Betänkande
FvUB
20
2017 rd
Förvaltningsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan (RP 98/2017 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
äldre regeringssekreterare
Joni
Hiitola
undervisnings- och kulturministeriet
jurist vid servicecentralen
Jari
Rantala
Finlands ortodoxa kyrkostyrelse.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om ortodoxa kyrkan ändras. Enligt propositionen sänks åldersgränsen för rösträtt i valet av församlingsfullmäktige och i valet av kyrkoherde från arton till sexton år. Kyrkomötets mandattid förlängs från tre till fyra år. Till lagen fogas bestämmelser som gäller behörigheten att förhandla och avtala om anställningsvillkoren för de anställda som har till uppgift att företräda arbetsgivaren i ärenden som gäller anställningsvillkoren för kyrkans och församlingarnas anställda. Dessutom görs de tekniska ändringar som behövs när uppgiften som lagfaret ecklesiastikråd dras in. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Genom de föreslagna ändringarna sätter man i kraft de administrativa och strukturella omorganiseringar av den ortodoxa kyrkans centralförvaltning och servicecentral som hänför sig till totalreformen av kyrkans förvaltning. Dessutom föreslår regeringen bland annat att åldersgränsen för rösträtt i valet av församlingsfullmäktige och valet av kyrkoherde i den ortodoxa kyrkan sänks från arton år till sexton år. Syftet är till dessa delar att ge ungdomar bättre möjligheter att påverka församlingarnas verksamhet och förvaltning. Ändringen förväntas öka de ungas röstningsaktivitet i kyrkliga val. Inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland gjordes motsvarande ändring av åldersgränsen för rösträtt i församlingsval 2009. 
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande tekniska ändringsförslag. 
Utskottet har gjort tekniska korrigeringar i den finska texten i lagförslagets 30 § 1 mom. 1 punkt, 48 § 1 och 3 mom. samt 108 § 1 mom. Ändringarna påverkar inte den svenska texten. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Förvaltningsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner den svenska lagtexten i proposition RP 98/2017 rd utan ändringar och den finska med ändringar. 
Lagförslag
Lag 
om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 11, 30, 33, 48 och 108 § som följer: 
11 § 
Val av medlemmar och mandattid 
Val av medlemmar av kyrkomötet förrättas vart fjärde år senast den 31 mars. Ombuden för prästerskapet och kantorerna samt lekmannaombuden väljs genom separata hemliga val i varje valområde. 
Medlemmarnas mandattid börjar den 1 juni efter valet och varar fyra år. 
30 § 
Sammansättning 
Medlemmar i kyrkostyrelsen är 
1) ärkebiskopen, 
2) de övriga stiftsbiskoparna samt 
3) fyra av kyrkomötet för fyra kalenderår valda sakkunnigmedlemmar inom kyrkoförvaltningen. 
I behandling av ärenden som gäller anställningsvillkoren för en biskop, servicecentralens direktör, servicecentralens jurist eller annan sådan anställd som har till uppgift att företräda arbetsgivaren i ärenden som gäller anställningsvillkoren för kyrkans och församlingarnas anställda deltar endast de sakkunnigmedlemmar inom kyrkoförvaltningen som avses i 1 mom. 3 punkten när ärendet behandlas i kyrkostyrelsen. 
33 § 
Uppgifter 
Om inte något annat bestäms i denna lag eller i kyrkoordningen ska kyrkostyrelsen 
1) sköta kyrkans gemensamma förvaltning, ekonomi och verksamhet, 
2) avge de utlåtanden som begärts av kyrkan, om det inte har föreskrivits att kyrkomötet ska avge utlåtande, 
3) bereda ärenden för kyrkomötet, 
4) verkställa kyrkomötets beslut, 
5) handleda och övervaka arbetet inom de organ som kyrkomötet tillsatt att arbeta i anslutning till kyrkostyrelsen, 
6) bevaka kyrkans och församlingarnas intresse i arbetsmarknadsfrågor, leda kyrkans och församlingarnas arbetsgivar- och personalpolitik, på kyrkans och församlingarnas vägnar förhandla och avtala om anställningsvillkoren för de anställda i den ordning som föreskrivs i lagen om kollektivavtal (436/1946) samt på kyrkans och församlingarnas vägnar förhandla och avtala om anställningsvillkoren för biskopar, servicecentralens direktör, servicecentralens jurist eller andra sådana anställda som har till uppgift att företräda arbetsgivaren i ärenden som gäller anställningsvillkoren för kyrkans och församlingarnas anställda, 
7) sköta de uppgifter i anslutning till förandet av kyrkböckerna som enligt 73 och 74 § hör till kyrkostyrelsens uppgifter, 
8) bestämma om kyrkans gemensamma kollekter, 
9) sköta de uppgifter som inte hör till någon annan myndighet inom kyrkan. 
Kyrkostyrelsen ska bevaka kyrkans intresse, företräda kyrkan och föra dess talan, om inte något annat bestäms i denna lag eller i kyrkoordningen. 
48 § 
Rösträtt och förteckning över röstberättigade 
Alla de medlemmar i kyrkan som har fyllt 16 år har lika rösträtt i församlingsfullmäktigeval och kyrkoherdeval. Den som röstar i församlingsfullmäktigeval ska ha fyllt 16 år senast den första valdagen och den som röstar i kyrkoherdeval senast den dag då ansökningstiden går ut. 
Vid församlingsfullmäktigeval utövas rösträtten i den församling i vilken den röstberättigade har antecknats som församlingsmedlem senast den 31 augusti och vid kyrkoherdeval i den församling i vilken motsvarande anteckning har gjorts senast den dag då ansökningstiden går ut. Om församlingen är indelad i flera valområden, ska rösträtten utövas inom det valområde där den röstberättigade har hemkommun den dag som avses ovan. 
Om nyval har förordnats på grund av besvär eller med stöd av 55 §, ska den som röstar vid församlingsfullmäktigeval ha fyllt 16 år senast den första valdagen för nyval och den som röstar vid kyrkoherdeval senast den dag då ansökningstiden går ut. Vid nyval utövas rösträtten i den församling i vilken den röstberättigade har antecknats som församlingsmedlem senast 60 dagar före den första valdagen. 
108 § 
Behörighetsvillkor för de anställda 
Anställda som arbetar med uppgifter i anslutning till förrättandet av gudstjänster och kyrkliga förrättningar, diakoni eller undervisning samt anställda som sköter föredragnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till den ortodoxa tron och kyrkans kanoniska rätt vid kyrkomötet eller i kyrkostyrelsen ska vara medlemmar i den ortodoxa kyrkan. Närmare bestämmelser om de uppgifter där det krävs att de anställda är medlemmar i den ortodoxa kyrkan finns i kyrkoordningen. 
De övriga behörighetsvillkoren för anställda inom kyrkan och i församlingarna fastställs i kyrkoordningen. 
Denna lag träder i kraft den 20
På mandattiden för medlemmar av kyrkomötet och sakkunnigmedlemmar i kyrkostyrelsen tillämpas vid ikraftträdandet av denna lag de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Helsingfors 7.11.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml.
Sekreterare var
plenarråd
Henry
Helo.
Senast publicerat 17.3.2020 14:54