Senast publicerat 08-05-2021 11:40

Betänkande FvUB 15/2017 rd RP 95/2017 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (RP 95/2017 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Marja Isomäki 
    finansministeriet
  • ledande arbetsmarknadsjurist Lauri Niittylä 
    KT Kommunarbetsgivarna.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • ​Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om kommunala arbetsmarknadsverket ändras så att mandattiden för kommunala arbetsmarknadsverkets delegation börjar vid ingången av januari året efter ett kommunalval, när mandattiden för närvarande börjar vid ingången av oktober året efter ett val. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I den föreslagna lagen är det fråga om en teknisk ändring i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) med bakgrund i att den nya kommunallagen (410/2015) träder i kraft och att tidpunkten för kommunalvalet ändras. Enligt förslaget ska mandattiden för kommunala arbetsmarknadsverkets delegation börja den 1 januari året efter ett kommunalval. I ikraftträdandebestämmelsen föreslås det dessutom att mandattiden för den nuvarande delegationen förlängs till slutet av 2017. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 95/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 28.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blåa 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blåa 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.