första insatsen och prehospital akutsjukvård från sjukvårdsdistrikten specificerade så att enskilda fysiska personer inte kan identifieras med hjälp av uppgifterna, 
6) få sådana identifikationsuppgifter i företags- och organisationsdatasystemet som avses i 4 § 1 mom. i företags- och organisationsdatalagen (244/2001), 
7) från Lantmäteriverket få uppgifter om fastighetsägare och deras kontaktinformation samt om fastigheters läge och specifikationsuppgifter ur fastighetsdatasystemet enligt 3 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002), 
8) från kommunens byggnadstillsynsmyndighet få uppgifter om bygglov enligt 125 § i markvändnings- och bygglagen och åtgärdstillstånd enligt 126 § i den lagen samt om ansökningar om sådana enligt 131 § i den lagen, på det sätt som överenskommits tillsammans med byggnadstillsynsmyndigheten, 
9) ur nödcentralsdatasystemet få sådana arbetarsskyddsuppgifter enligt 17 § 1 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet ur nödcentralsdatasystemet som behövs för räddningsmyndighetens säkerhet eller arbetarskyddet, 
10) få uppgifter som avses i 90 § 3 mom. i denna lag. 
Räddningsmyndigheten har utöver vad som föreskrivs i 2 mom. rätt att för skötseln av tillsynsuppgifter få 
1) sådana uppgifter enligt följande bestämmelser i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster som avser:
a) civilstånd enligt 13 § 1 mom. 5 punkten,
b) medborgarskap enligt 13 § 1 mom. 14 punkten,
 
2) uppgifter av andra myndigheter om särskilda riskobjekt med tanke på förebyggandet av olyckor i det syfte som föreskrivs i 42 § 1 mom. i denna lag, specificerade så att enskilda fysiska personer inte kan identifieras med hjälp av uppgifterna. 
Räddningsmyndigheten har utöver vad som föreskrivs i 2 mom. rätt att för planeringen och fullgörandet av räddningsverksamheten 
1) från Trafiksäkerhetsverket
a) få basuppgifter enligt 15 § i lagen om farkostregistret (424/2014) samt tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter enligt 17 § 1 mom. 1 punkten i den lagen,
b) få uppgifter om anteckningar enligt 9 § i fartygsregisterlagen (512/1993) som ska införas i fartygsregistret,
c) ur det i 13 § i luftfartslagen (864/2014) avsedda luftfartsregistret få basuppgifter om ett luftfartyg och om luftfartygets ägare och innehavare samt i 14 § 1 mom. 1 punkten i den lagen avsedda tekniska data och identifieringsuppgifter,
 
2) från teleföretag få uppgifter som behövs för lagstadgade uppgifter som avser upprätthållande av räddningsverksamheten i enlighet med 323 § i informationssamhällsbalken (917/2014). 
Rätten att få de uppgifter som avses ovan i denna paragraf gäller också uppgifter som lämnas genom teknisk anslutning eller annars i elektronisk form.  
Bestämmelserna i 1—4 mom. gäller inte i 83 § avsedda platser som ska hemlighållas. Försvarsmakten ska ändå ge den lokala räddningsmyndigheten och nödcentralen de uppgifter om platsen som krävs för att ett räddningsuppdrag ska kunna utföras säkert och på tillbörligt sätt. 
91 §  
Åtgärdsregister 
För uppföljning och utveckling av räddningsväsendet får räddningsverket föra ett personregister. I registret får sådana uppgifter införas som registreras i nödcentralsdatasystemet enligt 16 § i lagen om nödcentralsverksamhet och som nödcentralen med stöd av 20 § i den lagen har lämnat ut till räddningsmyndighetens ansvariga registerförare. Räddningsinstitutet är registrets tekniska administratör. 
Utöver de uppgifter som avses i 1 mom. får i åtgärdsregistret införas uppgifter om sådana uppdrag som handhas av räddningsverket med stöd av denna eller någon annan lag och som gäller 
1) föremålet för åtgärden, 
2) typen av olycka eller uppdrag, 
3) tekniska detaljer om olyckan samt dess förlopp, 
4) räddnings- och bekämpningsmetoder som tillämpats i samband med åtgärden, med undantag för polisens uppgifter, 
5) personalresurser som använts för åtgärden, med undantag för polisens uppgifter, 
6) fordon och annan materiel som använts i samband med åtgärden, med undantag för polisens uppgifter, 
7) räddningsverksamhetens resultat, 
8) skador som olyckan orsakat och faktorer som påverkat skadornas omfattning, 
9) orsakerna till olyckan. 
