Senast publicerat 08-05-2021 12:40

Betänkande FvUB 2/2019 rd RP 30/2019 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (RP 30/2019 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Eeva Mäenpää 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Arto Salmela 
  finansministeriet
 • utvecklingschef Sanna Lehtonen 
  ​Finlands Kommunförbund.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • undervisnings- och kulturministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om statsandel för kommunal basservice ändras. Enligt propositionen ska den ökning av statsandelen för kommunal basservice som skulle betalas 2020 betalas till kommunerna redan i år. Syftet med ökningen är att avlägsna den dubbla verkan som nedskärningen i semesterpenningen i anslutning till konkurrenskraftsavtalet har. Det är fråga om en engångsersättning på 237 miljoner euro som betalas till kommunerna till ett jämnstort belopp av 43,22 euro per invånare. 

Syftet med propositionen är att förbättra kommunernas svåra ekonomiska läge 2019. 

Propositionen hänför sig till propositionen med förslag om en tredje tilläggsbudget för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt så att ökningen av statsandelen betalas till kommunerna i november eller december i år. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt det gällande 36 § 8 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) ökas statsandelen för kommunal basservice år 2020 med 43,22 euro per invånare i anknytning till beaktandet av det dubbla avdrag som konkurrenskraftsavtalet medför. Förvaltningsutskottet konstaterar att semesterpenningen har skurits ner med 30 procent i kommunerna åren 2017—2019 med anledning av konkurrenskraftsavtalet. En minskning av statsandelen motsvarande nedskärningen av semesterpenningen har gjorts i statsandelen för kommunal basservice. För att undvika att statsandelen minskar lika mycket en andra gång när kostnadsfördelningen justeras får kommunerna med stöd av 36 § 8 mom. kompensation i form av ett engångsbelopp på 237 miljoner euro. 

Förvaltningsutskottet anser det vara viktigt att 36 § 8 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice ändras så att den dubbla verkan som konkurrenskraftsavtalet orsakar elimineras genom att kommunerna betalas en engångskompensation på 237 miljoner euro redan 2019 i stället för 2020. 

Utskottet konstaterar att kommunernas ekonomiska situation genom lagförslaget förbättras under innevarande år. I år har särskilt ändringen av periodiseringen av beskattningen och problemen i samband med inkomstregistret orsakat kommunerna problem. Propositionen bidrar i positiv mening också till att kriterierna för utvärderingsförfarandet för kommuner i särskilt svår ekonomisk situation inte uppfylls i enskilda kommuner till exempel på grund av ett tillfälligt underskott till följd av den ändrade periodiseringen av skatteinkomsterna. 

Lagförslaget hänför sig till 2019 års tredje tilläggsbudgetproposition RP 28/2019 rd, som behandlas i riksdagen. För att verkställa ändringarna i lagen om statsandel för kommunal basservice ska besluten om utbetalning av andelarna ändras så att ökningen av statsandelarna står till kommunernas förfogande i november eller december. Anslaget bokförs som kommunernas inkomst för detta år och tilläggsfinansieringen förbättrar kommunekonomins resultat för i år. 

Förvaltningsutskottet anser att lagförslaget behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Vidare konstaterar utskottet att lagförslaget gäller en kompensation av engångsnatur för nedskärningar i statsandelarna. Det ska inte få vidare konsekvenser för kommun-ekonomin. I sammanhanget bör det också nämnas att det förslag till lagstiftning om statsandel för kommunal basservice som sammanhänger med 2020 års budgetproposition finns i proposition RP 31/2019 rd, som förvaltningsutskottet lämnar betänkande om i ett annat sammanhang. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 30/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.