Senast publicerat 28-09-2021 16:00

Betänkande FvUB 24/2020 rd RP 160/2020 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen (RP 160/2020 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • konsultativ tjänsteman Päivi Lanttola 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Elli Nieminen 
  arbets- och näringsministeriet
 • direktör för den offentliga sektorn Niko Simola 
  Fackförbundet Pro rf
 • ansvarig avtalsfunktionär Jorma Viiala 
  Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • inrikesministeriet
 • försvarsministeriet
 • Sysselsättningsfonden.

Inget yttrande av 

 • Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om ersättning för utbildning och lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen ändras. 

Enligt förslaget upphävs eller ändras de bestämmelser i lagarna som gäller betalning av utbildningsersättning till statliga ämbetsverk och inrättningar. I praktiken innebär detta att statens ämbetsverk och inrättningar inte längre omfattas av det så kallade systemet för utbildningsersättning. I lagen om ersättning för utbildning föreslås dessutom ändringar av teknisk natur. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att de lagar om ersättning för utbildning (1140/2013) och om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen (1136/2013) som trädde i kraft 2014 ändras så att statens ämbetsverk och inrättningar frigörs från systemet för utbildningsersättning enligt nämnda lagar. Utskottet anser det motiverat att det anslag som frigörs riktas till utvecklande av omställningsskyddet för statsanställda. Samtidigt konstaterar utskottet att man måste se till att finansieringen av omställningsskyddet är tillräckligt också på längre sikt. Utskottet anser det vara viktigt att genomförandet av finansieringen av omställningsskyddet och anslagets tillräcklighet följs upp och att en utredning om detta görs före utgången av 2022. 

Till statliga ämbetsverk och inrättningar har årligen betalats cirka tre miljoner euro i utbildningsersättningar. Den föreslagna ändringen ökar på viss tid statens utgifter med uppskattningsvis 2,5 miljoner euro 2021. Detta belopp reserveras i budgeten för utvecklande av omställningsskyddet för statsanställda. Den utgiftsökning som riktas till nästa år beror på att det då betalas utbildningsersättning till statliga ämbetsverk och inrättningar för utbildning som ordnats under 2020. 

Enligt propositionsmotiven anses systemet med utbildningsersättning vara föråldrat med tanke på den moderna kompetensutvecklingen. Dessutom har ansökan om utbildningsersättning orsakat ämbetsverken och inrättningarna en administrativ börda. Utbildningsersättningen har dock enligt den utredning som fåtts haft särskild betydelse åtminstone för försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och polisen. Utskottet anser det vara viktigt att finansieringen i fortsättningen riktas till utveckling av personalens kompetens i situationer där omställningsskydd behövs. Genom kompetensutveckling kan man också stödja arbetsförmågan, välbefinnandet i arbetet och arbetshälsan. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 160/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Henri Helo.