Uppgifter enligt 2 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten får införas om första insatsen och prehospital akutsjukvård som räddningsverket, avtalsbrandkårer och andra sammanslutningar som avses i 25 § sköter med stöd av avtal. Uppgifter om första insatsen får föras in av en aktör som deltagit i uppdraget i fråga. 
Räddningsmyndigheterna får föra in och behandla uppgifter i åtgärdsregistret. Samma rätt har andra räddningsledare som avses i 34 § i fråga om de uppdrag där de har fungerat som räddningsledare. En aktör som deltagit i ett uppdrag får föra in sina egna uppgifter i åtgärdsregistret. 
Utskottet föreslår en ändring När det är nödvändigt får uppgifterna Slut på ändringsförslaget i registret Utskottet föreslår en strykning får Slut på strykningsförslaget trots sekretessbestämmelserna utlämnas till 
1) Nödcentralsverket, en räddningsmyndighet, Säkerhets- och kemikalieverket och i 107 § avsedda medlemmar och sakkunniga i en undersökningskommission för räddningsverksamhet eller tillsyn, 
2) Finlands miljöcentral och närings-, trafik- och miljöcentralerna för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieskador och beredskap för sådana samt för vattenlägestjänsten och för hantering av översvämningsrisker, 
3) Meteorologiska institutet för utveckling av varningstjänster, 
4) en undersökningskommission eller myndighet som undersöker olyckor, 
5) andra myndigheter, forskningsinstitut och forskare än sådana som avses i 1—4 Utskottet föreslår en ändring punkten Slut på ändringsförslaget för vetenskaplig forskning Utskottet föreslår en ändring på så sätt att de uppgifter som lämnas ut inte innehåller känsliga personuppgifter Slut på ändringsförslaget. 
Uppgifterna får också lämnas genom teknisk anslutning eller annars i elektronisk form. Innan uppgifterna lämnas ska den som begär uppgifter lägga fram utredning om att uppgifterna skyddas på adekvat sätt. Räddningsinstitutet och en läroanstalt som avses i 55 § 2 mom. får använda uppgifterna i registret i sin undervisning, varvid det som i 86 § föreskrivs om tystnadsplikt tillämpas på behandlingen av uppgifterna. Räddningsinstitutet kan lämna ut uppgifter ur åtgärdsregistret på det sätt som avses i 5 mom., om man särskilt har kommit överens om det med det räddningsverk som för registret. Räddningsinstitutet får dessutom använda uppgifterna i registret för att göra upp statistik. Åtgärdsregistret får användas för statistikföring, förutsatt att inga personer kan identifieras i statistiken. I övrigt finns bestämmelser om utlämnande av uppgifter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 
Personuppgifter ska utplånas ur åtgärdsregistret när det inte längre kan anses motiverat att bevara uppgifterna i det syfte som anges ovan, dock senast fem år efter det att uppgifterna har förts in. En känslig uppgift som avses i 11 § 3 eller 4 punkten i personuppgiftslagen (523/1999) ska dock utplånas inom två år. 
93 § 
Övervakningsregister 
För tillsynsuppgiften enligt 78 § i anslutning till säkerheten i byggnader och andra objekt och för inspektion av beredskapen enligt 84 § får räddningsverket föra ett övervakningsregister. I registret får föras in uppgifter enligt 15, 16, 19, 21, 42, 61, 62 och 90 § som fåtts för tillsyn. I registret får dessutom föras in uppgifter som avses i 89 § med undantag av uppgifter som avses i 3 mom. 1 a—1 b-punkten i den paragrafen samt uppgift om det yrke som avses i 89 § 2 mom. 2 e-punkten. I övervakningsregistret får också föras in uppgifter enligt 80 § 4 mom. som antecknats i det protokoll som ska föras vid brandsyn och sådana uppgifter om beredskapsarrangemang som fåtts vid inspektion av beredskapen enligt 84 §. I övervakningsregistret får föras in externa räddningsplaner som avses i 48 §. 
