Senast publicerat 08-05-2021 12:43

Betänkande FvUB 28/2018 rd RP 113/2018 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen (RP 113/2018 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • äldre regeringssekreterare Rami Sampalahti 
    undervisnings- och kulturministeriet
  • förvaltningschef Asta Virtaniemi 
    Kyrkostyrelsen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • justitieministeriet
  • dataombudsmannens byrå.

PROPOSITIONEN

Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning blev direkt tillämplig i medlemsstaterna den 25 maj 2018. Den allmänna dataskyddsförordningen preciseras och kompletteras genom en nationell lag om dataskydd. Genom dataskyddslagen upphävs den gällande personuppgiftslagen. Nu föreslår regeringen att kyrkolagen ändras till följd av den nya lagstiftningen om skydd för personuppgifter. 

Genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster genomförs nationellt Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I lagen föreslås det också bestämmelser om skyldighet för myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter att tillhandahålla digitala tjänster för kunderna inom förvaltningen och om skyldigheterna i anslutning till detta. I kyrkolagen föreslås ändringar som föranleds av lagstiftningen om den offentliga sektorns digitala tjänster. Enligt förslaget ska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster tillämpas på de digitala tjänster som kyrkans myndigheter tillhandahåller med stöd av en hänvisningsbestämmelse som införs i kyrkolagen. 

Avsikten är att lagen ska träda i kraft samtidigt som dataskyddslagen och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Genom den ändring av kyrkolagen (1054/1993) som föreslås i propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (tillgänglighetsdirektivet) nationellt för evangelisk-lutherska kyrkans del. För att nationellt genomföra direktivet har regeringen lämnat en proposition med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (RP 60/2018 rd). Förvaltningsutskottet har kommit med betänkande (FvUB 27/2018 rd) om propositionen. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska tillämpas på de digitala tjänster som kyrkans myndigheter tillhandahåller med stöd av en hänvisningsbestämmelse som införs i 25 kap. 5 b § i kyrkolagen. Lagen gäller kyrkan i dess helhet, både centralförvaltningen och församlingarna. 

Med hjälp av det nationella handlingsutrymme som direktivet medger föreslår regeringen att lagen inte ska vara tillämplig på de webbplatser och mobilapplikationer som skapas i samband med församlingarnas småbarnspedagogiska verksamhet eller konfirmandundervisning och används i en avgränsad grupp under en begränsad tid. Om tjänster av den här typen börjar användas varaktigt ska lagen också bli tillämplig på dem. Bestämmelsen motsvarar 3 § 3 mom. 2 punkten i den föreslagna lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. 

Dessutom föreslår regeringen att kyrkolagen ändras till följd av den nya lagstiftningen om skydd för personuppgifter. Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (2016/679) började tillämpas i medlemsstaterna den 25 maj 2018. Den dataskyddslag (1050/2018) som nationellt kompletterar dataskyddsförordningen trädde i kraft den 1 januari 2019. Enligt propositionen ska hänvisningarna till personuppgiftslagen (523/1999) i 16 kap. 14 § 1 mom. och 25 kap. 8 a § 4 mom. i kyrkolagen ersättas med hänvisningar till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. I 24 kap. 3 § 4 mom. i kyrkolagen stryks bestämmelsen om att personuppgiftslagen ska tillämpas på rättelse av andra uppgifter i medlemsregistren än befolkningsuppgifter. Den registrerades rätt att få felaktiga uppgifter om sig själv korrigerade bestäms utifrån dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. 

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 113/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 1.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tapani Tölli cent 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne.