Betänkande
FvUB
24
2016 rd
Förvaltningsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 § i kommunallagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 § i kommunallagen (RP 212/2016 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Ritva
Partinen
social- och hälsovårdsministeriet
regeringsråd
Auli
Valli-Lintu
finansministeriet
överinspektör
Tarja
Sinivuori-Boldt
arbets- och näringsministeriet
chefsjurist
Pirkka-Petri
Lebedeff
​Finlands Kommunförbund
expert
Jarno
Talvitie
Terveyspalvelualan Liitto ry.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Konkurrens- och konsumentverket
Arbete och Hälsa rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelserna som gäller bolagiseringsskyldigheten i kommunallagen ändras så, att bestämmelsen som gäller den skyldigheten tillämpas på tillhandahållande av sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster inom företagshälsovården från ingången av 2019. Dessutom föreslås det att kommunen och samkommunen i bokföringen särredovisar företagshälsovårdstjänsterna från kommunens övriga hälso- och sjukvårdstjänster under den föreslagna övergångsperioden. 
Det föreslås att giltighetstiden för övergångsbestämmelsen som gäller personalens pensionsskydd förlängs så att den på motsvarande sätt tillämpas även på överföringar av uppgifter som genomförs under den föreslagna övergångsperioden. Dessutom föreslås det att befrielsen från överlåtelseskatt som hänför sig till bolagiseringsskyldigheten även ska gälla överlåtelser som utförts under övergångsperioden. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Regeringen föreslår att övergångsperioden för företagshälsovårdens sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster enligt den nya kommunallagen (410/2015) ska förlängas med två år så att bolagiseringsskyldigheten i kommunallagen tillämpas på tjänsterna först från och med den 1 januari 2019. För närvarande bereds en vård- och landskapsreform där kommunernas skyldigheter att ordna social- och hälsovård huvudsakligen enligt planerna ska överföras på landskapen vid ingången av 2019. 
Utskottet anser att propositionen fyller sitt syfte. Utan en förlängning av övergångsperioden skulle kommunerna tvingas att antingen bolagisera tjänsterna för två år eller avstå från att producera dem på en konkurrensutsatt marknad. Utöver kostnaderna för bildandet av ett bolag skulle bolagiseringen också orsaka kommunen kostnader för nedläggning av verksamhet, för en eventuell upplösning av bolaget och för personalen. Om kommunerna i stor utsträckning drar sig bort från marknaden blir det avsevärt svårare för landskapen att återuppta verksamheten. 
Dessutom föreslås lagen få en ny bestämmelse där det föreskrivs att om en kommun som under övergångsperioden i ett konkurrensläge på marknaden tillhandahåller i 14 § i lagen om företagshälsovård (1383/2001) avsedda sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster inom företagshälsovården, ska bokföringen i fråga om företagshälsovården hållas åtskild från kommunens bokföring av övriga hälso- och sjukvårdstjänster. Genom bestämmelsen tillgodoses konkurrensneutraliteten under övergångsperioden. Dessutom ska kommunen enligt 128 § i kommunallagen tillämpa en marknadsmässig prissättning av verksamheten när den bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden. Det är beaktansvärt att Europeiska kommissionen har förhållit sig positiv till förlängningen av övergångsperioden. Det bör konstateras att Konkurrens- och konsumentverket fortfarande också under övergångsperioden, enligt 4 a kap. i konkurrenslagen (948/2011) kan ingripa i förfaranden som snedvrider eller förhindrar konkurrensen. 
Det är också befogat, menar utskottet, att övergångsperioden förlängs med två år för att pensionsskyddet ska kvarstå för den personal inom företagshälsovården som har varit anställd hos kommunen eller samkommunen men som överförs till ett nytt företag och för att skattefrihet som gäller överlåtelse av fastigheter och värdepapper fortsätter under övergångsperioden 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Förvaltningsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 212/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 1.12.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Kari
Kulmala
saf
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
ersättare
Pertti
Hakanen
cent
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Reijo
Hongisto
saf
ersättare
Ilkka
Kantola
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Minna-Liisa
Rinne.
Senast publicerat 29.5.2018 15:30