Uppgifterna i övervakningsregistret får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till räddningsmyndigheterna för uppföljning och utveckling av räddningsväsendet. 
Uppgifterna i övervakningsregistret ska kontrolleras och onödiga uppgifter utplånas med bestämda mellanrum i samband med kontrollen, dock senast tio år efter det att föregående anteckning gjordes. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag  om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) 4 § 3 mom., 12 § 3 mom., 15 §, 16 § 1 mom. samt 17 och 19–21 §, av dem 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1097/2015 och 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1231/2013 och 282/2015, samt 
fogas till lagen nya 2 a och 14 a §, till 18 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 23 § ett nytt 3 mom. och till 25 § ett nytt 2 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 a § 
Samarbete med Gränsbevakningsväsendet 
Bestämmelser om samarbetet mellan Nödcentralsverket och Gränsbevakningsväsendet finns i denna lag och i sjöräddningslagen (1145/2001). 
4 § 
Nödcentralsverkets uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver samarbetet mellan Nödcentralsverket och Gränsbevakningsväsendet kan Nödcentralsverket i syfte att upprätthålla och främja säkerheten sköta andra uppgifter som lämpar sig för dess verksamhetsområde samt på annat sätt bistå myndigheter. Nödcentralsverket får dock endast om ett viktigt allmänt intresse förutsätter det utföra sådana övervakningsuppdrag och larmuppdrag som omfattas av lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) och som anses vara bevakningsuppgifter.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 § 
Jourpersonalens uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I samband med uppdrag och åtgärder enligt 1 mom. ska de i 14 § 2 mom. och 14 a § avsedda anvisningar beaktas som vederbörande myndigheter har gett Nödcentralsverket. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 a § 
Gränsbevakningsväsendets anvisningar 
När det gäller sådana uppgifter inom sjöräddningstjänsten som avses i 4 § i sjöräddningslagen ger Gränsbevakningsväsendet Nödcentralsverket anvisningar och planer om utförande av förbererande åtgärder och överföring av dem till Gränsbevakningsväsendet för behandling. 
Andra meddelanden som hör till Gränsbevakningsväsendet än sådana som gäller sjöräddningstjänsten överförs till Gränsbevakningsväsendet för behandling enligt de anvisningar och planer som Gränsbevakningsväsendet gett NödcentralsverketUtskottet föreslår en ändring , om meddelandena kräver omedelbara åtgärder Slut på ändringsförslaget
15 § 
Bestämmelser om kommunikationsnät  
Bestämmelser om allmänt nödnummer och kontakt med nödnumret, teleföretags utlämnande av uppgifter, rätten för myndigheter som tar emot nödmeddelanden att få information, teleföretags skyldighet att biträda myndigheter och förmedla riktade myndighetsmeddelanden samt frågor som gäller lokaliseringsuppgifter finns i informationssamhällsbalken. 
16 §  
Nödcentralsdatasystemet 
Nödcentralsdatasystemet är ett permanent landsomfattande adb-baserat datasystem som är avsett för räddningsmyndigheterna, polismyndigheterna, social- och hälsovårdsmyndigheterna och Nödcentralsverket. Gränsbevakningsväsendet har rätt att använda nödcentralsdatasystemet och att där lagra information om sitt eget ansvarsområde i enlighet med bestämmelserna i denna lag.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17 § 
Information som ska lagras i nödcentralsdatasystemet  
I nödcentralsdatasystemet får samlas in och lagras information för utförande av sådana uppgifter som föreskrivs i 4 § enligt följande: 
1) information som gäller enheter som utför uppdrag för räddningsväsendet, polisväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet samt enheter inom Gränsbevakningsväsendet, exempelvis om beredskap, teleförbindelser, anrop, ledningsförhållanden, utrustning, uppgiftsområden, enheternas storlek och sammansättning samt annan motsvarande information,  
2) information om när och hur anmälan har gjorts och meddelandenas innehåll inklusive telefonidentifikations- och adressuppgifter och geografisk information samt inspelningar, audiovisuella upptagningar och motsvarande tekniska eller andra upptagningar av meddelanden, 
3) identifieringsuppgifter om det abonnemang och lokaliseringsuppgifter om det abonnemang och den terminalutrustning som en anmälan har gjorts från, uppgifter om abonnemangets abonnent, användare och installeringsadress samt kontaktuppgifter och lokaliseringsuppgifter som anger läget för den terminalutrustning och det abonnemang som använts av den person som är föremål för anmälan, 
4) namn på dem som tagit emot och registrerat meddelanden, uppdrag och åtgärder och den enhet som tagit emot meddelandena, uppdragen och åtgärderna samt när detta skett, 
5) av uppgifterna om identiteten hos en person som har samband med meddelanden, uppdrag och åtgärder, namn, personbeteckning eller födelsetid samt information om kön, modersmål, medborgarskap, hemort, adress och telefonnummer och annan motsvarande information samt om samband med ärendet, identifieringsuppgifter om objektet inklusive lokaliseringsuppgift eller geografisk information och objektinformation om larmanordningar inklusive lokaliseringsuppgift eller geografisk information, 
6) information om uppdrag och åtgärder, exempelvis händelse- och åtgärdsrapporter, information om tidpunkter, platser, uppdragens skyndsamhetsklass och farlighet, information om de personer som deltar och har deltagit i uppdrag, tele- och radiokommunikationen mellan Nödcentralsverket och den myndighet eller aktör som utför uppdraget samt annan behövlig information om enskilda uppdrag, 
7) information som behövs för någons personliga säkerhet eller för arbetarskyddet, exempelvis om objektets eller personens farlighet eller oberäknelighet; personuppgifter som beskriver eller avser att beskriva en brottslig gärning, straff eller andra påföljder för ett brott, information om personers hälsotillstånd, sjukdom, handikapp och vård eller därmed jämförbara åtgärder som en person blivit föremål för eller information om socialvårdsåtgärder får dock lagras endast i den mån som det är nödvändigt för någons personliga säkerhet eller för arbetarskyddet. 
Personer som är anställda hos registerförande myndigheter och myndigheter som använder registret har rätt att med hjälp av teknisk anslutning, elektronisk dataöverföring eller på något annat lämpligt sätt få tillgång till och behandla information och uppdrag inom sitt eget verksamhetsområde endast inom ramen för sina befogenheter och enligt överenskommelse med Nödcentralsverket. Information som avses i 1 mom. 7 punkten får räddningsväsendets, polisväsendets och social- och hälsovårdsväsendets myndigheter samt enheter som sköter uppgifter för och personer som är anställda hos sådana myndigheter behandla endast i anslutning till uppgifter inom det egna ansvarsområdet, om det behövs för ett enskilt uppdrag. De som använder och behandlar information omfattas av bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. 
Information ska avföras ur personregistret när den inte längre är behövs med tanke på ändamålet med registret, dock senast fem år efter det att meddelandet togs emot. Information som enligt 1 mom. 7 punkten hänför sig till den personliga säkerheten eller arbetarskyddet ska dock inte avföras om det inom fem år från det att informationen lagrades eller från det en fortsatt lagring av informationen senast konstaterades vara behövlig har konstaterats att fortsatt lagring av informationen behövs med tanke på dess användningsändamål. En anteckning ska göras om att informationen har konstaterats vara behövlig. 
Bestämmelser om registrerades rätt att ta del av information som polisen lagrat i nödcentralsdatasystemet finns i 43—45 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003). 
18 § 
Lagring av myndigheters anvisningar och planer i nödcentralsdatasystemet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Gränsbevakningsväsendet ska genom teknisk anslutning, elektronisk dataöverföring eller på något annat lämpligt och tillförlitligt sätt i nödcentralsdatasystemet lagra information om enheter och aktörer inom Gränsbevakningsväsendet, exempelvis om beredskap, anrop, ledningsförhållanden, utrustning, uppgiftsområden, storlek och sammansättning samt annan motsvarande information samt i 14 a § avsedda anvisningar och planer. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 § 
Rätt att få information ur registren 
Nödcentralsverket och dess anställda har enligt vad som överenskommits med registerföraren och trots sekretessbestämmelserna samt för att kunna sköta Nödcentralsverkets lagstadgade uppgifter rätt att avgiftsfritt få information som behövs för att säkerställa förberedande åtgärder i samband med uppdrag eller arbetarskyddet eller för att stödja myndigheten eller enheten i fråga. I detta syfte har Nödcentralsverket och dess anställda rätt att 
1) få information ur informationssystemet för polisärenden enligt 2 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, ur informationssystemet för förvaltningsärenden enligt 3 § i den lagen och ur Schengens nationella informationssystem enligt 32 § 3 mom. i den lagen,  
2) få information ur utrikesministeriets datasystem angående beslut om visum och uppehålls- eller arbetstillstånd, 
3) få information ur Migrationsverkets datasystem, om informationen behövs för behandling av ärenden enligt utlänningslagen (301/2004) och för tillsynen över att utlänningslagen iakttas, 
4) få information ur närings-, trafik- och miljöcentralens datasystem för trafiktillstånd om information behövs för övervakning av tillståndspliktig trafik, 
5) få information ur tullens datasystem för förebyggande och undersökning av brott eller för behandling av utlänningsärenden samt för övervakning av utlänningars inresor och utresor, 
6) få information ur fordonstrafikregistret enligt lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) för behandling av körrättsärenden och trafiktillståndsärenden och för kontroll av personuppgifter samt för utredning av ägare eller innehavare av ett fordon och av tekniska data och identifieringsuppgifter om ett fordon samt adresser och annan kontaktinformation, 
7) få information ur skatteförvaltningens datasystem om skattskyldigas inkomster och förmögenhet samt andra beskattningsuppgifter som enligt 2 a kap. 2 § i strafflagen (39/1889) behövs för bestämmande av dagsbotsbelopp, 
8) få information om alarmering av räddningsenheter från det lokala räddningsväsendet, ur det lokala räddningsväsendets register om åtgärder som vidtagits av räddningsenheterna samt ur det lokala räddningsväsendets register över övervakning och kontroll av brandsäkerheten, 
9) få information enligt 13—17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), 
10) få identifieringsuppgifter om det abonnemang och lokaliseringsuppgifter om det abonnemang och den terminalutrustning som ett nödmeddelande har sänts från, uppgifter om abonnemangets abonnent, användare och installeringsadress samt kontaktuppgifter och lokaliseringsuppgifter som anger läget för den terminalutrustning och det abonnemang som använts av den person som är föremål för nödmeddelandet med iakttagande av vad som föreskrivs i informationssamhällsbalken, 
11) få information ur de personregister som enligt 6 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet har inrättats för polisen, 
12) få information enligt 28 § 1 mom. 2 punkten i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005), 
13) från Trafiksäkerhetsverket få sådana basuppgifter som avses i 15 § i lagen om farkostregistret (424/2014) och sådana tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter som avses i 17 § 1 mom. 1 punkten i den lagen,  
14) från Trafiksäkerhetsverket få information om i 9 § i fartygsregisterlagen (512/1993) avsedda anteckningar som ska införas i fartygsregistret, 
15) få sådana identifikationsuppgifter i företags- och organisationsdatasystemet som avses i 4 § 1 mom. i företags- och organisationsdatalagen (244/2001), 
16) från Lantmäteriverket få information om fastighetsägare och deras kontaktinformation samt om fastigheters läge och specifikationsuppgifter ur fastighetsdatasystemet enligt lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002). 
Rätten att få information ur de register som avses i 1 mom. 1—7, 11 och 12 punkten är i fråga om datainnehållet och användningsändamålet begränsad enligt vad som föreskrivs om polismäns rätt att få och använda uppgifter, dock så att man också för räddningsväsendets enheter har rätt att ur det i 6 punkten avsedda registret få behövlig information om ägare eller innehavare av ett fordon inklusive adress och annan kontaktinformation samt tekniska data och identifieringsuppgifter om ett fordon. På motsvarande sätt gäller rätten att få information ur en räddningsmyndighets datasystem endast uppgifter som behövs för alarmering och bistående av räddningsenheter. Informationen kan lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning, elektronisk dataöverföring eller på något annat lämpligt sätt. 
20 § 
Utlämnande av information 
Ur nödcentralsdatasystemet får till inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet, oberoende av vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretess, lämnas ut information som är nödvändig för planerings- och utvecklingsuppgifter inom deras verksamhet samt för deras övervakningsuppgifter. På motsvarande sätt får till regionförvaltningsverket lämnas ut information som är nödvändig för dess övervakningsuppgifter. 
Nödcentralsverket får, trots sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 
1) lämna ut information som avses i 17 § till enheter inom polisväsendet, räddningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet och till andra enheter och aktörer som Nödcentralsverket har larmat eller för vilka informationen på begäran har inhämtats i samband med en uppgift som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten, 
2) lämna ut information som avses i 19 § till enheter inom polisväsendet, räddningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet och till andra enheter och aktörer som Nödcentralsverket har larmat eller för vilka informationen på begäran har inhämtats i samband med en uppgift som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten; information som Nödcentralsverket har fått med stöd av 19 § 1 mom. 1—7, 11 och 12 punkten får lämnas ut endast till polisens verksamhetsenheter eller tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet. Sådan information om ägare eller innehavare av ett fordon inklusive adress och annan kontaktinformation samt tekniska data och identifieringsuppgifter om ett fordon som Nödcentralsverket har fått ur fordonstrafikregistret med stöd av 19 § 1 mom. 6 punkten får lämnas ut även till räddningsväsendets enheter. Information som Nödcentralsverket har fått med stöd av 19 § 1 mom. 8 punkten får lämnas ut endast till räddningsväsendets enheter, 
3) i samband med larm från Nödcentralsverket till samtliga larmade enheter dock lämna ut information om tid, plats och objekt för uppdraget eller åtgärderna, om uppdragets skyndsamhetsklass och om de omständigheter som avses i 17 § 1 mom. 7 punkten samt om de enheter som deltar i uppdraget. 
Trots 2 mom. får den information om ett larmuppdrag som Nödcentralsverket fått från en verksamhetsenhet inom polisväsendet lämnas ut till den polismyndighet som ansvarar för personregistret i fråga. Likaså får information som tagits emot från en verksamhetsenhet inom räddningsväsendet lämnas ut till en räddningsmyndighets ansvariga registerförare medan information i anslutning till social- och hälsovårdsväsendet som tagits emot från en verksamhetsenhet inom räddningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet får lämnas ut till en social- och hälsovårdsmyndighets ansvariga registerförare och information som tagits emot från en verksamhetsenhet inom Gränsbevakningsväsendet får lämnas ut till Gränsbevakningsväsendets ansvariga registerförare. Informationen kan lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning, elektronisk dataöverföring eller på något annat lämpligt sätt. 
Bestämmelser om gränsbevakningsväsendets rätt att få information ur nödcentralsdatasystemet finns utöver i denna lag i 14 § i sjöräddningslagen och i 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet. 
Trots sekretess får det i enskilda fall lämnas ut information som Utskottet föreslår en ändring är nödvändig Slut på ändringsförslaget för skyddande av liv eller hälsa eller för undvikande av omfattande miljö- eller egendomsskador. Trots sekretess har en anställd hos Nödcentralsverket även rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld. Bestämmelser om informationsmottagarens tystnadsplikt finns i 23 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
21 § 
Behandling av utlämnad information 
Information som lämnats ut ur nödcentralsdatasystemet får behandlas endast för avsett ändamål. 
23 § 
Användning av användarregistrets information  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Nödcentralsverket får lämna ut sådan information inom respektive verksamhetsområde som lagrats i användarregistret till vederbörande myndighet inom räddningsväsendet, polisväsendet och social- och hälsovårdsväsendet samt till Gränsbevakningsväsendet för uppföljning och övervakning av dess egen verksamhet. Innan uppgifter lämnas ut kan Nödcentralsverket vid behov kräva en redogörelse för hur de utlämnade uppgifterna kommer att användas och skyddas.  
25 § 
Användning av information i loggregistret  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Nödcentralsverket får lämna ut sådan information inom respektive verksamhetsområde som lagrats i loggregistret till vederbörande myndighet inom räddningsväsendet, polisväsendet och social- och hälsovårdsväsendet samt till Gränsbevakningsväsendet för uppföljning och övervakning av dess egen verksamhet. Innan uppgifter lämnas ut kan Nödcentralsverket vid behov kräva en redogörelse för hur de utlämnade uppgifterna kommer att användas och skyddas.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.